Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Mykoplasmapneumoni


Uppdaterad den: 2017-11-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Nedre luftvägsinfektion orsakat av den intracellulära bakterien Mycoplasma pneumoniae.
 • Mikroorganismen kan orsaka ett brett spektrum av luftvägsinfektioner som inkluderar pneumoni, trakeobronkit och övre luftvägsinfektion.1
 • Bara 5–10 % som är infekterade med M pneumoniae utvecklar pneumoni.2

Förekomst

 • M pneumoniae utgör cirka 10 % av de samhällsförvärvade pneumonierna.
 • Den kliniska bilden varierar med åldern:3
  • Små barn får ofta inga symtom alls eller har lätta förkylningssymtom. Med stigande ålder blir symtomen mer uttalade, och i åldersgruppen 20–30 år anses mykoplasmainfektion vara den vanligaste orsaken till lunginflammation.
 • En finländsk studie, där materialet insamlades under 1980-talet, visade att bland samhällsförvärvade pneumonier var M pneumoniae vanligast förekommande agens bland barn i åldrarna 5–15 år.4
 • Större spridning i samhället förekommer med cirka sexårsintervaller.5

Etiologi och patogenes

 • M pneumoniae:
  • Är den minsta bakterien som går att odla i cellfria kulturer
  • Organismen skiljer sig från övriga bakterier genom att den saknar cellvägg
 • Smittsätt:
  • Mykoplasma smittar genom droppinfektion i täta miljöer som familjer och skolklasser
 • Inkubationstiden är en till tre veckor.
 • Genomgången infektion ger inte långvarig immunitet.

Patogenes6

 • Bakterien har proteiner på ytan som fäster den på epitelet, särskilt i luftvägarna.
 • När bakterien är fäst, producerar den väteperoxid och superoxid som skadar epitelcellerna och deras cilier.
 • Det är också visat att M. pneumoniae producerar ett exotoxin som antas spela en central roll när slemhinnorna i luftvägarna skadas vid akut infektion.7
 • Många av de patogena egenskaperna vid infektion med M. pneumoniae anses vara immunmedierade och induceras inte direkt av bakterierna.
 • Antagandet om immunmedierad mekanism stöds av det faktum att spädbarn och småbarn sällan utvecklar kliniska tecken på lunginflammation trots att de är smittade med M. pneumoniae.

Predisponerande faktorer

 • Täta miljöer

ICD-10

 • J15.7 Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae

ICD-10 Primärvård

 • J18-P Pneumoni

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen kan inte ställas säkert på klinik: Ofta långvarig torrhosta, pipande och väsande andning, krepitationer, måttlig feber, snuva och huvudvärk.5
 • PCR i luftvägssekret eller nasofarynxprov kan vara positivt tidigt i förloppet.
 • Serologi: Positiva IgM-antikroppar tidigast en till två veckor efter symtomdebut.
 • Snabbtest för köldagglutininer är möjligt, men har låg specificitet och används inte mycket.
 • Under epidemier rekommenderas klinisk diagnostik.

Differentialdiagnoser

 • Klamydiapneumoni.
 • Bakteriell pneumoni.
 • Viruspneumoni.
 • Akut bronkit.

Anamnes

 • Symtomen utvecklar sig långsammare än vid typiska pneumonier, över flera dagar till en vecka.
 • Huvudvärk, långvarig hosta, snuva och lindrig feber är vanligt.
 • Hostan är vanligen torr, paroxysmal och värre under natten.
 • Utslag och öronbesvär är mer vanligt än vid typiska pneumonier.
 • Hos små barn dominerar övre luftvägssymtom, medan det är vanligare med symtom från nedre luftvägar bland äldre barn och vuxna.
 • Extrapulmonella symtom som neuropati och encefalit kan förekomma.8

Kliniska fynd

 • Patienten har ofta lindriga allmänsymtom.
 • Krepitationer samt väsande och pipande ljud kan höras, men ofta är det normala auskultationsfynd.5
 • Ofta är bara en lunga angripen.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • CRP är som regel något förhöjt (50–150 mg/l).
 • Leukocytos ses hos endast 25 %.
 • SR kan vara förhöjt.
 • Serologiska prover:
  • Antikroppar (IgM) kan tidigast påvisas en till två veckor efter symtomdebut, IgG cirka två veckor senare
  • Snabbtest för köldagglutininer är möjligt, men har låg specificitet:
   • Positiva köldagglutininer ses hos 75 % efter en veckas sjukdom och försvinner efter sex till åtta veckor
   • Detta är inget specifikt test för M. pneumoniae, men ju högre titer (>1:64), ju mer sannolikt är det att köldagglutininer beror på M. pneumoniae
 • Nasofarynxprov för PCR-undersökning:
  • Under sjukdomens första fyra veckor rekommenderas hals- och/eller djupt näsprov till Mycoplasma pneumoniae-PCR. Proven tas företrädesvis på virustransportmedium eller annat lämpligt flytande transportmedium
 • Spirometri och reversibilitetstest kan vara aktuellt vid tecken på bronkial obstruktion.

Andra undersökningar

 • Lungröntgen:
  • Hos över hälften ses oskarpt avgränsade lunginfiltrat, men lobärt avgränsade infiltrat kan också ses.
  • Radiologiska förändringar är ofta mer uttalade än vad kliniken uppvisar
  • Förstorade lymfkörtlar hilärt är ett karaktäristiskt fynd

När remittera?

 • Behandlas huvudsakligen i primärvård.

Behandling

Behandlingsmål

 • Eradikation av bakterien.
 • Förkorta sjukdomsförloppet.

Allmänt om behandlingen

 • I början är diagnosen osäker:
  • Ofta kan man inte bekräfta att patienten har M. pneumoniae-infektion när behandlingsbeslut fattas och indikation för antibiotikabehandling baseras på den kliniska bilden
 • Indikation för antibiotika:9
  • Milda fall av M. pneumoniae-infektioner kräver ingen behandling
  • Antibiotikabehandling har primärt effekt vid feber och/eller lunginflammation och kan förkorta antal dagar med sjukdom och smittsamhet
  • Effekten av antibiotika på barn med M. pneumoniae är inte klart dokumenterad enligt en Cochrane-rapport10
 • Antibiotikabehandling:
  • Vuxna: 
   • Doxycyklin 100 mg x 2 i 1–3 dagar, därefter 100 mg x 1. Sammanlagt 10 tabletter alternativt
   • Erytromycin enterokapslar 500 mg x 2 i 7 dagar
  • Barn 4–35 kg:
   • Erytromycin flytande 30–50 mg/kg kroppsvikt och dygn, fördelat på två doseringstillfällen
  • Barn >35 kg:
 • Erytromycin och tetracykliner har bra bakteriostatisk effekt på Mycoplasma pneumoniae.2,11

Annan behandling

 • Beta2-agonist vid samtidig obstruktiv bronkit.
 • Rikligt med vätska.
 • Var noga med stabil temperatur och bra näringstillförsel.

Förebyggande åtgärder

 • Det finns inga effektiva vaccin.
 • Smittar vid droppsmitta: Bra hosthygien och bra handhygien kan verka förebyggande.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ofta långdraget milt förlopp med lungsymtom under tre till fyra veckor, ibland längre.
 • Äldre och patienter med försvagat immunförsvar har större risk för allvarligt förlopp.
 • Ofta lindrigt eller asymtomatiskt förlopp hos de allra yngsta.

Komplikationer

 • Lungor:
  • Pleurautgjutning, empyem, pneumothorax, respiratory distress syndrome
 • Neurologiska:
  • Aseptisk meningit, cerebral ataxi, encefalit, Guillain-Barré syndrom, transversell myelit
 • Exantem:
  • Erythema multiforme, erythema nodosum, makulopapulära och vesikulära eruptioner, urtikaria
 • Bullös myringit.
 • Hemolytisk anemi:
  • Som följd av köldagglutininer
 • Hjärta:
  • Perikardit, myokardit är sällsynt
 • Annat:
  • Pankreatit, polyartrit är sällsynt

Prognos

 • Prognosen är god.
 • Förloppet är långdraget, men dödligheten är mycket låg.12

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Undvika fysisk hård träning under behandlingsperioden.
 • Gradvis upptrappning av träning efter att symtomen är borta.

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Lunginflammation
 • Hur lungorna fungerar

Uppföljning

Plan

 • Uppföljning om dåligt allmäntillstånd.
 • Kontroll vid onormalt långvarigt förlopp.

Vad bör kontrolleras?

 • Lungröntgen om symtomen inte går tillbaka.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons