Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Eosinofil esofagit

Eosinofil esofagit innebär en långvarig inflammation i matstrupen. Tillståndet förekommer hos cirka 3 000 personer i Sverige och förekomsten verkar öka.


Uppdaterad den: 2021-05-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Eosinofil esofagit är ett inflammatoriskt tillstånd i matstrupen som kännetecknas av eosinofil infiltration.

Bakgrund och epidemiologi

 • Prevalens:
  • Cirka 30 per 100 000 individer
 • Vanligast i 20–40 års ålder men förekommer i alla åldrar.
 • Ses framför allt hos män (2:1).

Etiologi och patogenes

 • Eosinofil esofagit är en inflammatorisk och immunmedierad sjukdom:
  • Det antas vara en kombination av genetiska faktorer, miljöfaktorer och immundysfunktion
 • Den exakta orsaken är okänd.
 • Många personer har samtidigt astma, eksem och säsongsbunden rinit.
 • Konsekvensen av inflammationen:
  • Tilltagande fibros i matstrupen som kan leda till strikturer och därmed obstruktion. Detta kan ge obstruktiva symtom vid längre tids sjukdom (oftast hos vuxna som därmed får en annan symtombild)

ICD-10

 • K20 Esofagit (inflammation i matstrupen)
 • K22 Andra sjukdomar i matstrupen
  • K22.8 Andra specificerade sjukdomar i esofagus

Anamnes och kliniska fynd

 • Andra allergiska sjukdomar? Atopi i släkten?
 • Dysfagi (smärtsam sväljning) och dyspepsi är de vanligaste symtomen.
 • Hos barn:
  • Hämmad tillväxt, amningssvårigheter, illamående/kräkning, buksmärtor, epigastralgi
 • Hos vuxna:
  • Smärtsam sväljning, långsam ätning, undvikande av fast mat, undvikande av att äta i sociala sammanhang, bröstsmärtor och epigastralgi
 • Kliniska fynd: 
  • Inga specifika

Diagnostik och undersökning

 • Diagnoskriterier:
  • Symtom från esofagus och
  • Biopsi med infiltration av minst 15 eosinofila granulocyter per synfält (400x förstoring) och
  • Inga andra sjukdomar som kan förklara tillståndet – se nedan under differentialdiagnoser
 • I regel behövs gastroskopi med biopsier för att bekräfta tillståndet. 
 • Provtagning rekommenderas inte. 

Differentialdiagnoser

 • Gastroesofageal refluxsjukdom 
 • Eosinofil gastroenterit
 • Celiaki
 • Crohns sjukdom
 • Akalasi
 • Läkemedelsöverkänslighet
 • Infektion
 • Vaskuliter
 • Bindvävssjukdomar
 • Transplantationsreaktioner

Allmänt

 • Aktuella rekommendationer:
  • Identifiera och eliminera underliggande allergener som kan förorsaka tillståndet – särskilt hos barn och ungdomar
  • Dietförändringar
  • Lokal läkemedelsbehandling med kortikosteroider
  • Behandling med protonpumpshämmare (PPI)
  • Endoskopisk behandling av strikturer

Egenbehandling

 • Genom att eliminera vissa saker från kosten kan man utvärdera effekten av icke farmakologisk behandling:
  • Utsättning av till exempel mjölk och sedan gluten kan prövas
  • Andra vanliga allergener tycks vara ägg, soja, nötter och skaldjur
  • En elementär diet (flytande kost med näringsämnen som behövs) leder till remission av symtom hos nästan alla personer med eosinofil esofagit

Läkemedelsbehandling

 • Lokala steroider:
  • Lokala steroider är mycket effektiva för behandling av eosinofil esofagit
  • I vanliga fall rekommenderas behandling med till exempel flutikason eller budesonid
  • Behandlingen kan sprayas i munnen och sedan sväljas eller sväljas direkt genom att läkemedlet blandas med andra substanser för att göra dem mer trögflytande
 • Syrahämmande behandling:
  • Låg dos protonpumpshämmare (PPI) kan ge förbättring hos åtminstone en tredjedel av patienterna med eosinofil esofagit
 • Andra alternativ är purinanaloger och montelukast. Dokumenationen för behandling med dessa preparat är bristfällig. 

Förlopp

 • Obehandlad fortsätter patienten att vara symtomatisk eller ha episodiska symtom.

Prognos

 • Långtidsprognosen är okänd.

Komplikationer

 • Strikturer i esofagus:
  • Kan behöva endoskopisk åtgärd med ballonvidgning

Källor

 • Svensk gastroenterologisk förening. Nationell riktlinje för eosinofil esofagit 2020. 2020-12-29 (Hämtad 2021-05-04).
 • Straumann A, Katzka DA. Diagnosis and Treatment of Eosinophilic Esophagitis. Gastroenterology 2018; 154(2): 346-359.
 • Chen JW, Kao JY. Eosinophilic esophagitis: update on management and controversies. BMJ 2017; 359: j4482.
 • Cianferoni A, Spergel J. Eosinophilic Esophagitis: A Comprehensive Review. Clin Rev Allergy Immunol 2016; 50(2): 159-74.

Annons
Annons
Annons

Annons