Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Pylorusstenos


Uppdaterad den: 2014-05-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Hypertrofisk pylorusstenos är en mer korrekt term.
 • Pylorusstenos är en förträngning av pylorus på grund av hypertrofi av musklerna i antral och pylorus i magsäcken.1
 • Tillståndet kan uppkomma hos spädbarn flera veckor efter födelsen och kan läka spontant, men kräver ofta kirurgisk behandling (myotomi).

Förekomst

 • Prevalensen varierar mellan 1,4 till 4 per 1000 levande födda vita barn:
  • Tendens till minskande frekvens i många västländer
  • I Skottland minskade incidensen från 4,4 till 1,4 per 1000 nyfödda från 1981 till 20042
 • Tillståndet är mer sällsynt hos afrikaner och asiater.
 • Pylorusstenos är vanligare hos pojkar än hos flickor, med ett redovisat förhållande på 2:1 till 5:1.

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är okänd, men familjär förekomst tyder på att genetiska faktorer bidrar.3
 • Gen-analyser har identifierat flera punkt formförändringar som är associerade med förekomst av pylorusstenos4
 • Flaskuppfödda spädbarn löper en 4,6 gånger högre risk för pylorusstenos jämfört med barn som inte var flaskuppfödda5
 • Behandling av nyfödda i åldern 0-13 dagar med makrolider är förknippad med 30 gånger ökad risk för utveckling av hypertrofisk pylorusstenos (OR 29,8). Detta motsvarar ytterligare 24 fall per 1000 födslar6
  • För makrolidbruk under perioden från 14 till 120 dagar efter födseln var OR 3,2
  • För makrolidbruk hos modern under perioden 0-13 dagar efter födseln var OR 3,5
  • Det fanns inget signifikant samband mellan pylorusstenos och användning av makrolider under graviditeten, men en tendens till ökad risk vid exponering i den sista trimestern

Patofysiologi

 • Diffus hypertrofi och hyperplasi av den cirkulära glatta muskulaturen i ventrikelns antrala delar medför att pyloruskanalen blir smal och lättare obstrueras.
 • Antral är förlängd och förtjockad upp till två gånger normal storlek.
 • Till följd av försvårad tömning och kraftig peristaltik, blir ventrikelmuskulaturen i allmänhet hypertrofisk och utspänd.
 • Gastrit kan uppstå på grund av långvarig stas, hematemes i sällsynta fall.
 • Barnet kan bli dehydrerat på grund av kräkningarna och kan utveckla betydande hypokloremisk alkalos.

Predisponerande faktorer

 • Familjär förekomst, men inte framträdande.

ICD-10

 • Q40 Andra medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen
  • Q40.0 Medfödd hypertrofisk pylorusstenos

ICD-10 Primärvård

 • Q400Medfödd hypertrofisk pylorusstenos

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes.
 • Palpatoriskt fynd av hypertrofisk pylorus.
 • Bilddiagnostisk bekräftelse med ultraljud.

Differentialdiagnoser

 • Urinvägsinfektion
 • Matintolerans (komjölk)
 • Cystisk fibros
 • Metabol sjukdom
 • Ökat intrakraniellt tryck
 • Duodenalatresi
 • Kardiainsufficiens
 • Gastroesofageal reflux
 • Intestinal malrotation

Anamnes

 • Nyfödda utvecklar typiska tecken på ventrikelretention i form av svåra kräkningar vid cirka fyra veckors ålder – i undantagsfall upp till sex månader:
  • Prematura utvecklar symtom senare än fullgångna barn
 • Kräkningar:
  • Initialt glesa men inom ett par dagar mer regelbundna och förekommande vid nästan varje måltid
  • Intensiteten i kräkningarna ökar tills det blir klassiska "fontänkräkningar"
  • Kräkningarna inträffar oftast direkt efter en måltid
  • Lätt hematemes i form av små röda prickar eller kaffesumpsliknande kräkning uppstår hos vissa
 • Avföring:
  • Ofta sparsam och grönaktig

Kliniska fynd

 • Allmäntillstånd:
  • Barnet är oftast i gott skick och utan feber
  • Fördröjning av diagnostiken kan dock leda till uttorkning, metabola rubbningar, trötthet och undernäring
 • Undersökning:
  • Leta efter synlig peristaltik, ofta förekommer kraftig ventrikelperistaltik
 • Palpation:
  • En förstorad pylorus kan ofta, i 90 % av fallen, palperas som en "oliv" i den övre högra kvadranten eller i epigastriet och kan rullas mellan fingrarna
  • För påvisande av ett sådant fynd krävs det att barnet är lugnt och avslappnat och ligger med böjda höfter

Kompletterande undersökningar

 • Laboratorieprover på sjukhus: Hb, EVF, trombocyter, syra-bas, Na, K, Cl, PK-INR, bilirubin.
 • Fynd:
  • Metabol hypokloremisk alkalos är vanlig
  • Hypokalemi kan också förekomma
  • Okonjugerad hyperbilirubinemi förekommer i 2–8 %
 • Preoperativt bör man kontrollera att barnet har fått tillräcklig vätsketillförsel och att eventuella elektrolytrubbningar har korrigerats.

Andra undersökningar

 • Ultraljud:
  • Är standardmetoden för bilddiagnostisk vid detektion av pylorusstenos
  • Metoden är tillförlitlig och lätt att utföra
  • Tjockleken på pylorus och längden på pyloruskanalen mäts
  • En väggtjocklek på 3 mm eller mer och en pyloruslängd på 14 mm eller mer är onormalt hos ett barn som är yngre än 30 dagar
 • Röntgen:
  • Kan även användas för att diagnostisera hypertrofisk pylorusstenos
  • Bilderna visar en förlängd pylorus och ett snävt antrum till följd av hypertrofi
  • Tecken på så kallat "järnvägsspår" med två tunna linjer över pylorus är patognomont
  • Diagnosen kan bara bekräftas efter att kontrast passerat över till tolvfingertarmen
  • Röntgen kan, till skillnad från ultraljud, påvisa eventuell gastroesofageal reflux
  • När undersökningen är klar bör allt röntgenkontrastmedel tas bort från magsäcken för att undvika aspiration
 • Endoskopi?
  • Är sämre på att skilja hypertrofisk pylorusstenos från pylorospasm och utförs inte

När remittera?

 • Vid misstanke om diagnosen.

Behandling

Behandlingsmål

 • Att förebygga malnutrition och svåra metabola störningar.

Allmänt om behandlingen

 • I lindriga fall kan man tillåta sig att vänta:
  • Barnet får då fler men mindre måltider
  • Eventuellt ges en spasmolytikum i tillägg
 • I allvarliga fall är behandlingen kirurgisk.

Kirurgi

 • Den kirurgiska metoden för hypertrofisk pylorusstenos har inte ändrats nämnvärt under de senaste hundra åren.
 • Både laparoskopisk teknik och öppen kirurgi är säkra rutiner och laparoskopisk teknik verkar ge minst lika goda resultat som öppen kirurgi: 7
  • Laparoskopi visade sig i en studie leda till kortare tid till peroral näring och kortare tid på sjukhus, medan resultaten i övrigt var lika8
 • Resultaten har blivit bättre som ett resultat av bättre preoperativ förberedelse, bättre metoder för anestesi och bättre kost.
 • Preoperativa förberedelser:
  • Fokus ligger på näring, vätska och elektrolytbalans
  • Korrigera eventuell dehydrering och elektrolytrubbning
 • Postoperativt:
  • Ges intravenös vätsketillförsel tills barnet tolererar peroral näring
  • Postoperativa kräkningar är inte ovanliga
  • I de flesta fall kan nutrition per os inledas inom 8 timmar efter operationen och ökas under det föjande dygnet
 • Barnet kan skrivas ut när det behåller den peroralt tillförda vätskan och har tillräckligt intag per os.

Ingreppet

 • Före anestesin sugs barnets ventrikel ur för att avlägsna eventuell kvarvarande magsaft eller kontrastvätska.
 • Så kallad Ramstedts pyloromyotomi är standardmetoden, eftersom den är enkel att utföra, ger minimalt med komplikationer och säkerställer ett lyckat ingrepp.
 • Ingreppet är en longitudinell myotomi in till slemhinnan.
 • Perforation av slemhinnan inträffar sällan.
 • Laparoskopisk teknik förlänger operationstiden och risken för komplikationer ökar.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt spasmolytikum eller syrahämmare.

Förebyggande behandling

 • Undvik att föreskriva makrolider till spädbarn under de första levnads veckorna, om det inte är klart att eventuella behandlingseffekter överstiger risken för pylorusstenos6
 • Detta gäller också föreskrivning av makrolider till modern under barnets första veckor, och eventuellt även under den senare delen av graviditeten6
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Sjukdomens svårighetsgrad varierar kraftigt.
 • Lindriga fall kan gå över spontant, medan mer allvarliga fall kräver brådskande operation.
 • Sjukdomen är som värst runt 4–6 veckors ålder, varefter kräkningarna brukar minska i intensitet.

Komplikationer

 • Är mycket sällsynta.
 • Vid mucosaperforation:
  • Barnet får feber, ömhet i buken och utspänd buk
  • Reoperation krävs
 • Blödning:
  • Mycket ovanligt, men ett litet venöst läckage anses normalt
 • Ihållande kräkningar:
  • En erfaren kirurg gör sällan en ofullständig myotomi
  • Tillståndet går ofta över spontant

Prognos

 • Mortaliteten är mycket låg.
 • Långtidseffekter av sjukdomen eller behandlingen är också minimala.

Uppföljning

 • Barnet återhämtar sig i regel snabbt efter operationen.
 • Rekommendera föräldrarna att öka barnets intag av mat under dagarna efter utskrivningen.
 • En poliklinisk kontroll efter en till två veckor är tillräcklig och ett tecken på att barnet mår bra är viktökning.

Patientinformation

Vad bör man informera anhöriga om?

 • Tillståndet har en god prognos.
 • Lindriga fall går över spontant, medan mer allvarliga fall kräver operation.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons