Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Sarkoidos


Uppdaterad den: 2024-01-11

Annons

Bakgrund

 • En idiopatisk, granulomatös, inflammatorisk multisystemsjukdom av okänd orsak som oftast påverkar lungor och intratorakala lymfkörtlar, men som även kan ha extrathorakala manifestationer.

Epidemiologi

 • Prevalens: 
  • 160 per 100 000 invånare (>16 000 personer i Sverige, genomsnittsålder 56 år)
 • Incidens:
  • 11,5 per 100 000 invånare per år i Sverige
 • Ålder och kön:
  • Sjukdomen är något vanligare hos män än hos kvinnor (56 % respektive 44 %)
  • Män insjuknar ofta när de är 30–50 år gamla
  • Kvinnor insjuknar ofta när de är 50–60 år gamla

Etiologi och patogenes

 • Orsaken till sarkoidos är okänd, men antas vara multifaktoriell (gener och miljöfaktorer). Det finns en ökad risk om en nära släkting har (haft) sarkoidos.
 • Olika HLA-typer är kopplade till olika fenotyper (med olika prognos).
 • Den granulomatösa inflammationen vid sarkoidos antas vara kroppens svar på ett antigen som är svårt att bryta ned.
 • Den karakteristiska lesionen är ett tydligt avgränsat epiteloidcellsgranulom utan nekros. Dessa celler producerar ofta angiotensin converting enzyme (ACE).
 • Granulom kan förekomma i alla organ, men vanligast förekommer granulom i lungor, hud, ögon eller lever.
 • Granulom är kompakta, centralt organiserade ansamlingar av makrofager och epiteloidceller omgivna av lymfocyter.
Annons
Annons

ICD-10

 • D86 Sarkoidos

Anamnes

 • Anamnesen är beroende av omfattningen och graden av inflammation i engagerade organ.
 • 30–50 % är symtomfria och upptäcks av en tillfällighet vid hjärt-lungröntgen.
 • Lungorna är påverkade hos >90 % av patienterna och vanliga symtom är därför hosta, dyspné och bröstsmärtor.
 • En tredjedel av patienterna har ospecifika symtom som feber, nattliga svettningar, kraftlöshet, viktminskning och nedsatt allmäntillstånd. Fatigue är ett vanligt symtom.
 • Akut sarkoidos
  • En tredjedel insjuknar med akut sarkoidos.
  • Löfgrens syndrom är en form av akut sarkoidos som yttrar sig ofta med knölros/erythema nodosum (kvinnor) och/eller fotledsartrit/senskideinflammation (män), hiluslymfom och feber
  • Heerfordts syndrom (feber, uveit, parotit, facialispares)
  • Iridocyklit
 • Smygande sjukdomsdebut:
  • Trötthet, hosta, lågintensiv bröstsmärta, viktnedgång och/eller dyspné
 • Kronisk sarkoidos:
  • Man berättar om en längre tids andfåddhet vid ansträngning, hosta, feber och kraftlöshet
  • Sarkoidos kan debutera med symtom från hud, ögon, perifera nerver, lever, njurar och hjärta

Kliniska fynd

 • Sarkoidos kan påverka de flesta organen.
 • Lungorna (påverkade i 90 % av fallen):
  • Vanligtvis normala andningsljud, men fina inspiratoriska krepitationer kan föreligga basalt bilateralt
 • Hud (påverkad i 25 % av fallen):
  • Erythema nodosum:
   • Kan förekomma hos cirka 10–15 % och kvarstår vanligtvis i tre veckor
   • Pannikulit (inflammation i underhudsfett) på underbenen med smärtsamma erytematösa knutor
   • Är associerad med Löfgrens syndrom
   • Förekommer främst hos kvinnor
  • Lupus pernio:
   • Är den mest specifika kutana lesionen
   • Violetta utslag som ofta ses på kinderna eller näsan
   • Osseöst engagemang kan finnas
   • Makulopapulösa plack förekommer
   • Andra hudförändringar är också vanliga: makulopapulära förändringar, hyper- eller hypopigmentering och knutor i huden
 • Ögon (påverkade i 25–60 % av fallen):
  • Främre uveit är vanligast och förekommer hos 65 % av alla med ögonbesvär, medan bakre uveit är mer sällsynt
  • Ofta bilateralt
  • Synnedsättning förekommer
  • Konjunktivala lesioner och sklerala plack kan föreligga
  • Obehandlat kan okulärt engagemang leda till blindhet
 • Hjärta (kliniskt påverkat i cirka 5 % av fallen):
  • Föreligger hos cirka 25 % vid obduktion men är symtomatiska hos endast 5 %
  • Hjärtsvikt som följd av kardiomyopati är sällsynt
  • Rytmrubbningar, hjärtblock och plötslig död förekommer:
   • Höggradigt AV-block och ventrikulär takykardi/ventrikulär fibrillation är de vanligaste arytmierna vid kardiell sarkoidos
 • Nervsystem (påverkade i 5–15% av fallen):
  • Kranialnervsförlamningar och hypotalamisk/hypofysär dysfunktion kan förekomma
  • Lymfocytmeningit är den vanligaste neurologiska manifestationen
  • Hos upp till 74 % föregår neurologiska symtom sarkoidosdiagnosen
 • Lymfadenopati:
  • Lymfadenopati utanför thorax är vanligt och förekommer hos 15 %
 • Lever och mjälte:
  • Hepatosplenomegali är sällsynt
 • Skelett, leder, muskler:
  • Sällsynta besvär men artralgier är vanligast

Utredning av sarkoidos

 • Diagnosen baseras ofta på kliniska fynd från de organsystem som är påverkade, tillsammans med till exempel lungröntgen och biopsier (vid lungsarkoidos).
 • SR, blodstatus, differentialräkning. Leverprover, elektrolyter, kreatinin, urinsyra, kalcium, albumin, immunglobuliner.
 • Urin: urinsticka. Hyperkalciuri är vanligt.
 • EKG vid misstanke om hjärtengagemang.
 • Lungfunktionsmätningar (inklusive diffusionskapacitet).
 • Lungröntgen. Utgör underlag för stadieindelning.
 • DT, MRT och ekokardiografi i vissa fall.
 • Biopsi tas från det engagerade organ som är lättast tillgängligt, som hud, perifera lymfkörtlar, tårkörtlar eller konjunktiva. Bronkoskopi med bronkoalveolärt lavage (BAL) för differentialräkning och odling.
 • S-ACE (angiotensin-converting enzyme) är förhöjd hos 40–80 % av patienterna med aktiv sarkoidos, men provet har låg specificitet. Värden >2 x övre normalvärdet talar starkt för sarkoidos.
 • Tuberkulintest/IGRA-test (test för att utesluta TBC).
 • HLA-klass II-typning.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Sarkoidos kan angripa samtliga av kroppens organ och är därför en viktig differentialdiagnos till många invärtesmedicinska tillstånd, särskilt oklara hjärt-, nerv- och ögonsjukdomar
 • Lungtuberkulos
 • Atypisk mykobakterieinfektion
 • Svampinfektioner, till exempel pneumocystis eller histoplasmos
 • Allergisk alveolit
 • Histiocytos
 • Läkemedelsinducerad granulombildning
 • Granulomatos med vaskulit
 • Pneumokonios
 • Lungcancer
 • Lymfom, Hodgkin eller non-Hodgkin
 • Annan malignitet

Behandling av sarkoidos

 • Behandlingen beror på vilka organ som är påverkade:
  • Lungsarkoidos är ofta asymtomatisk, stabil och självläkande och behöver då ingen behandling
  • Ibland behövs immunosupression med kortikosteroider eller ibland läkemedel såsom metotrexat, azatioprin. Ibland kan biologiska läkemedel såsom infliximab bli aktuella:
   • Beror på stadieindelning och symtom, särskilt hosta och dyspné
   • Biverkningar av kortikosteroider bör beaktas (till exempel osteoporos, viktuppgång, diabetes, hypertoni, psykisk påverkan och katarakt och ökad blödningsrisk)
   • Effekten av insatt behandling kan ibland utvärderas först efter ett halvår
   • Ibland kan inhalationssteroider användas vid lungsymtom
   • NSAID kan användas vid akut sarkoidos
 • Specifik behandling, inklusive icke-farmakologiska åtgärder, kan bli aktuella beroende på vilket organ som är påverkat:
  • Behandling genomförs i regel av organspecialist
  • Specifika rekommendationer om behandling finns i Vårdprogram för sarkoidos. Svensk lungmedicinsk förening 2014 (uppdaterat 2018)
 • Transplantation kan behövas vid svår lungsarkoidos som inte reagerar på behandling och/eller där behandling ger oacceptabla biverkningar.

Komplikationer

 • Iridocyklit.
 • Artrit – synovit.
 • CNS-förändringar.
 • Granulomatös hepatit.
 • Vid utveckling av irreversibla lungförändringar kan komplikationer som pneumothorax, hemoptys, mycetombildning i kaviteterna och andningssvikt utvecklas.
 • Myokardiell sarkoidos uppträder hos 5 % och kan ge kardiomyopati, arytmier och överledningsrubbningar.

Prognos

 • Vid Löfgrens sjukdom brukar knölros och feber gå över efter 1–2 månader.
 • Faktorer som associeras med kroniskt förlopp (10–30 % av alla patienter) är smygande insjuknande, lupus pernio, kronisk uveit, ålder >40 år vid insjuknande, kronisk hyperkalcemi, nefrokalcinos, progressiv lungsarkoidos, engagemang av nässlemhinna, bencystor, neurosarkoidos och hjärtengagemang.
 • <50 % av patienter med sarkoidos behöver behandling.
 • Spontan förbättring/utläkning sker ofta inom 2 år efter insjuknandet. Återfall efter den tiden sker hos <10 % av patienterna.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.