Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Erythema infectiosum


Uppdaterad den: 2020-09-21

Annons

Bakgrund

 • Infektionssjukdom orsakad av parvovirus B19:
  • I normala fall en beskedlig barnsjukdom, men orsakar i sällsynta fall allvarliga komplikationer hos fostret om modern smittas under graviditeten

Epidemiologi

 • Infektionen förekommer framförallt hos barn och unga i åldersgruppen 5–15 år.
 • Prevalensen av IgG-antikroppar har rapporterats vara cirka 60 % hos kvinnor i fertil ålder:
  • Det innebär att cirka 40 % är mottagliga för smitta under en graviditet
 • Epidemier ungefär vart 3:e–6:e år:
  • Infektionen är vanligast på senvåren, men sporadiska fall och utbrott förekommer året runt

Etiologi och patogenes

 • Framförallt luftburen droppinfektion, när utslagen kommer är man inte längre smittsam.
 • Inkubationstid oftast cirka 1 vecka, men kan var upp till 3 veckor.
 • Genomgången infektion ger oftast livslång immunitet.
 • Parvovirus B19 replikerar framför allt i omogna erytrocyter och hämmar erytropoesen:
  • Ger hos immunkompetenta barn och vuxna en lätt, och snabbt övergående anemi som knappast ger symtom
  • Anemin till följd av infektion med parvovirus B19 blir svårare hos foster eftersom deras erytrocyter har kortare livslängd och immunförsvaret är omoget och därmed inte snabbt kan eliminera viruset
  • Anemin hos foster kan i sällsynta fall leda till hjärtsvikt, hydrops fetalis, hemodynamiska förändringar i placenta och fosterdöd
Annons
Annons

ICD-10

 • B08.3 Erythema infectiosum

Anamnes

 • Prodromalfas (cirka 1 vecka efter smitta och varar i 2–3 dagar):
  • Symtomen, som är vanligare bland vuxna, kan vara huvudvärk, feber, halsont, klåda, hosta, magsmärtor, ledsmärtor
 • Utslagsfas (cirka 1 vecka efter prodromalfasen):
  • Fas 1 – högröda utslag på kinderna, blekhet runt munnen och lätt feber
  • Fas 2 (varar 1–4 dagar) – erytematösa makulopapulära utslag på axlarna, överarmarna, kroppen och i vissa fall låren. Utslagen bleknar efter hand men de flyter samtidigt ihop i ett nätliknande mönster. Handflator och fotsulor drabbas oftast inte
  • Fas 3 – utslagen kan komma och gå i veckor, ibland i månader. Det kan eventuellt bero på stimuli som fysisk aktivitet, irritation eller överhettning av huden från bad eller solljus
 • Utslagen kliar ofta, särskilt hos vuxna.
 • Medelålders kvinnor kan utveckla polyartralgier som  framförallt drabbar PIP-leder, handlederna och knän.

Utredning av erythema infectiosum

 • Typisk klinisk bild kräver ingen vidare utredning hos icke-gravida.
 • Om en gravid kvinna misstänker att hon har smittats bör hon i första hand kontakta sin mödravårdscentral för fortsatt handläggning med bland annat serologi och eventuellt PCR för parvovirus B19.
 • Misstänkt eller påvisad fosterinfektion handläggs av specialistmödravård:
  • Upprepade ultraljud kan påvisa eventuell utveckling av hydrops fetalis
   och eventuell anemi hos fostret 

Differentialdiagnoser

 • Scharlakansfeber
 • Utslagen vid parvovirusinfektion kan förväxlas med utslag vid andra viroser:
  • Röda hund
  • Mässling
  • Mononukleos
  • Hepatit B
  • Humant herpesvirus typ 6
  • Ockelbosjuka
  • Enterovirusinfektion
 • Läkemedelsallergi
Annons
Annons

Behandling av erythema infectiosum

 • Hos personer som inte är gravida:
  • Eventuellt symtomlindrande behandling
  • I sällsynta fall kan gammaglobulin ges för att häva infektionen
 • Vid anemi eller hydrops hos fostret kan intrauterin erytrocyttransfusion övervägas:
  • Ges vid vissa högspecialiserade centra

Förebyggande åtgärder

 • Screening rekommenderas inte.
 • Det finns inget vaccin mot sjukdomen.
 • Barn med erythema infectiosum kan gå på förskola eller skola om allmäntillståndet är tillfredsställande även om de fortfarande har utslag.
 • Eventuell omplacering av mottaglig gravid kvinna vid utbrott i arbetsmiljön, exempelvis skola?:
  • Risken för allvarlig komplikation är mycket liten, även om det inte helt kan uteslutas. Dessutom kan smittrisken vid ett utbrott vara utdragen över flera månader
  • Om kvinnan önskar bli omplacerad, är det rimligt att arbetsgivaren erbjuder det, särskilt om det finns anamnes på infertilitet eller tidigare missfall

Komplikationer

 • Komplikationer är sällsynta.
 • Vid kroniska hemolytiska anemier, som sickle-cell anemi och sfärocytos kan parvovirus B19-infektion ge akuta, aplastiska kriser.
 • Hos immunsupprimerade personer kan infektionen bli kronisk och orsaka långvariga symptom och kronisk anemi.
 • Hos foster:
  • Hjärtsvikt, hydrops fetalis, hemodynamiska förändringar i placenta, myokardit och fosterdöd

Prognos

 • Går över av sig själv utan följdsjukdomar hos i övrigt friska personer, men utslagen kan vara kvar i flera veckor eller månader och de kan förvärras av värme eller solljus.
 • Artropati varar i normala fall i 2–4 veckor, i undantagsfall kan det vara i månader till år.
 • Uppföljning av barn som infekterats i fosterlivet men som överlevde med eller utan behandling tyder på att prognosen god.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.