Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Ejakulations- och orgasmstörning hos män


Uppdaterad den: 2022-05-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Ejakulation och orgasm är två olika fysiologiska funktioner, även om upplevelsen av ejakulation är en viktig del av orgasmen:
  • Orgasm kan definieras som en reflex med tillfällig, intensiv upplevelse av njutning efter sexuell stimulering, där det finns fysiologiska förändringar såsom förhöjd hjärtfrekvens och muskelkontraktioner i bäckenbottenmuskulaturen
  • Ejakulation är en ryggmärgsreflex som står under kontroll av hjärnan; den består av emissionsfasen (ansamling av ejakulationsvätska) och fasen där sädesvätskan slungas ut genom uretra med hjälp av bäckenbottenmuskulaturen (benämns vanligen som ejakulation)
 • Tillstånden delas in i:
  • Ejakulationsstörningar
  • Orgasmstörning
  • Nedsatt libido 
 • Denna text handlar främst om fördröjd ejakulation, utebliven förmåga att ejakulera, retrograd ejakulation, smärtsam ejakulation, orgasmstörningar och nedsatt libido.

Begrepp och närliggande tillstånd

 • Ejakulationsstörning:
  • Många tillstånd hos män kan medföra fördröjd ejakulation (ejaculatio retarda), utebliven förmåga att ejakulera (anejakulation) eller retrograd ejakulation (ejakulatet strömmar in i urinblåsan)
  • Smärtsam ejakulation
  • Prematur ejakulation beskrivs i ett eget dokument
 • Orgasmstörning:
  • Trots självrapporterad hög sexuell upphetsning/tändning uteblir orgasmen (anorgasm), upplevs orgasmen som märkbart minskad i intensitet (anhedonisk orgasm) eller är orgasmen kraftigt försenad, oavsett typ av sexuell stimulering
 • Närliggande tillstånd:
  • Se även symtomtexten om Sexuell dysfunktion hos män
  • Erektil dysfunktion:
   • Erektil dysfunktion, ED, syftar på oförmåga att få och upprätthålla en erektion som är tillräcklig för att genomföra sexuell aktivitet
   • Detta innebär att beteckningen utesluter nedsatt lust, utebliven orgasm eller ejakulationsrubbningar
  • Nedsatt sexlust/libido:
   • Frånvaro eller nedsatt känsla av sexuellt intresse eller
    sexuell lust, inkluderande frånvaro av sexuella tankar eller
    fantasier1
   • Förekommer vid en rad olika tillstånd

Förekomst

 • Ovanligt.
 • Ejakulationsstörningar:
  • En studie hittade att förekomsten var högst hos män >50 år (på en urologisk klinik)2
  • Fördröjd ejakulation förekommer i cirka 1–5 % av män3
 • Nedsatt sexuell lust:
  • Detta räknas som den vanligaste sexuella dysfunktionen
  • Femårsincidensen ökar kraftigt med stigande ålder, från 6 % hos personer 18–24 år till 81 % hos personer 65–74 år:1
   • En tredjedel av patienterna tycker att det leder till personliga problem

Etiologi och patogenes

Anejakulation

 • Vid anejakulation saknas ejakulationen helt, såväl antegrad ejakulation (via uretra) eller retrograd ejakulation (via uretra).
 • Anejakulation beror vanligen på neurologiska orsaker eller läkemedel/substanser:
  • Exempel på neurologiska orsaker är ryggmärgsskada, bäckenkirurgi, MS och Parkinsons sjukdom
  • Exempel på läkemedel/substanser är blodtrycksläkemedel, antipsykotika, antidepressiva och alkohol
 • Vid anejakulation är orgasmen vanligen inte påverkad.

Anhedonisk orgasm

 • Orgasmen uppträder, vanligen med ejakulation, men den behagliga känslan saknas. Det är ett sällsynt tillstånd.4
 • Orsaker kan bestå av minskad sexuell lust, hormonella/metabola orsaker, psykologiska orsaker och läkemedel.

Anorgasmi

 • Anorgasmi definieras som oförmågan att få orgasm.
 • Anorgasmi kan bero på bland annat psykologiska orsaker och intag av läkemedel/substanser. Ejakulationen kan vara påverkad. Se även fördröjd ejakulation nedan.4 

Fördröjd/retarderad ejakulation

 • Vid fördröjd ejakulation behövs en abnorm stimulering av penisen för att komma till ejakulation. Förekommer ofta samtidigt med anorgasmi:
  • Studier har ofta angett en gräns på >22–25 minuter vid vaginalt samlag4 
 • Orsakerna består ofta av psykologiska orsaker, neurologiska orsaker eller användning av läkemedel (se även Anejakulation ovan):5-6
  • Åldersrelaterad känselnedsättning i penis förekommer
  • Retarderad ejakulation kan också bero på att mannen inte uppnår tillräcklig upphetsning eller sexuell stimulans4
  • Låga testosteronnivåer kan också bidra4
 • Frekvent masturbation eller en hög tröskel för att uppnå orgasm som har påverkats av masturbation (genom till exempel användning av hjälpmedel eller porrtittande) kan påverka möjligheten till ejakulation. 

Retrograd ejakulation

 • Retrograd ejakulation innebär en total avsaknad av antegrad ejakulation (via uretra) – sperma strömmar in i urinblåsan.
 • En viss sekretion från bulbouretrala körtlar kan förekomma, det som vanligen kallas för försats. 
 • Exempel på orsaker till retrograd ejakulation:

Dysfunktionell/svag utlösning

 • Detta definieras som en partiell oförmåga att ejakulera. Vanligen sker en normal ansamling av sperma (emission) men själva utlösningen är svag.
 • Orgasmkänslan kan vara nedsatt och de typiska rytmiska kontraktionerna i bäckenbottenmuskulaturen saknas ofta. Det gäller dock inte vid uretrala obstruktioner.
 • Orsaker består av neurologiska orsaker, kirurgi och uretrala obstruktioner.
 • Dysfunktionell/svag utlösning har ingen större effekt på fertiliteten. 

Nedsatt libido/sexlust

 • Orsaken till nedsatt libido/sexlust kan bero på en rad olika tillstånd/sjukdomar:
  • Endokrina orsaker:
   • Primär/sekundär hypogonadism eller behandling med antiandrogener
   • Hyperprolaktinemi
   • Metabola syndromet
   • Typ 1-diabetes
  • Neurologiska orsaker:
   • Hjärnskada
   • MS
   • Parkinsons sjukdom
   • Temporallobsepilepsi
   • Behandling med antiepileptika
  • Urologiska orsaker:
   • Fimos, penisdeviation
  • Psykologiska orsaker, problem relaterade till sexuell läggning
  • Depression, stress, tidigare sexuellt övergrepp
  • Maligniteter, särskilt vid samtidig fatigue
  • Många andra kroniska sjukdomar/funktionshinder och smärttillstånd

Smärtsam ejakulation

 • Smärtsam ejakulation är ofta ett förvärvat tillstånd som kan bero på obstruktion, bäckenbottensmärtsyndrom, urinvägsinfektion, inflammatoriska tillstånd i genitalier, autonom nervdysfunktion och psykologiska orsaker.4 

ICD-10

 • F52 Sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom:

ICD-10 Primärvård

 • F52- Sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs baserat på anamnesen, klinisk undersökning och eventuellt kompletterande undersökningar.

Differentialdiagnoser

 • Inga.

Anamnes

 • Sexualanamnes:3
  • Symptom och besvär, tidsförlopp:
   • Problem med orgasm, ejakulation eller både och?
  • Nöjdhet med sexlivet, problem i partnerrelationer
  • Eventuellt partners nöjdhet med sexlivet, sexuell dysfunktion hos partner
  • Sexuella praktiker (masturbation, vaginalsex, oralsex, analsex, annat), frekvens
  • Sexuell läggning, fantasier
  • Risk för STI och tidigare STI
  • Tidigare våld och hot, negativa erfarenheter med sex 
  • Pubertetsbedömning (ålder, normal utveckling)
 • Barnönskan/fertilitetsproblem.
 • Orsaker:
  • Psykologiska orsaker:
   • Till exempel problem i relationen, prestationsångest
  • Läkemedelsbehandling
  • Tidigare kirurgi eller strålning i bäckenområdet
  • Andra kända sjukdomar, såsom hjärtsjukdom, diabetes eller depression
  • Tecken på hypogonadism, såsom minskad muskelmassa eller hårväxt samt ett allmänt tillstånd av slöhet, orkeslöshet, ointresse, trötthet, koncentrationssvårigheter och oförmåga att utföra enkla uppgifter

Kliniska fynd

 • Syftet med undersökningen är att identifiera eventuella orsaker:3,5,7-8
  • Undersökning av penis kan ge misstanke om lokala orsaker
  • Bedömning av testiklar, perineum, behåring och gynekomasti kan ge information om eventuell hypogonadism.
  • Neurologisk undersökning (lokalt):
   • Kremasterreflex: vid beröring av insidan av lårbenet dras testikeln upp på samma sida (normalt fynd)
   • Bulbokavernös reflex: att klämma ihop ollonet ger en sammandragning av analsfinktern (normalt fynd)
   • Tonus i analsfinktern
   • Känsel i penis och perineum
   • Reflexer i ben
  • Bedömning av prostata
  • Psykiatriskt status

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Urinmikroskopi:
  • Män som har orgasm utan synlig ejakulation har oftast retrograd ejakulation. Vid osäkerhet kan detta påvisas genom mikroskopering av urinprov efter orgasm
 • Urinodling:
  • Vid misstanke om urinvägsinfektion
 • Blodprover:
  • S-testosteron, vid misstanke om manlig hypogonadism
  • Provtagning för metabola sjukdomar, vid misstanke om till exempel diabetes
  • Eventuellt provtagning för hypotyreos och hyperprolaktinemi vid fördröjd orgasm9
  • Eventuellt PSA vid risk/misstanke på prostatacancer

Andra undersökningar

 • Beror på misstänkt bakomliggande orsak, till exempel:
  • Neurofysiologiska tester
  • Cystoskopi
  • Transrektalt ultraljud
  • Övrig bilddiagnostik (ultraljud, DT)

När remittera?

 • Vid bristfällig kompetens för att kunna hjälpa patienten bör vederbörande remitteras sexolog eller annan instans med kunskap om sexologiska sjukdomar.

Checklista vid remittering

Ejakulations- och orgasmstörningar

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Hur och när startade det? Hur ofta? Psykosocialt trauma?
  • Erektil dysfunktion? Lustproblem? Ejakulationsproblem? För tidig sädesuttömning? Utebliven orgasm? Miktion? Defekation?
  • Tecken på annan sjukdom?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Psykiatriska tillstånd?
  • Stående läkemedel?
 • Kliniska fynd:
  • Misstanke om underliggande psykisk eller neurologisk sjukdom?
  • Könskaraktäristika?
  • Penis, testiklar, prostata – tecken på patologi?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Beroende på misstänkt bakomliggande orsak

Behandling

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen riktas mot orsaken:
  • Utsättning eller dosanpassning av läkemedel som påverkar ejakulationen
  • Behandling av infektioner
  • Psykoterapi
  • Kirurgiska åtgärder vid lokal patologi
  • Behandling av metabola orsaker
 • Om orsaken inte kan behandlas:
  • Symtomlindring

Egenbehandling

 • Förändring av levnadsvanor:7
  • Minska intag av alkohol
  • Rökstopp
  • Drogfrihet
  • Regelbunden fysisk aktivitet
 • Anpassa tider för sexuell aktivitet:
  • Testa att masturbera/ha sex när man är piggare
 • Öka intimitet/upphetsning/sexuella positioner:5
  • Kan ha effekt vid fördröjd ejakulation
  • Vid åldersrelaterad nedsatt känsel i penis rekommenderas information om att det är ett benignt tillstånd som kan förbättras med hjälp av ökad stimulering/upphetsning
 • Bäckenbottenträning (eventuellt med hjälp av fysioterapeut).

Läkemedelsbehandling

 • Retrograd ejakulation:5
  • Kan behandlas med läkemedel om tillståndet inte beror på ryggmärgsskada, uretrapatologi eller läkemedelsbehandling
  • Kan också förbättras genom att ejakulera med full urinblåsa
 • Anejakulation och anorgasmi:5
  • Läkemedelsbehandling har dålig effekt
 • Fördröjd/retarderad ejakulation:
  • Det är oklart om läkemedel är gynnsamma3,8
  • Läkemedel som kan ha effekt:10
   • Bupropion
   • PDE5-hämmare (vid erektil dysfunktion)
 • Smärtsam ejakulation:
  • Eventuell behandling av infektioner
  • NSAID/paracetamol vid inflammatoriska tillstånd/primära smärtsyndrom
 • Testosteron:
  • Testosteron har ingen påvisad effekt vid fördröjd ejakulation, anejakulation, minskad kraft vid ejakulation eller minskad mängd ejakulat11
  • Testosteronbehandling rekommenderas därför endast vid hypogonadism8

Annan behandling

Vibrostimulering och elektroejakulation5

 • Vid intakta lumbosakrala reflexer kan vibrationsterapi av glans penis leda till en reflexutlöst ejakulation:
  • Detta används främst hos män som har nedsatt känsel i könsorganen/inte kan ejakulera och som har en barnönskan
  • Detta kan också användas hos personer som har olika neurologiska sjukdomar
  • Om den lumbosakrala reflexen inte fungerar som den ska kan man testa elektroejakulation, där man ger elektriska impulser till de nerver som ligger runt prostata med hjälp av en prob i rektum

Psykoterapi

 • Anejakulation och anorgasmi:
  • Psykoterapi har dålig effekt5
  • Kan ha effekt vid fördröjd ejakulation/orgasm6
 • Kan övervägas hos personer vars sexuella lust påverkas av depression, ångest och stress.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Förloppet beror på den bakomliggande orsaken. 

Komplikationer

 • Nedsatt livskvalitet hos patienten och eventuella sexpartners.
 • Nedsatt fertilitet. 

Prognos

 • Prognosen beror på om man kan behandla den bakomliggande orsaken.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Ejakulations- och orgasmproblem

Källor

Sakkunniga

 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons