Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion


Uppdaterad den: 2021-06-09

Annons

Bakgrund

 • En övergående och reversibel luftvägsobstruktion som uppstår under och efter fysisk ansträngning hos personer med eller utan underliggande astma.
 • Kallas även för exercise-induced bronchoconstriction (EIB).

Epidemiologi

 • EIB är vanligt förekommande bland individer som utövar uthållighetsidrotter och idrotter som kräver hög minutventilation.
 • Mellan 5–20 % av den generella befolkningen uppskattas ha tillståndet och 80–90 % av alla personer med astma har ansträngningsutlöst bronkkonstriktion.

Etiologi och patogenes

 • Hyperventilation av torr luft till dehydrering av luftvägarnas slemhinnor, torra miljöer predisponerar för EIB.
 • Luftvägarna reagerar på dehydrering med en övergående ökning av osmolalitet, som leder till mastcellsaktivering med frigöring av mediatorer som histamin, serinproteaser, prostaglandiner och leukotriener vilket i sin tur leder till bronkkonstriktion.
 • Andra utlösande faktorer är till exempel avgaser eller kloraminer (bad).
Annons
Annons

ICD-10

 • J45.1 Icke allergisk astma

Anamnes

 • Debuten är oftast inom 15 minuter efter start av fysisk aktivitet med hög andningsfrekvens.
 • Andfåddhet, trånghetskänsla i bröstet, hosta eller väsande andning under eller pipljud under utandning.

Kliniska fynd

 • I akutfasen:
  • Takypné och förlängt exspirium
 • I vila:
  • Den fysiska undersökningen är vanligen normal

Utredning av ansträngningsutlöst bronkkonstriktion

 • Det är viktigt att klargöra om patienten upplever symtom efter tung belastning (EIB med eller utan astma), vid start eller under belastning (astma) eller vid maximal ansträngning (EILO, se nedan).
 • Spirometrikriterier:
  • FEV1 minskat med minst 10 % jämfört med FEV1 i vila
 • Andra undersökningar (såsom EKG, blodprover eller bilddiagnostik) vid fortsatta symtom trots behandling. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Samtidig förekomst av astma (se faktarutan nedan)
 • Andra lungsjukdomar, såsom KOL
 • Stämbandsförändringar
 • Hjärtsjukdom
 • Laryngeal obstruktion vid ansträngning, Exercise-induced laryngeal obstruction (EILO):
  • Symtomen är (allvarlig) dyspné med stridor (inspiratoriska biljud) vid ansträngning eller irriterande gaser som uppstår abrupt och slutar snabbt efter att aktiviteten har slutförts
 • Ångestsyndrom, såsom paniksyndrom med hyperventilation
 • Övervikt
 • Ansträngningsutlöst anafylaxi

Behandling av ansträngningsutlöst bronkkonstriktion

 • Vid samtidig astma:
  • Optimalisering av astmabehandlingen
 • Utan samtidig astma:
  • Icke-farmakologisk behandling är viktigare än vid samtidig förekomst av astma

Egenbehandling

 • Information och utbildning om ansträngningsutlöst bronkkonstriktion och astma, vad som utlöser det samt hur man kontrollerar det med och utan läkemedel.
 • Ingen rökning.
 • Regelbunden träning.
 • Uppvärmning:
  • Värma upp i minst tio minuter före den fysiska aktivitetens början. Köra korta intervaller
  • Planläggning av uppvärmningen så att man är i refraktärfasen för EIB (lägre risk för EIB vid tidigare hård ansträngning)
 • Minska utlösande faktorer:
  • Täcka över mun och näsa med en sjal eller mask vid kallt väder
  • Träna i varma och fuktiga miljöer om möjligt
  • Undvika luftallergener och luftförorenande ämnen
  • Vänta minst två timmar efter måltid innan du tränar
 • Nedvarvning:
  • Varva ner och minska intensiteten på träningen gradvis innan man slutar

Läkemedelsbehandling

 • Beta-2-agonister:
  • Till exempel inhalation av terbutalin, salbutamol, formoterol
  • Bör tas cirka 15 minuter före aktivitet, har maximal effekt efter 15–60 minuter och verkar i cirka 4–24 timmar beroende på preparat
  • Kortverkande beta-2-agonister är förstahandspreparat både förebyggande och i behandlingen av akuta symtom:
   • Hos personer med samtidig astma bör användning av beta-2-agonister kombineras med regelbunden inhalationssteroid
  • Effekten av kortverkande beta-2-agonister kan avta med tiden och vid frekvent behov bör icke farmakologisk behandling och förebyggande behandling övervägas
  • Långverkande beta-2-agonister är främst indicerade vid samtidig astma och bör inte användas utan samtidig användning av kortisoninhalator, vilket har visat sig vara bättre än enbart kortisoninhalator
 • Inhalationssteroider:
  • Främst vid EIB med samtidig astma men kan även prövas vid EIB utan astma
 • Leukotrienantagonister:
  • Kan prövas vid EIB
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Undvikande beteende eller nedsatt prestation vid idrottsaktiviteter.
 • Nedsatt livskvalitet.

Prognos

 • God prognos vid adekvat behandling.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.