Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Plötslig sensorineural hörselnedsättning


Publicerad den: 2018-03-22
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Plötslig sensorineural hörselnedsättning (sudden deafness) betecknar ett tillstånd med snabb, inom 72 timmar, nedsättning av hörseln.
 • Definitionen är med minst 30 dB hörselförlust i 3 närliggande frekvenser (audiogram), men kliniskt sätts diagnosen generösare.1-2
 • Idiopatisk plötslig sensorineural hörselnedsättning är en subtyp där ingen orsak kan fastställas.

Förekomst

 • Förekommer i alla åldrar, men oftast hos patienter som är 65 år och äldre.
 • Män och kvinnor drabbas ungefär lika ofta. 
 • I USA har man uppskattat incidensen till 5–27 per 100 000 per år.1

Etiologi och patogenes3

 • Etiologin är i de allra flesta fallen (ungefär 65–90 %) okänd och tillståndet betecknas då idiopatiskt.
 • Kända orsaker är Menières sjukdom, vesibularisschwannom eller annan ponsvinkelprocess. Andra orsaker är borreliainfektion, autoimmun sjukdom, barotrauma, MS, läkemedelsbiverkan, akut bullertrauma och meningit.

Predisponerande faktorer

 • Hög ålder.

ICD-10

 • H91.2 Plötslig idiopatisk hörselnedsättning

ICD-10 Primärvård

 • H91 Annan hörselnedsättning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Hastigt påkommen unilateral (eller i sällsynta fall bilateral) sensorineural hörselnedsättning, ofta förenat med fyllnadskänsla, tinnitus och upplevelse av distorsion.

Differentialdiagnoser

 • Konduktiv hörselnedsättning (ledningshinder) av olika slag.
 • Se även: Etiologi och patogenes.

Anamnes

 • Patienter beskriver hörselnedsättning, ofta med fyllnads-/tryckkänsla i örat, tinnitus (sus eller pip) och upplevelse av distorsion ("som en trasig högtalare"):
  • Symtomen är ospecifika och inte sällan fördröjs diagnosen på grund av detta
 • Grad av hörselnedsättningen och tidsförlopp. 
 • Möjliga utlösande faktorer:
  • Smärtor från örat, sekretion från örat, feber (otogen orsak)
  • Virusinfektion, fästingbett, hudförändringar (herpesinfektion?), ögon- och ledsjukdomar (autoimmunsjukdomar), baro- och bullertrauma, skalltrauma samt om debut vid kroppsansträngning/krystning (vaskulär orsak), nya läkemedel
 • Andra symtom:
  • Yrsel/vertigo kan förekomma och innebär i så fall annan diagnos
  • Om huvudvärk, dubbelseende och känselförändring i ansiktet debuterar samtidigt, måste akut neurologisk sjukdom misstänkas

Kliniska fynd

 • Bedömning huruvida konduktiv eller sensorineural hörselnedsättning föreligger, avgörs med stämgaffelprov (Webers och Rinnes test):
  • Se filmer om dessa undersökningar
  • Man bör använda en stämgaffel med 512 eller 1024 Hz (OBS: Stämgafflar i kommersiell handel ligger oftast på 440 Hz)
  • Ett alternativ om ingen stämgaffel är tillgänglig är att patienten nynnar och har sensorineural hörselnedsättning hörs ljudet i det friska örat, medan det vid konduktiv hörselnedsättning hörs i det angripna örat
 • Undersökning av hörselgång och trumhinna: 
  • Inspektera hörselgångar och trumhinnor och inspektera om öronvax, vätska i mellanörat, akut otitis media, främmande kropp, perforation eller annan patologi
  • Vid akut sensorineural hörselnedsättning skall status vara normalt. Ett undantag är dock de blåsor på ytteröra, hörselgång eller trumhinna man ser vid varicella zosterinfektion (som ger sensorineural påverkan):
 • Normal neurologisk undersökning:
  • Vid avvikande neurologiskt status misstänks en neurologisk orsak

Kompletterande undersökningar på sjukhus

 • Audiologisk undersökning bör göras omgående.
 • Blodprover kan övervägas, men rekommenderas inte rutinmässigt då det föreligger en stor risk för falskt positiva fynd och utkomsten av proverna påverkar inte behandlingsval.2
 • Pediatriska fall handläggs akut i samarbete mellan specialist i öronsjukdomar och barnläkare.
 • Akut bilddiagnostik, i första hand MR-undersökning, rekommenderas vid misstanke om neurologisk sjukdom. Om hörselsymtomet är isolerat, utförs bilddiagnostik senare:
  • Frågeställningen är då i första hand ponsvinkelprocess
  • MR rekommenderas i första hand eftersom MR kan påvisa mindre infarkter, sjukdomar i nerver och patologi i hjärnstammen
  • CT kan övervägas om MR inte kan genomföras

När remittera?

 • Vid samtliga fall av plötslig sensorineural hörselnedsättning bör akut kontakt med specialist i öronsjukdomar tas.

Checklista vid remittering

Plötslig sensorineural hörselnedsättning

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Övrig diagnostik? Behandling?
 • Anamnes:
  • Symtom, förlopp, utlösande faktorer, andra symtom? Tidigare sjukdomar? Läkemedelsbehandling?
 • Kliniska fynd:
  • Hörseltest, neurologisk undersökning

Behandling

Behandlingsmål

 • Remission av hörselnedsättningen. 

Behandlingen i korthet

 • Behandling med glukokortikoider används men har svag evidens:4
  • I första hand peroral behandling
  • På specialistklinik kan i utvalda fall kortikosteroid ges som injektion genom trumhinnan; preparatet diffunderar från mellanörat genom ovala och runda fönstern till målorganet innerörat

Läkemedelsbehandling

Kortikosteroider

 • I allmänhet rekommenderas att behandling med kortikosteroider påbörjas inom 1–2 veckor, men det kan påbörjas upp till 6 veckor efter insjuknande.
 • Intratympanal administrering av kortikosteroider (direkt i mellanörat) används ibland även senare i förloppet.
 • Läkemedel:
 • Administrering:
 • Biverkningar:
  • Oralt:
   • Kortare tids användning ger oftast få och acceptabla biverkningar, såsom sömnstörning och nedstämdhet. Kan dock också ge hyperglykemi och ulcus.
  • Intratympanalt:
   • Kan ge trumhinneperforation

Egenbehandling

 • Ingen evidens för egenbehandling finns. 

Annan behandling

 • Behandling med hyperbar syrgas har visat sig kunna förbättra hörseln hos patienter med plötslig hörselnedsättning, men den kliniska relevansen är oklar:5
  • En sådan behandling rekommenderas då inom 3 månader efter insjuknande
 • Rutinmässig förskrivning av antivirala läkemedel, trombolytika, vasodilatorer, andra vasoaktiva substanser eller antioxidanter rekommenderas inte.2
Annons
Annons

Prognos

Prognos

 • De flesta patienter upplever en förbättring inom de första två veckorna. 
 • En tredjedel av patienterna återfår full hörsel, en tredjedel uppnår partiell regress och en tredjedel har oförändrad hörselförlust, där allvarlig hörselnedsättning har sämst prognos.
 • Vissa patienter behöver hörapparat och andra hjälpmedel på grund av hörselnedsättningen.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Sjukdomens goda prognos.
 • Begränsad evidens om behandlingens effekt.

Patientinformation

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons