Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Akut disseminerad encefalomyelit (ADEM)


Uppdaterad den: 2018-03-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Är ett neurologiskt tillstånd som kännetecknas av inflammation och skada på myelinskidor i hjärnan och ryggmärgen, troligtvis på grund av en övergående autoimmun reaktion.
 • Monofasiskt syndrom som ofta föregåtts av en virussjukdom eller en vaccination.
 • Klinik:
  • Sjukdomen börjar ofta snabbt och med okarakteristiska symtom som feber, huvudvärk och svaghet innan mer specifika neurologiska bortfall uppträder
  • Åtföljande neurologiska bortfall varierar och omfattar koma, kramper, feber, ataxi, hemiplegi, paraplegi, sensoriskt bortfall och transversell myelit
  • Nästan alltid polysymtomatisk (i motsats till exempelvis MS)1

Förekomst

 • Incidens:
  • Som en följd av vaccinationer har incidensen av virusutlösta sjukdomsfall minskat dramatiskt
  • I Kanada uppskattas incidensen vara 0,2/100 0002
  • Andra studier uppskattar incidensen till 0,8/100 000/år1
  • Incidensen vid vaccination är nere i 0,1/100 0001
  • Vid felproduktion av två vacciner som var kontaminerade med CNS-vävnad från djur som användes vid produktionen, förekom ADEM i upp till 1 av 600 fall1
 • Ålder:
  • Eftersom många av virusinfektionerna oftast förekommer i barndomen är det barn under 10 år som drabbas i cirka 80 % av fallen
  • Bara 3 % av fallen förekommer hos vuxna
 • Årstid:
  • Tillståndet är vanligast under vintermånaderna, 65–85 % av alla fall inträffar då

Etiologi och patogenes

 • Akut disseminerad encefalomyelit (ADEM) är ett icke-vaskulärt, inflammatoriskt, demyeliniserande tillstånd med stora kliniska och patologiska likheter med multipel skleros (MS).3-4
 • Det kan verka som om ADEM är en del av ett större kliniskt kontinuum som förutom MS omfattar optikusneurit, transversell myelit, Devics syndrom (neuromyelitis optica), akut cerebellär ataxi och Guillain-Barrés syndrom.2
 • Viral etiologi?
  • ADEM är ett monofasiskt syndrom som ofta har föregåtts av en virussjukdom, en övre luftvägsinfektion eller vaccination
  • De virus som oftast har förknippats med akut disseminerad encefalomyelit är mässling, paramyxovirus, varicella, rubella och Epstein-Barr-virus

Patofysiologi

 • Det föreligger perivenulär lymfocytär inflammation – samma som gäller för många former av encefalit – men vid ADEM föreligger fläckvis demyelinisering med bevarade axoner och framträdande mikroglia celler som inte är vanligt vid andra tillstånd.
 • Det föreligger en störning i blod-hjärnbarriären.
 • Likheten med MS är påfallande:4
  • Men MS-lesioner har ofta olika ålder och sammansättning1
  • ADEM-lesioner är mer likartade och av samma ålder1
 • Teorier omkring patogenesen innefattar molekylär härmning/likhet, direkt toxicitet från virus, postinfektiös förlust av den immunologiska toleransen mot CNS-antigen som har läckt igenom en skadad blod-hjärnbarriär och blivit igenkänd av immunsystemet.

Predisponerande faktorer

 • Genetiska faktorer, prevalens av infektiösa patogener, vaccinationsstatus, grad av hudpigmentering, kosthållning och andra faktorer kan påverka risken.
 • Av speciellt intresse är vaccinationsstatus eftersom vaccinationer har minskat incidensen av ADEM efter till exempel mässling.

ICD-10

 • G04 Encefalit, myelit och encefalomyelit
  • G04.0 Akut disseminerad encefalit
  • G04.8 Annan specificerad encefalit, myelit och encefalomyelit
  • G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • G04-P Encefalit, myelit och encefalomyelit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk klinik och bekräftande fynd vid MR.

Differentialdiagnoser

 • Multipel skleros:
  • MS är ofta en kronisk "av-och-på-sjukdom" hos unga vuxna, medan ADEM ofta är en monofasisk sjukdom hos prepubertala barn
 • Guillain Barrés syndrom.
 • Viral meningit.
 • Viral encefalit.

Anamnes

 • Prodrom:
  • Patienten, som regel ett barn, har ofta haft en föregående infektionssjukdom eller blivit vaccinerad
  • ADEM uppstår ofta 1–20 dagar efter infektionen, som i cirka 95 % av fallen har varit en febersjukdom
  • I cirka 10 % av fallen saknas ett tydligt prodrom
 • Sjukdomstecken:
  • Sjukdomen börjar ofta snabbt och kännetecknas av irritabilitet, svaghet och förändrad mental status (encefalopati). Många har (ny) feber
  • De neurologiska bortfallen kommer relativt snabbt och är nästan alltid flera från olika strukturer (så att symtomen inte kan förklaras med en lokaliserad lesion):
   • Motoriska bortfall
   • Ataxi
   • Sfinkterdysfunktion
   • Sensoriska bortfall inklusive synstörningar (sällsynt)
  • Tillståndet förvärras hos de flesta under några dagar, men kan i undantagsfall progrediera i upp till sex veckor
 • Differentialdiagnostik jämfört med MS:3-4
  • Vid debut av MS är det ovanligt att observera disseminerade symtom och tecken
  • Föregående feber/vaccination talar för ADEM
  • Ålder under 10 år talar för ADEM

Kliniska fynd

 • Mentala förändringar:
  • Inkluderar svaghet, trötthet, förvirring och irritabilitet och förekommer hos 65–85 %
  • Det kan också föreligga personlighetsstörningar, depression och psykos
 • Neurologiska bortfall:
  • Förekomsten varierar och omfattar motoriska bortfall, ataxi och sensoriska bortfall. I sällsynta fall förekommer synstörningar
  • Förlamning av hjärnnerven förekommer
 • De flesta ADEM-fall kan sammanfattas med följande kliniska syndrom:
  • Lätt encefalopati – förknippas ibland med tecken på affektion av långa nervbanor
  • Allvarlig encefalopati med bilaterala pareser, förknippas ofta med tecken från hjärnstammen, framför allt från hjärnnerverna
  • Omfattande hjärnstamssymtom med drag som tyder på Fishers syndrom och i andra fall på Bickerstaffs hjärnstamsencefalit
  • Hemipares, med eller utan kramper
  • I huvudsak ataktisk, ofta förknippad med nystagmus, extremitetsataxi och tecken på affektion av långa nervbanor
  • Blandade övre och nedre motorneurontecken

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Trombocyterna är förhöjda hos många barn med ADEM.
 • SR är av och till lätt förhöjt.

Andra undersökningar

 • Cerebrospinalvätska:
  • Är en nödvändig differentialdiagnostisk undersökning
  • Proteinmängden kan var lätt förhöjd (0,5–1,5 g/l eller 50–150 mg/dl)
  • Lymfocytär pleocytos föreligger i de flesta prov
  • Medan onormala immunglobuliner kan föreligga vid MS, är det ovanligt vid ADEM5
 • Cerebral CT – används vid behov för att utesluta andra tillstånd som till exempel blödningar. Inte förstahandsval vid diagnostik:
  • Icke-förstärkt eller kontrastförstärkt CT kan visa svaga, spridda, hypoattenuerade områden i den vita substansen eller i djupa grå nuklei
 • Cerebral/spinal MR:
  • Är den föredragna diagnostiska metoden, påvisar tillståndet i 80–90 % av fallen i tidig fas (de övriga blir onormala senare) och är en viktigt differentialdiagnostisk undersökning
  • T2-viktade bilder visar multifokala områden med hög signalintensitet6
  • Även om den vita substansen oftast är involverad, så kan den djupa grå substansen också vara påverkad
  • Trots att de flesta lesioner är stora i storlek, föreligger det sällan någon masseffekt (förskjutningar)
  • På MR liknar lesionerna dem man ser vid MS och ibland kan det vara svårt att skilja mellan de två tillstånden
 • Hjärnbiopsi?
  • Krävs sällan efter att man börjat använda MR
  • Histologiskt är lesionerna lika de som föreligger vid multipel skleros, med sammanflytande områden av demyelinisering och perivaskulära och perivenulära inflammatoriska infiltrat

När remittera?

 • Vid misstanke om tillståndet läggs barnet in på sjukhus.

Behandling

Behandlingsmål

 • Påskynda förloppet och förebygga bestående skador.

Allmänt om behandlingen

 • Terapeutiska åtgärder kan vara högdosbehandling med steroider, plasmaferes och tillförsel av hög dos intravenöst immunglobulin.
 • Effekten av dessa behandlingar är inte dokumenterade i kliniska försök, men man tror att de påskyndar tillfrisknandet.7

Egenbehandling

 • I efterförloppet finns det inga restriktioner för fysisk aktivitet utöver de begränsningar som själva sjukdomen medför.

Läkemedelsbehandling

 • Kortikosteroider:1
  • Till exempel 20 mg/kg/dag metylprednisolon (maxdos 1 g/dag) i 3–5 dagar
  • Används ofta och leder till snabb (timmar till dagar) reduktion av storleken och kontrastläckaget på MR bilder
 • Hög dos immunoglobulin intravenöst?
  • Är det främsta alternativet till steroider2,7
  • Ges i dos 2 g/kg intravenöst över två–fem dagar (0,4–1 g/kg/dag)
  • Behandlingen kan användas om meningoencefalit inte kan uteslutas, eftersom man antar att kortikosteroider kan förvärra förloppet av infektionen

Annan behandling

 • Plasmaferes
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Sjukdomen är ofta självbegränsande.
 • De flesta förbättras efter två–fyra veckor.
 • Med optimal behandling är de flesta fall över under loppet av en månad efter patientens första kontakt med sjukvården.
 • 3–5 % recidiverar i akutförloppet.
 • Recidiv är vanligast under nedtrappning av steroider.
 • Ytterligare några kan få recidiv senare, vilket gör gränsdragningen mot andra demyeliniserande sjukdomar svårare.

Komplikationer

 • Neurologiska följdtillstånd:
  • Inkluderar synnedsättning, motoriska, autonoma och intellektuella defekter och epilepsi
  • Sådana symtom kan bli ihållande hos cirka 35 % av patienterna utöver de första veckorna, och hos de flesta försvinner dessa bortfall inom ett år efter sjukdomsdebut
 • Akut hemorragisk encefalomyelit:
  • Är en sällsynt och allvarlig variant av akut disseminerad encefalomyelit

Prognos

 • Prognosen är generellt sett utmärkt och de flesta blir helt friska eller får bara små följdtillstånd, till exempel en lätt synnedsättning.
 • Tillfrisknande:
  • Tycks inte vara relaterad till sjukdomens allvarlighetsgrad
  • Fullständigt tillfrisknande kan ses även hos barn som har blivit blinda, komatösa och kvadriplegiska
  • Barn under två år har lägst tillfrisknandegrad, men även bland dessa blir de allra flesta friska
 • Recidiv:
  • Recidiv förekommer hos cirka 5 %, men ökar misstanken om MS
 • Följdtillstånd och dödsfall:
  • Cirka 10–20 % drabbas av bestående följdtillstånd
  • Sjukdomen har dödlig utgång hos färre än 2 % av patienterna
 • MS:
  • Risken för MS bland prepubertala barn som har haft ADEM är lägre än 6 %
  • Risken för MS bland prepubertala barn med 1–3 prepubertala recidiv varierar mellan 15 och 33 %
  • Långtidsrisken för att äldre patienter med ADEM utvecklar MS uppges vara 25 %:2
   • Risken är högst hos barn hos vilka ADEM startade afebrilt, utan mentala förändringar, utan prodromal virussjukdom eller vaccination, utan generellt långsamt EEG eller vid onormal CSF-immunprofil5

Uppföljning

 • Behovet av uppföljning beror på grad av skador och följdtillstånd.

Patientinformation

Vad finns det i form av skriftlig patientinformation?

 • Akut disseminerad encefalomyelit

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons