Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Cancer i orofarynx


Uppdaterad den: 2021-07-16
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Med orofarynx menas:
  • Den mittre delen av svalget från uvula cranialt till tungbenet caudalt
  • Lateralväggen
  • Tonsillen
  • Tonsillogen och den främre och bakre gombågen
  • Glossotonsillära sulci
  • Bakväggen
  • Övre begränsning: den orala ytan på mjuka gommen och uvula
 • Se stadieindelning för orofarynxcancer i Nationellt vårdprogram för huvud- och halscancer.1

Förekomst

 • Incidens:1
  • År 2016 rapporterade 429 nya fall i Sverige
  • Incidensen ökar, år 2008 rapporterade 269 nya fall
 • Kön:1
  • Tre gånger vanligare hos män
 • Ålder:1
  • Medianålder vid diagnos i Sverige är 63 år

Etiologi och patogenes

 • Skivepitelcancer och utgör >90 % av fallen. Utöver skiveptelcancer kan spottkörteltumörer och hematolymfoida tumörer förekomma.1
 • Humant papillomvirus (HPV):1
  • Incidensökningen av skivepitelscancer i orofarynx sätts i samband med den påtagliga ökningen av påvisat HPV i biopsier från orofaryngeala cancrar
  • WHO rekommenderar indelning i HPV-positiv respektive HPV-negativ orofaryngeal skicepitelcancer

Predisponerande faktorer

 • HPV-virus.
 • Stor tobaks- och alkoholförbrukning, som dessutom har synergistisk effekt.2

ICD-10

 • C10 Malign tumör i orofarynx
  • C10.2 Malign tumör i laterala väggen av orofarynx
  • C10.3 Malign tumör i bakre väggen av orofarynx
  • C10.8 Malign tumör i orofarynx med övergripande växt
  • C10.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i orofarynx

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen bekräftas med histopatologisk undersökning.

Differentialdiagnoser

 • Syfilis
 • Tuberkulos
 • Vincents angina
 • Agranulocytosis

Anamnes

 • Symtomen är ofta diffusa under lång tid.
 • Ensidiga obehag från halsen, känsla av att något sitter i halsen, sväljningsbesvär och smärta, ibland med utstrålning till örat.
 • Asymmetri eller ulceration i tonsill- eller tungbasregionen. Blödningar och blodtillblandad saliv kan förekomma.
 • Vid avancerat stadium ses svåra sväljningsbesvär med viktnedgång, dålig andedräkt och dysartri. 
 • Lymfkörtelförstoring på halsen är ibland det enda symtomet.

Kliniska fynd

 • Mer än hälften av cancrarna är lokaliserade i tonsillerna, resten är ungefär jämnt fördelade på tungbasen och den mjuka gommen, en viss andel hittas även på orofarynx bakvägg.1
 • Metastasering sker framför allt till lymfkörtlar vid käkvinkeln, ibland bilateralt.
 • Undersökning av svalget och palpation av tonsillregionen och tungbasen är viktigt.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om huvud- och halscancer enligt Nationellt vårdprogram

Nedanstående symtom hos vuxna individer ska föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger annan förklaring, exempelvis pågående infektion:

 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek
 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (> 3 veckor)
 • Knuta i spottkörtel
 • Heshet i mer än 3 veckor utan förbättring
 • Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen
 • Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida
 • Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan
 • Ensidig serös mediaotit (otosalpingit)

Vid misstanke ska patienten remitteras till ÖNH-klinik (filterfunktion) med mottagande redan samma dag. Välgrundad misstanke (start av SVF) uppstår först i samband med undersökning vid ÖNH-klinik.

Vid osäkerhet ska ÖNH-kliniken kontaktas för konsultation.

Huvud och halscancer förekommer hos barn under 10 år i spottkörtel och hos tonåringar i nasofarynx. Knuta i spottkörtel hos barn och ensidig serös mediaotit hos tonåringar utan kronisk öronsjukdom ska därför föranleda misstanke om cancer och remitteras på sedvanligt sätt, utanför det standardiserade vårdförloppet

Standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer, RCC (hämtad 2021-07-15)

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Svalgundersökning och indirekt laryngoskopi.

Andra undersökningar 

 • Huvudsakligen ÖNH-specialistutredning:1
  • Undersökning i narkos med palpation, skopi och biopsi för PAD
  • p16-analys, eventuellt HPV-typning
  • DT av huvud, hals och thorax och eventuellt kompletterande MR

När remittera?

 • Inför remiss till ÖNH-klinik (filterfunktion) vid misstanke om orofarynxcancer:
  • Informera om:
   • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
   • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
   • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
  • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer
  • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen

Checklista vid remittering

Cancer orofarynxcancer

 • Se även Välgrundad misstanke om huvud- och halscancer 
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem
  • Samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedel
  • Rökning
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Behandling

Behandlingsmål

 • Primärt bot, det vill säga tumörfrihet, om ej möjligt förbättrad livskvalitet.

Behandlingen i korthet

Förebyggande åtgärder

 • HPV-vaccin som numera ingår i barnvaccinationsprogrammet för både flickor och pojkar.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tonsillcancer har ofta vid diagnos spridit sig till tunga, farynxvägg eller gomsegel.
 • Tumörer som utgår från området för tunga–gombåge växer tidigt in i tungan och i farynxväggen.
 • Tumörer i den mjuka gommen kan infiltrera och breda ut sig till tonsillen och kindslemhinnan samt invadera mandibeln och tuggmuskler och orsaka trismus.
 • Vissa tumörer i gomseglet växer ytligt och visar lägre metastaseringstendens.
 • I långt gångna stadier uppstår talsvårigheter på grund av att tungan fixeras, patienten kan utveckla trismus och halsen och munbotten blir förtjockade.

Komplikationer

 • Inväxt i omkringliggande strukturer eller metastaser.
 • Problem med tal och sväljning.

Prognos

 • Den relativa 5-årsöverlevnaden vid kurativt syftande behandling för patienter med orofarynxcancer är i Sverige 75 %.1
 • Orofaryngeal HPV-relaterad cancer har en gynnsammare prognos än icke-HPV-relaterad orofaryngeal cancer, särskilt bland icke-rökare.1

Uppföljning

 • Uppföljning av specialist i området:1
  • Kontroller var 3:e månad under de 2 första åren
  • Kontroller var 6:e månad under år 3–5

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons