Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Postoperativ lunginflammation


Uppdaterad den: 2013-03-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Misstanke om postoperativ lunginflammation baseras på tre eller flera av följande fynd:1
  • Hosta, mycket slem, andfåddhet, bröstsmärtor, över 38 °C, puls över 100 per minut
 • Diagnosen bekräftas vid röntgenologiska förtätningar i lungorna.2

Förekomst

 • Förekomsten av lungkomplikationer är beroende av hur noga de registreras.
 • Efter öppen kolecystektomi har man funnit blodgas och lungröntgenförändringar hos cirka 50 %,3 men färre än 20 % av dessa hade abnorma kliniska fynd och bara 10 % hade kliniskt signifikant lunginfektion.
 • Två andra studier har beräknat incidensen av lunginflammation till 20 %4 respektive 23 %.5

Etiologi och patogenes

 • Dålig eller otillräcklig respiration är en av de vanligaste komplikationerna efter anestesi och operation.
 • Orsakerna till hypoxemi och hyperkapni varierar men vanligen samverkar flera faktorer.
 • Riskfaktorer6 – se nedan.

Patofysiologi

 • Diffusionshypoxi:
  • Kan vid luftandning uppträda strax efter att den generella anestesin är avslutad om inte all lustgas har luftats ut
 • Hypoventilation:
  • Tillförsel av opiater eller sedativa, resteffekter från given muskelrelaxantium och/eller anestesimedel, nedkylning, smärta, hämmad diafragmafunktion, atelektaser, fetma och ryggläge
 • Skakningar:
  • Ger kraftig ökning i syreförbrukning och förekommer ofta under tidig uppvakningsperiod

Predisponerande faktorer

 • Ökande ålder (> 50 år).
 • Rökning.
 • Fetma.
 • Thorakala eller övriga abdominella ingrepp.
 • Immunsuppression.

ICD-10

 • J15 Bakteriell pneumoni som ej klassificeras annorstädes

ICD-10 Primärvård

 • J18-P Pneumoni

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Misstanke om postoperativ lunginflammation baseras på tre eller flera av följande fynd:1
  • Hosta, mycket slem, andfåddhet, bröstsmärtor, över 38 °C, puls över 100 per minut
 • Diagnosen bekräftas vid röntgenologiska förtätningar i lungorna.2

Anamnes

 • Luftvägssymtom efter narkos eller operativt ingrepp.

Kliniska fynd

 • Fynd förenliga med lunginflammation.

Kompletterande undersökningar

 • CRP, LPK, SR.
 • Odlingsprover?

Andra undersökningar

 • Lungröntgen:
  • För att bekräfta diagnosen och skilja den från andra respiratoriska sjukdomar
  • För att följa tillbakagång av lungförändringarna

Nosokomial pneumoni

 • Etiologisk agens:
  • Vid pneumoni under de första fyra dygnen av sjukhusuppehållet är pneumokocker och H influenzae vanligast, därefter ökad risk för infektion med gramnegativa, gastrointestinala bakterier, stafylokocker eller P aeruginosa
  • Hos neutropena patienter kan svampinfektion vara aktuellt
 • Diagnostiska undersökningar:
  • Representativt expektorat till odling – eventuellt via bronkoskopiprovtagning eller med perkutan transtorakal nålaspiration där etiologisk diagnos är särskilt viktigt
  • Blododlingar
  • Lungröntgen
  • Vid allvarlig pneumoni bör indikation för bakteriologisk undersökning med hjälp av bronkoalveolär sköljning/skyddad borste utvärderas:
   • Genomförs innan start av antibiotikabehandling
  • OBS! Kolonisering i de övre luftvägarna med gramnegativa, gastrointestinala bakterier, Pseudomonas och jästsvamp är vanligt och behöver inte tyda på infektion
  • Intuberade patienter är ofta koloniserade även i de nedre luftvägarna

Aspirationspneumoni

 • Etiologisk agens:
  • Ofta blandningsflora inklusive anaeroba bakterier
 • Diagnostiska undersökningar:
  • Utvärdera behovet av odling av bronkoalveolär sköljvätska
  • Bakteriologisk undersökning av expektorat/trakealsekret är av tveksamt värde

Behandling

Behandlingsmål

 • Att hindra utveckling av postoperativ lunginflammation.
 • Begränsa postoperativ smärta.
 • Reducera mortalitet.
 • Begränsa biverkningar från behandling.

Allmänt om behandlingen

 • Förebyggande åtgärder är avgörande för att hindra utveckling av postoperativ lunginflammation.
 • En etablerad lunginflammation behandlas med antibiotika.

Förebyggande åtgärder

Generell förebyggande åtgärd

 • Pulsoximeter:
  • Är av stor betydelse då det tidigt kan avslöja otillräcklig respiration
 • Syrgastillförsel:
  • Alla patienter med påverkad respiration eller risk för det, bör tillföras syrgas och övervakas med pulsoximeter och kontroll av respirationsfrekvens
  • Extra syrgastillförsel rekommenderas därför till alla patienter i tidig uppvakningsfas, strax efter uppvakning och under transport. Man bör samtidigt vara observant på risken för underventilering med koldioxidansamling
 • Andra förebyggande åtgärder:
  • Adekvat smärtlindring, trombosprofylax, inhalation med bronkodilaterande medel, kroppsläge som underlättar hosta och djupandning (till exempel halvsittande), tidig mobilisering och noggrann preoperativ patientinformation är viktigt för att förebygga respiratoriska komplikationer
 • Vid sömnapné:
  • Vid känd obstruktiv sömnapné bör patienten behandlas med CPAP (continuous positive airway pressure) postoperativt, några gånger under flera dygn

Speciella förebyggande åtgärder

 • Rökstopp preoperativt:7-8
  • Observationsstudier tyder på ökad incidens av postoperativ lunginflammation hos den som röker
  • Patienter som har hållit upp med att röka under minst två månader före operation har lika låg risk som ickerökare
 • Olika anestetiska eller analgetiska tekniker:
  • Studier har visat spretande resultat7, men möjligen ger epidural anestesi med eller utan postoperativ epidural smärtbehandling färre fall av postoperativ lunginflammation än generell anestesi 9-10
 • Postoperativ lungfysioterapi:
  • Har visat sig reducera incidensen av postoperativa lungkomplikationer 11
  • Särskilt djupandningsövningar har visat sig vara effektiva

Egenbehandling

 • Andningsövningar postoperativt.

Läkemedelsbehandling

Nosokomial pneumoni

 • Empirisk behandling:
  • Benzylpenicillin 5 mill IE (3 g) x 4 intravenöst
  • Aminoglykocid tilläggs vid misstanke om pneumoni orsakat av gramnegativa, intestinala stavbakterier, allvarlig pneumoni eller symtomstart fyra dygn efter inläggning
 • Vid kontraindikation mot aminoglykosid och lindrig sjukdom:
 • Allvarlig sjukdom:
 • Vid akut allergi mot penicillin:
 • OBS! Vid pneumonier som orsakas av E. cloacae, C. freundii eller Serratia bör monoterapi med cefalosporiner inte väljas på grund av risk för selektion av resistenta stammar:
  • Ett av följande alternativ används:
   • Aminoglykosid (gentamicin, netilmicin eller tobramycin) 1,7–2 mg/kg x 3 per dygn intravenöst eller intramuskulärt, eller ciprofloxacin 400–600 mg x 2 intravenöst eller imipenem 0,5–1 g x 3–4 intravenöst eller meropenem 0,5–1 g x 3 intravenöst
 • Behandlingstiden är 7–14 dagar.

Aspirationspneumoni

 • Profylax?
  • Profylaktisk antibiotikabehandling omedelbart efter aspiration är inte indicerat
 • Utveckling av pneumoni:
  • Regim som för nosokomial pneumoni med tillägg av metronidazol 500 mg x 3 eller 1,5 g x 1 intravenöst dag 1, därefter 1 g x 1

Annan behandling

 • Eventuellt Syrgastillförsel.
 • Fysioterapi kan vara verksamt för eventuell slemmobilisering samt vid risk för utveckling av pleuraadherenser (pleurit som sequele).
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Lunginflammation försenar tillfrisknandet efter kirurgi och dålig vävnadssyresättning kan bidra till försenad sårläkning.

Komplikationer

 • Död

Prognos

 • I en stor systematisk studie fann man att 10 % av dem med postoperativ lunginflammation dog.12
 • Om det uppstår systemisk infektion (sepsis), blir dödligheten betydande.7

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Lunginflammation

Animationer

 • Bronkiektasier
 • Lunginflammation
 • Hur lungorna fungerar

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons