Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Ileus, tarmobstruktion


Publicerad den: 2022-08-31
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Akut obstruktion av tunntarmen eller tjocktarmen uppstår när tarminnehållets rörelse ner i tarmen förhindras.1
 • Obstruktionen kan vara funktionell (onormal tarmfysiologi) eller mekanisk.
 • Komplikationer av tarmobstruktion är intestinal ischemi och perforation.

Förekomst

 • Tarmobstruktion var i ett norskt material orsak till 6 % av alla inläggningar för akuta buksmärtor och de flesta av dessa var >70 år gamla.2

Etiologi och patogenes

Orsaker

 • Tunntarmsileus beror ofta på sammanväxningar från tidigare kirurgi (65 %) eller bråck (15 %).3
 • Kolonileus beror ofta på cancer (70 %) eller sammanväxningar och stenoser efter återkommande divertikuliter. Ovanliga orsaker till kolonileus är sigmoidvolvulus (5 %) och bråck (2,5 %).3

Patofysiologi

 • De främsta problemen med tarmobstruktion är effekterna på kroppens vätske- och elektrolytbalans och den mekaniska effekt som det ökade trycket har på tarmperfusionen.
 • Proximalt till obstruktionen vidgas tarmen när den fylls med tarmsekret och luft.
 • När tarminnehållet inte kan passera leder det till att gaser inte kan släppas ut och att tarmrörelser avstannar.
 • Vätskeförlust till följd av kräkningar, tarmödem och minskad absorptionsförmåga leder till dehydrering.
 • Kräkningar leder också till förlust av kalium-, väte- och kloridjoner. Dessutom stimulerar uttorkning njurens proximala tubuli-reabsorption av bikarbonat och förlust av klor, vilket förvärrar en metabol alkalos.
 • Ihållande dilatation av tarmen ökar trycket i lumen. När detta tryck överstiger ventrycket leder bristande vendränage till ökat ödem och hyperemi i tarmen. Detta kan så småningom hämma den arteriella blodtillförseln, orsaka ischemi, nekros och perforering.
 • En "closed loop obstruktion", där en del av tarmen är blockerad både proximalt och distalt, kan leda till en snabbare utveckling och med få varningssymtom (exempelvis kolonvolvulus).

Predisponerande faktorer

 • Tidigare bukkirurgi.
 • Kolorektalcancer.
 • Divertikelsjukdom.

ICD-10

 • K40–K46 Bråck
 • K56 Paralytisk ileus och tarmobstruktion utan bråck
  • K56.0 Paralytisk ileus
  • K56.1 Invagination
  • K56.2 Volvolus
  • K56.3 Gallstensileus
  • K56.4 Annan tilltäppning av tarmen
  • K56.5 Adherensileus
  • K56.6. Annan och icke specificerad obstruktion av tarmen
  • K56.7 Ileus, ospecificerad
 • K63 Andra sjukdomar i tarmen
  • K63.1 Perforation av tarmen

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes, kliniska fynd som överensstämmer med obstruktion och DT-fynd som överensstämmer med obstruktion.
 • Vid symtom på tarmobstruktion ska det alltid klargöras om det finns en mekanisk obstruktion och i så fall på vilken nivå, samt om det finns hotande eller manifesterat tarmgangrän.4

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till Akuta buksmärtor.

Anamnes

Tidigare tillstånd och symtom

 • Tidigare bukoperation?
 • Känd buktumör?
 • Ändrade avföringsvanor eller viktminskning de senaste månaderna?
 • Tidigare strålbehandling mot buk/bäcken?
 • Bråck eller tidigare bråckoperation?
 • Inflammatorisk tarmsjukdom?

Aktuella symtom

 • Typiskt för akut tarmobstruktion är koliksmärta, illamående och kräkningar, utspänd buk, upphörande av gasavgång och tarmrörelser och tilltagande utspänd buk.
 • Symtomen beror på platsen för hindret:
  • Distal obstruktion ger en större tarmreservoar där smärta och en utspänd buk är mer framträdande
  • Proximal obstruktion kan orsaka en minimalt utspänd buk, men kraftfulla kräkningar

Kliniska fynd

 • Inspektion:
  • Ärr från tidigare operation?
  • Bråck?
  • Dehydrering?
   • Kan visa sig i form av takykardi, ortostatisk hypotoni och minskad urinproduktion
  • Utspänd buk:1
   • Inte så uttalad vid proximal obstruktion
 • Tarmljud:
  • Tidigt i förloppet kan högfrekventa tarmljud höras
  • Sent i förloppet är det få tarmljud
 • Perkussion:
  • Hyperresonans som uttryck för tarmdilatation
 • Feber:
  • Kan vara ett uttryck för infektion, ischemi eller nekros
 • Palpation:
  • Ömhet
  • Palpera efter inklämt bråck i ljumsken
 • Rektalpalpation.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Hb, SR, CRP, vita, EVF, elektrolyter, kreatinin, urea, laktat, syrabasstatus.
 • Dehydrering:
  • Förhöjd urea, Hb och EVF kan tyda på dehydrering
 • Leukocytos:
  • Kan vara ett tecken på bakteriemi eller sepsis
 • Metabol alkalos:
  • Hypokalemisk, hypokloremisk metabol alkalos kan förekomma efter kraftiga kräkningar
 • Metabol acidos:
  • Särskilt hos patienter med stegrat s-laktat kan detta tyda på intestinal ischemi

Andra undersökningar

 • DT-buk:
  • Är den primära undersökningen vid misstänkt ileus:5-7
   • Oral och intravenös kontrast, eventuellt även rektal kontrast för tjocktarmscancer4
  • Har cirka 90 % sensitivitet för att upptäcka obstruktion och kan ofta hitta den bakomliggande orsaken och lokalisera obstruktionen
  • Vid återkommande ileus/subileus och patient med lindriga symtom bör man invänta effekten av oral kontrast innan eventuell bildtagning
  • Kan också visa tarmvred eller intestinal strangulation
 • DT-angio buk:
  • Vid stark misstanke om strangulation/ischemi ska DT-angio utföras utan dröjsmål och oavsett kreatininvärde4
 • Ultraljud:
  • Undersökningen är ett andrahandsval efter DT hos instabila patienter eller patienter som inte bör utsättas för strålning
 • MRT:
  • Kan vara känsligare än DT vid bedömning av tarmobstruktion8-9, men är mer resurskrävande
 • Röntgen buköversikt:
  • Buköversikt med röntgen var tidigare förstahandsundersökning, och kan avslöja fri luft i bukhålan. Undersökningen ger en korrekt diagnos i 60 % av fallen10
  • I tidig fas av tarmobstruktion och vid hög obstruktion i jejunum eller tolvfingertarmen kan dock en buköversikt tagen liggande vara negativ
  • Vid tunntarmsobstruktion kan vidgade tarmslingor och frånvaro av luft i tjocktarmen ses på bilder tagna liggandes
  • Vid kolonobstruktion kan tjocktarmen vidgas
  • Bilder tagna stående kan visa olika vätskenivåer i tarmslingor
 • Röntgen tarmpassage:
  • Kan vara användbar vid partiell tarmobstruktion8
  • Användningen av vattenlösligt kontrastmedel kan ha en terapeutisk effekt9
  • Undersökningen kan vara till hjälp för att avgöra om operation krävs. Om kontrastmedel har nått ändtarmen inom 24 timmar är sensitiviteten på 97 % för att tarmobstruktionen återställts spontant11

När remittera?

 • Vid misstanke om tarmobstruktion ska patienten remitteras/transporteras till akut kirurgmottagning.

Behandling

Behandlingsmål

 • Upphäva tarmobstruktionen.

Behandlingen i korthet

 • Allmänna åtgärder:
  • Avlasta tarmen genom att sätta in en nasogastrisk sond för att uppnå dekompression
  • Starta aggressiv vätske- och elektrolytbehandling
  • Antibiotika
 • Tunntarmsobstruktion:4
  • Direkt laparotomi om det finns tydlig tunntarmsobstruktion med signifikant utspändhet, vätskenivåer, betydande ömhet och lång sjukdomshistoria (>2 dagar)
  • Observation om det inte finns någon bukhinneinflammation, endast måttlig utvidgning av tarmen, kortare anamnes (1–2 dagar) och tidigare episoder som gått över
 • Misstänkt strangulation:
  • Vid kräkningar och svår ihållande smärta är laparotomi brådskande
  • Om det inte finns misstanke om strangulation av tarmen finns mer tid för diagnostik
  • Kräkningar och följande DT-fynd: intraperitoneal fri vätska, ödem i mesenteriet och gasbubblor i det obstruerade tarmsegmentet är indikation för operation
 • Operationsmetod:
  • Laparoskopi kan användas i vissa fall4
  • Laparoskopisk kirurgi kan dock vara tekniskt svårt att utföra
 • Konservativ behandling:
  • Är framgångsrik hos 40–70 % av alla kliniskt stabila patienter, framförallt  bland dem med partiell obstruktion12-14
  • Med konservativ behandling går tillståndet vanligtvis över inom 24–48 timmar. Om det tar längre tid ökar risken för komplikationer – särskilt vaskulära – och operation är indikerat13

Läkemedelsbehandling

 • Vätske- och elektrolytbehandling:
  • Intravenös infusion av isoton vätska
  • Säkerställ adekvat ersättning av elektrolytförluster
  • Urinkateter gör det möjligt att övervaka effekten av vätskebehandlingen
 • Antibiotika:
  • Används för att behandla bakteriell överväxt i tarmen och bakteriell spridning genom tarmväggen
  • Feber och leukocytos stärker indikationen för antibiotikaanvändning
  • Antibiotikaval som är effektivt mot både gramnegativa och anaeroba bakterier

Kirurgi

 • Peritonit, klinisk instabilitet eller oförklarlig leukocytos eller acidos kan tyda på abdominal sepsis, intestinal ischemi eller perforation – vilket motiverar brådskande kirurgisk exploration.
 • Inklämt bråck måste omedelbart opereras.
 • Vid en bakomliggande malign sjukdom ska det bedömas om primär resektion och rekonstruktion eller palliativ lindring ska utföras.
 • Hos stabila patienter försöker man i regel med konservativ behandling först.

Cirkulationsstörning/strangulationsileus

 • Under operationen: Vid tveksamhet fuktas tarmen med varm koksaltlösning och man väntar 10–20 minuter med tarmen i buken efter att obstruktionen har avlägsnats för att se om cirkulationen förbättras.4
 • Om det är tveksamt om tarmen är viabel resekeras det drabbade segmentet om det inte medför risk för otillräcklig tarmlängd (<2–3 meter kvarvarande tunntarm); i så fall övervägs relaparotomi (andra titt) efter 24–48 timmar.4
 • Uppenbart gangrenös tarm resekeras oavsett längd, såvida man inte avstår från kirurgisk behandling av etiska skäl.4

Tumörer 

 • Vanligast i tunntarmen är adenokarcinom, gastrointestinala stromala tumörer (GIST), neuroendokrina tumörer och metastaser.4
 • Om det inte finns någon spridd sjukdom utförs adekvat cancerkirurgi, med sikte på fria marginaler utan tumörperforering.4
 • Lymfkörtelutrymning bör inte utföras i en nödsituation om det inte finns uppenbara och lättillgängliga metastaserade lymfkörtlar.4

Kolonobstruktion

 • Vid obstruktion i tjocktarmen är det mest sannolikt obstruerande cancer.3-4
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Hos 40–70 % går tillståndet över utan operation.

Komplikationer

 • Ischemi, nekros och perforation.
 • Peritonit och sepsis.

Prognos

 • Konservativ behandling ger kortare initial sjukhusvistelse, men återfallsfrekvensen är högre, 40 % mot 27 %.15

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Tarmvred – patientinformation från 1177

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons