Medicinsk översikt | Pediatrik

Vattkoppor, varicella


Uppdaterad den: 2020-01-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Primär infektion med varicella zoster-virus, VZV, humant herpesvirus 3.
 • I huvudsak en barnsjukdom bland icke-vaccinerade personer.

Epidemiologi

 • De flesta barn får vattkoppor och sjukdomen förekommer i hela världen.
 • Vid 15 års ålder är >90 % av befolkningen seropositiv.
 • Sjukdomen uppträder också hos vuxna och har då högre risk för komplikationer.

Etiologi och patogenes

 • Vattkoppor är mycket smittsamt.
 • Inkubationstid 10–26 dagar.
 • Droppsmitta, inhalation av infektiösa partiklar, är vanligast.
 • Vätskan från vattkopporna är också mycket smittsam.
 • Smittrisken upphör när alla lesionerna har torkat in.
 • Efter primärinfektion stannar viruset kvar i de sensoriska nervganglierna i dorsalroten och ger en latent infektion i nervcellerna. Viruset kan återaktiveras år eller decennier senare och sprida sig ensidigt längs dermatomet och orsaka herpes zoster, ett smärtsamt, lokaliserat, vesikulärt utslag.

ICD-10

 • B01 Vattkoppor
 • B01.9 Vattkoppor utan komplikation

Anamnes

 • Prodromala symtom:
  • Förekommer främst hos ungdomar och vuxna och är hos barn vanligen milda eller frånvarande
  • Kan bestå av sjukdomskänsla, trötthet, feber, illamående, huvudvärk och värk i kroppen som kommer någon dag innan eller samtidigt som utslagen bryter ut
  • Feber kan kvarstå i cirka 3–5 dagar och är sällan >39 °C
 • Utslag:
  • Uppstår främst på bålen och huvudet (ansikte, hårbotten) och proximala extremiteter (central fördelning)
  • Först makulopapulösa utslag, därefter vesikulära och pustulära lesioner och till slut skorpbildning efter 24–72 timmar
  • Hudlesionerna brukar befinna sig i olika stadier i utvecklingen på olika ställen på kroppen
 • Mukosala förändringar:
  • Finns främst i munhålan
 • Klåda finns främst under vesikelstadiet och kan vara intensiv.
 • Hosta förekommer.
 • Vattkoppor kan uppträda hos cirka 5–10 % av personer som vaccinerats tidigare ("breakthrough varicella"), sjukdomen är då vanligtvis lindrig med minskad risk för komplikationer.

Kliniska fynd

 • Vesiklerna är ofta vattenklara men blir ofta pustulösa senare i förloppet.
 • Så småningom uppstår krustbildning.
 • Vesikulära lesioner som snabbt ulcererarkan uppträda i munslemhinnan, på ögats bindhinna och på genitalierna
 • Subkliniska infektioner är vanligt, särskilt hos barn.

Utredning av vattkoppor

 • Anamnes som talar för sjukdomen med utslag som består av vätskefyllda vesikler räcker vanligen för diagnos.
 • Atypisk bild kan förekomma hos patienter med nedsatt immunförsvar.
 • Serologi/PCR kan bekräfta diagnosen men behövs sällan:
  • PCR kan utföras på till exempel blod (EDTA), vesikelvätska och konjunktivalvätska och ger snabbt svar (oftast samma dag) på förekomst av viruset
  • Positiv för IgM-antikroppar (och IgG) tidigast cirka 4–5 dagar efter utslaget uppkommit. Höga IgG-titrar talar för immunitet med tidigare genomgången infektion. Såväl falskt positiva som falskt negativa fynd förekommer

Differentialdiagnoser

 • Andra generaliserade utslag.
 • Herpes zoster.
 • Herpes simplex-infektion.
 • Impetigo, svinkoppor.
 • Allergiska reaktioner, särskilt Stevens-Johnsons syndrom.

Behandling av vattkoppor

 • I vanliga fall ges ingen behandling eller endast symtomatisk behandling med klådstillande preparat.
 • Antiviral behandling rekommenderas till vuxna och/eller personer med allvarlig infektion.
 • Immunglobuliner kan ges till vissa nyfödda med ökad risk för allvarlig VZV-infektion och/eller personer med nedsatt immunförsvar.

Egenbehandling

 • Kylbalsam (mentholgel), zinksalva.
 • Paracetamol kan ges som symtomatisk behandling, vid behov.
 • Acetylsalicylsyra eller ibuprofen rekommenderas inte på grund av risk för Reyes syndrom respektive ökad risk för bakteriella hudinfektioner. 
 • Förskola:
  • Barnet kan återgå till förskola när hen inte längre får nya blåsor, när krustorna torkat in och är pigg
 • En person med vattkoppor ska varnas angående smittsamheten och isoleras från gravida i första delen av graviditeten, höggravida, nyfödda och personer med nedsatt immunförsvar.

Läkemedelsbehandling

 • Antihistaminer:
  • Mot klåda
  • Ges peroralt, dosering baseras på ålder
  • Till exempel desloratadin:
   • Barn 1–5 år: 2,5 mL oral lösning 0,5 mg/mL en gång dagligen
   • Barn 6–11 år: 5 mL oral lösning 0,5 mg/mL en gång dagligen eller 1 munsönderfallande tablett 2,5 mg en gång dagligen
   • Vuxna och ungdomar (tolv år och äldre): filmdragerade tabletter 5 mg 1 tablett 1 gång dagligen
 • Antiviral behandling:
  • Indikationer:
   • Ålder över 18 år (24 timmar från insjuknande)
   • Rökare, personer med nedsatt immunförsvar och personer med KOL
   • Svår VZV-infektion
   • Vissa gravida kvinnor (individuell bedömning, samråd med obstetriker rekommenderas)
   • Vissa nyfödda barn
  • Dosering aciklovir:
   • Peroral behandling: 
    • Vuxna 800 mg × 5 i 7 dagar
    • Barn 2–12 år 20 mg/kg (maximalt 800 mg) × 4 i 5 dagar
    • Observera att nedsatt njurfunktion kan minska den rekommenderade doseringen

Annan behandling

 • Immunglobuliner:
  • Varicella-zosterimmunglobulin (VZIG) kan ges till vissa nyfödda barn, personer med nedsatt immunförsvar
  • Kan minska sjukdomens svårighetsgrad
 • Vaccin:
  • Ett levande, försvagat vaccin mot primär VZV-infektion finns
  • Kan ges till särskilda medicinska riskgrupper, kvinnor som är seronegativa som planerar att bli gravida och närstående till gravida eller personer med hög risk, ibland vårdpersonal
  • Det kan även ges kort efter exponering och kan då minska svårighetsgraden av infektionen
  • Två doser ger så gott som 100 % skydd, som antas vara livslång
  • Efter cirka två veckor kan en lindrig form av vattkoppor uppstå

Komplikationer

 • Komplikationer är vanligare hos vuxna/ungdomar än hos barn.
 • Bakteriella sekundärinfektioner.
 • Invasiva infektioner (särskilt pneumoni hos gravida).
 • Kongenitalt varicellasyndrom:
  • Kan uppstå om den gravida kvinnan smittas med VZV under den första hälften av graviditeten. Det är mycket sällsynt och kan yttra sig som låg födelsevikt, hud­lesioner, ögonsjukdomar, missbildningar av extremiteter, muskelatrofi och cerebrala förändringar med hög dödlighet hos nyfödda
  • Kongenitalt varicellasyndrom har en mortalitet på cirka 30 %
 • Akut cerebellär ataxi:
  • Vanligaste CNS-manifestation
  • Gångsvårigheter, kräkningar, dysartri
  • Vanligen övergående utan restsymtom

Prognos

 • Den totala varaktigheten för vattkoppor, från symtomdebut till dess att skorporna försvinner, är sällan längre än 2 veckor.
 • Prognosen är i vanliga fall god.
 • Nyfödda:
  • Allvarlighetsgraden beror på förekomst av maternala antikroppar, barnets mognadsgrad av immunsystemet och huruvida barnet har behandlats i tid
 • Barn:
  • Sjukdomen är i vanliga fall lindrig och självbegränsande
 • Vuxna:
  • Vuxna har en ökad risk för dålig prognos, med pneumoni som vanligaste komplikation
 • Personer med nedsatt immunförsvar:
  • Risk för allvarligt sjukdomsförlopp, eventuellt död
  • Risken kan minskas något med hjälp av aktiv behandling

Källor

 • Freer G, Pistello M. Varicella-zoster virus infection: natural history, clinical manifestations, immunity and current and future vaccination strategies. New Microbiol. 2018;41(2):95–105.
 • Sauerbrei A. Diagnosis, antiviral therapy, and prophylaxis of varicella-zoster virus infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016;35(5):723–734.
 • Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV). Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner – Behandlingsrekommendation. 2005 (Hämtad 2020-01-07).

Annons
Annons
Annons