Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Geriatrik

Lewy body-demens


Uppdaterad den: 2024-03-21

Annons

Bakgrund

Demens

 • Demens, eller kognitiv sjukdom som tillståndet benämns i DSM-5, är ett syndrom orsakat av olika sjukdomar eller skador i hjärnan och som medför problem med kognitionen (tänkandet) så att självständigheten i vardagen påverkas.
 • Kognitiv sjukdom kännetecknas enligt DSM-5 av:
  • Nedsättning av någon kognitiv domän (komplex uppmärksamhet, exekutiva förmåga, inlärning och minne, språklig förmåga, perceptuell-motorisk förmåga och social kognition):
   • Nedsättningen ska finnas såväl anamnestiskt som kunna påvisas i test
  • Sviktande funktionsförmåga i vardagliga sysslor som inte är orsakad av akut konfusion eller psykisk störning

Lewy body-demens

 • Lewy body-demens kännetecknas av:
  • Framträdande fluktuationer i uppmärksamhet och vakenhet:
  • Vakenhetsfluktuationerna märks som att personen sover onormalt många timmar på natten och även dagtid
  • Uppmärksamhetsfluktuationerna kan te sig som förvirring omväxlande med god klarhet
 • Synhallucinationer som typiskt är välgestaltade och detaljerade och ofta insikt initialt
 • Parkinsonism med framförallt stelhet och långsamhet, framåtlutad kroppshållning men mer sällan tremor:
  • De patologiska förändringarna (Lewy bodies, Lewy neuriter, alfasynuklein) är de samma som vid Parkinsons sjukdom
  • När patienter med Parkinsons sjukdom utvecklar demens kallar man det Parkinsondemens. Den enda skillnaden från Lewy body demens är tidsordningen i symptombilden:
   • Vid Lewy body-demens kommer kognitiva symptom samtidigt med parkinsonism, men vid Parkinsondemens kommer parkinsonism ≥1 år före de kognitiva symtomen
 • Störd REM-sömn (drömsömn) med utagerande av sina drömmar
 • Överkänslighet mot antipsykotika:
  • Viktigt att känna till eftersom synhallucinationer finns
  • Även låga doser kan leda till försämring av parkinsonism, malignt neuroleptikasyndrom och i värsta fall döden

Epidemiologi

 • Det beräknas att cirka 130 000–150 000 personer i Sverige har en demenssjukdom.
 • Enligt det svenska demensregistret var andelen registrerade med Lewy body-demens bland alla registrerade med demens 2 %.
 • Obduktionsstudier talar för att Lewy body-demens är ett underdiagnostiserat tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Ett neurodegenerativt tillstånd med onormal veckning och ansamling av alfa-synukleinprotein främst i hjärnbarken och hjärnstammen.
 • Hög ålder, manligt kön och genetiska riskfaktorer predisponerar för sjukdomen.
Annons
Annons

ICD-10

 • F02 Demens vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
  • F02.3 Demens vid Parkinsons sjukdom
  • F02.8 Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes
 • G31 Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras annorstädes
  • G31.8A Degenerativa förändringar vid lewybodydemens
 • (I ICD-11 kommer Lewy body-demens att få en egen diagnoskod)

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

 • Länk till Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Anamnes

 • Merparten av kärnsymptomen rapporteras inte spontant av patient eller anhöriga. Därför är det viktigt att ställa frågor om dessa.
 • Om man ger patienten tid kan man oftast få mycket god information trots förlångsamningen.
 • Det är viktigt att få anamnestiska uppgifter både av patienten och av anhöriga varför anhörigintervju bör göras.

Kliniska fynd

 • Allmän klinisk undersökning för att upptäcka andra sjukdomar/bedöma differentialdiagnoser.

Bedömningsinstrument

 • MMSE-SR:
  • Vid begynnande demens är MMSE inte tillräckligt känsligt och dessa patienter kan svänga stort i testresultat
  • Patienter med Lewy body-demens gör ofta bättre ifrån sig på MMSE än patienter med Alzheimers sjukdom, men de har större problem med att rita en klocka eller kopiera figurer
 • MOCA-testet (Montreal Cognitive Assessment)
  • Fångar bättre än MMSE Lewy body-drabbades kognitiva svikt
 • The Rowland universal dementia assessment scale (RUDAS):
  • RUDAS rekommenderas vid basal utredning om patienten har annat modersmål än svenska, annan kulturell bakgrund eller låg utbildningsnivå
 • A Quick Test (AQT)
  • Är förlångsammat vid Lewy body demens trots höga poäng på MMSE, till skillnad från vad man ser vid Alzheimers sjukdom
  • Andra test på mental hastighet som TMT A/B liksom fluency test (antal djur eller ord som börjar på F, A eller S på 1 min påvisar förlångsamning
 • Depression:
  • MINI (diagnostik) och GDS-15 eller GDS-20
Annons
Annons

Utredning av Lewy body-demens

 • Relevanta blodprov för att utesluta andra eller bidragande orsaker till demensbilden är blodstatus, CRP, glukos, elektrolyter, kalcium, kreatinin, FT4, TSH, folat, B12
 • Läkemedelsgenomgång, framförallt med uppmärksamhet på antikolinergika och läkemedel som kan förvärra ortostatism.
 • Ortostatisk blodtrycksmätning:
  • Patienter med Lewy body-demens har sällan klassiska ortostatiska symtom trots uttalad ortostatism
 • EKG:
  • Sjukdomen kan i sig bidra till sänkt hjärtfrekvens
  • Förstahandsmedicineringen har som bieffekt att sänka hjärtfrekvensen
 • DT-hjärna, alternativt MR-hjärna:
  • Bedömning av eventuella differentialdiagnoser
  • Vid Lewy body-demens ses generell hjärnatrofi med relativt väl bevarade mellersta delar av temporallober, särskilt hippocampus
 • Vid utvidgad utredning kan eventuellt Dopamintransporter SPECT (DaTSCAN-SPECT), DOPA-PET, polysomnografi, EEG och/eller analys av spinalvätska ingå
 • Eventuellt neurospsykologisk undersökning

Differentialdiagnoser

 • Lewy body-demens förväxlas ofta med konfusion.
 • Parkinsons sjukdom.
 • Parkinsons sjukdom med demens:
  • Parkinsons sjukdom med demens skiljer sig från Lewy-body demens enbart genom att Parkinsons sjukdom funnits först och demens utvecklat efter ≥1 år. Vid Lewy-body demens får patienten parkinsonism och demens samtidigt eller parkinsonism <1 år efter demensutveckling
 • Alzheimers sjukdom (med sen parkinsonism)
 • Vaskulär demens
 • Frontotemporal demens
 • Prionsjukdom
 • Sjukdomar som har ortostatisk hypotoni som huvudsymtom och som kan likna Lewy body-demens, till exempel Multipel Systematrofi (MSA) och pure autonomic failure.
 • Läkemedelsinducerade demenssymtom är förhållandevis vanliga bland äldre. Viktiga läkemedelsgrupper är bland andra:
  • Antikolinerga läkemedel
  • Hypnotika
  • Antipsykotika
  • Opioider
  • Betablockerare
  • Antiepileptika
  • Antihistaminer (inklusive H2-antagonister)
  • Kortikosteroider

Behandling av Lewy body-demens

 • Huvudsaklig behandling är organiserande av stödåtgärder.
 • Det finns inget läkemedel mot grundsjukdomen, fokus ligger istället på att behandla symtomen.
 • Läkemedelsbehandling är utmanande eftersom läkemedel som förbättrar ett symtom ofta försämrar andra symtom:
  • Generellt gäller att ett läkemedel i taget ska påbörjas med låg startdos och långsam upptitrering
  • Det är viktigt med uppföljning av medicinering och utsättning vid signifikanta biverkningar eller utebliven effekt efter adekvat observationsperiod

Läkemedelsbehandling

Kolinesterashämmare

 • Verkar vara minst lika effektiva vid Lewy body-demens som vid Alzheimers sjukdom.
 • Kan i vissa fall förvärra parkinsonism, ge försämrad kognitiv funktion och REM-sömnssjukdom.

Memantin

 • Studier har visat en liten fördelaktig effekt på Clinical Global Impression – Severity scale (GCI-S), men inte på kognitiv funktion och neuropsykiatriska symtom.
 • Är ofta väl tolererat vid Lewy body-demens. Vissa studier rapporterar dock försämring av vanföreställningar och hallucinationer.

Antiparkinsonläkemedel

 • Kan vara av värde vid uttalad parkinsonism.
 • Levodopa verkar vara mer effektivt och ger färre biverkningar än dopaminagonister.

Antidepressiva

 • Kan vara aktuellt vid depression eller ångest, men dokumentationen av nyttan är svag.

Sömnmedel

 • REM-sömnssjukdom svarar ofta på låga doser melatonin (3–15 mg) i första hand, alternativt klonazepam (0,25–1,5 mg) till natten (observans dock för sänkning av blodtrycket).

Antipsykotika?

 • I de allra flesta fall är antipsykotika kontraindicerat vid Lewy body-demens på grund av risk att betydligt förvärra grundsjukdomen:
  • Användningen av antipsykotika i denna patientgrupp är förknippad med 2–4 gånger högre mortalitet
 • Hos en patient med svår psykos bör i första hand kolinesterashämmare, alternativt sänkning av antiparkinsonläkemedel prövas
 • Om antipsykotika måste användas bör endast låg dos 12,5–50 mg av kvetiapin eller klozapin användas:
  • Patient och anhöriga måste informeras om riskerna om antipsykotika används

Blodtryckshöjande behandling vid ortostatism

 • Förstahandsbehandling: Minska eller sätt ut blodtryckssänkande läkemedel.
 • I andra hand: Prova behandling med midodrin, startdos: 2,5 mg 1 x 3. Dosen kan ökas stegvis 1 gång i veckan upp till maximum 10 mg 1 x 3.

 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Infektioner, särskilt pneumoni
 • Dysfagi och aspiration
 • Undernäring
 • Fall och höftfraktur
 • Konfusion
 • Förstoppning
 • Svår överkänslighet för antipsykotika
 • Depression och suicidtankar pga god insikt i försämring/förändring jämfört med tidigare samt känsla av att vara till belastning för närstående
 • Belastande faktorer leder ofta till plötsliga försämringar, vilket inte hör till själva sjukdomsförloppet utan måste identifieras och behandlas, exempelvis:
  • Infektioner
  • För mycket aktiviteter
  • Värme
  • Dehydrering
  • Läkemedelsbiverkningar

Prognos

 • Genomsnittlig överlevnad efter debut av Lewy body-demensen är 4–7 år.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.