Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Svampinfektioner i mun och svalg


Uppdaterad den: 2019-07-03
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Infektion på grund av svamparter (oftast Candida albicans) i munhålan.

Indelning1-2

 • Pseudomembranöst (torsk):
  • Vitt, diskret plack på en erytematös bakgrund som förekommer på kindens slemhinna, i halsen, på tungan och tandköttet
 • Erytematöst:
  • Glatta, röda fläckar, diffust avgränsade, på den hårda och mjuka gommen, tungbryggan eller kindens slemhinna
 • Hyperplastiskt:
  • Vita, fasta fläckar eller plack, vanligtvis bilateralt på kindens slemhinna
 • Protesinducerad stomatit:
  • Glatt eller granulärt erytem begränsat till området på den hårda gommen som täcks av protesen

Förekomst

 • Candida albicans finns i munhålan på 31–60 % av friska individer.3
 • Protesstomatit förekommer hos 65 % av de som använder protes.3
 • Orofaryngeal candidiasis uppstår hos 15–60 % av individer med hematologiska eller onkologiska maligniteter under immunosuppressiv behandling.4
 • Orofaryngeal candidiasis förekommer hos 7–48 % av de som har HIV-infektion och hos över 90 % av de med allvarlig sjukdom.5
 • Patienter som har kraftigt försämrat immunförsvar har en återfallsfrekvens på 30–50 % och tillståndet återuppstår ofta inom 14 dagar efter behandlingsstopp.5

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Orsakas vanligtvis (>85 %) av Candida albicans som finns i normalfloran i munhålan hos nära 50 % av friska individer:1
  • Opportunistiskt patogen vid lokalt eller systemiskt nedsatt immunförsvar
 • Andra svamparter kan vara Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Zygomycetes, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, Penicillium marneffei, Sporotrix schenckii och Geotrichum candidum.6

Patogenes

 • Lokal tillväxt av svamparten med lokal invasiv infektion. 
 • Tillståndet är nästan alltid sekundärt till någon av de riskfaktorer som räknas upp nedan.

Predisponerande faktorer

 • Hematologiska störningar – järnbristanemi, B12-brist och folatbrist.
 • Diabetes, hiv-infektion (AIDS), hypotyreos, hypoparatyreos, Addisons sjukdom och immunbristsjukdomar.
 • Muntorrhet, till exempel vid Sjögrens syndrom, strålskador eller användning av läkemedel såsom antidepressiva, antikolinergika, antipsykotika och antihypertensiva.
 • Dålig proteshygien.
 • Biverkning till antibiotikabehandling.
 • Biverkning till inhalerade eller systemiska steroider.

ICD-10

 • B37 Candidainfektion

ICD-10 Primärvård

 • B379P Candidainfektion UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska fynd:
  • Oral candidos visar sig vanligtvis som smärtande krämvita fläckar på erytematös mukosa
  • Eftersom dessa vita fläckar lätt skrapas bort, i motsats till leukoplaki och lichen ruber kan ett oregelbundet erytem vara det enda man ser.

Differentialdiagnoser

 • Oral lichen planus:
  • Har karakteristisk vit streckteckning
 • Lingua geographica.
 • Leukoplaki.
 • Kemiska/traumatiska lesioner.
 • Syfilis.
 • Perniciös anemi. 

Anamnes

 • Symtomen varierar från inga alls till sår, smärtande mun med brännande tunga och förändrad smakupplevelse.
 • Besvären kan störa talet, näringsintaget och livskvaliteten.

Akut pseudomembranös candidos (torsk)

 • Förekommer hos nyfödda, vid försvagat allmäntillstånd, vid immundefekter som HIV och AIDS, vid behandling med bredspektrumantibiotika, cytostatika och så vidare.
 • Slemhinnan är särskilt erytematös under beläggningen.
Candidainfektion

Erytematös candidos

 • Akut form:
  • Ofta lokaliserat erytem 
  • Med eller utan symtom, vid symtom ofta brännande känsla
  • Kan också presentera sig som en form med fläckvis, ofta runda-ovala områden med atrofi av papillerna av tungan (glossitis rhombica mediana)
 • Kronisk form:
  • Symtomfri och mer lokaliserad, vanligast i sprickor på tungryggen och/eller i gomslemhinnan 

Hyperplastisk candidos

 • Denna form uppträder särskilt i sprickområdena som vit plack som inte går att skrapa bort, blandat med eller omgivet av rodnad.
 • Patienterna är ofta rökare.

Diffus eller granulär svampstomatit

 • Detta tillstånd är vanligast hos protesbärare – ofta även med angulär cheilit.
 • De flesta patienter har måttliga eller lindriga besvär.
 • Orsaken kan vara dålig rengöring av proteser.

Kliniska fynd

Oral candidos
 • Torsk – pseudomembranös candidos – ger ilsket röda slemhinnor i munhålan och en vit beläggning bildas ofta.
 • Hos många är särskilt munvinklarna såriga och sköra (angulär cheilit).
 • Vid de andra typerna av candidos krävs ofta kompletterande mikroskopi av utstrykspreparat, odling eller biopsi.7

 

Kompletterande undersökningar

 • Eventuellt kompletterande mikroskopi av utstrykspreparat, odling eller biopsi.
 • I utstrykspreparat finner man hos omkring hälften av befolkningen blastosporer, medan förekomsten av hyfer vanligtvis betraktas som den patogena formen av jästsvampen:7
  • Hyfer förekommer emellertid hos cirka 20 % av unga, friska icke-rökare utan oral candidos, varför det är viktigt att fynden sätts i samband med klinisk misstanke8
 • Även vid odling förekommer falskt positiva fynd. Det kan behövas större mängder kolonier för att fastställa diagnosen.

När remittera?

 • Behandling av sekundär oral candidos vid mukokutan candidos utförs av specialist.
 • Vid kvarstående förändringar bör andra diagnoser övervägas, bland annat leukoplaki  (som innebär ökad risk för munhålecancer), och remittering till öron-näsa-halsspecialist ske. 

Behandling

Behandlingsmål

 • Avlägsna infektionen.
 • Om möjligt förbättra det lokala immunförsvaret i mun och svalg. 

Allmänt om behandlingen

 • Viktigt att ta reda på den predisponerande faktorn! Behandlingen riktas både mot den grundläggande orsaken och direkt mot svampen i munhålan.7
 • Det finns både droppar, sugtabletter, salva och munsköljning som kan användas lokalt.

Egenbehandling

 • Rökstopp, förbättrad mun- och/eller proteshygien, optimal protesutprovning.
 • Det finns en del receptfria preparat mot muntorrhet som kan öka det lokala immunförsvaret. 
 • Det är viktigt att patienter som använder inhalationssteroider sköljer munnen efter inhalation.

Protesstomatit

 • Tillståndet kan bero på att protesen passar dåligt, men ackumulering av beläggning på protesens slemhinnesida spelar en väsentlig roll.9
 • God proteshygien och avlägsnande av proteserna under natten tycks ha en läkande effekt på protesstomatit.10
 • Vid dålig respons kan antimykotisk behandling sättas in. 

Läkemedelsbehandling

Akut pseudomembranös candidos

 • Nystatin mixtur 1 ml x 4:
  • Hålls i munnen så länge som möjligt innan det sväljs, helst efter måltider
  • Behandla i 1–2 veckor upp till 4–6 veckor vid nedsatt immunförsvar eller minst två dygn efter symtomfrihet7
  • Denna behandling ska inte kombineras med munsköljning som innehåller klorhexidin, eftersom de två ämnena motverkar varandra7,11
 • Vid allvarliga candidainfektioner rekommenderas flukonazol:
  • Flukonazol kapsel/mixtur: Doseras beroende på allvarlighetsgrad
  • Observera att flukonazol interagerar med warfarin och ökar blödningsbenägenheten
  • Hos barn är flukonazolmixtur sannolikt bättre än nystatinmixtur1

Diffus eller granulär svampstomatit

 • Candidaassocierad protesstomatit:
  • Grundlig rengöring av protesen och protesvila på natten
  • Protesen kan läggas i klorhexidinlösning över natten. Missfärgning kan förekomma
  • Nystatin enligt ovan
 • Kronisk oral candidos:
  • Kan behandlas med nystatin 1 ml fyra gånger dagligen efter måltid. Normal behandlingstid är fyra till sex veckor
  • Amfotericin B, sugtabletter (licenspreparat)
 • Allvarlig infektion:
  • Flukonazol kpsl/mixtur: Doseras beroende på allvarlighetsgrad

Förebyggande åtgärder

 • Vid cytostatikabehandling, strålbehandling och behandling av HIV-infekterade har förebyggande behandling visat goda resultat.
 • Flukonazol förefaller bättre än nystatin.1
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tillståndet är som regel sekundärt till annan sjukdom eller behandling.

Prognos

 • Obehandlad candidasis varar i månader och år om inte den predisponerande riskfaktorn behandlas eller elimineras.
 • Hos nyfödda brukar orofaryngeal candidiasis läka spontant efter tre till åtta veckor.

Patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons