Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Peniscancer


Uppdaterad den: 2021-08-05
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Cancer på penis:1
  • Oftast på glans och/eller förhud.
  • Nästan alla tumörer är skivepitelcancer, i enstaka fall ses primärtumörer som är sarkom, basalcellscancer och melanom.
  • Metastaser från prostata-, urinblåse-, kolon- och njurcancer engagerar i sällsynta fall penis.
 • Distal uretracancer är mycket ovanligt och handläggs i likhet med peniscancer, se Nationellt vårdprogram för penisancer.1

Stadieindelning

Förekomst

 • Incidens:1
  • 2 nya fall per 100 000 män upptäcks årligen i Sverige
 • Ålder:1
  • Medianåldern vid diagnos är 68 år
  • Stigande incidens efter 60 års ålder

Etiologi och patogenes1

Orsaksfaktorer

 • Förhudsförträngning, fimos, är en riskfaktor:
  • Män som har blivit omskurna som barn har lägre risk för peniscancer
 • HPV-infektion (dominerat av serotyp 16 och 18) är associerat till peniscancer och premaligna förändringar på penis.
 • Tidig sexualdebut och multipla sexpartner.
 • Kroniskt inflammatoriska förändringar som lichen sclerosus et atroficus.
 • Genomgången psoralen- och UVA-ljusbehandling (PUVA) mot psoriasis.
 • Rökning, som dessutom verkar ha ett dosberoende samband.
 • Låg socioekonomisk status.

Invasiv växt

 • Obehandlad tillväxer peniscancern, förstör glans och preputiet och kan bryta ner hela penis.
 • Bucks fascia fungerar till en början som en barriär, men med tiden växer tumören igenom och infiltrerar corpora cavernosae och eller corpus spongiosum.
 • Via lymfbanorna sprids cancercellerna till ytliga och djupa ljumsklymfkörtlar och kan orsaka ulceration, nekros och blödning.
 • På grund av den omfattande kommunikationen mellan de djupa lymfbanorna och den subkutana vävnaden sprider cancercellerna sig lätt till bilaterala regionala lymfkörtlar (ljumskarna).
 • Fjärrmetastaser ses oftast i lungor och lever men förekommer även i skelett, hjärna och hud.

Predisponerande faktorer

 • Hög ålder.
 • Se Etiologi och patogenes ovan.

ICD-10

 • C60 Malign tumör i penis
  • C60.0 Malign tumör i preputiet
  • C60.1 Malign tumör i glans penis
  • C60.2 Malign tumör i peniskroppen
  • C60.8 Malign tumör i penis med övergripande växt
  • C60.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i penis

ICD-10 Primärvård

 • C60- Malign tumör i penis

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Cancerförändring på penis.
 • Biopsi kan stärka diagnosmisstanken, men är inte alltid helt tillförlitlig. Klinisk-patologisk korrelation är viktigt.

Differentialdiagnoser

Godartade tillstånd

 • Kondylom:
  • Kondylom är oftast benigna, men kan i sällsynta fall utvecklas till cancer
 • Bowenoid papulos
 • Lichen sclerosus
 • Balanit
 • Lichen ruber
 • Psoriasis
 • Syfilis

Klinisk presentation olika typer av peniscancer

 • Skivepitelcancer:
  • Nästan all peniscancer är skivepitelkarcinom. De kan uppträda var som helst på penis men oftast på glans och/eller förhud.
  • Inte sällan börjar cancerutvecklingen under förhud som inte kan retraheras
  • Många patienter har haft symtom och eller synliga förändringar lång tid innan de kontaktar läkare. Tidiga cancertumörer kan också vara svåra att skilja från benigna förändringar vilket kan fördröja diagnostiken
 • Malignt melanom:
  • Är mycket sällsynt på penis
  • En svart, brun eller blå papel eller ett ulcererat parti, oftast på glans
 • Basalcellskarcinom:
  • Är också sällsynt på penis
  • Man kan ofta palpera en pärlliknande, oöm tumör, oftast på penis skaft
 • Kaposis sarkom:
  • Personer med aids och kaposis sarkom har ibland lesioner på penis
  • Kliniskt ses multipla små, blåröda tumörer eller partier i huden på peniskroppen eller på glans penis
 • Primärtumör i prostata, blåsa och rektum:
  • Kan i sällsynta fall metastasera till penis eller växa ner på penis

Anamnes

 • Utväxt på penis som kan ge blodblandad illaluktande flytning.
 • Tumör eller ulceration kan vara täckt av förhuden vid fimos.
 • De tidigaste symtomen på peniscancer kan vara klåda eller en brännande känsla under förhuden.
 • Senare tillkommer ulceration på glans eller förhud, som ofta blir infekterat med illaluktande vätska, särskilt vid fimos.
 • Smärtorna är oftast minimala i förhållande till destruktionen.

Kliniska fynd

Peniscancer
 • Nodulär, vårtliknande utväxt på glans penis eller i sulcus coronarius som initialt kan likna en könsvårta. Ulcerationer förekommer.
 • Bedöm:
  • Storlek
  • Lokalisation
  • Tumörfixering
  • Eventuell engagemang av corpora cavernosae
 • Tumörens största diameter anges i millimeter.
 • Lesionen bör dokumenteras med ett färgfoto som bifogas journalen (centimetermått anges).
 • Ljumskarna palperas med avseende på metastaser.
 • Samtidiga eventuella infektionstecken beskrivs.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om peniscancer enligt Nationellt vårdprogram

Följande kvarstående symtom från penis ska föranleda misstanke:

 • Ett svårläkt sår
 • Röda områden
 • En förhårdnad
 • Illaluktande flytningar från en trång förhud
 • Återkommande blödningar
 • Smärta

Observera: ett eller flera av ovanstående symtom i kombination med förstorade lymfkörtlar i ljumskarna ger välgrundad misstanke.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Klinisk misstanke om peniscancer vid bedömning av urolog eller dermatolog.
 • Histopatologiskt fynd talande för invasiv peniscancer.
 • Ett symtom enligt ovan i kombination med förstorade lymfkörtlar i ljumskarna.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.

Standardiserat vårdförlopp peniscancer, RCC (hämtad 2021-08-05)

Andra undersökningar1

 • Nedanstående undersökningar görs ej i primärvård.
 • Vid tveksamhet om förändringen är malign ska den alltid biopseras före definitiv behandling:
  • Biopsi är dock inte alltid helt tillförlitlig, därför är klinisk-patologisk korrelation viktig
 • Palpabla lymfkörtlar bör utredas med ultraljudsledd finnålsbiopsi.
 • Vid fynd av invasiv peniscancer bör utredningen kompletteras med DT för bedömning av inguinal och/eller iliakal lymfadenopati.
 • Vid kliniskt palpabla inguinala lymfkörtlar eller histologiskt verifierade lymfkörtelmetastaser görs DT (eventuellt PET-DT) av torax, buk och bäcken. 

När remittera?

Misstanke

 • Vid misstanke om peniscancer utan annan uppenbar orsak ska patienten remitteras till urolog eller dermatolog (filterfunktion).
 • Inför remiss till urolog eller dermatolog (filterfunktion), informera om:
  • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
  • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat
  • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen

Remiss till urolog eller dermatolog vid misstanke om peniscancer

 • Se även misstanke om peniscancer
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
  • Företagen utredning
  • Inguinalt lymfkörtelstatus
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedelsöverkänslighet
  • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Fotodokumentation är önskvärd
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp peniscancer, RCC (hämtad 2021-08-05)

Välgrundad misstanke

 • Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.
 • Inför remiss till utredning vid välgrundad misstanke om peniscancer:
  • Informera om:
   • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
   • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
   • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
   • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
  • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer
  • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke om peniscancer

 • Se även Välgrundad misstanke om peniscancer
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • Företagen utredning
  • PAD-svar
  • Allmäntillstånd och samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Inguinalt lymfkörtelstatus
 • Fotodokumentation är önskvärd
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp peniscancer, RCC (hämtad 2021-08-05)

Behandling

Behandlingsmål

 • Tillfrisknande.
 • Palliativ vård.

Behandlingen i korthet1

 • Många kan behandlas med organbevarande kirurgi, exempelvis lokal excision, "glans resurfacing" och ablativ laserkirurgi.
 • Vid avancerade tumörer där organsparande kirurgi inte är möjlig rekommenderas partiell eller total amputation.
 • Cytostatika och/eller strålning kan bli aktuellt i vissa fall.
 • Huvudansvaret för diagnostik och uppföljning av peniscancer sker regionalt vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm, Universitetssjukhuset Örebro, Universitetssjukhuset i Linköping, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Malmö.
 • Kurativt syftande kirurgi vid peniscancer är centrerad till två nationella vårdenheter, Universitetssjukhuset Örebro och Skånes universitetssjukhus i Malmö.
 • Se Nationellt vårdprogram peniscancer för detaljerad beskrivning av behandling.

Förebyggande behandling

 • Personer med peniscancer som röker rekommenderas att sluta röka i sekundärpreventivt syfte.1
 • HPV-vaccin, som numera ingår i barnvaccinationsprogrammet för både flickor och pojkar, förväntas på lång sikt minska incidensen av peniscancer.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Cirka 2/3 har lokaliserad sjukdom vid diagnostidpunkt.2

Prognos1

 • Den relativa 5-årsöverlevnaden för patienter med en invasiv peniscancer är 73 %.
 • Peniscancer registreras som underliggande dödsorsak för cirka 20 män årligen i Sverige.

Uppföljning

 • Uppföljning sker på särskilda regionala centra (se Behandlingen i korthet ovan) med syfte att upptäcka recidiv och bedöma behova av rehabilitering.
 • Patienten bör inspektera och palpera penis och ljumskar och höra av sig till kontaktsjuksköterskan vid förändringar på penis, exempelvis rodnader och sår och/eller förändringar i ljumskarna som förhårdnader.
 • Se tabell i kapitel 11.5 Förslag på uppföljningsintervall i Nationellt vårdprogram peniscancer.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons