Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Allmänmedicin

Få läkare har god kunskap om patientlagen

Dagens läkare säger sig ha bristfälliga kunskaper om den nya patientlagen. En bidragande orsak kan vara att få vårdgivare utbildar sin personal om patientlagen, det visar resultaten från NetdoktorPro:s webbundersökning.


Publicerad den: 2015-06-29

Annons

Den 1 januari 2015 trädde den nya patientlagen i kraft, vars syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning. Med patientlagen ökar kraven på vårdpersonalens informationsplikt, och patienten kan välja primärvård och specialistvård i ett annat landsting. Dessutom ges utvidgade möjligheter till en ny medicinsk bedömning.

Det är vårdgivarens uppgift att informera patienter om den nya lagen, men få inom sjukvården känner själva till patientlagen. Det visar resultaten från NetdoktorPro:s enkätundersökning inom vården, där majoriteten av svarande är läkare.
Hela 78 procent säger sig ha mycket bristfälliga eller delvis bristfälliga kunskaper om den nya lagen. En orsak kan vara att få arbetsplatser utbildar sin vårdpersonal i patientlagens innebörd. 70 procent av enkätdeltagarna har inte fått någon utbildning i vad patientlagen innebär, eller hur patienterna ska informeras om lagen.
Johan Assarsson är personen bakom regeringens patientmaktsutredning. Han är inte förvånad över att få inom hälso- och sjukvården känner till patientlagen.

– Kommunikationen fungerar inte som den borde inom sjukvården, säger Johan Assarsson.

"Få inom sjukvården har kläm om lagen"

Trots att antalet enkätdeltagare inte är alltför stor, cirka 130 stycken, tror han ändå att siffrorna ger en fingervisning om verkligheten.

– Även om det inte är så många svarande tror jag att siffrorna mycket väl kan stämma. Mitt intryck är att de flesta inom sjukvården inte har så bra kläm om den nya lagen. Visst finns det hänvisningar till patientlagen på landstingens hemsidor och landstingen har speciella ansvariga kring lagen, men för att den verkligen ska få ordentligt genomslag måste varje avdelning, klinik eller vårdcentral ta till sig innehållet i lagen och föra en diskussion om vad den innebär i praktiken. Hur ska vi göra här? Det känns som att man ofta fastnar i undantagen istället för att ta till sig andemeningen i lagstiftningen, nämligen att patientens perspektiv alltid ska vara utgångspunkten.

Även på Netdoktor.se har en enkätundersökning om patientlagen genomförts - denna vänder sig dock direkt till patienterna. Här deltog över 5 000 personer och 83 procent svarade att man inte känner till patientlagen. Lika många uppger att man inte tagit del av någon information från sjukvården om den nya lagstiftningen.

– Det är ju jättelåga siffror, men det är inte helt oväntat. Många som jobbar inom hälso- och sjukvården känner inte till lagstiftningen och då kan man inte heller informera patienterna, säger Johan Assarsson.

Han påpekar att det är något av ödets ironi – att majoriteten av patienter inte informerats om lagen när just information är själva grundpelaren i patientlagen.

NetdoktorPro:s enkät i korthet

  • 69 procent av enkätdeltagarna är läkare, 10 procent är sjuksköterskor, 10 procent är annan sjukvårdspersonal och 10 procent inget av ovanstående.
  • 55 procent svarar att de aldrig får frågor från patienter om vad patientlagen innebär.
  • Cirka 60 procent informerar sällan eller aldrig patienter om någon rättighet, utifrån den nya patientlagen.
  • 70 procent svarar att de inte utbildats i vad den nya patientlagen innebär.

 Här kan du läsa all statistik från enkäten för läkarkåren

Annons
Annons

Här kan du läsa all statistik från enkäten för allmänheten

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.