Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Neuroendokrina tumörer (NET)


Uppdaterad den: 2021-06-03

Annons

Bakgrund

 • Neoplasier som utvecklar sig från neuroendokrina celler.
 • Olika beteckningar:
  • Neuroendokrina tumörer (NET), NET-cancer
  • Gastroentereopankreatiska tumörer (GEP-NET)
  • Neuroendokrin cancer (NEC)
  • Enterokromaffin tumör, APUD

Epidemiologi

 • Incidens i Sverige är 400–500 nya fall årligen.
 • Organspecifik förkomst:
  • Tolvfinger- och tunntarm (25,5%)
  • Lunga (21 %)
  • Tjocktarm (8,0 %)
  • Rektum (7,2 %)
  • Pankreas (6,9 %)
  • Ventrikel (5,7 %)
  • Appendix (4,8 %)
  • Esofagus (0,2 %)
 • Ålder:
  • Genomsnittsålder vid diagnos är 62 år
 • Könsfördelning:
  • Lika mellan män och kvinnor

Etiologi och patogenes

 • Sporadisk NET:
  • Oklar etiologi
  • Det antas att NET utvecklas från multipotenta stamceller i det diffusa neuroendokrina systemet
 • Enstaka kända autosomalt ärftliga syndrom med identifierade mutationer:
  • Multipel endokrin neoplasi typ 1: mutation i MEN1-genen på kromosom 11q13
  • Von Hippel-Lindau syndrom: mutation i VHL-genen på kromosom 3p25-26
 • Vid feokromocytom (hormonellt aktiv binjure-NET) släpps stora mängder katekolaminer ut i blodet, vilket medför arteriell hypertension.
 • Karcinoidsyndrom (se symtom nedan):
  • Stora mängder symtomgivande metaboliter (serotonin, histamin, prostaglandiner, kallikrein och substans P) går över från det portovenösa till det centralvenösa kretsloppet vid utbredd levermetastasering, först och främst vid NET i jejunum/ileum (90%)
  • Leder till stimulering av glatt muskulatur, ökad gastrointestinal motilitet, bronkkonstriktion, trombocytaggregering, vaskulär konstriktion och dilatation (karcinordsyndrom)
 • Annan samtidig malign sjukdom:
  • Bland patienter med NET i tunntarmen har upp till 55 % en annan primär malign tumör med predilektionsställe för gastrointestinal- och urogentalsystemen:
   • Ofta är den andra maligna sjukdomen mer aggressiv och orsak till cancerrelaterad död
   • Det är oklar varför NET i så hög grad är associerad till andra samtidiga cancerformer
Annons
Annons

ICD-10

 • Primärtumör:
  • Tunn- och tjocktarm (kan användas vid osäkerhet om ursprung):
   • C26.0 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i tarmkanalen
  • Pankreas:
   • C25.4 Malign tumör i pankreas endokrina del
  • Lunga:
   • C34.9H Lungcancer, karcinoid
  • Feokromocytom:
   • C74.1 Malign tumör i binjuremärgen
  • Paragangliom:
   • C75.5 Malign tumör i aortic body (aortanära körtel) och andra paraganglier
  • Paratyreoidea:
   • C75.0 Malign tumör i paratyreoidea
  • Thymus:
   • C37.9 Malign tumör i tymus
  • Glomus caroticum:
   • C75.4 Malign tumör i glomus caroticum
  • Endokrin körtel, ospecificerad:
   • C75.9 Malign tumör i ospecificerad endokrin körtel
  • Multipel endokrin neoplasi:
   • D44.8 Tumör av osäker eller okänd natur med multiglandulär lokalisation
  • von Hippel-Lindaus syndrom:
   • Q85.8 Andra specificerade fakomatoser som ej klassificeras på annan plats
 • Metastaser:
  • Lever:
   • C78.7 Sekundär malign tumör (metastas) i levern och intrahepatiska gallgångarna
  • Skelett:
   • C79.5 Sekundär malign tumör (metastas) i ben och benmärg
  • Peritoneum:
   • C78.6 Sekundär malign tumör (metastas) i retroperitonealrummet och peritoneum
  • Lunga:
   • C78.0 Sekundär malign tumör (metastas) i lunga
  • Lymfkörtlar i buken:
   • C77.2 Sekundär malign tumör (metastas) i intraabdominella lymfkörtlar
  • Mediastinum:
   • C78.1 Sekundär malign tumör (metastas) i mediastinum
  • Lymfkörtlar i axill:
   • C77.3 Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i axill och övre extremitet

Anamnes 

 • Om det finns symtom är de vanligtvis vaga, ospecifika och organrelaterade.
 • Ventrikel:
  • Dyspepsi, anemi, ospecifika epigastralgier, oönskad viktnedgång
 • Tolvfingertarm:
  • Dyspepsi, anemi, ospecifika buksmärtor, ikterus, illamående/kräkningar, diarré
  • Zollinger-Ellison syndrom (1 %), karcinoidsyndrom (0,4 %)
 • Tunntarm:
  • Karcinoidsyndrom förorsakas oftast av NET i tunntarmen.
   • Symtomkombination vid karcinoidsyndrom:
    • Diarré (vattnig och explosiv)
    • Flush-attacker:
     • Blek, purpurfärgad eller röd hudrodnad, vanligen på övre delen av bålen och ansiktet
     • Kan provoceras av mat- och alkoholintag, stress eller smärta
     • Kan leda till svåra blodtrycksfall
    • Högersidiga hjärtklaffsvitier (trikuspidalisinsufficiens och pulmonalisstenos) hos 20 %, som i uttalade fall kan leda till högerkammarsvikt
    • Bronkkonstriktion, drabbar ett fåtal, men kan bli allvarlig då astmabehandling med sympatikomimetika kan stimulera hormoninsöndringen
   • Karciniodsyndrom är variabelt, patienter behöver inte ha alla symtom, och symtomen kan variera i intensitet och när de uppstår
   • Vid karcinoidsyndrom är tumörerna ofta stora och med levermetastaser innan de ger symtom
  • Andra symtom vid tunntarmsengagemang:
   • Ospecifika kroniska intermittenta buksmärtor, trötthet, oönskad viktnedgång, illamående/kräkningar med ileusklinik vid tarmobstruktion
 • Appendix:
  • Inga karakteristiska symtom
 • Tjocktarm:
  • Diarré, ospecifika buksmärtor, gastrointestinal blödning, oönskad viktnedgång, anemi, illamående/kräkningar med ileusklinik vid tarmobstruktion, hepatomegali
 • Rektum:
  • Perianal blödning, anorektal smärta, oönskad viktnedgång13
 • Pankreas:
  • De vanligaste symtomen är buksmärtor och ikterus
  • Cirka 40 % av tumörerna producerar hormoner, och symptom från dessa hormoner kan vara de enda tecknen på tumören
  • De vanligaste hormonerna som produceras är insulin, gastrin och glukagon, men många olika hormoner kan påvisas.
  • Hormonellt passiva tumörer har inga karakteristiska symtom och blir ofta stora innan de ger sig till känna.
  • Hormonellt aktiva tumörer:
   • Gastrinom (Zollinger-Ellison syndrom):
    • Halsbränna, ospecifika smärtor, diarré
   • Insulinom:
    • Recidiverande hypoglykemi med associerad klinik, Whipple's triade (hypoglykemi-symtom, plasmaglukos ≤2,2 mmol/L, minskade symtom efter intag av glukos), är sällan maligna (< 10 %)
   • VIPom (=Verner-Morrison syndrom):
    • Diarré, dehydrering
   • Glukagonom:
    • Utslag (migrerande nekrolytiskt erytem)
   • Somatostatinom:
    • Diabetes mellitus, gallsten, diarré
 • Binjure, feokromocytom:
  • Arteriell hypertension, ofta med anfallsvis försämring, följt av huvudvärk, hjärtklappning och svettningar

Kliniska fynd

 • Beror på tumörens lokalisation och hormonproduktion:
  • Flush (serotonin)
  • Blodsockerfallskänningar (insulinom)
  • Hjärtbiljud trikuspidalisinsufficiens och pulmonalisstenos (karcinoid hjärtsjukdom)
 • Ileus, eventuellt palpabel buktumör.

Utredning av neuroendokrina tumörer

 • Följande utan annan uppenbar orsak ska föranleda misstanke enligt standardiserat vårdförlopp för neuroendokrina buktumörer:
  • Flush
  • Bestående diarréer >3 månader
  • Återkommande Helicobacter Pylori-negativa magsår
  • Hypoglykemi hos icke-diabetiker
  • Oförklarliga attacker av hjärtklappning, ångest och hypertoni (misstänkt feokromocytom)
  • Misstänkt karcinoid hjärtsjukdom (högersidig klaffsjukdom) 
  • Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om neuroendokrin buktumör eller binjurebarkscancer
 • Varje enskild tumör har sitt individuella förlopp som medför utmaningar vad gäller diagnostik:
  • Se beskrivning av provtagning och bilddiagnostik vid olika förhållanden i Nationellt vårdprogram för neuroendokrina buktumörer
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Flush:
  • Klimakteriebesvär, feokromocytom, mastocytos, benign kutan flush, medullärt tyreoideakarcinom, födoämnen
 • Bronkkonstriktion:
  • Astma, anafylaxi, lungödem, främmande kropp bronkialt
 • Diarré:
  • Gastroenterit, inflammatorisk tarmsjukdom, infektiös kolit, missbruk av avföringsmedel
 • Hjärtklaffsymtom:
  • Reumatisk hjärtsjukdom, subakut bakteriell endokardit, dilaterad kardiomyopati, ischemisk hjärtsjukdom med dysfunktion av papillärmuskel
 • Hypoglykemi:
  • Leversjukdom (hepatit, levercirros)
 • Hyperglykemi:
  • Diabetes mellitus
 • Arteriell hypertension:
  • Essentiell hypertoni, njurartärstenos

Behandling av neuroendokrina tumörer

 • Valet av behandling beror på tumörtyp, stadium och symtomatologi.
 • Sedan våren 2022 ingår behandling av neuroendokrina tumörer och avancerade binjuretumörer i Nationellt Högspecialiserad Vård (NHV-uppdrag), och utförs på fyra orter i Sverige – Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.
 • För behandling hänvisas till Nationellt vårdprogram för neuroendokrina buktumörer.

Prognos

 • Generell medianöverlevnad (NET G1, G2):
  • Lokal sjukdom: 223 månader
  • Regional sjukdom (T4 och/eller N1): 111 månader
  • Fjärrmetastaser (primärt i levern): 33 månader
 • Generell medianöverlevnad (NEC G3)
  • Lokal sjukdom: 34 månader
  • Regional sjukdom (T4 och/eller N1): 14 månader
  • Fjärrmetastaser (primärt i levern): 5 månader
 • Generell organspecifik medianöverlevnad (NET G1/G2)
  • Rektum: 240 månader
  • Lunga: 193 månader
  • Ventrikel: 124 månader
  • Tjocktarm: 121 månader
  • Tolvfingertarm: 99 månader
  • Tunntarm: 88 månader
  • Pankreas: 42 månader

Komplikationer

 • Ileus.
 • Metastaser.
 • Karcinoidsyndrom, se ovan under anamnes.
 • Karcinoid kris:
  • Det kan förekomma uttalat flush, extrema ändringar i blodtrycket, bronkokonstriktion, arytmier, förvirring eller medvetslöshet
  • Tillstånden kan förekomma spontant, efter palpation av tumörområden, i samband med induktion av anestesi, efter administrering av cytostatika, eller efter arteriell embolisering, särskilt hos patienter med utbredd sjukdom
  • Tillstånden kan vara dödliga
 • Karcinoid hjärtsjukdom:
  • Karakteristiskt förtjockad och fibrotiskt förändrad trikuspidalisklaff med sekundär stenos av pulmonalisklaffen
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.