Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Kolangiokarcinom


Uppdaterad den: 2021-09-10
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Kolangiokarcinom är cancer som utgår från gallgångsepitel.
 • I denna text beskrivs cancer i intra- och extrahepatiska gallvägar samt gallblåsa. Distal gallvägscancer beskrivs i texten Pankreascancer. 
 • För stadieindelning och tumörklassifikation, se Nationellt vårdprogram gallblåse- och gallvägscancer.1

Förekomst

 • Antal nya fall av cancer i gallblåsa och gallvägar per år i Sverige var under perioden 2012−2016 i genomsnitt 179 män och 244 kvinnor.2
 • De flesta fall diagnostiseras i 70−80 års åldern, och bara 5 % av fallen drabbar personer <50 år.1-2
 • Incidensen varierar stort internationellt på grund av olika riskfaktorer i olika delar av världen.

Etiologi och patogenes1

 • >90 % av cancer i de intrahepatiska gallgångarna utgörs av adenokarcinom: 
  • En liten andel är en blandning av hepatocellulär cancer och kolangiocarcinom
 • Cirka 90 % av gallblåsecancer utgörs av adenokarcinom.
 • Tumör spridning sker till lever, portaområdet, ventrikel, duodenum peritoneum, lungor och skelett.
 • Gallblåsecancer metastaserar tidigt och är ofta spridd vid diagnostidpunkt.

Predisponerande faktorer1

 • Primär skleroserande kolangit
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Levercirros
 • Kronisk kolangit
 • Koledokuscysta
 • Levercirros
 • Sten i gallvägar/gallblåsa
 • Kolangit
 • Hepatit B och C
 • Leverbandmask

ICD-10

 • C22.1 Cancer i intrahepatiska gallgångarna
 • C23 Malign tumör i gallblåsan
 • C24 Malign tumör i andra och ospecificerade delar av gallvägarna:
  • C24.0 Malign tumör i extrahepatiska gallgångarna
  • C24.1 Malign tumör i ampulla Vateri
  • C24.8 Malign tumör i gallvägarna med övergripande växt Internetmedicin
  • Ospecificerad lokalisation av malign tumör i gallvägarna

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen fastställs med hjälp av bilddiagnostik och cytologi/histologi.1

Differentialdiagnoser

 • Kronisk kolecystit
 • Primär biliär kolangit
 • Primär skleroserande kolangit  (PSC)
 • Kolestatisk läkemedelshepatit

Anamnes

 • Diffusa allmänna symtom med buksmärta, viktnedgång, sjukdomskänsla, illamående/matleda och steatorré.
 • Ikterus, lokaliserad buksmärta och palpabel tumör talar för avancerat stadium.

Kliniska fynd

 • Uttalad ikterus.
 • Hepatomegali.
 • Kolecystit – vilket är svårt att skilja från gallblåsecancer både kliniskt och radiologiskt – kan leda till upptäckt av gallblåsecancer, framförallt bland äldre patienter.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om cancer i bukspottkörteln och periampullärt eller cancer i gallblåsan och perihilär gallgång eller primär levercancer

Nedanstående kan föranleda misstanke. Vid misstanke, ta relevanta prover och skriv samtidig remiss till diagnostisk undersökning (filterfunktion). Om patienten är ikterisk, överväg remiss för akut omhändertagande.

 • Gulsot eller gallstas:
  • Akut (inom 24 timmar) ultraljud av lever, gallvägar och pankreas
  • Vid nydiagnostiserad diabetes: DT buk (MRT om DT inte finns att tillgå)
 • Smärta i övre delen av buken och/eller ryggen tillsammans med ofrivillig viktnedgång, särskilt i samband med relativt nydebuterad diabetes och/eller steatorré:
  • Gastroskopi
  • Vid nydiagnostiserad diabetes: DT buk (MRT om DT inte finns att tillgå)
 • Palpabel knöl i övre delen av buken:
  • DT buk eller MRT
 • Fynd vid utredning av leversjukdom eller hastig försämring av kronisk leversjukdom:
  • DT buk eller MRT
 • Bilddiagnostiskt fynd som kan tala för primär levercancer, exempelvis överraskningsfynd vid annan utredning:
  • DT buk eller MRT
 • Kvarvarande malignitetsmisstänkta besvär som inte förklarats av ultraljud/gastroskopi:
  • DT buk eller MRT
 • Vid stark malignitetsmisstanke kan utredningsprocessen förkortas om en DT pankreas/buk respektive fyrfas DT lever/buk eller MRT utförs redan i denna situation (vid misstanke).

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Gallstas ej kopplad till gallstens- eller leversjukdom:
  • Remittera till standardiserat vårdförlopp
 • för bukspottkörteln och periampullärt eller gallblåsan och perihilär gallgång
 • Kronisk leversjukdom i kombination med nytillkommen fokal leverlesion >1 cm, oavsett bilddiagnostisk metod:
  • Primär levercancer
 • Bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för potentiellt malign förändring:
  • Aktuellt diagnosområde
  • Vid annan känd malign sjukdom, överväg att utreda leverförändringar som metastas och inte inom vårdförloppet för primär levercancer
 • Cyto- eller histopatologiskt fynd talande för malignitet:
  • Aktuellt diagnosområde
 • Misstanke om malignitet i levern vid bukoperation:
  • Aktuellt diagnosområde

Standardiserat vårdförlopp cancer i bukspottkörteln och periampullärt eller cancer i gallblåsan och perihilär gallgång eller primär levercancer, RCC (hämtad 2021-09-09)

Kompletterande undersökningar

 • Vanliga laboratorieprover som leverenzymer, bilirubin och ALP har begränsat värde men kan leda vidare vid misstanke om malignitet i gallvägarna.
 • Ultraljud kan visa utvidgade intrahepatiska gallvägar och ibland även fokala lesioner.
 • Stasikterus-bild i avsaknad av gallsten/koledokussten bör föranleda vidare utredning.1

Andra undersökningar

 • DT, MRT (inklusive kolangiografi, MRCP) och/eller FDG-PET/DT (särskilda fall) för kartläggning av tumören.1
 • Borstcytologi:1
  • FISH (Fluorescence in situ-hybridisering)-analys, som tillägg till cytologi, ökar sensitivitet och specificitet vid atypi
 • Kolangioskopi:1
  • Görs på specialistcentra med tillräcklig volym
 • Eventuellt tumörmarkörerna CA 19-9 och CEA.1

När remittera?1

 • Vid välgrundad misstanke ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.
 • Utredningen för de 3 standardiserade vårdförloppen (cancer i bukspottkörteln och periampullärt eller cancer i gallblåsan och perihilär gallgång eller primär levercancer) inleds på liknande sätt och patienter som remitterats till "fel" utredning kommer att tas om hand utan att återremitteras.
 • Informera patienten om:
  • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
  • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
  • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
  • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer
 • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen

Remiss till bilddiagnostik (filterfunktion)

 • Anamnes som relevant för undersökningen, exempelvis:
  • Symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke om cancer
  • Företagen utredning
  • Allmäntillstånd och samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedelsöverkänslighet
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa, kortversion för primärvården (hämtad 2021-09-09)

Remiss till utredning (välgrundad misstanke) 

 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • Resultat av utredning
  • Allmäntillstånd och samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Uppgift om att patienten är informerad om standardiserat vårdförlopp
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa, kortversion för primärvården (hämtad 2021-09-09)

Behandling

Behandlingen i korthet

Kirurgi1

 • Resektion:
  • Kolangiocarcinom i leverhilus och intrahepatiskt är resektabla om de är regionalt begränsade och om tillräckligt mycket leverparenkym med intakt blodförsörjning kan lämnas kvar:
   • Ofta behövs då portavensembolisering och gallvägsavlastning
 • Kolecystektomi:
  • Kolecystektomi, ibland med utvidgad leverresektion och körtelutrymning rekommenderas vid gallblåsecancer
 • Gallgångsresektion:
  • Görs vid direkt överväxt eller mikroskopisk växt i ductus cysticus
 • Pankreatikoduodenektomi:
  • Görs i selekterade fall vid överväxt mot duodenum samt vid körtelmetastasering runt pankreashuvudet
 • Levertransplantation:
  • Kan användas vid perihilär gallgångscancer om leverresektion inte är möjlig, men är inte indicerad vid intrahepatisk gallgångscancer
  • Neoadjuvant strål- och cytostatikabehandling ges innan transplantation

Strålbehandling1

 • Neoadjuvant strålbehandling ges innan levertransplantation.
 • Strålbehandling används som generellt palliativ behandling vid smärtsamma eller på annat sätt symtomgivande tumörmanifestationer. 

Cytostatika 1

 • Neoadjuvant cytostatikabehandling ges innan levertransplantation.
 • Patienter med ökad risk för recidiv, som osäker radikalitet eller lymfkörtelmetastasering ges i vissa fall adjuvant cytostatikabehandling.
 • Cytostatika i palliativt syfte kan leda till förlängd överlevnad. Vid val av behandlingsregim måste dock toxicitet vs. förväntad effekt vägas in.

Förebyggande åtgärder

Gallblåsepolyper, rekommendationer enligt nationellt vårdprogram

 • Vid förekomst av gallblåsepolyp med storlek ≥10 mm och vid polyp oavsett storlek hos en patient med primär skleroserande kolangit, bör kolecystektomi övervägas:
  • Rekommendation: Använd
 • Vid operation av gallblåsepolyp med storlek ≥10 mm bör handläggningen vara såsom vid misstanke om gallblåsemalignitet. Kirurgi vid gallblåsecancer:
  • Rekommendation: Använd
 • Gallblåsepolyper 5–9 mm bör följas upp med ultraljud var 6:e månad. Om ingen tillväxt sker kan kontrollerna avslutas efter 2 år:
  • Rekommendation: Använd förmodligen

Nationellt vårdprogram gallblåse- och gallvägscancer, RCC (hämtad 2021-09-09)

Primär skleroserande kolangit (PSC), rekommendationer enligt nationellt vårdprogram

 • Patienter med PSC bör genomgå surveillance 1 gång/år:
  • Rekommendation: Använd förmodligen
 • MRCP/MRT är icke-interventionell och med acceptabel sensitivitet och bör därför utgöra förstahandsval för surveillance:
  • Rekommendation: Använd förmodligen
 • CA 19-9 ökar sensitiviteten, men är isolerat av lågt diagnostiskt värde. CA 19-9 bör därför alltid bedömas i relation till MRCP/MRT:
  • Rekommendation: Använd förmodligen
 • Vid förekomst av malignitetsmisstänkt atypi bör ställning tas till levertransplantation:
  • Rekommendation: Använd förmodligen
 • Vid gallblåsepolyp ska patienten diskuteras på multidisciplinär konferens:
  • Rekommendation: Använd

Nationellt vårdprogram gallblåse- och gallvägscancer, RCC (hämtad 2021-09-09)

Koledokuscystor, rekommendationer enligt nationellt vårdprogram

 • Koledokuscystor är ovanliga och bör därför bedömas på en multidisciplinär konferens, där beslut tas om individuell handläggning:
  • Rekommendation: Använd
 • Koledokuscystor typ I och IV ska resekeras i sin extrahepatiska del på grund av risk för cancerutveckling:
  • Rekommendation: Använd
 • Koledokuscystor typ II, III och V behöver bara resekeras om de ger symtom:
  • Rekommendation: Använd förmodligen

Nationellt vårdprogram gallblåse- och gallvägscancer, RCC (hämtad 2021-09-09)

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Förloppet beror delvis på tumörens placering.
 • Ofta ställs diagnosen gallvägscancer först vid avancerad sjukdom eftersom symtomen i tidiga stadier är diffusa.
 • I Sverige planeras cirka 20 % av patienter som insjuknar i gallvägscancer för kurativ behandling.

Komplikationer

 • Kolestas
 • Leversvikt
 • Sepsis

Prognos

 • Relativ 1-årsöverlevnad var i genomsnitt under perioden 2012−2016 51 % för män 51 % och 45 % för kvinnor, motsvarande 5-årsöverlevnad var 18 % respektive 15 %.2

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

Animationer

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons