Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Reumatologi

Polyarteritis nodosa


Uppdaterad den: 2024-03-21

Annons

Bakgrund

 • Nekrotiserande arterit i små eller medelstora artärer.
 • Klassisk polyarteritis nodosa (PAN):
  • Heterogen klinisk bild, men drabbar ofta hud, nervsystem, njurar och mag-tarmkanal
  • Även andra organ kan drabbas som hjärta och testikel
  • Frånvaro av granulom, glomerulonefrit och ANCA skiljer PAN från andra vaskuliter
 • Kutan polyarteritis nodosa:
  • Begränsad till huden och eventuellt tvärstrimmig muskulatur och har god prognos
  • Histologiska förändringar som vid klassisk polyarteritis nodosa

Epidemiologi

 • Prevalensen i Europa är 2–31 fall per miljon invånare.
 • Medelåldern för insjuknande var i en studie 51 ± 17 år.

Etiologi och patogenes

 

 • Etiologi:
  • Många fall är idiopatiska, men virala antigener kan sannolikt spela en roll, särskilt hepatit B- och C-virus och hiv
  • I vissa fall finns hållpunkter för immunkomplexsjukdom med deposition av immunglobuliner och komplement i kärlväggen
  • Även genetiska syndrom (exempelvis familjär medelhavsfeber) och vissa maligniteter (hårcellsleukemi och myelodysplastiskt syndrom) är kopplade till PAN
  • Vaskulit som inte kan skiljas från polyarteritis nodosa har setts hos patienter med serumsjuka, läkemedelsallergi, systemisk lupus erythematosus (SLE) och reumatoid artrit
 • Patofysiologi:
  • Den patogenetiska mekanismen är inte klarlagd
  • Oftast drabbas artärer i hjärta, lever, mag-tarmkanal, njurar, muskler, perifera nerver och hud
  • Ofta involveras också artärer i centrala nervsystemet, ögonen, pankreas och testiklar
  • PAN kännetecknas av segmentell, transmural inflammation i muskelartärerna
Annons
Annons

ICD-10

 • M30.0 Polyarteritis nodosa

Anamnes

 • Ett sammansatt komplex av manifestationer utan inbördes koppling.
 • Allmänsymtom:
  • Feber, viktnedgång, trötthet, huvudvärk, artralgier, myalgier, diffusa extremitetssmärtor eller buksmärtor
 • Hudförändringar:
  • Röda knölar, purpura, sår och blåsor, oftast på vaderna med ödem3
  • Hudförändringar är av stor diagnostisk betydelse eftersom de är tillgängliga för biopsi
 • Muskler och leder:
  • Smärta och ömhet i muskulaturen, särskilt i tidiga stadier
  • Artralgier och artrit 
 • Nervsystemet:
  • Perifer neuropati ses ofta tidigt i sjukdomsförloppet
  • Stroke är sällsynt
 • Mag-tarmkanalen:
  • Buksmärtor som kan åtföljas av kräkningar, gasspänningar och diarrétendens, kan ha karaktär av akut buk
 • Njurar:
  • Njurinfarkter med flanksmärtor och hematuri
  • Njursvikt och högt blodtryck kan förekomma
 • Hjärta och kretslopp:
  • Vanligast är symtom på hjärtsvikt till följd av vaskulit i koronarkärl eller arteriell hypertension
  • Koronar kärlocklusion är sällsynt
  • Symtom på arteriell insufficiens och perifera gangrän på fingrar och tår kan förekomma
 • Ögon:
  • Symtomen beror ofta på samtidig arteriell hypertension
  • Retinal vaskulit kan ge plötslig ensidig synnedsättning, övergående eller permanenta synsfältsdefekter, amaurosis fugax och ögonmuskelpareser
  • Synnedsättning kan också bero på centralnervös vaskulit

Kliniska fynd

 • Hudförändringar:
  • Hudförändringarna kan vara fokala eller diffusa
  • Icke-nekrotiserande vaskuliter – palpabel purpura, urtikaria och livedo reticularis (rödcyanotisk marmorering)
  • Nekrotiserande lesioner – erytem med central nekros och blödning eller större och mindre isolerade ulcerationer som föregås av ömma nodulära infiltrat
  • Mindre ofta finns noduli i storlek från ett par mm upp till 1 cm längs större artärer, särskilt på benen, som representerar lokala inflammatoriska förändringar i artärerna med sekundära aneurysm
  • Vid progression kan det uppstå infarkt och gangrän i fingrar, tår eller andra områden samt sår som går ner i den subkutana vävnaden
 • Hjärta och kärl:
  • Hypertoni är vanligt
 • Muskler och leder:
  • I sällsynta fall utvecklas muskelatrofi
  • Icke-deformerande asymmetrisk oligoartrit kan ses särskilt i de nedre extremiteterna
 • Nervsystemet:
  • Perifer neuropati som ofta är symmetriska, motoriska och/eller sensoriska
  • Cerebrala infarkter är sällsynta
 • Mag-tarmkanalen:
  • Mesenteriell arterit
  • Blödningar och perforationer, särskilt i jejunum, kan förekomma
  • Leverpåverkan, akut pankreatit och kolecystit är sällsynta vaskulitmanifestationer
  • Malabsorption och viktminskning över tid
 • Njurar:
  • Renovaskulär hypertoni
  • Glomerulär ischemi, men inte inflammation eller nekros
 • Ögon:
  • Vid oftalmoskopi kan man se blödningar och exsudat (följer av ocklusion i centralartären i retina) och tecken på ischemisk optikusneurit (ensidigt papillödem)

Utredning av polyarteritis nodosa

 • Vävnadsbiopsi är den viktigaste diagnostiska undersökningen:
  • Det vanligaste biopsistället är hud, ömma muskler och perifera sensoriska nerver med tecken på neuropati
 • Angiografi, särskilt renal angiografi och mesenteriell angiografi kan påvisa karakteristiska fynd med multipla aneurysm som varierar från ett par mm upp till 1 cm i storlek.
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från den årliga kongressen ACR (American College of Rheumatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Granulomatös polyangit (GPA).
 • Mikroskopisk polyangit (MP).
 • Eosinofil granulomatos med polyangit (Churg-Strauss).

Behandling av polyarteritis nodosa

 • Polyarteritis nodosa ska utredas och behandlas av, eller i samråd med, en reumatolog.
 • Behandlingsstrategin beror på sjukdomens utbredning och allvarlighetsgrad, samt reversibiliteten av sjukdomens manifestationer.
 • I aktiva faser ges glukokortikoidbehandling, eventuellt i kombination med andra immunhämmande läkemedel.
 • Behandlingen i övrigt är symtomatisk och beror på organmanifestationerna – hypertoni, hjärtsvikt, komplicerande bakteriella infektioner.

Komplikationer

 • Hjärtsvikt.
 • Gastrointestinal perforation eller blödning.
 • Påverkan på centrala nervsystemet.
 • Behandlingskomplikationer.
 • Uremi (sällsynt).

Prognos

 • Prognosen är i allmänhet god om behandling påbörjas, men dålig utan behandling.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

 • Wolff L, Horisberger A, Moi L, Karampetsou MP, Comte D. Polyarteritis Nodosa: Old Disease, New Etiologies. Int J Mol Sci. 2023 Nov 23;24(23):16668. doi: 10.3390/ijms242316668. PMID: 38068989 PubMed
 • Merkel PA. Clinical manifestations and diagnosis of polyarteritis nodosa in adults. UpToDate, last updated Jan 04, 2024. www.uptodate.com
 • Merkel PA. Treatment and prognosis of polyarteritis nodosa. UpToDate, last updated Aug 09, 2023. www.uptodate.com

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.