Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Divertikelsjukdom


Uppdaterad den: 2023-02-19
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Divertikulos:
  • Ett tillstånd där divertiklar i form av kolonmukosa hernierar genom muscularis, främst i sigmoideum men också i colon descendens och ibland i högerkolon1
 • Divertikelsjukdom:
  • Divertikelsjukdom betecknar en divertikulos med symtom
  • Bara 10–20 % av dem med divertikulos får någon gång symtom2-3
 • Divertikulit:
  • Akut inflammation i kolondivertiklar med buksmärtor, feber och ändrat avföringsmönster
  • Infektion primärt i vävnad runt divertiklarna4-5
  • Tillståndet kan leda till perforation, obstruktion, abscessbildning, fistlar och adherenser

Förekomst

 • Incidens och prevalens:
  • Prevalensen divertikulos var 27 % för alla åldrar och 60–80 % för personer >60 års ålder i en stor nederländsk undersökning6
  • Divertiklar är asymtomatiska hos 80–90 %2
  • Divertikulit utvecklas hos 1–4 % av personer med divertiklar i kolon. Omkring 20 % av dem som fått divertikulit för första gången får recidiv inom 5 år7
  • Incidens av perforerad divertikelsjukdom är cirka 4/100 000/år8
 • Ålder:
  • Prevalensen ökar med åldern6
 • Kön:
  • Det verkar inte vara någon skillnad i prevalens av divertikulos mellan män och kvinnor men symtomgivande sjukdom är vanligare hos kvinnor (1,5:1)2,6,9

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Orsakerna innefattar förändrad motståndskraft i kolonväggen, störd kolonmotilitet, lågt fiberintag och genetiska orsaker.10-11
 • Kolonväggens motståndskraft verkar försvagas med åldern12
 • Det har ifrågasatts om lågt fiberintag är kopplat till divertikulos, men det tycks vara kopplat till divertikulit.13 

Patologi vid divertikulos

 • Kolondivertiklar bildas typiskt i parallella rader mellan taeniae coli som följd av svaghet i muskelväggen på platser där vasa recta penetrerar med sin blodförsörjning till slemhinnan.
 • När divertiklar hernierar blir vasa recta liggande exponerat i botten på divertikeln och utsätts för trauma, vilket förklarar att en av de vanligaste orsakerna till nedre gastrointestinal blödning är divertikelsjukdom.14
 • Divertiklarna varierar i antal från enstaka till multipla (divertikulos):
  • De är typiskt 5–10 mm i diameter, men kan bli större än 2 cm
  • Det består av mukosa täckt av peritoneum
 • Divertiklar är vanligast i sigmoideum och i colon descendens (90 %), men är sällsynt på höger sida (15 %) – gäller i Europa och USA, motsatt i Asien2 och bland patienter under 60 år.15-16
 • Vanligen asymtomatiskt, okänt varför några får symtom. Vid divertikulit kan symtomen presentera sig med infektion, obstruktion eller perforation.
 • Blödningar:
  • Förekommer vanligtvis utan att det föreligger divertikulit och är oftast lokaliserat till divertiklar i kolon sigmoideum14-15
  • Är som regel självbegränsande16
  • Hos personer >65 år kan divertikelblödning medföra allvarlig sjukdom17

Patologi vid divertikulit

 • Divertikulit antas uppstå som ett resultat av en mikro- eller makroperforation av en divertikel, något som kan beror på erosion av luminalväggen på grund av ökat intraluminalt tryck eller fekalier som blockerar divertikelhalsen.
 • Efter en mikroperforation begränsas vanligtvis infektionen till perikoliskt fett, mesenterium eller intilliggande organ, och det uppstår en lokaliserad flegmone.4
 • Vid makroperforation är infektionen mindre avgränsad och peritonit eller perikolisk abscess kan uppstå. Om den septiska processen eroderar intilliggande strukturer kan det medföra fistelbildning.
 • Vissa divertikuliter anses bero på en inflammatorisk process och inte nödvändigtvis infektion.18 

Predisponerande faktorer

 • Hög ålder:13
  • Efter menopaus har kvinnor högre risk än jämnåriga män att drabbas av divertikulit
 • Levnadsvanor:13
  • Fetma, västerländsk kost (lågt intag av kostfiber och högt intag av rött kött), fysisk inaktivitet och rökning ökar risken för divertikulit
 • Regelbunden användning av NSAID eller immunosuppression ökar risken för divertikulit.13

ICD-10

 • K57 Divertikel (fickbildning) i tarmen
  • K570 Divertikel i tunntarmen med perforation och abscess
  • K571 Divertikel i tunntarmen utan perforation eller abscess
  • K572 Divertikel i tjocktarmen med perforation och abscess
  • K573 Divertikel i tjocktarmen utan perforation eller abscess
  • K574 Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen med perforation och abscess
  • K575 Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen utan perforation eller abscess
  • K578 Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, med perforation och abscess
  • K579 Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, utan perforation eller abscess

ICD-10 Primärvård

 • K578 Divertikelsjukdom i tarmen med peritonit
 • K579P Divertikelsjukdom i tarmen UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska röntgenfynd eller koloskopifynd med påvisning av divertiklar, vanligast i sigmoideum (95 %).
 • Vid divertikulit föreligger en inflammatorisk sjukdomsbild med ömhet i bukens nedre del, vanligen till vänster, samt stegrade inflammationsparametrar (CRP, LPK) och feber.

Differentialdiagnoser

 • IBS
 • Koloncancer
 • Appendicit
 • Inflammatorisk tarmsjukdom Crohns sjukdom och ulcerös kolit
 • Urinvägsinfektion
 • Appendicit
 • Tarmvred
 • Tarmischemi
 • Enterit
 • Uretärsten
 • Gynekologiska orsaker:
  • Ovarialcysta med komplikation
  • Salpingit
  • Endometrit
  • Endometrios

Anamnes

Divertikelsjukdom

 • Ändrade avföringsvanor, vänstersidiga koliksmärtor som lindras vid defekation och gasbildning.
 • Många känner att symtomen utlöses av måltid och lindras genom gasavgång eller tarmtömning.
 • Vid ändrade avföringsvanor är förstoppning vanligare än diarré.
 • Det är ofta oklart om symtomen beror på divertiklar eller om patienten har IBS och det är en kraftig överlappning mellan divertikulos och IBS.

Divertikulit

 • Är den vanligaste komplikationen till divertikelsjukdom och drabbar 1–4 % av dem med divertiklar.7
 • Klinisk inledning:
  • Okomplicerad divertikulit – vanligast
  • Komplicerad divertikulit: abscesser, fistlar, perforation eller obstruktion
 • Akut sjukdomsbild med ihållande smärtor i bukens vänstra, nedre del, feber, ändrade avföringsvanor, eventuellt illamående19
 • Smärtorna kan vara intermittenta eller konstanta.
 • Vissa klagar över frekventa och smärtsamma blåstömningar som följd av blåsirritation från närliggande inflammerad kolon.
 • Efter en akut divertikulit upplever mer än en tredjedel kvarstående symtom oberoende av om de enbart observerades eller om de fick antibiotika.20

Blödning

 • Börjar oftast plötsligt utan föregående symtom.21
 • Avföringen kan variera i färgen från ljust röd till mörkt brun.22

Fistelbildning

 • Pneumaturi hos patienter med upprepade urinvägsinfektioner talar för kolovesikal fistel.
 • Gas eller avföring via vagina kan vara ett tecken på kolovaginal fistel, som framförallt förekommer hos tidigare hysterektomerade kvinnor.23-24

Kliniska fynd

Divertikelsjukdom

 • Som regel finns inga onormala fynd, men ömhet i vänster fossa iliaca kan förekomma.

Divertikulit

 • Lokal ömhet i vänster fossa iliaca, muskelförsvar
 • Feber:
  • Feber finns dock inte alltid vid sepsis eller behandling glukokortikoider
 • Ömhet vid rektalpalpation
 • Det kan finnas lokala eller generella peritonitfynd ("vänstersidig appendicit"):
  • Sparsamma eller avsaknad av tarmljud, tryck- och släppömhet
  • Eventuellt palpabel utfyllnad
 • Komplicerad divertikulit:
  • Allmänpåverkan, feber >39 grader, uttalad eller generell ömhet i buken samt höga infektionsparametrar (tresiffriga CRP-värden) inger misstanke om komplicerad divertikulit
  • Tidigt i sjukdomsförloppet kan det vara omöjligt att säkerställa om komplicerad divertikulit föreligger utan bilddiagnostisk undersökning

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Divertikelsjukdom:
  • Symtomfria divertiklar kan ge ockult blödning, men andra blödningskällor måste då uteslutas, se även Kolorektalcancer
  • Inga laboratorieprover ger diagnostiska fynd
  • Rektoskopi kan utesluta annan orsak till blödning i rektum
 • Divertikulit:
  • Ger som regel förhöjd CRP, SR och LPK – men normal LPK och normal CRP utesluter inte diagnosen
  • Hb och urinsticka
  • Eventuellt u-hCG

Andra undersökningar på sjukhus

 • Elektrolyter, kreatinin, eventuellt blodgruppering.

Divertikelsjukdom

 • DT-kolon:
  • Rekommenderas vid utredning av divertikulos och divertikulit – efter akut fas25
  • Differentialdiagnostik gentemot underliggande cancer är svår19
 • Koloskopi:
  • Koloskopi ger möjlighet till säker diagnostik och vävnadsprov
 • DT-buk/ DT-buköversikt:
  • Divertikulit – vid akut diagnostik
  • Fastställer diagnos och eventuell förekomst av komplikation (perforation, abscess), samt utesluter annan orsak

När remittera?

 • Utredning, information och behandling av divertikelsjukdom utförs i primärvård.
 • Okomplicerad divertikulit hos patient med känd divertikelsjukdom:
  • Kan vårdas i hemmet om komplicerande komorbiditet saknas och om patienten känner sig trygg med upplägget
  • Dessa patienter behöver i regel inte behandling med antibiotika
  • Ge patienten information så att hen själv kan tolka symtom som ska föranleda ny kontakt för bedömning
  • Symtomlindring kan ske genom intag av flyt- eller skonkost
 • Immunosupprimerade patienter, till exempel transplanterade, hivinfekterade och patienter med långtidsbehandling med höga kortisondoser, bör remitteras för bedömning oavsett svårighetsgrad av divertikulitskovet.
 • Komplicerad divertikulit:
  • Komplicerad divertikulit kräver sjukhusinläggning
  • Kirurgisk bedömning krävs när tillståndet inte svarar på läkemedel, eller vid upprepade anfall, vid abscess- eller fistelbildning, obstruktion eller tarmperforation,1, som dock är mycket sällsynt,26 eller när det råder osäkerhet om diagnosen

Checklista vid remittering

Divertikelsjukdom

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Debut och varaktighet? Utveckling? Har diagnosen ställts tidigare – när och hur? Tidigare inläggning för komplikationer?
  • Symtomatologi – avföringsändringar, smärtor? Komplikationer – blödning, infektion, övrigt?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Aktuella läkemedel?
  • Försök att behandla aktuella sjukdomar – med vad, vilken effekt?
  • Besvärens effekt på livskvaliteten?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd? Bukstatus?
  • Tecken på divertikulit?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Hb, CRP, LPK, eventuellt blod i avföringen
  • Eventuella fynd från andra undersökningar som röntgen, DT, ultraljud?

Behandling

Behandlingsmål

 • Divertikulos:
  • Information om tillståndet
 • Divertikelsjukdom:
  • Minska symtom och komplikationer 
 • Divertikelblödning:
  • Stoppa blödningen och förhindra cirkulatorisk kollaps
 • Divertikulit:
  • Sanera infektion och förhindra komplikationer

Behandlingen i korthet

Divertikelsjukdom

 • Informera om att tillståndet är vanligt och oftast ofarligt.

Divertikulit

 • Omfattningen av inflammation och infektion samt patientens underliggande hälsotillstånd är avgörande för behandlingen.
 • Utanför sjukhus:
  • Vila, eventuellt sängläge några dagar
  • Skonkost/flytande föda
  • Symtomförbättring bör vara tydlig inom loppet av 2–3 dagar och kostintaget kan då utvidgas:
   • Uppföljning rekommenderas inom 2–3 dagar27
  • Konservativ behandling av okomplicerad divertikulit ger tillbakagång av symtomen hos 70–100 % av patienterna28
  • Vid okomplicerad divertikult behövs oftast inte antibiotika29-30, men vid utebliven förbättring kan antibiotika övervägas:27
 • På sjukhus:
  • Bara intag av flytande klar föda eller intravenös vätska/näring
  • Intravenös antibiotika vid tecken på komplikation, vid immunosuppression eller uttalad komorbiditet
  • Förbättring förväntas inom 2–4 dagar varpå kosthållningen kan utvidgas
  • Fortsätter förbättringen kan patienten skrivas ut 
  • I vissa fall behövs kirurgi

Divertikelblödning

 • Beror på blödningens omfattning och komorbiditet.
 • Vätske- och blodtillförsel, syrgas.

Egenbehandling

Divertikelsjukdom

 • Rekommendationer om regelbundna måltider och fiberrik kost (grovt vetekli 12–20 g/dag), även om det inte finns någon dokumentation med hög evidens om effekterna av ett sådant upplägg.1,18,31
 • Bulkmedel för personer med förstoppning:
  • Ispaghulaskal, sterkuliagummi: Gradvis upptrappning och 2–3 doser per dag
 • Det har ifrågasatts om lågt fiberintag är kopplat till divertikulos, men det tycks vara kopplat till divertikulit.13

Läkemedelsbehandling

Divertikelsjukdom

 • Läkemedel ges endast undantagsvis, om egenbehandling inte räcker.
 • NSAID-preparat och perforationsrisk:
  • Användning av NSAID-preparat är en viktig riskfaktor för perforation, men svarar bara för 20 % av perforationerna32
 • Intag av steroider, även inhalationssteroider ökar risken för divertikelsjukdom som kräver sjukhusinläggning.33

Divertikulit – behandling utanför sjukhus

 • Antibiotika:
  • Vid okomplicerad divertikult behövs oftast inte antibiotika:29-30
   • Vid uppföljning under 24 månader efter okomplicerad diverikulit ses ingen ökning av komplikationer om antibiotika inte ges34
  • Om utebliven förbättring efter 2–3 dagar kan peroral antibiotika övervägas:
   • Trimetoprim–sulfametoxazol i kombination med metronidazol i 7–10 dagar (vid allergi ges ciprofloxacin och metronidazol i en vecka)27
   • Man bör undvika att använda kinolon- eller cefalosporinpreparat på grund av risken för resistensutveckling
 • Analgetika:
  • Tillägg av analgetika kan vara aktuellt (paracetamol 1 g x 3–4)
  • Morfin bör om möjligt undvikas eftersom det kan öka trycket i kolon35
 • Förlopp:
  • Förbättring är att förvänta inom 2–3 dagar

Divertikulit – behandling på sjukhus

 • Inläggning:
  • Vid allvarlig sjukdom
  • Vid ökande smärtor, feber eller svårigheter att dricka
  • Betydande komorbiditet
 • Antibiotika:
  • Ges vid komplikationer såsom perforation eller abscess samt till immunosupprimerade patienter eller betydande komorbiditet
  • Om intravenös antibiotika behövs, kan piperacillin/tazobactam, alternativt cefotaxim i kombination med metronidazol ges
  • Vid övergång sedan till peroral behandling kan trimetoprim/sulfametoxazol i kombination med metronidazol, alternativt amoxicillin/klavulansyra och metronidazol ges
  • Total behandlingstid  7–10 dagar
 • Tarmvila:
  • Intravenös tillförsel av vätska och nutrition
  • Nasogastrisk sond behövs inte om det inte föreligger ileus
 • Förlopp:
  • Förbättring förväntas inom 2–3 dagar

Kirurgi

 • Bara aktuellt vid allvarliga komplikationer. 
 • Vid recidiverande divertikuliter kan det vara aktuellt att göra resektion av det berörda kolonavsnittet.
 • Akutoperation:
  • Vid försämring eller vid generell peritonit kan det göras resektion med anastomos eller sigmoideostomi
  • Flera studier har visat att laparoskopiskt lavage och dränage är säkert vid perforerad divertikulit utan fekal kontamination36-37
 • Elektiv operation:
  • Vid recidiverande divertikulit, stenos eller fistelbildning kan resektion med anastomos, eller sigmoideostomi om det föreligger kontraindikationer mot anastomos bli aktuellt:
   • Indikationen för kirurgi måste vägas mot patientens allmäntillstånd
   • Vid okomplicerad divertikelsjukdom i sigmoideum är laparoskopisk behandling ett säkert alternativ till öppen kirurgi38

Komplicerad divertikulit

 • Abscess:
  • Ofta öm utfyllnad, ihållande feber trots adekvat antibiotikabehandling
  • DT är den bästa diagnosmetoden för att påvisa tillståndet
  • Små perikoliska abscesser kan vanligtvis behandlas konservativt med antibiotika och tarmvila39
  • Om kirurgi krävs görs vanligen resektion och anastomos, företrädesvis i lugnt skede
  • Dränage vid svåra abscesser, eventuellt utfört perkutant under DT-vägledning
 • Fistlar:
  • Oftast kolovesikal:
   • Pneumaturi och fekaluri kan föreligga
   • Cystoskopi, cystografi, kontraströntgen eller undersökning med metylenblått kan avslöja fistelgången
   • Koloskopi obligat för att utesluta malign genes
   • Operativ resektion av afficierat kolonsegment och stängning av fisteln kan utföras hos de flesta
  • Kolovaginala fistlar är näst vanligast:
   • Avgång av avföring och flatulens via vagina är patognomt
   • Behandlingen är kirurgisk med resektion av den sjuka kolondelen och reparation av de förstörda organen
  • Koloenteriska, kolouterin och kolokutana fistlar är mycket mer sällsynt
 • Obstruktion:
  • I samband med en episod av akut divertikulit kan en kolonobstruktion uppstå till följd av perikolisk inflammation eller kompression från abscess
  • Obstruktion kan också uppstå i tunntarmen genom att en slinga av tarmen involveras i den inflammatoriska massan
  • Obstruktionen går som regel tillbaka med effektiv behandling, om inte detta sker krävs kirurgi
  • Upprepade episoder av divertikulit, ibland subkliniskt, kan leda till progressiv fibros och strikturer i kolonväggen – något som predisponerar för obstruktion
 • Perforation:40
  • Primär resektion är den bästa metoden

Blödning 

 • Anges vara orsak till cirka 40 % av perioder med nedre gastrointestinal blödning och är den vanligaste orsaken bland äldre personer.25
 • Allvarlig blödning kan uppstå hos 3–5 % av patienter med divertikulos.41
 • Ofta plötslig, smärtfri start. Patienten kan utveckla lindriga smärtor i nedre delen av buken eller stark trängning till tarmtömning med tömning av stora mängder (arteriellt) blod eller koagler.
 • Blödningen upphör spontant hos de flesta, men kommer tillbaka hos en del.
 • Endoskopisk behandling med blodstillning, exempelvis med elektrokoagulering, kan bli aktuellt liksom endovaskulär intervention.42
 • Kirurgiskt intervention är sällan nödvändigt.43
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Divertikulos förblir asymtomatiskt hos 80–90 %.
 • Bland de övriga kan en av fyra få komplikationer.
 • Vid behandling av divertikulit utan antibiotika ses oftast en förbättring inom 2–3 dagar.
 • Efter akut divertikulit upplever en tredjedel av patienterna kvarstående symtom.20

Komplikationer

 • Akut divertikulit:
  • De flesta komplikationer verkar uppstå i samband med den första episoden med divertikulit44
 • Abscessbildning:
  • Peridivertikulära, ibland som pyogena leverabscesser
  • Kan medföra fistelbildning
 • Blödning:
  • Är en vanlig orsak till större nedre gastrointestinal blödning
  • Det är som regel en arteriell blödning
  • Kan hos 10–20 % vara första tecknet på divertikelsjukdom1
 • Perforation:
  • Är sällsynt, men har hög mortalitet
  • Förknippas särskilt med användning av NSAID-preparat eller glukokortikoid45
 • Fistelbildning.
 • Obstruktion:
  • Som följd av strikturbildning i kolon, men är ovanligt 
  • Är som regel självbegränsande och svarar på konservativ behandling
 • Sepsis.

Prognos

 • Fler än 95 % av dem som har symtomatisk, okomplicerad divertikelsjukdom beskriver sina symtom som obefintliga, eller lindriga och att tillståndet inte påverkar deras dagliga aktiviteter efter 5 år.46

Divertikulit

 • Efter genomgången divertikulit klagar 2/3 över återkommande smärtor i nedre delen av buken.47
 • Recidiverande divertikulit:
  • Efter tillfrisknande från en initial episod med divertikulit är risken för recidivbesvär 7–45 %28,44
  • När man har återhämtat sig efter en akut divertikulit är den årliga recidivrisken cirka 2 %48
  • Efter recidiv är risken för en tredje episod högre än 50 % och senare anfall har lägre sannolikhet för att svara på medicinsk behandling och har högre mortalitet47
 • Komplikationer till divertikelsjukdom – perforation, obstruktion, blödning och fistelbildning – finns hos 5 % av dem med divertiklar efter 10–30 års uppföljningstid.49

Uppföljning

Plan

 • Vid okomplicerad divertikulit som sköts polikliniskt bör patienten följas upp efter 2–3 dagar.27
 • Hos patient med komplicerad divertikulit och hos patienter med förstagångsinsjuknande i okomplicerad divertikulit som är äldre än 50 år och där symtomen inte gått tillbaka inom 4 veckor eller vid alarmsymtom (blödningsanemi, blod i avföringen, tilltagande förstoppning, buksvullnad) bör också koloskopi göras efter cirka 6 veckor för att utesluta koloncancer.50-52

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Divertiklar (endoskopisk bild)

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons