Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Skafoideumfraktur


Uppdaterad den: 2020-09-21

Annons

Definition

 • Fraktur på os scaphoideum, båtbenet, i handloven.
 • Det finns tre typer av skafoideumfrakturer:
  • Distala frakturer (25–31 %)
  • Midjefrakturer (64–66 %)
  • Proximala frakturer (5–10 %)

Bakgrund och epidemiologi

 • Uppträder ofta hos yngre personer, oftast män i åldern 15–30 år.
 • Utgör 60–90 % av handlovsfrakturerna.
 • Fördröjd diagnos kan ge upphov till flera olika problem, som utebliven frakturläkning, fördröjd läkning, nedsatt greppstyrka, nedsatt rörlighet och artrosutveckling i radiokarpalleden.

Etiologi och patogenes

 • Vanligtvis resultat av fall på utsträckt arm med öppen hand eller slag mot fossa tabatière, "snusgropen".
 • Traumat pressar den distala delen av benet dorsalt, medan den proximala delen låses mot radius, varvid skafoideum bryts över kanten på radius.
Annons
Annons

ICD-10

 • S62 Fraktur på handled och hand
  • S62.0 Fraktur på os scaphoideum (i hand)

Anamnes och kliniska fynd

Anamnes

 • Typiskt trauma:
  • Vanligtvis resultat av fall på utsträckt arm med öppen hand eller slag mot fossa tabatière, "snusgropen"
  • Frakturen kan också uppstå vid forcerad hyperextension av handen, exempelvis vid träff av hård boll
  • Boxningsskada
 • Patienten klagar över en djup, dov smärta radialt i handleden.
 • Smärtan som ofta är lindrig förvärras vid användning av greppet.

Kliniska fynd

 • Palpationsömhet i fossa tabatière:
  • Sensitivitet >90 %, specificitet 9 % för skafoideumfraktur
  • Frånvaro av ömhet gör diagnosen mycket osannolik
 • Kombinationen palpationsömhet i fossa tabatière, palpationsömhet över skafoideum tuberkeln och smärta vid kompression i tummens längsriktning:
  • Sensitivitet på 100 % och en specificitet på 74 % skafoideumfraktur
 • Distala frakturer kan vara ömma endast över skafoideum tuberkeln.
 • Rörelser i handleden är smärtsamma, kan framkalla klickljud eller krepitationer.
 • Obetydlig svullnad, eftersom benet i stort sett ligger intraartikulärt, men det kan föreligga hematom.
 • Om skadan inte är färsk (<24 timmar) är de kliniska fynden osäkra och mer diffusa.

Diagnostik och undersökning

 • Röntgen:
  • Vid misstanke om diagnosen röntgas handen:
   • Förutom vanliga projektioner måste det tas speciella skafoideumprojektioner (ulnardevierad och extenderad handled med bild tagen i dorsal-volar vinkel)
   • Skafoideumfraktur måste anges i frågeställningen på röntgenremissen
  • Röntgenundersökningen har begränsad sensitivitet både i akutfasen och efter 2 veckor:
   • I ett norskt material påvisades 64 % av frakturerna med primär röntgen, och 84 % vid röntgen efter 2 veckor
 • Det är numera vanligt att komplettera med MRT vid klinisk misstanke och negativ röntgen.
 • MRT:
  • Aktuell vid negativ röntgen och klinisk misstanke om fraktur
  • Möjliggör tidig diagnos, med en sensitivitet 88 % och specificitet på 100 % även vid primär undersökning
  • Primär MRT kan vara kostnadseffektiv genom att gipsbehandling av personer utan fraktur undviks
 • DT:
  • Utförs för klassifikation av frakturen vid misstanke om dislokerad fraktur eller proximal fraktur
  • Ska användas för läkningsbedömning
 • Skintigrafi:
  • Angiven sensitivitet på 100 % och specificitet på 90 % när undersökningen genomförs minst 3–5 dagar efter traumat, och då vanlig röntgen är negativ

Differentialdiagnoser

 • Fraktur i distala radius.
 • Fraktur i metakarpalben.
 • Lunatumluxation.
 • Ligamentskada.
 • Artrit.
 • Tenosynovit.
 • Os scaphoideum bipartum: anatomisk variant som vid röntgenundersökning kan feltolkas som fraktur.
Annons
Annons

Behandling

Allmänt

 • Tidig diagnos, korrekt immobilisering och remiss till ortoped/handkirurg minskar risken för komplikationer.
 • Frakturfragmenten är instabila och kan lätt förskjutas. Immobilisering krävs därför för att läkning ska uppnås.
 • De flesta frakturer behandlas med gips eller operation.

Immobilisering

Tveksamhet om fraktur

 • Vid misstanke om fraktur utan säkra röntgenfynd får patienten en gipsskena och planeras för ny klinisk undersökning och röntgen utan gips efter drygt en vecka:
  • Vid kvarstående negativa röntgenfynd görs MRT inom en vecka
 • Vid radiell handledssmärta där MRT ej kunnat påvisa en fraktur undersöks funktionen i skafolunära ligamentet:
  • Patienter kan mobiliseras fritt om ingen misstanke om signifikant ligamentskada finns1
  • Patienter som inte upplever en tydlig förbättring efter 2–3 veckor bör undersökas igen av ortoped eller handkirurg för ställningstagande till artroskop

Säker fraktur

 • Odislokerad fraktur (dislokation ≤0,5 mm):
  • Behandlas som regel konservativt.
  • Cirkulärgips från tummens metakarpofalangealled till armbågen:
   • Handleden gipsas i full pronation med radialdeviation och måttlig dorsalflexion
   • Tummen ska vara i måttlig abduktion fixerad till interfalangealleden
   • Gips över armbågen eller gips som immobiliserar även tummens MCP-led minskar inte risken för fördröjd läkning eller pseudartros:
    • Gips över tummens MCP-led kan dock rekommenderas vid komminuta distala frakturer in mot leden mellan skafoideum, trapezium och trapezoideum eftersom de distala frakturfragmenten vara instabila
  • Frakturen hålls immobiliserad tills klinisk och röntgenologisk läkning föreligger:
   • Tecken på läkning är utplånad frakturlinje och avsaknad av ömhet i fossa tabatière
  • Operation?
   • En metaanalys (2016) som jämförde perkutan fixering med gipsning visade kortare tid för återgång i arbete (77 vs. 46 dagar) vid perkutan fixering jämfört med gipsning. Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende komplikationer
   • På längre sikt finns dock ökad risk för artros vid operation av odislokerade midjefrakturer
 • Dislokerade frakturer och frakturer som inte läker:
  • Operation utförs vid utebliven läkning eller primärt vid dislokation eller primär diastas på >1 mm
  • Ingreppet består av fixation med skruv eller stift
 • Se flödesschema för behandling och uppföljning i artikeln från läkartidningen som anges som första referens under Källor.

Förlopp

 • De flesta (>90 %) odislokerade midjefrakturer kan avgipsas efter 6 veckor
 • Dislokerade frakturer, proximala frakturer, komminuta frakturer kräver ofta immobilisering i minst 3 månader.

Prognos

 • I de flesta fall god, beror på frakturens allvarlighetsgrad och korrekt primär behandling.

Komplikationer

 • Pseudartros utvecklas vid utebliven läkning.
 • Artros i radiokarpalleden:
  • Orsakas av avaskulär nekros som kan förekomma vid proximala skafoideumfrakturer
 • Andra komplikationer inkluderar stelhet, smärtor, karpaltunnelsyndrom, reflexdystrofi, samt nekros av proximala skafoideumfragmentet som försörjs av blodkärl som löper i distal-proximal riktning.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.