Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Akut astma hos barn ≥6 år och vuxna


Uppdaterad den: 2020-09-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Se även vårt dokument om astma hos ungdom och vuxen. 

Basfakta

Definition

 • Akut astmaanfall, exacerbation av astma, är en akut eller subakut försämring av patientens habitualstatus i form av ökade astmasymtom (till exempel andfåddhet, väsande/pipande andning, hosta och/eller bröstsmärta) och progressivt försämrad lungfunktion, vilket kräver förändring av patientens normala astmabehandling.1 

Förekomst

 • Akut astma förekommer hos personer med känd astma, men kan också vara ett debutsymtom.
 • Studier har visat att inläggning på grund av akut astma är vanligare hos pojkar upp till cirka 13–14 års ålder, därefter är det ungefär dubbelt så vanligt hos flickor/kvinnor.2
 • Risken för akuta exacerbationer är störst hos personer som inte tar, eller har tillgång till, inhalationssteroider.2 

Etiologi och patogenes

 • Se artikel om astma hos vuxna.
 • Akuta anfall uppstår ofta till följd av en gradvis försämring av kronisk, eventuellt underbehandlad, astma. Utlösande faktorer är inte alltid märkbara.

Predisponerande faktorer

 • Den största predisponerande faktorn för akut allvarlig exacerbation av astma är inget/lågt intag av inhalationssteroider hos patienter som normalt har en lindrig astma som enbart tar kortverkande luftrörsvidgande (SABA) vid behov. 
 • Faktorer som kan utlösa akut astma är bland annat övre eller nedre luftvägsinfektioner, allergenexponering, ASA och NSAID, betablockerare (särskilt icke-selektiva), stress, ångest och oro.
 • Riskfaktorer för fatal akut astma är:1 
  • Tidigare allvarlig exacerbation
  • Inläggning eller besök på akutsjukhus på grund av astma det senaste året
  • Tre eller fler tidigare besök på akutsjukhus på grund av astma
  • Ingen behandling med inhalationssteroider
  • Nyligen avslutad eller pågående behandling med perorala steroider
  • Förbrukning av >1 standardinhalator med SABA
  • Nedsatt sjukdomsinsikt
  • Dålig följsamhet till medicinering eller behandlingsplan
  • Användning av droger
  • Allvarliga psykiatriska tillstånd inklusive depression
  • Komorbiditet, främst KOL och/eller hjärtsjukdom
  • Bekräftad födoämnesallergi 

ICD-10

 • J46 Akut svår astma

ICD-10 Primärvård

 • J45-P Astma

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Ett astmaanfall kan definieras utifrån varierande svårighetsgrader som lindrigt, måttligt, svårt och livshotande:3
  • Lindrigt: Lätt dyspné, förlängt expirium, ingen/lindrig begränsning av fysisk aktivitet, patient kan vara liggande, normal syresaturation (SaO2):
   • GINA (2020): Andningsfrekvens >20/min, hjärtfrekvens 100–120 slag/minut, PEF >50 % av förväntad PEF eller av personbästa värdet1
  • Måttligt: Måttlig dyspné, påtagligt begränsad aktivitet, patient vill sitta, auxiliär andning och rikligt med ronki vid lungauskultation, SaO2 >90 %
   • GINA (2020): Andningsfrekvens >20/min, hjärtfrekvens 100–120 slag/minut, PEF >50 % av förväntad PEF eller av personbästa värdet1
  • Svårt: Svår dyspné, kan ej ligga ned, uttalad auxiliär andning, rikligt med ronki, syresaturation <90 %:
   • GINA (2020): Andningsfrekvens >30/min, hjärtfrekvens >120 slag/minut, PEF ≤50% av förväntad PEF eller av personbästa värdet1
  • Livshotande: Svår dyspné, uttröttad/omtöcknad patient, svårt att tala, ibland paradoxal avsaknad av ronki, låg saturation
 • Med tilltagande svårighetsgrad ses ofta:1,3
  • Pulsus paradoxus, minskning av systoliskt blodtryck med åtminstone 12 mmHg vid inandning
  • Auxiliär andning. användning av accessoriska muskler, m. sternocleidomastoideus
  • Svettning

Differentialdiagnoser

 • Akut hjärtsvikt
 • Lungemboli
 • Epiglottit
 • Hyperventilation
 • Luftvägsinfektion
 • Pneumothorax

Anamnes

 • Observera att mycket av anamnesen kan tas efter att akutbehandlingen har inletts.
 • Symtom som rapporteras är andnöd (dyspné), pip i bröstet/pipande/väsande andning, hosta och trånghetskänsla i bröstet.
 • Nedsatt förmåga till fysisk aktivitet och trötthet.
 • Utlösande faktorer:
  • Exponering:
   • Till exempel allergener, stress, kyla/värme, fysisk ansträngning, infektioner
  • Aktuell medicinering, nya mediciner?
 • Genomgång av riskfaktorer för en dödlig utgång av ett akut astmaanfall 

Kliniska fynd

 • Bedöm allmäntillståndet:
  • Kan patienten prata i fullständiga meningar, sitta, gå?
  • Är patienten uttröttad, agiterad eller förvirrad?
  • Används accessoriska muskler?
 • Andningsfrekvens, blodtryck och hjärtfrekvens.
 • Auskultation av lungorna:
  • Andningsljud? Pipande biljud? Ronki? Rassel? Effekt av hosta?
 • Mätning av PEF:
  • Jämför helst med patientens personbästa värdet, eller om det är okänt med normalvärden (relaterade till kön, ålder och längd)
  • PEF-undersökning rekommenderas inte i samband med ett svårt astmaanfall då den kan leda till ytterligare försämring vid svår eller livshotande sjukdom. Dessutom måste fördröjning av beställning av akuttransport till akutsjukhus undvikas
 • Mätning av Sa02.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Ett akut astmaanfall är i första hand en klinisk diagnos baserad på typisk anamnes och status, varför övriga undersökningar i normalfall inte är nödvändiga:
  • Spirometri rekommenderas ej i samband med ett akut astmaanfall
  • Eventuellt lungröntgen om diagnosen är osäker

När remittera?

 • Omedelbar inläggning vid svåra och livshotande anfall:
  • Prehospital bedömning kan göras med hjälp av NEWS2-kalkylatorn (personer >16 år)
 • Lindriga och måttliga anfall hanteras oftast i primärvården.

Behandling

Nationella rekommendationer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Socialstyrelsen formulerar rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör, kan eller i undantagsfall kan erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att tolka och tillämpa rekommendationer med rangordningen 1–10. Formuleringen används för rekommendationer med rangordning 1–3, kan för 4–7 och kan i undantagsfall för 8–10. Nedan listas rekommendationer med rangordning 1–3 samt åtgärder som inte bör erbjudas.

Diagnostik vid misstänkt astma

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Dynamisk spirometri med reversibilitetstest i diagnostiskt syfte till vuxna och barn som är ≥6 år med misstänkt astma (prioritet 1)
  • Astmautredning (anamnes, status och ställningstagande till riskfaktorer) till barn från 6 månader med obstruktiva andningsbesvär som krävt sluten vård (prioritet 2)
  • Uppföljning för att ta ställning till astmautredning till barn från 6 månader till 3 år med obstruktiva andningsbesvär, som krävt besök på akutmottagning mer än 2 gånger (prioritet 2)
  • Uppföljning för att ta ställning till astmautredning till barn från 3 till 6 år med obstruktiva andningsbesvär, som krävt besök på akutmottagning minst 1 gång (prioritet 2)
  • Astmautredningen bör innehålla anamnes om passiv rökning, allergi, exacerbationer, fysisk aktivitet och frånvaro från förskola eller skola, symtom mätt med validerat frågeformulär, allergiutredning, mätning av längd och vikt samt spirometri (barn ≥6 år) eller PEF-mätning (barn 3–6 år)
  • Barn med misstänkt astma en riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest vid misstänkt utlösande allergen (prioritet 2)
  • Exponeringsanamnes avseende inomhusmiljö, mögel och fukt vid misstanke om påverkande omgivningsfaktorer (prioritet 3)
  • Bedömning av misstänkt laryngeal obstruktion som differentialdiagnos hos ungdomar och unga vuxna med misstänkt ansträngningsutlöst astma utan effekt av standardbehandling (prioritet 3)

Diagnostik vid misstänkt KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Dynamisk spirometri med mätning av FEV1/FVC efter bronkdilaterande behandling till personer med misstänkt KOL och som röker eller har rökt (prioritet 1)
  • FEV1/FEV6-mätning som inledande obstruktivitetsutredning till personer med misstänkt KOL och som röker eller har rökt (prioritet 2)

Interprofessionell samverkan vid astma eller KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Personer med KOL vård med interprofessionell samverkan (prioritet 3)

Rökstopp vid astma eller KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Stöd att sluta röka till personer med astma som röker (prioritet 1)
  • Stöd att sluta röka till föräldrar som har barn med astma
   (prioritet 2)
  • Stöd att sluta röka till personer med KOL som röker
   (prioritet 1)

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Gravida med astma fortsatt optimal läkemedelsbehandling under graviditeten (prioritet 1)
  • Behandling med inhalationssteroider till barn från 6 månader till och med 5 år som har återkommande astmasymtom (prioritet 2)
  • Tilläggsbehandling med regelbunden inhalationssteroid till vuxna och barn från 6 år med astma som har behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än 2 gånger per vecka (prioritet 2):
   • Observera att nya internationella och lokala riktlinjer rekommenderar behandling med inhalationssteroid vid varje typ av behandling med kortverkande beta-2-stimulerare (SABA)
  • Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare hos vuxna med astma utan tillräcklig effekt av inhalationssteroider (prioritet 2)
  • Tillägg av leukotrienhämmare hos vuxna med astma utan tillräcklig effekt av långverkande beta-2-stimulerare och långverkande beta-2-stimulerare
  • Bronkdilaterande läkemedelsadministrering med spray och spacer vid akut exacerbation till barn och vuxna med astma (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda:
  • Refluxbehandling för astmakontroll hos personer med astma och refluxsjukdom (icke-göra)
  • Antibiotika vid astmaexacerbation utan misstänkt bakteriell infektion (icke-göra)

Läkemedelsrelaterad behandling vid KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Behandling med antikolinergika vid symtomgivande KOL (prioritet 3, bättre effekt på exacerbationer)
  • Behandling med långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration vid symtomgivande KOL (prioritet 3, bättre effekt på dyspné och livskvalitet)
  • Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration vid symtomgivande KOL med otillräcklig effekt av antikolinergika (prioritet 3)
  • Systemisk steroidbehandling vid akut exacerbation av KOL (prioritet 2)
  • Antibiotikabehandling vid akut exacerbation av KOL i slutenvård (prioritet 3)
 • Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda:
  • Behandling med enbart inhalationssteroid vid KOL med upprepade exacerbationer, utan behandling med långverkande
   bronkdilaterare (icke-göra)
  • D-vitamin i syfte att behandla KOL vid KOL utan verifierad D-vitaminbrist (icke-göra)

Mätning av fysisk kapacitet samt träning och nutrition vid KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Mätning av fysisk kapacitet med sex minuters gångtest vid stabil KOL och FEV1 <80 procent av förväntat normalvärde (prioritet 2)
  • Personer med stabil KOL och nedsatt fysisk kapacitet konditions- och styrketräning. Rekommendationen avser personer med FEV1 <80 procent av förväntat normalvärde (prioritet 3)
  • Personer med KOL och en akut exacerbation ledarstyrd konditions- och styrketräning i anslutning till den akuta försämringen. Rekommendationen avser personer med FEV1 <80 procent av förväntat normalvärde (prioritet 3)
  • Nutritionsbehandling till personer med KOL och ett BMI som är lägre än 22 (prioritet 3)

Utbildning och egenvård vid astma eller KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Ungdomar och vuxna med astma patientutbildning och stöd till egenvård såväl individuellt som i grupp (prioritet 3)
  • Utbildning i grupp för föräldrar till barn med astma (prioritet 3)
  • Personer med astma en skriftlig behandlingsplan (prioritet 3)
  • Personer med KOL patientutbildning och stöd till egenvård individuellt eller i grupp (prioritet 3)
  • Personer med KOL en skriftlig behandlingsplan (prioritet 3)

Symtombedömning vid astma eller KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Ungdomar och vuxna med astma bedömning av hälsostatus med frågeformuläret ACT (prioritet 2)
  • Barn med astma bedömning av hälsostatus med frågeformuläret C-ACT (prioritet 2)
  • Personer med KOL bedömning av hälsostatus med frågeformuläret CAT (prioritet 2)
  • Hjärtsviktsutredning till patienter med KOL och andnöd som inte förklaras av KOL (prioritet 2)

Återbesök vid astma

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Barn och ungdomar återbesök:
   • Inom 6 veckor vid astma och exacerbation (prioritet 2)
   • Minst 2 gånger per år vid okontrollerad astma (prioritet 2)
   • 1–2 gånger per år vid kontrollerad astma och underhållsbehandling (prioritet 2)
   • Vid behov vid kontrollerad astma utan underhållsbehandling (prioritet 3)
   • Besöket bör innehålla bedömning av symtom och fysisk aktivitet,anamnes om rökstatus och sjukfrånvaro, uppföljning av skriftlig behandlingsplan, undersökning av inhalationsteknik, mätning av längd och vikt samt spirometri
  • Vuxna återbesök:
   • Inom 6 veckor vid astma och exacerbation (prioritet 2)
   • Minst 2 gånger per år vid okontrollerad astma (prioritet 2)
   • 1 gång per år vid kontrollerad astma och underhållsbehandling (prioritet 3)
   • Besöket bör innehålla bedömning av symtom och fysisk aktivitet, anamnes om rökstatus och sjukfrånvaro, uppföljning av skriftlig behandlingsplan, undersökning av inhalationsteknik samt mätning av längd och vikt
   • Vuxna med okontrollerad astma och underhållsbehandling uppföljande spirometriundersökning 1 gång per år (prioritet 2)
   • Vuxna med kontrollerad astma uppföljande spirometriundersökning minst vart tredje år (prioritet 3)

Återbesök vid KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Personer med KOL återbesök:
   • Inom sex veckor vid akut exacerbation (prioritet 2)
   • Minst två gånger per år vid upprepade exacerbationer (prioritet 2)
   • En gång per år vid underhållsbehandling (prioritet 3)
   • Vid behov vid ingen underhållsbehandling (prioritet 3)
   • Besöket bör innehålla bedömning av symtom och fysisk aktivitet, anamnes om rökstatus, uppföljning av skriftlig behandlingsplan, undersökning av inhalationsteknik och saturation samt mätning av längd och vikt
   • Personer med KOL som röker uppföljande spirometri en gång per år (prioritet 2)
   • Personer med KOL och FEV1 <80 procent av förväntat normalvärde uppföljande spirometri årligen för att identifiera dem med snabb lungfunktionsnedsättning, så kallade "rapid decliners" (prioritet 2)

Till: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, publicerad 2020-12-17

Behandlingsmål

 • Behandla det akuta anfallet och återfå normal lungfunktion.
 • Undvika framtida morbiditet och mortalitet på grund av exacerbationer av astma.

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen sammanfattas i nedanstående bild från Läkemedelsverket:3
Behandling av akut astma (Läkemedelsverket). Klicka på bilden för att förstora
 • Patienter med ett svårt till livshotande astmaanfall får inte lämnas utan övervakning och ambulanstransport bör beställas omedelbart.
  • Vid transport kan ambulanspersonalen ge upprepade inhalationer av beta-2-receptoragonister kombinerat med ipratropium och syrgas (4–6 L/minut) under övervakning av andningen
  • Syremättnad Sa02 bör mätas och ska vara >90 %
 • Patienter med riskfaktorer för en dödlig utgång av en astmaexacerbation bör remitteras akut till sjukhus. 
 • Efter att en exacerbation har stabiliserats bör alla patienter förses med en individuell behandlingsplan om egenvård vid akut astmaförsämring.

Egenbehandling

 • Patienten bör instrueras till egenbedömning av sin astma med hjälp av en PEF-mätare.
 • Patient bör ha en individuell behandlingsplan som stöd vid ett akut astmaanfall:
  • Snabbverkande beta-2-receptorstimulerare (SABA) eller långverkande beta-2-receptorstimulerare med snabbt påslag (LABA) i upprepade doser genom inhalation
  • Fyrfaldig dosökning (x 4) av inhalationssteroid med 2–4 doseringstillfällen per dygn såvida patienten inte redan står på hög underhållsdos vid försämrade symtom (till exempel infektionsperioder)4-5
 • Vid en måttlig astmaattack påbörjas dessutom en peroral kortikosteroidkur 20–40 mg prednisolon i 5–7 dagar:
  • Om detta inte ger en snabb förbättring av symtomen och stigande PEF-värden, ska patienten kontakta närmaste vårdinrättning
 • Vid svåra eller livshotande anfall bör patient eller anhörig tillkalla ambulans

Behandling på vårdcentral

 • Bronkdilaterare ges i första hand med spray och spacer, läkemedel via nebulisator är en dyrare metod utan bättre effekt4
 • Nebulisering ger ökad risk för aerosolbildning och bör undvikas vid risk för luftburen smitta (som till exempel vid covid-19).

Lindrigt till måttligt anfall6

 • Behandling består av höga doser SABA:
  • Inhalation av salbutamol inhalationssprej 0,1 mg/dos i spacer:
   • 10–15 puffar totalt
   • 1–2 djupa långsamma inandningar görs efter varje puff, andan hålls i 5–10 sekunder efter varje inandning
   • Vid svårigheter med koordination användas mask och normal andning (6 inandningar)
   • Tar cirka 15 minuter att verka
 • Vid något svårare anfall tillägg av ipatropium inhalationssprej 20 mikrogram/dos:
  • 10 puffar totalt
  • Andas in såsom salbutamol (se ovan)
  • Tar cirka 40 minuter att verka
 • Perorala steroider:
  • Vid ett måttligt anfall ges betametason 0,5 mg, 10 tabletter som engångsdos, upplösta i vatten (barn >6 år – 8 tabletter)
 • Efter 30–60 minuter görs en förnyad bedömning av patienten:
  • Otillräcklig förbättring:
   • Förnyade inhalationer var 20–30:e minut den första timmen, sedan med glesare intervall beroende på behandlingssvar
  • Vid subjektiv och objektiv förbättring:
   • Insättning av systemisk steroidbehandling, 20–40 mg prednisolon peroralt i 5–7(10) dagar vid minst måttligt anfall 
   • Ingen nedtrappning behövs
   • När patienten skickas hem ska grundbehandlingen kontrolleras/justeras
   • Återbesök efter 6-8 veckor planeras

Svårt anfall6

 • Syrgas:
  • 5–6 L/minut i näsgrimma eller mask för att uppnå en saturation >90 %
   • Beakta risken för hyperkapni vid höga doser syrgas vid allvarlig astma
 • Vätska:
  • I första hand vatten, eventuellt intravenös vätskebehandling
 • Inhalationer av salbutamol och ipratropium i spacer:
  • Se lindrigt–måttligt anfall
  • Om patienten inte kan inhalera kan terbutalin 0,25–0,5 mg ges som subkutan injektion
 • Perorala steroider:
  • Såsom vid lindrigt–måttligt anfall
 • En förnyad bedömning av patienten görs löpande:
  • Kvarstående obstruktiva besvär:
   • Ytterligare beta-2-receptorstimulerare i spacer ges under transporten till akutsjukhus
   • Syrgas med målvärdet av SaO2 >90 %
   • Patient bör övervakas och ha en intravenös infart
  • Otillräcklig förbättring:
   • Förnyade inhalationer var 20–30:e minut den första timmen, sedan med glesare intervall beroende på behandlingssvar
  • Vid subjektiv och objektiv förbättring:
   • Fyrfaldig dosökning (x 4) av inhalationssteroid med 2–4 doseringstillfällen per dygn under 7–14 dagar
   • Insättning av systemisk steroidbehandling, 20–40 mg prednisolon peroralt i 5–7(10) dagar vid minst måttligt anfall
   • Ingen nedtrappning behövs
   • Återbesök efter 6-8 veckor planeras

Behandling på sjukhus

Läkemedel (grupper)

Beta-2-receptorstimulerare (SABA)
Ipratropiumbromid
Glukokortikoider
Adrenalin
Teofyllin/teofyllinpreparat

Förebyggande åtgärder

 • Noggrann behandling av kronisk astma.
 • Information om tidiga symtom på akut astma.
 • Individuell behandlingsplan.
 • Förebyggande av utlösande faktorer.
Annons
Annons

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ett akut astmaanfall är tecken på en negativ utveckling av sjukdomsförloppet. Det bör därför leda till kontroll och eventuell översyn av behandlingen.

Komplikationer

 • Akuta astmaanfall är potentiellt dödliga.

Prognos

 • De allra flesta anfallen kan behandlas effektivt.

Uppföljning

 • Patienter med akut astma bör erbjudas snar tid (inom 6 veckor) för uppföljning med läkarbesök och patientutbildning:
  • Följsamhet till medicinering
  • Inhalationskontroll
   • Fungerar inhalatorn?
   • Behärskar patienten inhalationstekniken?
  • Bedömning av utlösande faktorer
   • Exponeringsanamnes? Yrkesexponering?
  • Bedömning av eventuella bidragande komorbiditeter och/eller eventuell övervikt
  • Bedömning av fysisk aktivitet
 • Justering av behandling:
  • Behandlingsplanen revideras vid behov
 • Uppföljningsbesök planeras.
 • Målet är symtomfrihet, astmakontroll (ACT-poäng >20) och inga exacerbationer. Lungfunktionsmässigt kan man sträva efter en dygnsvariation i PEF <20 % och PEF >80 % av PEFs normalvärde eller bästa uppnådda värde.

Fördjupning

Annons
Annons

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Informera om varningssignaler för att drabbas av akut astma.
 • Behandlingsschema med plan för upptrappning av läkemedel vid försämring av astma.
 • Medicinanvändningen och inhalationsteknik.

Skriftlig patientinformation

Astma hos barn

 • Astma hos barn
 • Akut astma hos barn
 • Behandling av astma hos barn

Animationer

 • Astma
 • Inhalatorer

Patientföreningar

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons