Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Tendinopatier runt fotleden och i underbenet


Uppdaterad den: 2022-07-11
Sakkunnig: Gita Singh, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Tendinopati definieras som en skada i en sena som uppstår på grund av överbelastning och kännetecknas av smärta, svullnad och nedsatt funktion:1
  • Termen tendinopati används istället för de patologiska termerna tendinit och tenosynovit2 
  • Tendinopati, tendinit och tendinos är olika tillstånd men termerna förväxlas ofta:
   • Vid en tendinopati ses histopatologisk degeneration och påverkad läkningsförmåga3  
   • Vid en tendinit finns en inflammation i senan4
   • Vid en tendinos finns en degeneration av kollagena fibrer utan signifikant inflammation4
 • Det finns olika tendinopatier som kan uppstå runt fotleden och i underbenet:
  • Tibialis anterior tendinopati
  • Tibialis posterior dysfunktion
  • Peroneustendinopati
  • Akillestendinopati
 • Denna text handlar främst om kronisk tibialis anterior tendinopati och peroneustendinopati. 
 • Det finns separata texter om tibialis posterior dysfunktion och akillestendinopati varför dessa inte genomgås i sin helhet i denna text.   

Förekomst

 • Tibialis anterior tendinopati:5-6
  • Är inte vanligt förekommande
 • Tibialis posterior dysfunktion:
  • Tillståndet förekommer oftare hos kvinnor samt hos personer över 40 år7
  • Tibialis posterior dysfunktion ses väldigt sällan hos barn och beror då i de flesta fall på trauma mot foten
 • Peroneustendinopati: 
  • Incidensen är 2,4 per 1 000 personer och år8
 • Akillestendinopati: 
  • Är en vanligt förekommande tendinopati 
  • Ålder:
   • Vanligast hos personer 30–55 år9
 • Generellt för tendinopatier:8
  • Är vanligare hos kvinnor än män
  • Ses främst i 18–65 års ålder

Etiologi och patogenes

Allmänt om tendinopati 

 • Det finns olika teorier om hur tendinopatier uppstår, men utvecklingen av tendinopatier sker sannolikt främst på grund av överbelastning. Även andra faktorer verkar vara viktiga:8,10
  • Inflammatorisk process 
  • Degenerativa faktorer
  • Komprimering och dragkraft (pulling force) av senan
  • Påverkad läkningsprocess som kan leda till kronisk tendinopati4

Tillståndspecifik patogenes

 • Tibialis anterior tendinopati: 
  • Uppstår sannolikt på grund av överbelastning5-6
  • Upprepade trauman och kronisk inflammation leder till ökad vaskularisering och påverkan av utrymmet runt senan6
 • Tibialis posterior dysfunktion: 
  • Etiologin för tibialis posterior dysfunktion är inte helt klarlagt.
  • Det är sannolikt att tillståndet leder till ändring av fotens biomekanik:
   • Detta medför sekundära reaktiva förändringar och försvagningar i ligament och senor, reaktiv hallux valgus och artros11
 • Peroneustendinopati: 
  • Peroneerna består av: 
   • M. peroneus longus
   • M. peroneus brevis
   • Tendinopati kan uppstå i longus- eller brevissenan  
  • Uppstår oftast på grund av:12
   • Ökad belastning i området där senan löper bakom laterala malleolen, trochlea peronealis (ett utskott på kalkaneus) och os cuboideum
   • Fotledsdistorsion, fraktur på kalkaneus och laterala malleolen eller inflammatorisk ledsjukdom   
 • Akillestendinopati: 
  • Akut tendinopati i akillessenan beror oftast på inflammation:13
   • Uppstår ofta efter förändringar i aktivitetsnivå, användning av dåliga skor eller träning på ogynnsamt underlag
  • Kronisk tendinopati i akillessenan beror vanligen på degenerativa förändringar utan tecken på inflammation14
  • Läs mer om etiologi och patogenes av akillestendinopati här

Predisponerande faktorer

 • Det finns flera predisponerande faktorer för att kronisk tendinopati kan uppstå:4 
  • Yttre faktorer: 
   • Överbelastning
   • Skor 
  • Inre faktorer: 
   • Anatomi:
    • Felställningar
    • Obalans eller svaghet i muskulatur
   • Ålder:
    • Degeneration av sena
    • Minskad läkningsförmåga
    • Ökad styvhet av sena
    • Försämrad cirkulation 
   • Systemiska faktorer: 
    • Diabetes
    • Övervikt
    • Rökning
    • Inflammatorisk ledsjukdom

ICD-10

 • Entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) i nedre extremitet, med undantag för fot:
  • M76.6 Akillestendinit (akillesbursit, akillestendinos)
  • M76.7 Peroneustendinit (peroneustendinos)
  • M76.8 Andra specificerade entesopatier i nedre extremitet med undantag för foten:
   • Tibialis anterior-syndrom
   • Tibialis posterior-tendinit
   • Tibialis posterior-tendinos
 • M76.9 Entesopati i nedre extremitet, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • M766 Akillestendinit
 • M779P Annan entesopati

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd: 
  • I vissa fall kan bilddiagnostik vara av värde
 • Smärta över påverkad sena, sjukdomshistoria och kliniska fynd. 

Differentialdiagnoser

 • Medialt tibiasyndrom
 • Stressfraktur i benet
 • Hälseneruptur:
  • Positivt Thompsons test där kompression av vaden leder till ingen/liten rörelse i fotleden
 • Retrocalcaneal bursit
 • Bakre impingement i fotleden
 • Haglunds häl
 • Apofysitis calcanei, Severs sjukdom
 • Paratendinit:15
  • Är en lokal inflammation i senskidan
  • Kan förekomma samtidigt som akillestendinopati
  • Smärta, svullnad samt subkutana krepitationer
  • Ofta akut debut av smärta
 • Peroneuspares och L4–5 radikulopati:5
  • Viktigt att utföra neurologiskt status vid misstanke om tibialis anterior tendinopati för att utesluta peroneuspares och L4–5 radikulopati

Anamnes

Anatomi av m. tibialis anterior
 • Tibialis anterior tendinopati:5-6
  • Svullnad och smärta vid insertion av senan på os cuneiforme samt på basen av första metatarsalbenet
 • Tibialis posterior dysfunktion: 
  • I tidigt stadium:
   • Smärta över den mediala delen av fotleden samt i foten16
  • I senare stadier:
   • Inklämning med smärta på lateralsidan av bakfoten17
   • Nedsatt kraft i tibialis posteriorsenan18
   • Det föreligger sällan uppgifter om tidigare  trauma
 • Peroneustendinopati:19-20
  • Smärta lateralt runt fotleden
  • Svullnad och/eller svaghet i fotleden
  • Instabilitet i fotleden vid belastning
  • Tidigare fraktur/distorsion/andra skador i fotleden
  • Smärtan försämras vid aktivitet samt förbättras i vila21
  • Inget tydligt utlösande trauma22
 • Akillestendinopati: 
  • Distal tendinopati:
   • Stelhet, smärta och svullnad över senfästet, där senan fäster i hälbenet
  • Vid tendinopati i mittdelen:
   • Stelhet, smärta och svullnad generellt eller mer lokaliserad 2–6 cm proximalt om calcaneusfästet
   • I vissa fall uppstår gångsvårigheter eller krepitationer över senan
   • Bilaterala besvär är vanliga15
   • Utlösande/lindrande faktorer:
    • Typiskt börjar smärtan i samband med fysiska aktivitet (till exempel på morgonen eller vid debut av joggning) och den minskar i vila
    • I ett senare skede kan smärta finnas i vila

Kliniska fynd

 • Svullnad samt smärta vid palpation av senan kan ofta ses vid samtliga tillstånd. 
 • Tibialis anterior tendinopati:5
  • Smärta vid plantarflexion av ankelleden, eversion, abduktion av mellanfoten samt vid pronation
 • Tibialis posterior dysfunktion:23
  • Smärta över hälen
  • Nedsatt styrka i m. tibialis posterior
  • Vid inspektion av foten bakifrån kan man observera "too many toes sign":
   • Hos en normal fot kan man i vanliga fall se 5:e och del av 4:e tån. Om det föreligger "too many toes sign" kan man se flera tår bakifrån på grund av ökad extern rotation och abduktion av foten24
   • Länk till video där "too many toes sign" demonstreras
  • Vid tåstående på ett eller två ben ses normalt att hälen går från lateralvinkling (valgus) till att vinklas inåt (varus):
   • Om detta uteblir är det ett tecken på att foten inte klarar av att kompensera muskulärt och att foten är obalanserad
 • Peroneustendinopati:
 • Akillestendinopati: 
  • Felställningar i fotleden
  • Hälsenan kan palperas förtjockad och öm, särskilt runt senfästet vid kalkaneus
  • Krepitationer kan upptäckas genom att be patienten extendera och flektera foten upprepade gånger medan man känner på akillessenan (talar för peritendinit) 
  • Vid distal tendinopati kan det även finnas en bursit i den retrocalcaneala bursan (kan vara svårt att identifiera)
 • Se instruktionsfilm: Fot- och fotledsstatus (7:26) – Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Behandling

Behandlingsmål

 • Smärtlindring. 
 • Öka funktionen.
 • Förhindra recidiv.

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen beror på det aktuella tillståndet.
 • Allmänna behandlingsprinciper:
  • Rehabilitation/fysioterapi (anpassade övningar)2,25
  • Avbryta smärtprovocerande övningar/aktiviteter2
  • Avlastning:2,26
   • Ortos kan bli aktuellt för vissa patienter10
  • Fullständig vila är kontraindicerat vid tendinopati:25
   • Minskar muskelmassan/styrkan
   • Påverkar de mekaniska egenskaperna av senan
   • Kan påverka motorbarken i hjärnan och därmed minska toleransen av ökad belastning 
 • NSAID-preparat: 
  • Kan ha en kortvarig smärtstillande effekt (7–14 dagar)26
  • Kan ha en antiinflammatorisk effekt vid akut tendinopati10
 • Behandling av eventuell underliggande orsak.

Egenbehandling

 • Träningsprogram från fysioterapeut.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt NSAID, topikal eller peroral behandling, under 7–14 dagar.26
 • Injektion med kortikosteroid kan lindra besvären tillfälligt men det finns ingen konsensus kring behandlingen:8,25-26
  • Behandlingen medför risk för senruptur samt försämring av kronisk smärta

Annan behandling

 • Operation kan bli aktuellt i vissa fall om annan behandling inte lindrar besvären tillräckligt: 
  • Bedömning för eventuell operation kan rimligen göras efter 3–6 månader10,26
 • Det finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att avgöra effekten av injektioner med koncentrerade blodplättar vid behandling av tendinopatier.27
 • Stretching och tvärgående friktionsmassage av det drabbade senområdet har ingen bevisad effekt och kan ge ökad smärta.2,25 

Förebyggande åtgärder

 • Det finns inga säkra förebyggande åtgärder för att förhindra att tendinopati uppstår men sannolikt kan försiktig belastning vid sport och aktivitet påverka utvecklingen av tillståndet.2
 • Stötabsorberande löpskor kan möjligen ha en förebyggande effekt vid akillestendinopati.3
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Besvär från tendinopatier kan kvarstå i >12 veckor trots behandling, men i vissa fall längre. Studier har visat att patienter kan uppleva förbättring av sina symtom i upp till ett år.8 

Komplikationer

 • Enskilda individer kan få svårt att återgå till tidigare idrottsutövande i samma utsträckning som tidigare.

Prognos

 • Prognosen är i de flesta fall god. 

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Fakta om tendinopatier runt fotleden och i underbenet

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons