Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Erythema infectiosum


Uppdaterad den: 2020-09-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Infektionssjukdom orsakad av parvovirus B19:
  • I normala fall en beskedlig barnsjukdom, men orsakar i sällsynta fall allvarliga komplikationer hos fostret om modern smittas under graviditeten

Epidemiologi

 • Infektionen förekommer framförallt hos barn och unga i åldersgruppen 5–15 år.
 • Prevalensen av IgG-antikroppar har rapporterats vara cirka 60 % hos kvinnor i fertil ålder:
  • Det innebär att cirka 40 % är mottagliga för smitta under en graviditet
 • Epidemier ungefär vart 3:e–6:e år:
  • Infektionen är vanligast på senvåren, men sporadiska fall och utbrott förekommer året runt

Etiologi och patogenes

 • Framförallt luftburen droppinfektion, när utslagen kommer är man inte längre smittsam.
 • Inkubationstid oftast cirka 1 vecka, men kan var upp till 3 veckor.
 • Genomgången infektion ger oftast livslång immunitet.
 • Parvovirus B19 replikerar framför allt i omogna erytrocyter och hämmar erytropoesen:
  • Ger hos immunkompetenta barn och vuxna en lätt, och snabbt övergående anemi som knappast ger symtom
  • Anemin till följd av infektion med parvovirus B19 blir svårare hos foster eftersom deras erytrocyter har kortare livslängd och immunförsvaret är omoget och därmed inte snabbt kan eliminera viruset
  • Anemin hos foster kan i sällsynta fall leda till hjärtsvikt, hydrops fetalis, hemodynamiska förändringar i placenta och fosterdöd

ICD-10

 • B08.3 Erythema infectiosum

Anamnes

 • Prodromalfas (cirka 1 vecka efter smitta och varar i 2–3 dagar):
  • Symtomen, som är vanligare bland vuxna, kan vara huvudvärk, feber, halsont, klåda, hosta, magsmärtor, ledsmärtor
 • Utslagsfas (cirka 1 vecka efter prodromalfasen):
  • Fas 1 – högröda utslag på kinderna, blekhet runt munnen och lätt feber
  • Fas 2 (varar 1–4 dagar) – erytematösa makulopapulära utslag på axlarna, överarmarna, kroppen och i vissa fall låren. Utslagen bleknar efter hand men de flyter samtidigt ihop i ett nätliknande mönster. Handflator och fotsulor drabbas oftast inte
  • Fas 3 – utslagen kan komma och gå i veckor, ibland i månader. Det kan eventuellt bero på stimuli som fysisk aktivitet, irritation eller överhettning av huden från bad eller solljus
 • Utslagen kliar ofta, särskilt hos vuxna.
 • Medelålders kvinnor kan utveckla polyartralgier som  framförallt drabbar PIP-leder, handlederna och knän.

Utredning av erythema infectiosum

 • Typisk klinisk bild kräver ingen vidare utredning hos icke-gravida.
 • Om en gravid kvinna misstänker att hon har smittats bör hon i första hand kontakta sin mödravårdscentral för fortsatt handläggning med bland annat serologi och eventuellt PCR för parvovirus B19.
 • Misstänkt eller påvisad fosterinfektion handläggs av specialistmödravård:
  • Upprepade ultraljud kan påvisa eventuell utveckling av hydrops fetalis
   och eventuell anemi hos fostret 

Differentialdiagnoser

 • Scharlakansfeber
 • Utslagen vid parvovirusinfektion kan förväxlas med utslag vid andra viroser:
  • Röda hund
  • Mässling
  • Mononukleos
  • Hepatit B
  • Humant herpesvirus typ 6
  • Ockelbosjuka
  • Enterovirusinfektion
 • Läkemedelsallergi

Behandling av erythema infectiosum

 • Hos personer som inte är gravida:
  • Eventuellt symtomlindrande behandling
  • I sällsynta fall kan gammaglobulin ges för att häva infektionen
 • Vid anemi eller hydrops hos fostret kan intrauterin erytrocyttransfusion övervägas:
  • Ges vid vissa högspecialiserade centra

Förebyggande åtgärder

 • Screening rekommenderas inte.
 • Det finns inget vaccin mot sjukdomen.
 • Barn med erythema infectiosum kan gå på förskola eller skola om allmäntillståndet är tillfredsställande även om de fortfarande har utslag.
 • Eventuell omplacering av mottaglig gravid kvinna vid utbrott i arbetsmiljön, exempelvis skola?:
  • Risken för allvarlig komplikation är mycket liten, även om det inte helt kan uteslutas. Dessutom kan smittrisken vid ett utbrott vara utdragen över flera månader
  • Om kvinnan önskar bli omplacerad, är det rimligt att arbetsgivaren erbjuder det, särskilt om det finns anamnes på infertilitet eller tidigare missfall

Komplikationer

 • Komplikationer är sällsynta.
 • Vid kroniska hemolytiska anemier, som sickle-cell anemi och sfärocytos kan parvovirus B19-infektion ge akuta, aplastiska kriser.
 • Hos immunsupprimerade personer kan infektionen bli kronisk och orsaka långvariga symptom och kronisk anemi.
 • Hos foster:
  • Hjärtsvikt, hydrops fetalis, hemodynamiska förändringar i placenta, myokardit och fosterdöd

Prognos

 • Går över av sig själv utan följdsjukdomar hos i övrigt friska personer, men utslagen kan vara kvar i flera veckor eller månader och de kan förvärras av värme eller solljus.
 • Artropati varar i normala fall i 2–4 veckor, i undantagsfall kan det vara i månader till år.
 • Uppföljning av barn som infekterats i fosterlivet men som överlevde med eller utan behandling tyder på att prognosen god.

Källor

 • Jordan JA, Clinical manifestations and diagnosis of parvovirus B19 infection. Last updated Apr 10, 2019
 • Broliden K. INFPREG. Kunskapscentrum för infektioner under graviditet. Parvovirus B19V. Hämtad 2020-09-21
 • Sjukdomsinformation om erythema infectiosum. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2020-09-17
 • Broliden K. Parvovirus B19-infektion - en riskfaktor under graviditet. Asymptomatic sjukdomsförlopp försvårar prevention och behandling. Läkartidningen 2003; 100: 222-4.

Annons
Annons
Annons

Annons