Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Reumatologi

Reaktiva artriter


Uppdaterad den: 2020-06-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från den årliga kongressen ACR (American College of Rheumatology)? Lämna din e-postadress här »

Bakgrund

 • En reaktiv artrit (ReA) är en steril ledinflammation till följd av en infektion som inte finns i själva leden men på ett annat ställe i kroppen, vanligen i i urinvägar/genitalier eller mag-tarmkanalen.
 • Reaktiva artriter tillhör tillsammans med psoriasisartrit, ankyloserande spondylit och artriter vid kroniska tarmsjukdomar till gruppen spondylartriter.
 • Tillståndet kallades också för Reiters syndrom tidigare.

Epidemiologi

 • Vanligt tillstånd hos vuxna. 
 • Efter en tarminfektion utvecklar cirka 1–2 % ReA, medan risken för ReA efter en genital klamydiainfektion är cirka 4–8 %.

Etiologi och patogenes

 • Ett flertal patogener associeras med reaktiv artrit, se tabellen nedan (exempel).
Mag-tarmpatogener Urogenitala patogener Övriga
Salmonella C. trachomatis Grupp A betahemolytiska streptokocker (GAS)
Shigella U. realyticum C. pneumoniae
Yersinia M. genitalium  Hiv
Campylobacter N. gonorrhoeae B-19 parvovirus
C. difficile   Borrelia
Vissa grupper av E. coli    
Cryptosporidium    
Giardia lamblia    
H. pylori    
*) = Vanligaste patogener

ICD-10

 • M02 Reaktiva artriter
 • M03 Postinfektiösa och reaktiva artriter vid sjukdomar som
  klassificeras på annan plats

Anamnes

 • Sjukdomsbilden är varierad och kan yttra sig som en asymtomatisk artrit, en akut mon- eller asymmetrisk oligoartit eller en systemsjukdom med dessutom extraartikulära manifestationer av ReA.
 • Omkring hälften av patienterna kan berätta om en sannolikt utlösande infektion 1–4 veckor innan artriten bröt ut.
 • Symtom på utlösande infektion:
  • Till exempel symtom på cervicit eller bäckeninflammation vid klamydiainfektion hos kvinnor, uretrit eller epididymit hos män
  • Gastrointestinala infektioner kan ge buksmärtor, (blodig) diarré och feber
 • Symtom från rörelseorganen
  • Ofta ses en perifer monartrit eller en asymmetrisk oligoartrit (oftare i nedre extremiteter)
  • Entesit (oftare i akillessena eller fot än mer proximalt) eller daktylit (finger-/tåinflammation) förekommer
  • Axiala manifestationer är ovanligare, oftare lumbalt än cervikalt eller thorakalt. SI-leder kan vara påverkade
 • Extraartikulära symtom:
  • Okulära symtom:
   • Konjunktivit
   • Uveit
   • Irit
  • Kardiella symtom:
   • Aortainsufficiens
   • Hjärtblock
   • Perikardit
  • Symtom från hud/slemhinnor:
   • Erythema nodosum
   • Balanit
   • Uretrit
   • Cervicit
   • Cystit
   • Prostatit
   • Aftösa förändringar

Kliniska fynd

 • Ledstatus
  • Ofta förekommer en eller flera mycket svullna, ömma perifera leder, i regel med uttalad rörelseinskränkning
  • Ledstatus bör också omfatta ryggen med tanke på sakroiliit
  • Daktyliter kan påvisas hos en del, korvformad svullnad i fingrar och tår på grund av tenosynovit, entesopati, periostit och småledsinflammation
 • Hud och slemhinnor:
  • Orala sår är vanliga och kan vara smärtfria
  • Circinat balanit, en smärtfri erytematös lesion på ollonet förekommer hos ungefär 20 % av alla män med ReA
  • Hos kvinnor kan en cervicit vara uttalad med vaginala flytningar
  • Keratoderma blennorrhagica:
   • Ett typiskt, men sällsynt fynd, är ett kraftigt flagande utslag på fotsulorna med inslag av sterila pustler som är svårt att skilja från pustulosis palmoplantaris
 • Ögonfynd är inte sällsynta och kan omfatta allt från asymtomatisk konjunktivit till aggressiv främre uveit.
 • Andra mer sällsynta organfynd kan vara från hjärtat, lungorna, nervsystemet.

Utredning av reaktiva artriter

 • Det finns inga specifika tester som kan påvisa/utesluta ReA.
 • Blodprover:
  • Aktuella prover är Hb, SR, CRP, blodstatus, B-celler:
   • SR kan vara tresiffrig
   • Sekundär anemi kan utvecklas i tillståndets förlopp
  • Reumatiska prover:
   • Kan övervägas vid polyartrit
   • Anti-CCP, RF, ANA, HLA-B27
  • Serologi:
   • Har ofta begränsat värde
 • Urinprover:
  • U-sticka
  • Eventuellt test för STI, särskilt klamydia
 • Mikrobiologi:
  • Det kan vara aktuellt att ta prover från tonsiller (streptokocker), tarm (patogena tarmbakterier) och uretra/cervix (klamydia, gonokocker)
  • Odlingar är ofta negativa när artriten uppstår
 • Andra undersökningar:
  • Ledpunktion för att utesluta bakteriell artrit:
   • Grumligt/opalescent ledexsudat kan tala för bakteriell artrit
   • Ledvätskan skickas för odling, bedömning av leukocyter och kristaller
  • Bilddiagnostik:
   • Tidigt i sjukdomsförloppet visar bilder (röntgen/MRT) av drabbade leder normala fynd, bortsett från mjukdelssvullnad och hydrops.
   • Patologiska fynd kan vara entesit med periosteal reaktion, asymmetrisk sakroiliit och fläckvis spondylit med ojämna, icke-marginella syndesmofyter.
  • Eventuellt DT, ultraljud eller scintigrafi.

Differentialdiagnoser

 • Septisk artit
 • Reumatoid artrit
 • Psoriasisartrit
 • Ankyloserande spondylit
 • Kristallartrit (gikt, pseudogikt)
 • Artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom
 • Behçets sjukdom
 • Borreliainfektion

Behandling av reaktiva artriter

 • Symtomatisk behandling.
 • Antibiotikabehandling vid konstaterad STI. 

Egenbehandling

 • Avlastning vid behov men ingen total inaktivitet.

Läkemedelsbehandling

 • COX-hämmare rekommenderas i första hand:
  • Till exempel naproxen tablett 250 mg: 1–2 tabletter morgon och kväll
 • Kortikosteroider:
  • Intraartikulära injektioner med kortikosteroider kan ge effektiv kontroll över sjukdomen i enskilda leder
  • Vid utbredd sjukdom kan peroralt prednison användas
  • Lokal behandling med kortikosteroider kan behövas vid extraartikulära manifestationer
 • Andra antiinflammatoriska läkemedel och DMARS:
  • Om andra behandlingsalternativ inte har bestående effekt kan läkemedel såsom salazopyrin, metotrexat och biologiska läkemedel
 • Antibiotika:
  • Kan minska risken för ReA vid klamydiainfektion, men för övriga infektioner saknas en tydlig indikation

Annan behandling

 • Fysioterapi (kontrakturprofylax och träning).

Komplikationer

 • Komplikationer är ovanliga.
 • Kronisk artrit (>1 år)
 • Främre uveit
 • Hjärtledningsrubbning, aortainsufficiens
 • Pleuropulmonella infiltrat
 • Lesioner i perifera och centrala nervsystemet
 • Besvärande hudmanifestationer

Prognos

 • Reaktiva artriter går i regel över av sig själva inom 6–12 månader.
 • 25–50 % har recidiverande episoder av artrit.
 • 25 % utvecklar kronisk ReA.

Källor

 • García-Kutzbach A, Chacón-Súchite J, García-Ferrer H, Iraheta I. Reactive arthritis: update 2018. Clin Rheumatol. 2018;37(4):869–874. 
 • Schmitt SK. Reactive Arthritis. Infect Dis Clin North Am. 2017;31(2):265–277. 
 • Rihl M. Update zur reaktiven Arthritis Update on reactive arthritis. Z Rheumatol. 2016;75(9):869–877.

Annons
Annons
Annons

Annons