Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Fettleversjukdom, icke-alkoholrelaterad (NAFLD)


Uppdaterad den: 2023-01-30
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Tillstånd med ökad ansamling av fett (steatos) i levern hos personer som inte dricker eller endast dricker måttliga mängder alkohol (kvinnor/män maximalt 20 respektive 30 gram per dygn):1-4
  • >5 % av hepatocyterna har fettinlagring
  • Den histologiska bilden liknar den man finner vid alkoholrelaterad fettlever
  • Övriga krav är att ingen annan specifik leversjukdom ska finnas och att patienten inte tar läkemedel som kan ge fettlever/leverskada
 • Fettleversjukdom omfattar ett spektrum av tillstånd från ren steatos utan avsevärd inflammation eller fibros, till varierande grader av inflammation (steatohepatit) och fibros.
 • Icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom kallas i internationell litteratur för "non-alcoholic fatty liver disease", NAFLD:
  • Kan delas in i icke-alkoholrelaterad fettlever (non-alcoholic fatty liver, NAFL) och icke-alkoholrelaterad steatohepatit (non-alcoholic steatohepatitis, NASH). Se nedan under Etiologi och patogenes
 • MAFLD:
  • Metabolic associated fatty liver disease, ett nytt begrepp som används för att beteckna tillståndet5

Förekomst

 • Prevalens:
  • Den vanligaste leversjukdomen i västvärlden med en prevalens på drygt 30 %2,6-7:
   • Prevalensen är betydligt högre hos män (40 %) än hos kvinnor (25 %)
   • Prevalensen har ökat snabbt
  • Prevalensen i Sverige har uppskattats till ungefär 15–20 %4
  • Cirka 25–37 % av vuxna amerikaner har NAFLD8-9
  • En studie från 2011 hittade en prevalens på 46 % hos amerikaner med genomsnitts-BMI på 29 och genomsnittsålder på 54 år10
  • Förekomsten av NASH uppskattas till ungefär 3–6 % med stigande prevalens11-12
 • Förekomsten ökar starkt vid övervikt/fetma, diabetes, dyslipidemi och metabolt syndrom:
  • Bland vuxna med övervikt är prevalensen av NAFLD 70 % (BMI 25–>30 kg/m2) respektive 75 % vid fetma (BMI >30 kg/m2), prevalensen av NASH i dessa grupper är också klart förhöjt (34 %):13
   • Prevalensen är högst Norr- och Sydamerika 
  • Förekomsten av hypertriglyceridemi och/eller dyslipidemi är cirka 70–80 %12
  • Man antar att större BMI hos patienter med NASH leder till ökad fettinlagring och även högre risk för cirros 
  • Personer med typ 2-diabetes har NAFLD av 55 % av fallen4
  • Tillståndet förekommer även hos överviktiga ungdomar,14 och anges vara den vanligaste kroniska leversjukdomen hos barn och ungdom i USA15
  • Förekommer även hos barn och hos överviktiga barn bör förekomsten av NAFLD alltid bedömas 

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet är klart relaterad till övernutrition och övervikt och har således blivit en global epidemi. Fettleversjukdom sätts i samband med det metabola syndromet som kännetecknas av insulinresistens.
 • Man antar att hög andel kroppsfett ger insulinresistens som leder till fettackumulering även i levern, som man en reversibel process. Vissa personer utvecklar inflammation och fibros vilket leder till irreversibel skada (NASH):
  • Tillsatt socker, sackaros och förmodligen särskilt fruktos, kan bidra till ökad lipogenes och nedsatt fettoxidation16
 • NAFLD karakteriseras av ökad fettansamling (steatos), >5 % av hepatocyterna, med eller utan skada av levercellerna:
  • Vid NAFL ses enbart steatos (fettackumulering) och eventuellt mild lobulär inflammation
  • NASH karakteriseras av ökad fettansamling och ändrad cellfunktion med inflammation, med högre risk för progression till/förekomst av fibros/cirros och eventuellt hepatocellulär cancer som vid NASH kan uppstå även utan cirros
 • Genetik:
  • Gener PNPLA3 och TM6SF2 är associerade med graden av leverskada17

Predisponerande faktorer

 • Faktorer som mycket ofta associeras med NAFLD/NASH:
  • Övervikt/fetma, högt BMI, midjemått över det normala
  • Övernutrition med fett, raffinerade kolhydrater (västerländsk diet) och intag av läsk
  • Typ 2-diabetes och prediabetes
  • Hög ålder
  • Metabolt syndrom (se faktaruta nedan)
 • Andra faktorer som kan vara associerade med fettleversjukdom:
  • Alkoholkonsumtion ska främst misstänkas vid fettlever hos normalviktiga
  • Läkemedel eller toxiner: glukokortikoider, amiodaron, tamoxifen, kortikosteroider, tetracyklin, östrogen, metotrexat, valproat
  • Andra sjukdomar: Wilsons sjukdom, hepatit C, hypotyreos, celiaki, hemokromatos, snabb viktnedgång/fasta, parenteral näring, metabola sjukdomar, sömnapnésyndrom, hypogonadism, psoriasis

Kriterier för metabolt syndrom 

 • Patienter ska uppfylla minst 3 av följande:
  • Midjemått ≥102 cm (män) eller ≥88 cm (kvinnor)
  • Ökad triglyceridnivå ≥1,7 mmol/L, eller farmakologisk behandling för ökad triglyceridnivå
  • HDL <1,29 mmol/L (kvinnor) eller <1,04 (män), eller farmakologisk behandling för lågt HDL
  • Blodtryck ≥130 mmHg systoliskt och/eller ≥85 mmHg diastoliskt, eller farmakologisk behandling för hypertoni hos patient med känd hypertoni
  • Fasteglukos ≥5,6 mmol/L eller farmakologisk behandling för förhöjda glukosvärden

ICD-10

 • K75.8 Andra specificerade inflammatoriska leversjukdomar
 • K76.0 Fettlever som ej klassificeras annorstädes

ICD-10 Primärvård

 • K76-P Annan leversjukdom

Diagnos

Allmänt

 • Utmaningen i diagnostiken består av att hitta individer som har NASH med fibros vilket ger en förhöjd risk för levercirros och leverrelaterad död.
 • Hos patienter med metabolt syndrom eller tecken på nedsatt insulinkänslighet rekommenderas bedömning av förekomsten av NAFLD.
 • Hos patienter som har påverkade leverprover utreds detta enligt dokumentet Patologiska leverprover.

Diagnoskriterier

 • Oftast hittas NAFLD som bifynd vid radiologisk undersökning, eller vid utredning av patologiska leverprover.
 • Diagnosen kräver följande:4,18
  • Steatosbild vid radiologisk undersökning (oftast ultraljud)
  • Högst måttlig alkoholkonsumtion (kvinnor/män maximalt 20 respektive 30 gram per dygn)
  • Frånvaro av annan orsak till steatos (främst läkemedel som systemiska kortikosteroider och metotrexat)
  • Frånvaro av annan kronisk leversjukdom (Se Patologiska leverprover)

Screening

 • Det saknas aktuella rekommendationer om screening, men diagnostik med FIB-4 (se längre ner i texten) rekommenderas hos personer med svårbehandlad fetma eller typ 2-diabetes.

Differentialdiagnoser

Anamnes

 • De flesta med NAFLD är symtomfria.
 • Vissa presenterar med trötthet och i sällsynta fall med smärta i höger övre del av buken.
 • Alkoholanamnes – riskbruk för alkohol?
 • Kartläggning av kostvanor.
 • Kartläggning av fysisk aktivitet.
 • Förekomst av andra uppgifter som talar för samsjuklighet:5
  • Kronisk kranskärlssjukdom, tidigare hjärtinfarkt, stroke, benartärsjukdom
  • Kronisk njursvikt
  • Sömnapnésyndrom
  • Hypotyreos
  • Osteoporos
  • Polycystiskt ovariesyndrom

Kliniska fynd

 • Det är vanligt med förstorad lever men det är ofta svårt att palpera på grund av obesitas/fetma.
 • Övervikt och fynd som är förenade med metabolt syndrom är vanligt:
  • Bedöm BMI, midjemått
  • Bedöm blodtrycket
 • Hos personer med avancerad sjukdom förekommer andra fynd som tyder på cirros såsom palmarerytem, spider naevi, gynekomasti och/eller prominenta vener i övre delen av magen. Se även Cirros.

Kompletterande undersökningar inom primärvården

Provtagning
 • Leverprover:
  • Vid förhöjda leverprover, se dokument Patologiska prover
  • ALAT/ASAT (transaminaser) har begränsat diagnostiskt/prognostiskt värde:
   • Lätt till måttlig stegring av ALAT/ASAT i befolkningen beror oftast på NAFLD (på grund av hög prevalens av NAFLD)
   • Förhöjda värden på ALAT kan vara ett tecken på NAFLD, men 30–70 % har normala värden trots inflammation i leverbiopsin2-3
   • Patienter med avancerad NAFLD (med cirros) kan ha normala värden på ALAT som således inte har något prognostiskt värde: patienter med normala värden har samma risk för sjukdomsprogression som patienter med förhöjda värden19
   • Sensitiviteten och specificiteten för förhöjda ALAT-värden för diagnosen NAFLD är 45 % respektive 85 %3
   • ALAT är ofta högre än ASAT (till skillnad från alkoholrelaterad leversjukdom)
  • GT och i viss grad ALP kan vara förhöjda
 • Andra prover:
  • Ferritin kan vara förhöjt
 • Prover vid misstanke/bekräftad NAFLD:
  • Bedömning av metabolt syndrom med glukos, HbA1c, lipider (eventuellt glukostoleranstest)
  • TSH
  • Förhöjda värden på bilirubin, PK(INR), hypoalbuminemi och trombocytopeni talar för avancerad sjukdom med cirros
Bilddiagnostik
 • Ultraljudsundersökning är en billig och trygg metod för diagnostik av NAFLD:3
  • Kan påvisa förhöjd ekogenicitet vid fettinfiltration
  • Har en sensitivitet på 93 % vid måttlig-hög grad av steatos, vid lätt grad av steatos kan undersökningen vara normal
 • Det finns inga säkra metoder som har förmågan att skilja NAFL från NASH utan att genomföra leverbiopsi, men förbättrade radiologiska undersökningar med ultraljuds- eller MR-elastografi, blodprover och algoritmer för att skilja NAFL från NASH kan förhoppningsvis ge svar på detta i framtiden:
  • MR-elastografi med >15 % leverstyvhet var den starkaste prognostiska faktorn för utveckling av avancerad fibros (OR 4,9)20
Icke-invasiva test och beräkningar för att bedöma fibrosgraden
 • En acceptabel information om fibrosgraden ger såkallade icke-invasiva serumtest:4
  • Metoderna har ett högt negativt prediktivt värde
  • Det negativa prediktiva värdet är sämre, vilket gör att andra undersökningar krävs vid intermediär eller hög risk
  • Metoderna ska inte användas hos personer <35 år och andra gränser för normalvärden ska användas hos personer ≥65 år
 • FIB-4 rekommenderas i första hand vid misstänkt eller verifierad NAFLD:4
  • Metoden använder trombocyternivåer, ålder, ASAT och ALAT för att bedöma om avancerad fibros föreligger
  • Gå till FIB-4 index
 • Algoritmen NAFLD fibrosis score, NFS, har tillsammans med FIB-4 index, förmåga att utesluta förekomst av allvarlig fibros med sensitivitet 90 % och specificitet 60–64 %:18,21
  • Gå till NAFLD fibrosis score
  • Metoden använder ålder, BMI, förekomst av eventuell hyperglykemi, trombocytnivåer, albumin och ASAT/ALAT-ratio för att identifiera patienter med hög risk för progressiv sjukdom
 • Tolkning:
  • Vid FIB-4 <1,3, eller FIB-4 <2,0 hos personer ≥65 år, är risken för avancerad fibros låg och allvarlig leversjukdom och patienten kan följas inom primärvården med kontroll var 3–5:e år (så länge de metabola riskfaktorerna kvarstår)
  • Vid intermediär eller hög risk bör patienten utredas med elastografi (se nedan)

Andra undersökningar

Bilddiagnostik3,18
 • Ultraljudsledd elastografi (Fibroscan, ARFI och liknande) visade ha en sensitivitet på 95 % och specificitet på 77 % för avancerad fibros men begränsas av att undersökningen är svår att utföra vid högt BMI och/eller bukfetma.
 • MRT har en bra förmåga att mäta graden av steatos men kostnaden och tillgängligheten, tillsammans med den stora prevalensen av NAFLD, gör att en sådan undersökning inte rutinmässigt rekommenderas.
 • MR elastografi har för nuvarande den bästa förmågan att hitta avancerad fibros med sensitivitet på 90–92% och specificitet 90 % men rekommenderas inte rutinmässigt:
  • Kan övervägas vid otillförlitliga resultat på elastografi4
Annan icke-invasiv diagnostik18
 • ELF panel, enhanced liver fibrosis panel, består av provtagning för tre proteiner TIMP-1, PIIINP och HA, och har visat på en sensitivitet på 80 % och 90 % specificitet för avancerad fibros. Det finns inga aktuella rekommendationer om att använda detta för nuvarande.
Invasiv diagnostik
 • Leverbiopsi rekommenderas hos alla med NAFLD där man inte har kunnat utesluta avancerad fibros efter icke-invasiv bedömning med till exempel NFS/FIB-4 och/eller bilddiagnostik.17
 • Faktorer som innebär högre risk för utveckling till NASH (med risk för cirros) som kan ge indikation för leverbiopsi:2
   • Ålder >50 år
   • BMI >28
   • Typ 2-diabetes
   • ASAT/ALAT >0,8
   • Förhöjt ferritin, lågt albumin eller låga trombocyter

När remittera?

 • Till hepatolog:
  • Vid osäkerheter kring diagnostik
  • Om man inte har kunnat utesluta fibros med icke-invasiv bedömning med NFS/FIB-4 (kompletterande bilddiagnostik med till exempel elastografi)
  • Vid indikation för leverbiopsi

Checklista vid remittering

Icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Bedömning av allvarlighetsgrad; oro för utveckling av fibros? Läkemedelsterapi? Leverbiopsi? 
 • Anamnes:
  • Sjukhistoria och läkemedel? Tidigare tecken på metabolt syndrom/insulinresistens? Annan känd leversjukdom?
  • Tecken på leversjukdom? Symtom som kan tillhöra NAFLD?
  • Alkoholanamnes?
  • Diet och fysisk aktivitet?
  • Kardiovaskulär riskprofil?
 • Kliniska fynd:
  • Längd, vikt, BMI, midjemått? Blodtryck? 
  • Förstorad lever?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Prover: ALAT, ASAT, ALP, GT, bilirubin, ferritin, glukos, HbA1c, lipidprofil, albumin, trombocyter, PK-INR. Andra prover vid förhöjda leverprover (etiologisk utredning)
  • Ultraljud - fynd?
  • Vid misstanke om fibros, till exempel positivt NFS/FIB-4

Behandling

Behandlingsmål

 • Minska risken för NAFLD progression till NASH.
 • Minska NASH-relaterad leversjukdom, med progress till cirros och hepatocellulär cancer.
 • Minska associerad kardiovaskulär sjukdom och död. 

Behandlingen i korthet

 • Hos alla med NAFLD bör behandling av övervikt/viktnedgång, dyslipidemi, insulinresistens och (pre-)diabetes ingå.
 • På grund av för övrigt god prognos rekommenderas farmakologisk behandling enbart hos patienter med NASH och fibros:
  • Europeiska riktlinjer anger att patienter som har hög risk för sjukdomsutveckling (patienter med diabetes, metabolt syndrom, fortsatt förhöjda transaminaser och nekros/inflammation i lever) kan vara kandidater för läkemedelsbehandling17

Egenbehandling

 • Viktnedgång med minst 7–10 % rekommenderas och lyfts fram som den viktigaste åtgärden. Det har visat sig minska transaminaser och förbättrad histologi:2,4,17-18,22-23
  • Bland personer med NASH som går ner 10 % av vikten försvinner NASH i 90 %
 • Minskning av kaloriintag med 30 %, eller ungefär 750–1 000 kcal/dag, har visat sig minska insulinresistens och steatos; även medelhavskost var kopplad till minskad steatos. Minskat intag av halvfabrikat och fruktos rekommenderas:4,12
  • En randomiserad studie visade att 5:2-dieten och LCHF-kost effektivt kunde minska steatos, vikt och insulinresistens men fler studier behövs för att kunna rekommendera den strategin:24
 • Tillräcklig fysisk aktivitet av måttlig aktivitet (minst 150 min/vecka), såväl styrke- som konditionsträning har effekt på fettinlagring i levern. Man vet inte om det även påverkar histologin.
 • Normalt intag av alkohol (under risknivåer) hos personer som inte har levercirros.

Läkemedelsbehandling

 • Hos högriskpatienter med påvisad NASH (främst vid typ 2-diabetes) kan pioglitazon och/eller vitamin E användas i samråd med en hepatolog. Båda preparat har visat effekt på inflammation, men inte fibros. Biverkningar (viktuppgång vid pioglitazon) och säkerhetsprofil är begränsande faktorer vid båda preparat:
  • Lanifibranor, en PPAR-agonist, kan möjligen vara en kandidat i framtiden för att bromsa sjukdomsutvecklingen och minska fibrosutvecklingen25
 • Statiner påverkar enbart hjärt-kärlsjukdom och omega-3-fettsyror kan påverka lipidnivåer; effekten på NASH är oklar. 
 • Metformin är första linjens behandling hos patienter med NASH och typ 2-diabetes (och sänker risken för hepatocellulär cancer vid cirros) men har inte visat ha någon effekt på NASH utan typ 2-diabetes.
 • Obeticholsyra:
  • Har visat sig kunna förbättra steatos och fibros, men fler studier krävs för att bedöma om har effekt på viktiga utfallsmått26

Barn/ungdomar

 • Det är oklart om läkemedel kan minska graden av fibros hos barn/ungdomar.

Annan behandling

 • Eventuellt kan minskning av kroppens järndepåer, åderlåtning, ha effekt på NASH och fibros hos patienter med högt ferritin.17
 • Överviktskirurgi:
  • Kan vara en behandlingsmetod för att förebygga levercirros27
  • Man har sett tydliga förbättringar efter överviktskirurgi men det saknas aktuella indikation för behandling av NAFLD/NASH
  • I en retroaktiv kohortstudie såg man att överviktskirurgi hos personer med BMI ≥40 kg/mvar associerad med cirka 50 % lägre risk för kardiovaskulär sjukdom jämfört med icke kirurgisk behandling28
 • Acetylsalicylsyra (ASA)?
 • Levertransplantation.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Patienter med NAFLD har en ökad dödlighet jämfört med kontroller utan NAFLD:12
  • Patienter med NASH med fibros har en ökad dödlighet; dödligheten tilltar med ökad grad av fibros30
  • Dödligheten är främst till följd av kardiovaskulär sjukdom, extrahepatisk cancer, cirros och hepatocellulär cancer:31
   • Stigande grad steatos är associerad med ökad dödlighet
  • Se även Prognos
 • NAFLD anses vara en långsamt fortskridande sjukdom, men hos 20 % av fallen utvecklas fibros snabbt.17
 • Riskfaktorer för progression av leversjukdomen:17-18
  • Fetma 
  • Insulinresistens
  • Typ 2-diabetes
  • Hypertoni
  • Dyslipidemi
  • Fetmassocierade tillstånd såsom sömnapné, PCO, hypogonadism

Komplikationer

 • Levercirros och leversvikt:
  • Uppskattningsvis 20 % av patienter med NASH får cirros11-12
  • Hos patienter ≥45 år utan fetma eller diabetes är risken på avancerad fibros cirka 10 % medan patienter med fetma och/eller diabetes har en risk på cirka 47 % (ASAT/ALAT-kvot ≤1) och 66 % (ASAT/ALAT-kvot >1) på avancerad fibros32
  • Leversvikt/-cirros kan leda till varicer, ascites, encefalopati och levercancer (se nedan)33
 • NALFD/NASH är associerad med ökad risk för:
  • Hepatocellulär cancer (HCC):
   • NAFLD/NASH är den tredje vanligaste orsaken för utveckling av HCC och den vanligaste indikationen för levertransplantation i USA
   • Patienter med NAFLD-relaterad HCC har högre mortalitet jämfört med icke-NAFLD-relaterad HCC
 • Kardiovaskulär sjukdom. 

Prognos

 • Cirka 5 % av alla personer med NASH förbättrar och går tillbaka till NAFL.
 • Hos patienter som har NAFL utvecklar ungefär en femtedel NAS. Ungefär en femtedel av alla med NASH utvecklar levercirros, medan samma siffra är endast 4–5 % för personer med NAFL:4,12
  • NASH är ingen oberoende riskfaktor för levercirros eller död, det gör däremot NASH med signifikant fibros
  • Patienter med fibrosstadium 0–1 har en god prognos som är jämförbar med normalbefoljningen. Fibrosstadium 2–4 ger ökad risk för sjukdom och död med högre risk vid högre fibrosstadier
 • Hos patienter med NAFL med metabola tillstånd som inte behandlas korrekt finns ökad risk för progression till NASH (fibros, cirros, leversvikt) och kardiovaskulär sjukdom, se ovan:
  • NAFLD förväntas vara den viktigaste sjukdomen som gör att levertransplantation behövs inom några år12
 • Pediatrisk NAFLD kan leda till leverrelaterad sjukdom senare i livet.17

Uppföljning

Plan

 • Uppföljning består av:
  • Provtagning för leversjukdom: ALAT, ASAT, GT, ALP, bilirubin, albumin, trombocyter, PK(INR)
  • Provtagning för associerade tillstånd: glukos, HbA1c, lipidstatus, U-Alb/kreatinin
  • Bedömning av kardiovaskulär risk och eventuell åtgärd av dessa
  • Bedömning av fibrosrisk genom NFS/FIB-4
 • Europeiska riktlinjer (2016) föreslår uppföljning enligt följande:17
  • Patienter med NAFLD som inte har förhöjd risk för fibros samt god kontroll av metabola faktorer kan kontrolleras var 2–3:e år
  • Patienter med NASH och/eller fibros kontrolleras var 6:e månad (hepatolog)
 • Europeiska riktlinjer rekommenderar utredning av familjemedlemmar, medan amerikanska riktlinjer inte gör det.17-18

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Isolerad fettlever utan tecken på leverinflammation eller ärrbildning i levern är inte direkt farligt, men medför ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och har en viss risk för progression till leversjukdom. 
 • Orsaken är framför allt fetma, och man har sett en tydlig association med det metabola syndromet och insulinresistens.
 • Viktminskning är den viktigaste åtgärden, tillsammans med andra livsstilsåtgärder såsom fysisk aktivitet, minskat kaloriintag och alkoholbruk under risknivåer.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons