Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Cancer i hypofarynx


Uppdaterad den: 2021-07-19
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

Förekomst

 • I Sverige insjuknar cirka 60 personer årligen i hypofarynxcancer, varav 75 % är män.1

Etiologi och patogenes

 • Oftast skivepitelcancer.1
 • Utöver skivepitelcancer förekommer spottkörtelderiverad cancer, neuroendokrina tumörer, sarkom och hematolymfoida tumörer.1
 • I 2/3 av fallen har tumören växt in i omkringliggande vävnad vid diagnos.1

Predisponerande faktorer

 • Stor tobaks- och alkoholförbrukning, som dessutom har synergistisk effekt.2

ICD-10

 • C13 Malign tumör i hypofarynx (svalget i höjd med struphuvudet)
  • C13.0 Malign tumör i postkrikoidala rummet
  • C13.1 Malign tumör i aryepiglottiska vecket, hypofaryngeala delen
  • C13.2 Malign tumör i bakre hypofarynxväggen
  • C13.8 Malign tumör i hypofarynx med övergripande växt
  • C13.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hypofarynx

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen bekräftas med en histopatologisk undersökning.

Differentialdiagnoser

 • Larynxcancer

Anamnes

 • Ger länge endast okarakteristiska symtom som globuskänsla och lättare sväljsvårigheter, diagnosen kan därför lätt förbises i tidigt stadium. Vid diagnos har symtomen ofta funnits en längre tid och de flesta har gått ner i vikt.
 • Specifika symtom är ensidig halssmärta, obehag vid sväljning och sväljningssvårigheter. Resistens på halsen och/eller heshet är ofta debutsymtom, men tyder på lokal spridning.

Kliniska fynd

 • Primärtumören är oftast lokaliserad till sinus piriformis och lateralväggen, mer sällan postkrikoidalt.
 • Tumören kan vara ulcererande eller exofytisk och är ofta omgiven av ödem.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om huvud- och halscancer enligt Nationellt vårdprogram

Nedanstående symtom hos vuxna individer ska föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger annan förklaring, exempelvis pågående infektion:

 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek
 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (> 3 veckor)
 • Knuta i spottkörtel
 • Heshet i mer än 3 veckor utan förbättring
 • Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen
 • Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida
 • Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan
 • Ensidig serös mediaotit (otosalpingit)

Vid misstanke ska patienten remitteras till ÖNH-klinik (filterfunktion) med mottagande redan samma dag. Välgrundad misstanke (start av SVF) uppstår först i samband med undersökning vid ÖNH-klinik.

Vid osäkerhet ska ÖNH-kliniken kontaktas för konsultation.

Huvud och halscancer förekommer hos barn under 10 år i spottkörtel och hos tonåringar i nasofarynx. Knuta i spottkörtel hos barn och ensidig serös mediaotit hos tonåringar utan kronisk öronsjukdom ska därför föranleda misstanke om cancer och remitteras på sedvanligt sätt, utanför det standardiserade vårdförloppet

Standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer, RCC (hämtad 2021-07-15)

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Svalgundersökning och indirekt laryngoskopi.

Andra undersökningar 

 • Huvudsakligen ÖNH-specialistutredning:1
  • Biopsi från primärtumören för PAD
  • DT av huvud, hals och thorax och kompletterande MR av primärtumörområdet

När remittera?

 • Inför remiss till ÖNH-klinik (filterfunktion) vid misstanke om hypofarynxcancer:
  • Informera om:
   • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
   • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
   • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
  • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer
  • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen

Checklista vid remittering

Hypofarynxcancer

 • Se även Välgrundad misstanke om huvud- och halscancer 
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem
  • Samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedel
  • Rökning
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Behandling

Behandlingsmål

 • Primärt bot, det vill säga tumörfrihet, om ej möjligt förbättrad livskvalitet.

Behandlingen i korthet

 • Eftersom sjukdomen ofta är avancerad vid diagnos är strålbehandling, utan kurativt syfte, ofta första linjens behandling.
 • I vissa fall är det aktuellt med kirurgi.
 • Se Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer för detaljerad beskrivning av behandling.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • I 2/3 av fallen är tumören vid diagnostidpunkt i ett avancerat stadium och har växt in i omkringliggande vävnad.1

Komplikationer

 • Inväxt i omkringliggande strukturer eller metastaser.
 • Problem med tal och sväljning.

Prognos

 • Vid hypofarynxcancer är 5-årsöverlevnaden endast 29 %.1

Uppföljning

Plan

 • Uppföljning av specialist i området:1
  • Kontroller var 3:e månad under de 2 första åren
  • Kontroller var 6:e månad under år 3–5

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom.

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons