Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Malrotation och volvulus


Uppdaterad den: 2021-09-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Volvulus är ett tillstånd där ett tarmavsnitt vridit sig runt sig själv.
 • I denna text beskrivs så kallad midgut volvulus som framförallt drabbar barn.
 • Midgut volvulus beror ofta på att tarmen inte har roterat som den ska under fosterlivet, så kallad malrotation.
 • Volvulus är ett akut tillstånd, men malrotation kan också ge mindre akuta, men långdragna besvär.

Förekomst

 • Malrotation med symtom finns hos cirka 0,04 % av levande födda barn <1 år gamla, vilket motsvarar cirka 40 barn årligen i Sverige.1
 • Förekomst av malrotation, utan symtom, är betydligt vanligare och förekommer hos 0,2–1 %.1 
 • Midgut volvulus uppträder ofta under de första levnadsveckorna, men kan förekomma i alla åldrar, även hos hos vuxna.2-3 
 • I en studie på personer upp till 17 års ålder (n=2744) som vårdats på grund av malrotation av tarmen var andelen i olika åldersgrupper vid insjuknande:4
  • 1 månad – 30 %
  • <1 år – 58 %
  • <5 år – 75 %

Etiologi och patogenes

 • Normal rotation av tarmen under fostertiden, graviditetsvecka 4–10:5
  • Under fostertiden utvecklas tarmarna i 3 delar; foregut, midgut och hindgut
  • Fostrets tarmar växer så snabbt att de inte får plats i fostrets bukhåla, varför en del av tarmarna hernieras i navelsträngen och medan detta sker roterar midgut 90o moturs.
  • Under graviditetsvecka 8–10 återgår tarmarna till fostrets bukhåla och roterar då ytterligare 180moturs:
   • Distala tolvfingertarmen och proximala jejunum i tarmarna får en C-formad slinga, med utveckling av Treitz ligament
   • Caecum fixeras retroperitonealt på höger sida i nedre delen av buken
 • Det finns flera olika typer av malrotation, de vanligaste är:5-6
  • Utebliven rotation (nonrotation)
  • Inkomplett rotation (intestinal malrotation)
  • Motsatt (reverse) rotation
 • Orsaker till malrotation:
  • Vissa mutationer påverkar tarmrotationen under fostertiden. De flesta fallen är isolerade och sporadiska men det finns rapporter med familjära fall7-8
  • Malrotation är associerat till vissa medfödda syndrom och flera andra tillstånd, se Predisponerande faktorer nedan
 • Orsaker till midgut volvulus vid malrotation:
  • Smal mesenterialrot gör att tarmen och mesenteriet lättare vrids och komprimerar arteria mesenterica superior med tunntarmsischemi som följd
  • Mer mobila tarmar på grund av bristande fixering av tarmen under fosterlivet
 • Orsaker till långdragna, ej akuta besvär vid malrotation:
  • Bindvävsstråk, så kallade Laddska band, som fäster caekum i bakre bukväggen och korsar över tolvfingertarmen obstruerar tolvfingertarmen

Predisponerande faktorer

 • Malrotation finns ofta vid:
  • Medfött diafragmabråck
  • Medfött stort bukväggsbråck (omfalocele)
  • Gastroschisis9
  • Medfödda hjärtfel, särskilt heterotaxisyndromet
 • Malrotation är också associerat till:
  • Atresier i matstrupe, tolvfingertarm eller tunntarm
  • Mb Hirschprung
  • Meckels divertikel
  • Anorektala missbildningar

ICD-10

 • Q43.3 Medfödd missbildning av tarmfästet

ICD-10 Primärvård

 • Q43.3 Medfödd missbildning av tarmfästet

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Se Definition ovan.

Differentialdiagnoser

 • Tillstånd med kräkningar, ileus och akut buk:
  • Spädbarn:
   • Invagination
   • Ileus 
   • Nekrotiserande enterokolit
   • Duodenalastresi
   • Pylorusstenos (ej gallfärgade kräkningar, men kaskadkräkningar)
  • Större barn:
   • Förstoppning
   • Ileus
   • Invagination
   • Perforerat ulkus
   • Bukhinneinflammation

Anamnes

 • Spädbarn:
  • Plötslig debut av gröna/grön-gula kräkningar, sådana kräkningar innehåller galla och talar för att hindret sitter vid tolvfingertarmen eller tunntarmen, nedanför gallgången
  • Hematochezi, det vill säga färskt, rödfärgat, blod i avföringen kan förekomma vid tarmischemi, vilket obehandlat kan leda till cirkulatorisk kollaps
 • Äldre barn:
  • Buksmärta:
   • Plötslig debut under timmar/dagar eller
   • Kronisk, intermittent, ofta relaterat till matintag, under veckor/månader, ibland år
  • Intermittenta kräkningar
  • Kronisk diarré
  • Malabsorption
  • Dålig tillväxt, "failure to thrive"

Kliniska fynd

 • Spädbarn:
  • Eventuellt gröna/grön-gula kräkningar, utspänd och öm övre buk vid tarmhinder i tolvfingertarmen
  • Eventuellt hematochezi och peritonittecken:
   • Hematochezi talar för tarmischemi och begynnande nekros
   • Utspänd och palpationsöm buk
   • Tecken på peritonit kan vara minimala i tidigt skede
  • Eventuellt septisk och/eller hypovolem chock
 • Äldre barn och vuxna:
  • Kliniska fynd som ovan beskrivna under spädbarn kan förekomma
  • Tecken på malabsorption
  • Tillväxthämning

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Tillväxtkurva via BVC eller elevhälsan.
 • Vid misstanke om malrotation hos barn ska patienten utredas av barnläkare.
 • Vid akut dåligt barn, exempelvis vid volvulus, ska barnet remitteras akut till barnkirurgiskt center.
 • Eventuellt nödvändiga åtgärder för att stabilisera patient med peritonit och/eller chock.

Andra undersökningar

Akut kirurgisk exploration

 • Om patienten har volvulus med tecken på systemisk dekompensation (exempelvis  blodiga kräkningar, hematochezia, bukdistension, peritonit och chock) transporteras patienten omedelbart till operation utan bilddiagnostisk undersökning:10
  • Preoperativ förberedelse med ventrikelsond, urinkateter, intravenös vätska, smärtbehandling, preoperativ antibiotika och blodprover (CRP, syrabasbalans, laktat, elektrolyter, blodstatus, koagulationsstatus, blodgruppering, BAS-test)

Buköversikt

 • Kan vara normal.
 • Ibland ses luft i ventrikeln och första delen av duodenum.
 • Ibland är buken uttalat tom på gas.
 • Dilataion av magsäck och proximala delen av tolvfingertarmen, så kallad "double-bubble" är i princip diagnostiskt för hinder i tolvfingertarmen:
  • Midgut volvulus måste uteslutas om barnet är allmänpåverkat, men fyndet kan ses även vid andra tillstånd, exempelvis vid duodenalatresi
 • Fri gas talar för perforation.

Övre passageröntgen

 • Visualiserar tolvfingertarmens läge för att bedöma om det föreligger malrotation.
 • Korkruvsliknande form eller snipformig avslutning av duodenum talar för midgut volvulus.
 • Gold standard för diagnos av malrotation, sensitivitet 96 %.11
 • Ibland är fynden inte så tydliga:
  • Barnradiolog bör genomföra undersökningen och tolka bilderna
 • Ibland tillägg av kolonröntgen hos spädbarn vid akut utredning av kräkningar:
  • Kan särskilja tunntarmsatresi från malrotation

DT-undersökning

 • Undviks hos barn på grund av hög stråldos.
 • Används ibland vid undersökning av vuxna och äldre barn:
  • Kan påvisa volvulus och perfusion i tarmen samt eventuella differentialdiagnoser
  • Med kontrast kan man förbättra diagnostiken genom att visualisera duodenums förlopp, och se hur arteria mesenterica superior och vena mesenterica superior ligger i förhållande till varandra

Laparoskopi

 • Används ibland när malrotation med eller utan volvulus misstänks trots att bilddiagnostiska undersökningar inte kunnat påvisa diagnosen.

Ultraljud

 • Kan användas för diagnostik och screening av malrotation:10
 • Normala fynd utesluter inte malrotation utan bör följas upp med övre passageröntgen.

När remittera?

 • Vid misstanke om volvulus och gröna/grön-gula kräkningar ("gallkräkningar") måste barnet bedömas akut på sjukhus:
  • Tarmobstruktion ska alltid misstänkas vid gröna/grön-gula kräkningar hos barn <1 år10 
 • Vid hematochezi, blodiga kräkningar och/eller peritonittecken/chock måste barnet bedömas akut på barnkirurgisk center.
 • Remiss till barnläkare vid misstanke om malrotation, men utan symtom av akut karaktär.
 • Se även "Bedömning av barns tillväxt", länken "När ska man skriva remiss till barnläkare" i Rikshandboken Barnhälsovård för bedömning remissindikationer vid tillväxthämning.

Behandling

Behandlingsmål

 • Att lösa tarmhindret och minimera tarmnekros.

Behandlingen i korthet

 • I urakuta fall, se Akut kirurgisk exploration ovan.
 • Följande moment ingår i operation av midgut volvulus (Ladd procedure):
  • Tillbakavridning av tarmen så att den återfår sin cirkulation
  • Delning av eventuella Laddska band
  • Breddning av mesenterialroten
  • Hos spädbarn sondering av tunntarmen för att utesluta associerad tunntarmsobstruktion
  • Eventuellt appendektomi
  • Eventuellt tarmresektion och stomi om nekrotisk tarm.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Revolvering av tarmen.10
 • Korttarmsyndrom (short gut syndrome) om stora delar av tunntarmen och första delen av kolon måste tas bort på grund av nekrotisering.10
 • Adherenser efter laparoskopi som ger tunntarmsobstruktion:10
  • Har rapporterats hos upp till 15 %

Prognos

 • Prognosen beror på grad av tarmischemi. Om tarmen inte är nekrotisk är prognosen mycket god.

Uppföljning

Plan

 • Återbesök på enheten som genomförde operationen efter ett några veckor:
  • Kontroll av operationssår och allmäntillstånd
  • Information om framtida konsekvenser

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons