Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Geriatrik

Polyfarmaci hos äldre


Uppdaterad den: 2023-12-11

Annons

Bakgrund

 • Polyfarmaci betyder användning av många läkemedel och definieras ofta som samtidig användning av fler än fem läkemedel.

Epidemiologi

 • I Europa förekommer polyfarmaci (definierat som fem läkemedel eller fler) hos 25–40 % av alla över 65 år.
 • I Sverige är förekomsten nära 50 % hos personer över 75 år.

Etiologi och patogenes

 • Farmakokinetik omfattar absorption, distribution, metabolism och elimination av läkemedel och alla faktorer kan påverkas av ålder.
 • Andra faktorer som kan påverkas av stigande ålder är som muntorrhet, sväljningsbesvär, njurfunktion, kroppsvikt (muskel/fettmassa) och förmåga att ta läkemedel korrekt (compliance).
Annons
Annons

ICD-10

 • T36-T50 Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser
 • T88.9 Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes

Anamnes

 • Symtomskattningsverktyg PHASE-20 kan användas.

Kliniska fynd

 • Läkemedelsbiverkningar är i hög grad underdiagnostiserade.
 • De kan felaktigt uppfattas som försämring av befintlig sjukdom, som tecken på ny sjukdom eller som uttryck för normalt åldrande.
  Biverkningar hos äldre kan vara mindre uttalade, mer ospecifika
 • Nedstämdhet, oro, trötthet, kognitiv svikt och förvirring kan utlösas eller förvärras av läkemedel

Utredning av polyfarmaci hos äldre

 • Läkemedelsgenomgång 
 • Vilka läkemedel är ordinerade och varför?
 • Vilka av dessa läkemedel använder patienten?
 • Vilka övriga läkemedel använder patienten?
 • Kontrollera att läkemedelslistan är korrekt
 • Förekommer läkemedelsrelaterade problem?
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Beroende på symtom/beverkning

Behandling av polyfarmaci hos äldre

 • Åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem.
 • Vara noggrann med indikation för läkemedelsbehandling hos äldre.
 • Ompröva indikationen regelbundet
 • Se över olämpliga läkemedel till äldre
 • Ta hänsyn till kontraindikationer i valet av läkemedel.
 • Se över interaktioner.
 • Lägre doser är ofta läpligt för äldre patienter, "start low, go slow"

Egenbehandling

 • Det är viktigt med tydlig information om aktuella ordinationer med aktuell medicinlista och hur medicinen ska tas
 • Möjlighet att få dosförpackade läkemedel och andra justeringar kan underlätta compliance

Komplikationer

 • En ökad mängd läkemedel medför risk för interaktioner, biverkningar, nedsatt livskvalitet och ökad sjuklighet.
 • Av alla inläggningar av äldre patienter i slutenvård beräknas läkemedelsrelaterade problem stå för omkring 10 %.
 • Läkemedelsbiverkningar kan bidra till bland annat kognitiv påverkan och ökad risk för fall.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Biverkningar kan förväxlas med andra symtom som istället behandlas med ytterligare läkemedel.
 • Flera läkemedel ökar risken för bristande följsamhet med behandlingen.
 • Upp till hälften av alla som tar fyra eller fler läkemedel tar dem inte enligt ordination.

Källor

 • Davies LE, Spiers G, Kingston A, Todd A, Adamson J, Hanratty B. Adverse Outcomes of Polypharmacy in Older People: Systematic Review of Reviews. J Am Med Dir Assoc. 2020;21(2):181-187PMID: 31926797
 • Socialstyrelsen.Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre. Kartläggning och förslag till åtgärder. 2014-12-13
 • Wastesson JW, Cedazo Minguez A, Fastbom J, Maioli S, Johnell K. The composition of polypharmacy: A register-based study of Swedes aged 75 years and older. PLoS One. 2018;13(3):e0194892. Published 2018 Mar 29.PMID: 29596512

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.