Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Gastroesofageal reflux hos barn


Uppdaterad den: 2020-10-27

Annons

Bakgrund

 • Gastroesofageal reflux (GER):
  • Passage av magsäcksinnehåll upp i matstrupen
 • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD):
  • Sjukdom där refluxen ger upphov till besvärande symptom eller påvisbara komplikationer från matstrupe, munhåla eller luftvägar

Epidemiologi

 • GER är en mycket vanlig och normalfysiologisk process hos spädbarn som kan förekomma flera gånger dagligen, vanligen efter födointag.
 • En studie från USA visade att bland barn i åldern 3–9 år med reflux hade 1,8 % halsbränna, motsvarande siffra för barn i åldern 10–17 år var 3,5 %.5

Etiologi och patogenes

 • Kräkningar fysiologiskt i tidig barndom:
  • Hos spädbarn beror den ökade benägenhet till GER antagligen till stor del på att magtarmkanalen utsätts för stor vätskevolym1
  • Minskning av kräkningarna beror på den anatomiska utvecklingen av matstrupe och magsäck och mognad i kontroll av nedre esofagusfinkter
 • I vissa fall beror kräkningar under det första levnadsåret på komjölksproteinallergi
 • Prematura barn och barn med svåra neurologiska utvecklingsstörningar är särskilt ofta drabbade av reflux
Annons
Annons

ICD-10

 • K20 Esofagit (inflammation i matstrupen)
 • K21 Gastroesofageal refluxsjukdom
  • K21.0 Gastroesofagal refluxsjukdom med esofagit
  • K21.9 Gastroesofagal refluxsjukdom utan esofagit

Anamnes

 • Ålder vid debut av kräkningar:
  • Vid medfödda hinder i tarmen börjar ofta kräkningarna under de första levnadsdygnen
  • Kräkningar vid förvärvad pylorusstenos uppträder oftast vid drygt 1 månads ålder
  • Friska spädbarn är som mest kräkningbenägna runt 4 månaders ålder, och de flesta har vuxit ifrån det vid 1,5 års ålder
  • Sandifers syndrom är ett sällsynt tillstånd där barnet plötsligt böjer nacke och rygg bakåt i samband med reflux, vilket kan förväxlas med krampanfall. Vanligast bland barn upp till 2 års ålder
 • Tidpunkt på dygnet för kräkningar:
  • Kräkningar på grund av högt intrakraniellet tryck uppträder ofta på morgonen
 • Ärftlighet?
  • För GERD, mag-tarmsjukdom eller atopi?
 • Symptom från andra delar av magtarmkanalen?
 • Symptom från luftvägarna?
 • Vid blodiga kräkningar, sväljningssvårigheter och sväljningssmärtor bör erosiv esofagit misstänkas.

Kliniska fynd

 • Somatisk undersökning bör innefatta:
  • Munhåla
  • Lungor – obstruktivitet?
  • Buk
  • Hud – eksem?
  • Neurologiska bortfall?
 • Viktigt med bedömning av tillväxtkurva.

Utredning av gastroesofageal reflux hos barn

Provtagning

 • Spädbarn med kräkningar, påverkad tillväxt och/eller nedsatt allmäntillstånd:
  • Överväg infektion-/inflammationsprover från blod/urin, blodstatus, leverfunktionsprover, elektrolyter, kreatinin, syra-bas-status och metabola prover för att utesluta allvarlig bakomliggande sjukdom
 • Äldre barn och ungdomar:
  • Blodstatus, CRP och leverfunktionsprover, bilirubin och amylas kan övervägas:
   • Sura uppstötningar förklaras sällan av organisk sjukdom
   • Allvarliga sjukdomar kan dock ge upphov till diffusa symptom i magtarmkanalen
 • Serologi:
  • RAST-prov kan användas för att stärka misstankar om bakomliggande födoämnesallergi:
   • Födeämnessallergi är dock sällan IgE-medierad och diagnostiken baseras därför ofta på klinisk utvärdering av elimination och provokation
  • Transglutaminas-antikroppar för celiaki bör tas frikostigt på barn och ungdomar med GER

Elimination

 • Vid exempelvis misstänkt komjölkproteinsallergi kan man prova strikt komjölksproteinfri kost i 4 veckor (för mamman om barnet ammar).

Provbehandling

 • Syrasekretionshämmande läkemedel (H2-blockerare eller protonpumpshämmare) i 4 veckor (skolbarn och ungdomar):
  • Utebliven förbättring talar med stor sannolikhet mot att symtomen orsakas av magsyra
  • Förbättring bekräftar dock inte magsyraorsakade symptom eftersom förbättringen kan bero på placeboeffekt eller spontan förbättring

Endoskopi

 • Vid blodiga kräkningar bör gastoskopi göras.
 • Bland spädbarn och småbarn med avflackande tillväxt där provtagning inte visat på underliggande allvarlig sjukdom och där 4 veckor med komjölksfri kost inte förbättrat symtomen kan också gastroskopi övervägas.
 • Endoskopi kan påvisa esofagit, striktur, metaplasi och permanent hiatusbråck.
 • Vid makroskopisk esofagit tas biopsier för att utesluta bakomliggande orsaker, exempelvis eosinofil esofagit och Mb Crohn

Övre passageröntgen

 • Övervägs vid misstanke om medfödda eller förvärvade (pylorustenos) anatomiska avvikelser i övre magtarmkanalen som förklaring till kräkningar hos spädbarn.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Gastrointestinal obstruktion:
  • Pylorusstenos, malrotation, främmande kropp
 • Gastrointestinala sjukdomar:
  • Eosinofil esofagit, komjölksproteinallergi, celiaki, Crohns sjudom, akalasi, gastropares
 • Neurologiska sjukdomar:
  • Hydrocefalus, intrakraniell blödning, chiari missbildningar
 • Metabola sjukdomar.
 • Njursvikt.
 • Förgiftning:
  • Järn, bly, vitamin A eller D, läkemedel
 • Hjärtsjukdom.
 • Förskole-/skolbarn kan utveckla ett beteende där uppstötningar till munhålan orsakas av ett automatiserat ofrivilligt inlärt beteende. Dessa kan ofta botas med med andnings- och sväljningsövningar hos fysioterapeut.

Behandling av gastroesofageal reflux hos barn

 • Spädbarn med normal viktökning och som mår bra bör inte få någon behandling, även om de kräks mycket.
 • Vid måttliga symtom bör man prova med konservativa åtgärder innan läkemedelsbehandling beaktas.

Egenbehandling

 • Upprest överkropp med cirka 30–40 grader minskar ibland besvären.
 • Minskning av måltidsvolymen till max 120 ml kan hjälpa.
 • Barn som är >6 månader kan prova mat med fastare konsistens (gröt istället för välling).
 • Vid klinisk misstanke om komjölksproteinallergi kan man pröva komjölksfri kost.
 • Minskad psykosocial belastning kan i vissa fall minska GER hos skolbarn och ungdomar.

Läkemedelsbehandling

 • H2-blockerare och protonpumpshämmare:
  • Yngre barn:
   • Man har inte kunnat visa minskade kräkningar eller uppstötningar eller symptom som associerats till GER hos spädbarn eller småbarn som inte har erosiv esofagit
  • Äldre barn:
   • En Cochranerapport (2014) visade att det finns måttligt stöd för effekt av protonpumpshämmare och visst stöd för effekt att H2-blockerare
   • Det saknas dokumentation som stödjer användande av motilitetsstimulerande läkemedel och antacida hos barn
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Kirurgi

 • Kan ibland vara lämpligt vid allvarliga symtom med otillräcklig effekt av annan behandling.
 • Är särskilt relevant hos barn med neurologiska sjukdomar.
 • Fundoplikation innebär att den översta delen av magsäcken sys som en manchett runt nedre delen av matstrupen.
 • Ingreppet har god effekt för att minska GERD-symtom, men symtomen återkommer hos en del så småningom.

Komplikationer

 • Esofagusstriktur inträffar mycket sällan.
 • Barn med försämrade skyddsreflexer, framförallt barn med neurologisk eller muskulär sjukdom, har ökad risk för lunginflammationer på grund av aspiration:
  • Behandlas i första han med syrahämmande läkemedel, men i vissa fall behövs fundoplikation

Prognos

 • Uppstötningar/kräkningar hos spädbarn uppfattas som ett godartat tillstånd, som i de flesta fall går över spontant mellan 12–18 månaders ålder.
 • Barn med GERD och neurologiska sjukdomar eller medfödda missbildningar behöver oftare kirurgisk behandling.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.