Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Gallstenssjukdom och akut kolangit


Uppdaterad den: 2019-06-03
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Ett annat namn för gallstenssjukdom är kolelitiasis.
 • Det är en sjukdom i gallvägarna som beror på gallsten i gallblåsan eller i de djupa gallgångarna, duktus koledokus och gallgångarna från levern:1-2
  • Sten i gallblåsan (kolecystolitiasis)
  • Sten i de djupa gallgångarna (koledokolitiasis)
 • Tillståndet kan kompliceras med inflammationer samt ocklusion av gallgången och pankreasgången:
  • Relaterade tillstånd är kolangit, kolecystit och pankreatit
 • Kolangit är en bakteriell infektion i gallgångarna som kan ge lindrig till allvarlig sjukdomsbild.

Förekomst

 • Många personer med gallstenar har inga symtom och får inte några symtom. Enbart 20 % har symtomgivande sjukdom.3
 • Incidensen:
  • En studie på personer över 35 år visar en årlig incidens på 1,39 per 100 personår4
  • Ökad prevalens av övervikt bidrar till ökad incidens
  • Enbart 10–20 % av patienter som inte har symtom får symtom inom loppet av 5 till 20 år (cirka 2 % per år)5-6
  • Hos >10 % av alla patienter hittas en sten i de djupa gallgångarna vid förberedelse till operation eller vid akut operation på grund av kolecystit1
 • Prevalens:
  • Ökar med åldern från cirka 5 % bland 20–30-åringar till cirka 40 % bland 60–70-åringar3
  • Det finns betydande geografiska skillnader med högst prevalens i Amerika (20–40 %), följt av Europa (10–12 %) och Asien och Afrika (3–5 %)7
  • Diagnosen är ovanlig hos barn. Gallsten påvisas oftare nu än förr i tiden, vilket främst beror på den ökade användningen av ultraljudsundersökning av buken
 • Kön:
  • Gallsten förekommer tre gånger så ofta bland kvinnor som bland män3,8
 • Sjukhusinläggningar:
  • Varje år utförs cirka 13 000 operationer på grund av gallsten eller kolecystit1

Etiologi och patogenes

 • Gallstenar bildas genom utfällning av kristaller på grund av övermättad galla. Gallstenar delas in i kolesterolstenar (vanligast) och pigmentstenar som består av kalcium och/eller bilirubin.
 • Översaturation med kolesterol beror först och främst på att levern utsöndrar en ökad mängd kolesterol:
  • Förekommer vid graviditet och intag av fet mat. 
 • Nedsatt kontraktilitet i gallblåsan gör att kristallerna klumpar ihop sig och bildar större gallstenar.
 • Symtom uppstår när stenen blockerar utloppet från gallblåsan,  gallgångarna och/eller ampullen.
 • Stenar med diameter <3–4 mm brukar passera utan att fastna. 

Akut kolangit

 • Oftast uppåtstigande infektion från tarmen till följd av en obstruktion i gallgångarna:
  • Förutsätter antingen obstruktion av de djupa gallgångarna, ductus choledochus, (gallsten, neoplasm, pankreatit, striktur, främmande kropp, endoprotes) eller defekt sfinkterfunktion, inklusive postoperativa förändringar.
 • Bakterier som misstänks utlösa infektionen är E. coli, Klebsiella pneumoniae, Bacteroides fragilis eller Clostridium perfringens:
  • Aerob och anaerob infektion förekommer ofta samtidigt och antibiotikabehandlingen bör täcka båda

Predisponerande faktorer

Gallstenssjukdom

 • Om man bortser från graviditeter liknar riskmönstret det som ses för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2, det vill säga att det finns ett samband med det metabola syndromet.7
 • Fetma – i en studie var den relativa risken 3,79
 • Familjeanamnesen – relativ risk 2,29
 • Kraftig viktminskning, mer än 1,5 kg per vecka10
 • Graviditet:
  • Ökad incidens under graviditet
  • Ökad risk med ökande antal graviditeter
 • Kolestas.
 • Hemolys.
 • Diabetes mellitus.
 • Gallsyramalabsorption (ileumresektion, levercirros, kolestyraminbehandling).
 • Ökat serumkolesterol eller ökat LDL, men sambandet är komplicerat och inte helt utrett.4,7
 • Östrogenbehandling hos postmenopausala kvinnor.11
 • En studie visade minskad förekomst vid konsumtion av alkohol varje vecka jämfört med lägre konsumtion eller nykterhet.4
Utlösande faktorer
 • Läkemedel: 
  • Kodein
 • Intag av viss mat:
  • Stora måltider
  • Intag av fett, ägg
  • Äpplen, gurka?
 • Psykisk stress?

Kolangit 

 • Kan uppstå spontant på grund av gallstenar, benigna strikturer i gallgångarna och malignitet, men kan också uppstå efter ERCP eller andra ingrepp som kan skada gallgångarna. Sällsynta orsaker är parasitära infektioner och inflammation sekundärt till pankreatit. 

ICD-10

 • K80 Gallstenssjukdom (cholelithiasis):
 • K83 Kolangit

ICD-10 Primärvård

 • K80 Gallstenssjukdom
 • K83 Andra sjukdomar i gallvägarna

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Gallstenssjukdom:
  • Diagnosen ställs med hjälp av typiska kliniska symtom och ultraljudsundersökning
 • Akut kolangit:12

Differentialdiagnoser

 • Irritabel tarm, IBS
 • Njursten
 • Hjärtinfarkt eller angina pectoris
 • Akut pankreatit 
 • Ulcussjukdom (ofta lindring av mat)
 • Akut hepatit, A eller B
 • Akut porfyri
 • Kolecystit (differentialdiagnos till särskilt kolangit):
  • Patienten är subfebril, har ont och är öm under höger revbensbåge samt har ofta samtidigt illamående och kräkningar

Anamnes

 • Sambandet mellan så kallade typiska gallstenssmärtor och påvisning av sten i gallblåsan vid ultraljudsundersökning är svagt.
 • Misstanken om gallstenar förstärks vid riskfaktorer som kvinnligt kön, fetma, ärftlighet, läkemedel som predisponerar för gallstenar, sjukdomar i terminala ileum, graviditet och/eller diabetes.13

Symtomatiska gallstenar

 • Allmänt:
  • Relation till matintag
  • Tidigare gallstenssjukdom – tillståndet är ofta recidiverande
 • Smärtor:
  • Akuta smärtor i övre höger del av buken (gallblåseområdet) som eventuellt strålar ut till ryggen och höger skuldra
  • Patienter kan ha svårt att ligga still på grund av smärtorna
  • Smärtorna uppträder oftast på natten. De kommer ofta efter måltid – inte bara efter feta måltider – och anfallet varar ofta en eller flera timmar, upp till 24 timmar14
  • Anfallens intensitet varierar från milda till kraftiga och det förekommer ofta även illamående och kräkningar
  • Smärtorna är vanligtvis konstanta, intensiva och molande. I vissa fall avtar smärtorna gradvis för att sedan bli kraftigare igen. Ren koliksmärta är ovanligt. 
  • Smärtorna försämras inte av rörelse och/eller defekation
  • Patienter upplever ofta ingen sjukdomskänsla och feber brukar inte förekomma
 • Andra symtom:
  • Vid ocklusion av gallvägarna mellan lever och tunntarmen utvecklas efter hand ikterus och patienten berättar ofta om avfärgad avföring och mörk urin
 • Tidsförlopp:
  • Ofta besvär i minst 30 minuter med maximal smärta inom en timme
  • Avtagande smärtor därefter
  • Anfall som varar i >6 timmar tyder på en komplikation, oftast akut kolecystit

Komplicerad gallstenssjukdom

 • Föreligger när patienten får kolecystit, koledokolitiasis eller gallstensutlöst pankreatit.
 • Se även: Akut kolecystit.

Kolangit

 • Predisponerande faktorer?
 • Se diagnoskriterier för kolangit. 

Kliniska fynd

Asymtomatisk gallstenssjukdom

 • I den asymtomatiska fasen finns det inga typiska fynd.

Symtomatisk gallstenssjukdom

 • I vanliga fall ingen feber och patienten är inte påverkad förutom av smärtorna:
  • Ibland behöver patienten smärtlindras innan bukstatus kan genomföras
 • Under kraftiga gallstensanfall är patienten orolig, har svårt att vara still och ligger och vrider sig.
 • Vid palpation är patienten öm i den övre delen, främst under höger revbensbåge:
  • Övriga delar av buken är ofta mjuk och oöm
 • Vid sten i de djupa gallgångarna (koledokolitiasis) kan ikterus utvecklas.

Kolangit

 • Se diagnoskriterier för kolangit. 

Kompletterande undersökningar i primärvården 

Provtagning

 • Basal provtagning består av blodstatus (Hb, leukocyter), SR, CRP, bilirubin, ALP, ALAT, GT, amylas/lipas och kreatinin:
  • Enbart sten i gallblåsan eller ductus cysticus ger i regel inga avvikelser vid provtagning
  • Vid gallstas är ofta enbart ALAT förhöjt, med stegrat ALP och bilirubin efterhand
  • Vid kolecystit och kolangit kan SR, CRP och leukocyter vara förhöjda

Andra undersökningar

Blodprover på sjukhus

 • Vid infektionsbild bör blododlingar tas, eventuellt blodgaser.
 • Eventuellt preoperativ kirurgisk status och blodgruppsbestämning.

Bilddiagnostik

 • Ultraljud rekommenderas i första hand:
  • Ultraljud är den säkraste, minst smärtsamma och mest kostnadseffektiva undersökningen med en sensitivitet på 84 % och specificitet på 99%15-16
  • Tillåter samtidig undersökning av andra organ
  • Vid kolangit kan man se dilaterade gallvägar, tumor pancreatis och i sällsynta fall gallvägskonkrement
  • Kan också påvisa kolangit
 • Övriga:
  • Endoskopiskt ultraljud har hög sensitivitet och specificitet och är ofarligt och kan övervägas i samband med endoskopi
  • ERCP:
  • MRCP, kolangiopankreatikografi med MR, eller ERC, endoskopisk retrograd kolangiografi:
  • DT?

Peroperativ diagnostik av sten i ductus choledochus1

 • Ultraljud kan inte alltid upptäcka stenar i de djupa gallgångarna.
 • Intraoperativ kolangiografi används för intraoperativ diagnostik av sten i de djupa gallgångarna (ductus choledochus) samt kartläggning av gallgångarna.
 • I drygt 10 % av fallen hittas stenar i de djupa gallgångarna.

Kolecystit/kolangit, på sjukhus

 • Diagnostiska undersökningar:
  • Bakteriologisk undersökning av gallan, eventuellt blododlingar

När remittera?

Till akutsjukhus

 • Kolecystit:
  • Smärtor och samtidig feber, eller smärtor som pågår >24 timmar indikerar kolecystit
 • Akut pankreatit (amylasstegring).
 • Misstanke om kolangit.
 • Ikterus eller misstanke om sten i ductus choledochus.
 • Okontrollerbara smärtor eller svårigheter att få i sig föda.

Till kirurgmottagning

 • Vid symtomatisk gallstenssjukdom.  

Checklista vid remittering

Gallstenssjukdom

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Debut och varaktighet? Utveckling? När och hur ställdes diagnosen?
  • Symtomatologi? Hur ofta förekommer anfall? Förekomst av komplikationer?
  • Vid akuta anfall – smärtornas varaktighet? Vilken behandling har prövats?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Läkemedel?
  • Konsekvenser för livskvalitet och arbetsförmåga?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd? Feber? Ikterus?
  • Bukstatus?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Hb, SR, ALP, GT, ALAT, bilirubin.
 • Andra undersökningar:
  • Ultraljud, om utförd 

Behandling

Behandlingsmål

 • Förebygga och behandla anfall.
 • Förebygga komplikationer.

Behandlingen i korthet

Gallstenssjukdom

 • Asymtomatiska gallstenar:
  • Ingen behandling
 • Anfallsbehandling:
  • De flesta anfall kan behandlas hemma med läkemedel som lindrar smärtan och illamåendet
  • Smärtor som pågår >24 timmar, eller som åtföljs av feber, indikerar inflammation i gallblåsan vilket oftast kräver sjukhusvård
 • Recidiverande besvär:
  • Laparoskopisk behandling rekommenderas i första hand
  • Kolecystolitiasis och koledokolitiasis kräver andra åtgärder
  • Gravida kvinnor med gallsten rekommenderas konservativ behandling på grund av att tillståndet, i de flesta fall, läker av sig själv efter genomgången graviditet
 • Många patienter genomgår kolecystektomi utan att besvären kommer från gallvägarna. Utmaningen för vården är att urskilja patienter som har en annan genes till besvären. 

Kolangit

 • Antibiotika och chockbehandling, eventuellt avlägsna obstruktion/hinder. 

Egenbehandling

Förebygga gallstensanfall

 • Fettsnål kost, men det finns inga säkra belägg för att detta minskar benägenheten för gallstensanfall.
 • Undvika stora måltider, de utlöser lätt anfall.
 • Motion kan möjligen minska risken för gallstenssjukdom.19

Läkemedelsbehandling

Gallstensanfall, symtomatisk behandling

 • Kan behandlas med NSAID (förstahandsval) eller opiatanalgetika, eventuellt med tilläggsläkemedel som lindrar illamående.
 • NSAID:
  • Till exempel diklofenak 50–75 mg intramuskulärt
  • Alternativ med suppositorium diklofenak 50 mg 1 x 1–3 vid lindrigare anfall
 • Opiater:
  • Oxykontin 5–7,5 mg subkutant eller intravenöst
  • Morfin kan ge gallgångsspasmer, men i praktiken är det ett ovanligt problem14
 • Vid illamående:

Kolangit

 • Antibiotika intravenöst eller peroralt:
 • Intravenös vätska.

Upplösning av gallsten?

Kirurgi

Sammanfattning

 • Asymtomatisk gallstenssjukom:
  • Det saknas stöd för att kolecystektomi vid asymtomatisk gallsten är till nytta för patienten23
 • Vid symtomgivande gallstenar i gallblåsa och/eller ductus cysticus:
  • Observation eller kolecystektomi
  • Det har i jämförande studier visats att uppemot hälften av patienter med akuta gallstensbesvär som randomiserats till expektans ej behövt opereras24
 • Vid stenar i ductus hepatic-choledochus (djupa gallgångarna) görs i regel ERCP eller transcystisk operation:
  • Kan ge gallstas och kolangit om de inte tas bort
  • Laparoskopi med koledokolitotomi har likvärdig resultat avseende stenfrihet men har något högre risk för komplikationer
  • Vid samtidig pankreatit rekommenderas tidig åtgärd

Operation vid besvär av sten i gallblåsan och akut gallblåseinflammation – SBU-rapport (2016)

 • Det behövs fler välgjorda studier för att kunna avgöra om det är bättre att operera än att avvakta med operation vid gallstensbesvär. Idag är det vetenskapliga underlaget otillräckligt.
 • Det behövs fler välgjorda studier för att kunna avgöra om det är bättre att operera än att avvakta med operation vid akut gallblåseinflammation. Idag är det vetenskapliga underlaget otillräckligt.
 • Patienter med akut gallblåseinflammation kan opereras i akut skede, inom några dygn, utan att risken för komplikationer ökar. Om fler opereras i akut skede i stället för vid ett senare tillfälle, skulle det gå åt mindre resurser i hälso- och sjukvården. Idag opereras strax över 60 % i akut skede. Om andelen som opereras i akut skede kan ökas till 90 % uppskattar SBU att vården frigör tre vårddagar per patient, totalt cirka 3 300 vårddagar per år (motsvarande knappt 26 miljoner svenska kronor per år). Patienterna slipper dessutom ha besvär under väntetiden om de opereras direkt.
 • Risken för komplikationer minskar om personer med akut gallblåseinflammation opereras laparoskopiskt (via titthål) i stället för med öppen kirurgi. Idag startas endast 7 % av alla operationer med öppen teknik, men det kan ändå vara värt att överväga om några av dessa i stället skulle kunna opereras via titthål.

Till: Operation vid besvär av sten i gallblåsan och akut gallblåseinflammation, SBU-rapport nr 259 (2016)

Åtgärder vid sten i de djupa gallgångarna (SBU; 2019) 

 • Om bukspott­körteln är akut inflammerad kan det vara bättre att tidigt avlägsna sten i gallgångarna, eftersom komplikationer och återinläggningar då möjligen blir färre.
 • Det finns ingen forskning som tydligt visar om det är bättre att åtgärda sten direkt, eller att göra det i ett senare skede, för patienter som också har gallgångs­inflammation. Observations­studier antyder att det blir färre komplikationer vid tidig åtgärd, men i dessa studier varierar orsaken till gallgångsinflammation, och kunskapsläget är därför osäkert.
 • De operationsmetoder som idag används mest, endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) och transcystisk stenextraktion, båda kombinerade med laparoskopisk kolcystektomi, verkar ge bättre resultat än en metod (laparoskopisk koledokolitotomi) som inte längre används i Sverige. De vanligast förekommande metoderna avlägsnar sten i de djupa gallgångarna troligen minst lika effektivt, och möjligen med färre komplikationer. Det saknas studier som jämför de gängse operationsmetodernas effekter. Kostnaden för dessa metoder skiljer sig något åt.
 • Att lägga till vidgning med ballong när man kirurgiskt förstorar gallgångens öppning i tolvfingertarmen minskar troligen behovet av mekanisk sönder­delning av stenarna, särskilt vid stenar större än 15 mm. Tillägget av vidgning med ballong innebär en viss merkostnad.
 • För patienter med misstänkta eller påvisade små stenar (mindre än 5 mm) saknas det studier som visar om det är bäst att åtgärda detta direkt eller att avvakta. I en betydande andel av fallen försvinner små stenar spontant. Samtidigt tyder data från det svenska kvalitets­registret för gallstens­kirurgi på att risken för problem från de djupa gallgångarna kan vara högre när man har avvaktat med åtgärd.
 • För patienter där operation kan medföra en stor hälsorisk, går det inte att avgöra om det är en fördel att ta bort gallblåsan samtidigt som sten i de djupa gallgångarna avlägsnas. Det vetenskapliga underlaget räcker inte.

Till: Åtgärder vid sten i de djupa gallgångarna. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, ekonomiska, sociala och etiska aspekter. SBU-rapport 297 (2019).

Metod

 • Se även video från Universitetssjukhuset Örebro.
 • Kolecystektomi utförs idag nästan uteslutande med laparoskopisk teknik:
  • Jämfört med öppen kirurgi ger laparoskopisk teknik kortare sjukhusvistelse och kortare återhämtningstid. Bägge metoderna är i stort sett likvärdiga med avseende på behandlingsresultat och komplikationer25
  • Vid laparoskopisk kolecystektomi förekommer konverteringar till öppen kirurgi i undantagsfall26
 • Stenar i ductus choledochus kan tas bort genom ERCP med papillotomi. Mortalitetsrisken är mycket liten, men ökar med åldern och multisjuklighet.

Kirurgi vid kolangit

 • Vid svår sepsis och utebliven effekt av antibiotika görs kolecystektomi. 
 • Vid hinder bör ERCP, eventuellt med sfinkterotomi och sanering av gallvägar eller inläggning av endoprotes göras.
 • PTC (perkutan transhepatisk cholangiografi) kan vara aktuellt som alternativ till kirurgisk behandling.
 • Eventuellt akut operation med koledokolitotomi, eventuellt med avlastning.

Förebyggande åtgärder

Förebygga gallsten

 • Se också predisponerande faktorer.
 • Fetma/kaloriintag:
  • Kraftigt överviktiga kvinnor har upp till sex gånger större risk för att utveckla symtomatiska stenar
  • Övervikt i barndomen (före 18 års ålder) fördubblar risken för att få gallsten
  • Högt energiintag (oberoende av övervikt) fördubblar risken för att utveckla gallsten
 • Långtidsbehandling med statiner (för annan indikation) har ett samband med minskad risk för gallsten och kolecystektomi.27
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

Gallstenssjukdom

 • Asymtomatiska gallstenar är vanligt och påvisas av en slump. Inom 17 år får cirka 20 % av dessa personer symtom, vilket innebär cirka 1 % risk för symtom varje år:28
  • 12 % fick en okomplicerad sjukdom och 8 % en komplicerad sjukdom (kolecystit eller sten i djupa gallgångar)
 • När gallsten har gett symtom är det stor risk för nya anfall och den årliga risken för komplikationer är 1–2 %.
 • Trots att det finns en ökad incidens av gallsten under graviditeten försvinner många stenar spontant efter graviditeten utan att ge symtom.

Kolangit

 • Akut kolangit kan ge allvarlig sepsis och chock med tillhörande mortalitet.

Komplikationer

 • Kolecystit.
 • Stas och ikterus.
 • Kolangit med sepsis och död.
 • Pankreatit.
 • Besvär efter kolecystektomi (se Uppföljning).

Akut gallstenspankreatit

 • Förloppet är i de flesta fall odramatiskt, men cirka 20 % av anfallen är allvarliga och dessa utgör 95 % av dödsfallen.
 • Flera anfall hos samma patient kan ta sig olika uttryck, vilket innebär att ett allvarligt anfall, eventuellt fatalt, kan följa ett lättare anfall.
 • Om recidiv inte förebyggs är risken för nya anfall 30–63 %. Recidiv kan komma redan efter ett par veckor.29
 • Nya anfall efter sanering av gallvägarna är sällsynt.

Problem efter kolecystektomi

 • 80–90 % av patienterna uppnår goda resultat efter operation.
 • De resterande upplever olika grader av problem som dyspepsi, okaraktäristiska magsmärtor, smärtanfall som liknar gallstensanfall och episoder med kolangit:30
  • Ulcus pepticum, reflux, esofagit och kolon irritabile är relevanta differentialdiagnoser
  • Många kan ha kvarstående besvär vid intag av viss mat. Kostreglering kan behövas även efter kirurgi
 • Kodein och liknande läkemedel, till exempel hostmedicin, kan vara orsak till smärtanfallen.
 • De vanligaste komplikationerna är blödning och lesion i omgivande organ, i synnerhet ductus choledochus och hepaticus.31
 • Organisk gallgångsskada kan upptäckas med ECP och MRCP.

Prognos

Gallstenssjukdom

 • Patienter med symtomgivande sten i gallblåsan har en årlig risk på 1–2 % att utveckla någon komplikation.
 • En svensk studie av patienter med ”gallsmärtor” visade att 11 % hade fått en komplikation efter fem till sju år:32
  • 9 % akut kolecystit
  • 0 % pankreatit
  • 2 % ikterus
 • Akut gallstenspankreatit har en mortalitetsrisk på uppemot 10–15 %.33

Kolangit

 • Vid kolangit finns en mortalitetsrisk på 2–65 %, med den högsta risken vid allvarlig sjukdom.34

Uppföljning

Plan

 • Uppföljning behövs inte i normalfallet. 

Försäkringsmedicinsk bedömning

 • Se även försäkringsmedicinskt beslutsstöd (Socialstyrelsen).
 • Sjukskrivning efter ett laparoskopiskt ingrepp:
  • Det finns ingen anledning att rekommendera mer än 2–4 dagars återhämtningstid (sjukskrivning) efter en okomplicerad laparoskopisk kolecystektomi hos i övrigt friska patienter35
  • Dock kan smärtor och trötthet hos några patienter vara begränsande faktorer när det gäller hur snabbt de kan återgå till normal aktivitet

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Gallsten
 • Borttagning av gallblåsan
Annons
Annons

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons