Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Rubella, röda hund


Uppdaterad den: 2024-04-24

Annons

Bakgrund

 • Infektionssjukdom som karakteriseras av lindrig övre luftvägsinfektion, utslag och förstorade lymfkörtlar på halsen, i nacken och bakom öronen. Orsakas av rubellavirus.
 • Hos gravida kvinnor kan röda hund orsaka missfall och allvarliga fosterskador.

Epidemiologi

 • Efter att vaccinering infördes i alla nordiska länder – från 1974 gavs vaccinet till 12-åriga flickor och sedan 1982 ges det till alla barn som en del av MPR-vaccinet – har rubella nästan försvunnit:
  • Sedan 2014 har inga fall av rubella förekommit i Sverige 
 • Lokalt utbrott (2012):
  • Det registrerades 50 fall av rubella
  • Samtliga fall var kopplade till ett utbrott i Stockholms län (Järna, ett samhälle där andelen ovaccinerade invånare är högre än i befolkningen generellt)
 • Förvärvad rubella:
  • Förvärvad rubella är mycket sällsynt hos barn <2 år
 • Medfödd rubella:
  • Sedan 1985 har enbart 2 fall av medfödd rubella registrerats i Sverige (år 2011 respektive 2014, bägge mammor var ovaccinerade och smittade utomlands)

Etiologi och patogenes

 • Infektionen orsakas av rubellavirus som är ett RNA-virus i togavirusgruppen.
 • Infektion sker via droppsmitta. Viruset infekterar celler i de övre luftvägarna och därefter tränger viruset in i cellen med hjälp av receptormedierad endocytos.
 • Rubella sprider sig och replikeras i den lymfatiska vävnaden i nasofarynx och de övre luftvägarna. Därefter leder en viremi till systemisk infektion som omfattar många organ, eventuellt även placenta.
Annons
Annons

ICD-10

 • B06 Röda hund (rubella)

Anamnes

 • Är patienten vaccinerad med MPR, eventuellt när?
 • Utlandsvistelse?
 • Kända fall i omgivningen?
 • Ovaccinerade personer i omgivningen?
 • Graviditet hos patient eller gravid person i omgivningen?
 • Trolig smitta tidsmässigt?
  • Smittar via närdroppsmitta
  • Inkubationstiden är 14–21 dagar, oftast 16–18 dagar
  • Smittförande 1 vecka innan och minst 4 dagar efter att utslagen brutit ut
 • Symtom:
  • Måttlig feber med utslag som sprider sig från ansiktet till hela kroppen:
   • Gravida med oklar utslagssjukdom ska alltid utredas för röda hund om de inte är vaccinerade
  • Sjukdomen kan också orsaka lindrig artralgi eller artrit

Kliniska fynd

 • Konjunktivit.
 • Rodnad i svalget.
 • Blekröda makulopapulära utslag 1–4 dagar efter symtomdebut:
  • Utslagen flyter sällan ihop och om de gör det så är det bara på bålen
  • Utslagen flyttar sig ofta från ansikte till kropp och sedan till armar och ben
  • Utslagen är lite kraftigare i färgen hos äldre barn
  • Utslagen kvarstår vanligen i 3 (1–8) dagar
  • Enstaka personer utvecklar inte några utslag
 • Förstorade och ömma lymfkörtlar på halsen, i nacken och bakom öronen.
 • Tonåringar och vuxna har oftare symtom med feber och sjukdomskänsla, utslagen är desamma.

Utredning av röda hund

 • Sjukdomen diagnostiseras med antikroppsbestämning (serologi):
  • Serumprov analyseras för rubella IgM och IgG:
   • Rubella IgM talar för akut rubellainfektion (eller nylig vaccination)
  • Gravida bör erbjudas serologi som screening för immunitet mot rubella (görs via mödravårdscentralen)
 • Påvisning av rubellavirus RNA i svalgprov med RT-PCR i svalgprov ger direkt diagnos:
  • Behövs sällan i diagnostiken eftersom serologi oftast är tillräcklig
  • Rekommenderas att tas och förvaras i frys för eventuellt behov vid akut exantemsjukdom hos gravid kvinna till och med graviditetsvecka 16
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Det kan vara svårt att skilja röda hund från andra exantemsjukdomar:
  • Mässling
  • Adenovirusinfektion
  • Enterovirusinfektion
  • Parvovirusinfektion
  • ECHO-virus
  • Coxsackievirus
 • Allergiska utslag.
 • Scharlakansfeber.
 • Läkemedelsexantem.

Behandling av röda hund

 • Det finns ingen effektiv behandling mot viruset.

Förebyggande åtgärder

 • Sjuka personer ska undvika närkontakt med gravida.

Vaccination

 • Rubellavaccinet (MPR) innehåller levande försvagat virus. Vaccinet ingår i det ordinarie barnvaccinationsprogrammet:
  • Två doser: vid 18 månaders och vid 6–8 års ålder
  • Vaccinet ger mer än 95 % skydd
  • Hos kvinnor som är vaccinerade och som får reinfektion under graviditeten är risken för fosterskada extremt låg
 • Alla fertila kvinnor som inte är immuna bör erbjudas vaccinering.
 • Gravida kvinnor utan antikroppar ska vaccineras mot röda hund (MPR) efter graviditeten.
 • Var särskilt uppmärksam på om det finns behov av vaccin för utlandsfödda.

Förskola/skola

 • Barnen bör stanna hemma under sjukdomen men kan gå tillbaka till förskolan/skolan minst 5 dagar efter att utslagen har brutit ut.
 • Om barnet är vaccinerat är utslagssjukdomen mycket sällan röda hund. Det finns många beskedliga virusinfektioner med "rubelliforma" utslag.
 • Om övriga barn på förskolan är MPR-vaccinerade avgör allmäntillståndet om barnet ska stanna hemma.

Anmälningsplikt

 • Röda hund är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.
 • Anmälningskriterierna är kliniskt ställd diagnos eller påvisning av antikroppar som motsvarar den aktuella infektionen, utan nyligen genomgången rubellavaccination.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Röda hund under graviditeten innebär en stor risk för missfall eller fosterskada (hjärtfel, hjärnskador, syn- och hörseldefekter) under de första 16 graviditetsveckorna. Efter 20 veckor är fosterskador sällsynta.
 • Postnatal infektion ger sällan komplikationer, förutom ledbesvär som är mest uttalat bland postpubertala kvinnor (upp till 60 %).
 • Komplikationer i form av encefalit och trombocytopeni är extremt sällsynt.

Prognos

 • Röda hund är en lindrig sjukdom som i vanliga fall inte varar längre än 4–5 dagar.
 • Reinfektion förekommer oftare efter vaccininducerad infektion än efter naturligt förvärvad infektion. Sådana infektioner är normalt asymtomatiska och risken för fosterskada är extremt låg.

Källor

 • Banatvala JE, Brown DWG. Rubella. Lancet 2004; 363: 1127-37. PubMed
 • Sjukdomsinformation om röda hund. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2024-04-24 www.folkhalsomyndigheten.se
 • Vaccination mot röda hund. Folkhälsomyndighten. Hämtad 2024-04-24 www.folkhalsomyndigheten.se
 • Riley LE. Rubella in pregnancy. UpToDate, last updated Mar 21, 2024. UpToDate
 • Rubella (Röda Hund). INFPREG Kunskapscentrum för infektioner under graviditet. Hämtad 2024-04-24 www.medscinet.se

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.