Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Reumatologi

Polyarteritis nodosa


Uppdaterad den: 2015-09-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta1

Definition

 • Systemisk subakut eller kronisk föregående primär vaskulit som främst drabbar små och medelstora artärer.
 • Klassisk polyarteritis nodosa (PAN):
  • Drabbar små och medelstora artärer men inte arterioler, venuler eller kapillärer
  • Njurpåverkan ses i form av infarkter och renovaskulär hypertension men glomerulonefrit är sällsynt
  • Frekventa organmanifestationer i magtarmkanal, perifera nerver, leder och hjärta
  • Ingen koppling till ANCA (anti-nutrofila cytoplasmatiska antikroppar)
 • Mikroskopisk polyangiit:
  • Påverkar primärt arterioler, venuler och kapillärer men kan även drabba små och medelstora artärer
  • Njurpåverkan i form av glomerulonefrit är ett av de främsta symtomen
  • Påverkar även andra organ, särskilt hud och lungor
  • Sjukdomen är kopplad till ANCA, primärt myeloperoxidas-ANCA
  • Det finns övergångsformer mellan de två tillstånden
 • Kutan polyarteritis nodosa:
  • Begränsad till huden och eventuellt tvärstrimmig muskulatur och har god prognos
  • Histologiska förändringar som vid klassisk polyarteritis nodosa

Förekomst

 • Sällsynt sjukdom.
 • Vissa undersökningar ger en prevalens på omkring 6 fall per 100 000 personer och en incidens på 0,7 per 100 000 personer.
 • Mikroskopisk polyangiit verkar vara vanligare än PAN (uppskattas till 4–5 fall per 100 000 personer).
 • Sjukdomen finns i alla åldersgrupper men är vanligast mellan 20 och 60 år.
 • Män drabbas dubbelt så ofta som kvinnor, men könsskillnaden är inte så uttalad för mikroskopisk polyangit.

Etiologi och patogenes

 • I vissa fall föreligger bevis för immunkomplexsjukdom med avlagring av immunglobuliner och komplement i kärlväggen.
 • Vaskulit som inte kan skiljas åt från polyarteritis nodosa ses hos patienter med serumsjukdom, läkemedelsallergi, systemisk lupus erythematosus och reumatoid artrit.
 • Virala antigener kan troligtvis spela en viss roll, särskilt hepatit B och C:
  • Hos vissa patienter med PAN kan man påvisa avlagringar i kärlväggen av hepatit B-antigen, antikroppar och komplement
  • Man har även funnit cirkulerande immunkomplex av hepatit B-antigen och antikroppar samt nedsatt komplementnivå i serum
  • Frekvensen för dessa fynd varierar från några få procent upp till en tredjedel av patienterna

Patofysiologi

 • Oftast drabbas artärer i hjärta, lever magtarmkanal, njurar, muskler, perifera nerver och hud.
 • Ofta involveras också artärer i centrala nervsystemet, ögonen, pankreas och testiklar.
 • Förändringarna har bara segmentell utbredning och ses vanligast vid bifurkationer:
  • Panartrit med fibrinoid nekros, akuta inflammatoriska förändringar med granulocytinfiltration och läkningsprocess med fibros är typiskt
  • Hos en och samma patient kan man se akuta, kroniska och läkande lesioner
  • Komplikationer av kärlinflammationen är aneurysmbildning, trombosering och infarsering
 • Vid mikroskopisk polyangit är etiologin okänd men förekomst av ANCA antas ha patogenetisk betydelse:
  • Avlagringar av immunkomplex i kärlväggen är ett sällsynt fynd
  • Nekrotiserande småkärlsvaskulit med segmentellt uppträdande fibrinoida nekroser och infiltration av neutrofila granulocyter är typiskt
  • I njurarna ses fokal segmentell glomerulonefrit och ibland även halvmåne-nefrit (crescent-nefrit)

Predisponerande faktorer

 • Hepatit B- och C-infektion.
 • Intravenöst drogmissbruk.

ICD-10

 • M30 Polyarteritis nodosa och besläktade tillstånd
  • M30.0 Polyarteritis nodosa

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes och kliniska fynd ger misstanke om tillståndet:
  • Feber, viktnedgång, förhöjt SR och anemi i kombination med symtom från flera organsystem, särskilt tecken på perifer neuropati, hudsymtom, myalgier och abdominalsmärtor
 • Diagnosen bekräftas med biopsi och angiografi.

Differentialdiagnoser

 • Infektioner.
 • Glomerulonefrit.
 • Polyneurit av annan orsak.
 • Maligna systemsjukdomar.
 • Vaskulitliknande hudförändringar ses vid kolesterolembolier, subakut bakteriell endokardit, sepsis och myxom i vänster förmak:
  • Det är viktigt att avgöra om vaskuliten är sekundär

Anamnes

 • Ett sammansatt komplex av manifestationer utan inbördes koppling.
 • Allmänsymtom:
  • Feber, viktnedgång och trötthet åtföljs av huvudvärk, artralgier, myalgier, diffusa extremitetssmärtor eller abdominalsmärtor
 • Hudförändringar:
  • Av stor diagnostisk betydelse då de är tillgängliga för biopsi
 • Muskler och leder:
  • Smärta och ömhet i muskulaturen, särskilt i tidiga stadier
  • Artralgier och reguljär artrit ses hos cirka hälften av patienterna
  • Extremitetssmärtor kan förekomma och kan bero på ledpåverkan, ischemi, vaskulit i musklerna och perifer neuropati
 • Nervsystemet:
  • Perifer neuropati ses hos cirka hälften av patienterna och uppträder ofta tidigt i förloppet
  • Cerebrala insulter är sällsynta
 • Magtarmkanalen:
  • Abdominalsmärtor som kan åtföljas av uppkastningar, meteorism och diarrétendens, kan ha karaktär av akut abdomen
 • Njurar:
  • Njurinfarkter med flanksmärtor och hematuri
 • Hjärta och kretslopp:
  • Kliniska tecken på hjärtpåverkan ses hos cirka en tredjedel
  • Vanligast är symtom på hjärtsvikt till följd av vaskulit i koronarkärl eller arteriell hypertension
  • Koronar kärlocklusion är sällsynt
  • Symtom på arteriell insufficiens och perifer gangrän på fingrar och tår kan förekomma
 • Ögon:
  • Symtomen beror ofta på samtidig arteriell hypertension
  • Retinavaskulit kan ge plötslig ensidig synsnedsättning, övergående eller permanenta synsfältsdefekter, amaurosis fugax och ögonmuskelpareser
  • Synnedsättning kan också bero på centralnervös vaskulit
 • Lungor:
  • Lungmanifestationer beror ofta på mikroskopisk polyangiit

Kliniska fynd

 • Hudförändringar:
  • Icke-nekrotiserande vaskuliter – palpabel purpura, urtikaria och livedo reticularis (rödcyanotisk marmorering)
  • Nekrotiserande lesioner – erytemer med central nekros och blödning eller större och mindre isolerade ulcerationer som föregås av ömma nodulära infiltrat
  • Det är mindre vanligt med noduli i storlek från ett par mm upp till 1 cm längs större artärer, särskilt på benen, som representerar lokala inflammatoriska förändringar i artärerna med sekundära aneurysm
 • Muskler och leder:
  • I sällsynta fall utvecklas muskelatrofi
  • Icke-deformerande asymmetrisk oligoartrit kan ses främst på underextremiteterna
 • Nervsystemet:
  • Perifer neuropati beror oftast på vaskulit i vasa nervorum och är ofta asymmetrisk och både motorisk/sensorisk (i form av mononeuritis multiplex)
  • Symmetrisk polyneuropati förekommer oftast på underextremiteterna och kan vara motorisk med distala pareser, atrofi och areflexi eller sensorisk med brännande nattliga smärtor, förlorad sensibilitet och benömhet
  • Cerebrala infarkter är sällsynta och beror ofta på samtidig arteriell hypertension – symtom i form av pareser och kramper är typiskt
 • Magtarmkanalen:
  • Blödningar och perforationer, särskilt i jejunum, kan förekomma
  • Leverpåverkan, akut pankreatit och kolecystit är sällsynta vaskulitmanifestationer
 • Njurar:
  • Renovaskulär hypertension orsakad av förändringar i njurens småkärl
  • Glomerulonefrit och uremi (särskilt vid mikroskopisk polyangiit)
  • Arteriell hypertension är vanligt också utan tecken på njurpåverkan
 • Ögon:
  • Vid oftalmoskopi kan man se blödningar och exudat (följer av ocklusion av centralartären i retina) och tecken på ischemisk optikusneurit (ensidigt papillödem)
 • Lungor:
  • Infiltrat, eventuellt med desintegrationskaviteter och pleuraansamlingar som kan vara hemorragiska

Kompletterande undersökningar

Blodprover

 • Lätt normocytär, normokrom anemi.
 • Neutrofili och trombocytos (eosinofili är inte karaktäristiskt).
 • SR och akutfasreaktanter är ofta väsentligt förhöjda.
 • Immunglobuliner kan vara förhöjda.
 • Tecken på komplementaktivering – förhöjt C3d och nedsatt C3 och C4.
 • ANCA är som regel negativt vid klassisk PAN, men är förhöjt vid mikroskopisk polyangiit (ANCA kan också vara positivt vid SLE och inflammatorisk tarmsjukdom).
 • Hepatit B-serologi kan ge utslag.
 • Reumatoid faktor och ANA är inte typiska fynd.
 • Njurfunktionen bör kontrolleras med kreatinin och eventuellt clearance-bestämning.

Andra prover

 • Urinundersökning för blod, protein och patologiskt urinsediment (differentialdiagnostisk mot mikroskopisk polyangiit).
 • EKG.

Andra undersökningar

Vävnadsbiopsi

 • Den viktigaste diagnostiska undersökningen.
 • Det vanligaste biopsistället är hud, ömma muskler och perifera sensoriska nerver med tecken på neuropati.
 • Muskelbiopsi från symtomfria muskler är positiv hos 30–50 % av patienterna.
 • Rektumbiopsi kan vara värdefullt vid diagnosen sekundär reumatoid vaskulit.
 • I fall då laparotomi ger misstanke om vaskulit är det viktigt med en noggrann histologisk undersökning.

Angiografi, speciellt renal angiografi och mesenteriell angiografi

 • Den näst viktigaste diagnostiska undersökningen.
 • Det karaktäristiska fyndet är multipla aneurysm som varierar från ett par mm upp till 1 cm i storlek.
 • De är lokaliserade till mesenteriealkärl, och kärl i lever och njurar.
 • Aneurysm finns hos 80 % av patienterna med PAN.
 • Abdominala smärtor ökar risken för positivt fynd.
 • Liknande angiografiska fynd kan ses vid myxom, ateromatösa embolier, endokardit, SLE, granulomatös polyangit, trombotisk trombocytopenisk purpura, fibromuskulär dysplasi och pseudoxanthoma elasticum.
 • Vid renal angiografi kan man se tecken på genomgångna njurinfarkter.
 • Cerebral angiografi kan vara aktuellt vid cerebrala infarkter.

Andra aktuella undersökningar

 • Cerebral CT och MR.
 • Thoraxröntgen.
 • Bestämning av nervledningshastigheten.

När remittera?

 • Vid misstanke om diagnosen.

Behandling

Behandlingsmål

 • Dämpa inflammationen för att förebygga komplikationer.

Allmänt om behandlingen

 • Behandlingsstrategin beror på sjukdomens utbredning och allvarlighetsgrad, samt reversibiliteten till sjukdomsmanifestationerna.
 • I aktiva faser ges glukokortikoidbehandling, eventuellt i kombination med cytostatika.
 • Behandlingen i övrigt är symtomatisk och beror på organmanifestationerna (hypertension, hjärtsvikt, komplicerande bakteriella infektioner).
 • Kutan polyarteritis nodosa kan behandlas med icke-steroida antireumatika och i uttalade fall med glukokortikoider.

Läkemedelsbehandling

 • Kortikosteroider i höga doser (upp till 60 mg prednisolon per dag) kan kontrollera feber och konstitutionella symtom och medverka till läkning av vaskulära lesioner:
  • I perioder kan intravenös behandling vara indicerat
 • Vid allvarliga organkomplikationer ges läkemedel för immunsuppression, främst cyklofosfamid.
 • Behandling med cytotoxiska farmaka är inte indicerat vid symtom bara från hud och rörelsesapparat.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Polyarteritis nodosa har som regel ett akut/subakut förlopp och de flesta dödsfall inträffar de två första åren.
 • Ett förlopp så långt som ett år med recidiverande aktivitetsperioder är sällsynt.

Komplikationer

 • De viktigaste orsakerna till dödsfall är:
  • Hjärtsvikt
  • Gastrointestinal perforation eller blödning
  • Påverkan på centrala nervsystemet
  • Behandlingskomplikationer
  • Uremi (sällsynt)

Prognos

 • Vid kutan polyarteritis nodosa är prognosen för överlevnad god, även utan behandling.
 • Prognosen för obehandlad PAN är dålig, cirka 15 % överlever i fem år.
 • Med glukokortikoider höjs överlevnaden i fem år till 50 %, med komplement av cytostatika höjs den till cirka 80 %.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Polyarteritis nodosa är en mycket allvarlig sjukdom där intensiv och långvarig läkemedelsbehandling är livsnödvändig.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons