Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

HELLP-syndromet


Uppdaterad den: 2021-08-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • HELLP-syndromet betraktas som en form av svår preeklampsi med generell organpåverkan.
 • HELLP-syndromet:
  • H = hemolysis
  • EL = elevated liver enzymes
  • LP = low platelets
 • Hypertoni eller proteinuri är inte obligata fynd.

Epidemiologi

 • Syndromet förekommer i cirka 0,5–0,9 % av samtliga graviditeter.
 • Cirka 10–20 % av gravida kvinnor med svår preeklampsi utvecklar HELLP-syndrom.
 • I 10–20 % av fallen ses ingen hypertoni eller proteinuri.

Etiologi och patogenes

 • Det finns teorier om att HELLP-syndromet beror på dels genetiska faktorer och dels inflammatoriska faktorer.
 • Som vid preeklampsi misstänks abnormal utveckling av placenta som följs av ett dysfunktionellt maternellt immunrespons.

ICD-10

 • O14.1 Svår preeklampsi
 • O14.2 HELLP-syndrom

Anamnes

 • Ofta klinisk bild med akuta, svåra epigastriesmärtor, kräkningar och illamående.
 • Majoriteten av kvinnor som utvecklar HELLP-syndromet har diagnosticerats med proteinuri och högt blodtryck under graviditeten. 
 • De flesta gravida kvinnor diagnostiserats med HELLP-syndrom i gestationsvecka 27–37.
 • Kan även utvecklas postpartum hos vissa kvinnor. 

Kliniska fynd

 • Hemolys, förhöjda leverenzymer och låga trombocyter.
 • Hypertoni eller proteinuri är inte obligat, men kan ses hos de flesta patienter. 
 • Symtomen kan förväxlas med virussjukdom och sjukdom i gallvägarna på grund av allmän sjukdomskänsla.

Utredning av HELLP-syndrom

 • Initieras vid klinisk bild. 
 • Blodtryck och urinsticka i primärvården. 
 • Hemolys bestämt med haptoglobin (<0,25 g/L) eller LD (>600 E/L eller >10 µkat/L), TPK <100 x 109/L samt ASAT eller ALAT >1.2 µkat/L.
 • Ultraljud kan vara indicerat vid misstanke om risk för leverruptur. 

Differentialdiagnoser

 • Akut fettlever (AFLP)
 • Trombotisk trombocytopen purpura (TTP)
 • Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)
 • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • Lungemboli/Pleurit
 • Hjärtinfarkt
 • Hepatit (autoimimmun och viral)
 • Kolangit/Kolecystit/Akut pankreatit
 • Gastrit/ulcus
 • Appendicit
 • Pyelit/hydronefros
 • Migrän (om det börjar under graviditet)

Behandling av HELLP-syndrom

 • Förlossning är den enda botande behandlingen vid utveckling av HELLP-syndrom.
 • Beroende på gestationsvecka och kvinnans tillstånd görs bedömning angående när förlossning är indicerat. 

Läkemedelsbehandling

 • Behandla preeklampsi.
 • Profylaktisk behandling med magnesiumsulfat ges före och under transport utanför klinik med utökade resurser.
 • Korrigering av eventuell koagulationsrubbning.

Annan behandling

 • Kortikosteroider kan ges för fetal lungmognad. 

Komplikationer

 • Leverruptur
 • Akut njursvikt, lungödem, koagulationsrubbningar, placentaavlossning, eller eklampsi och hjärnskada
 • Disseminerad intravasal koagulation (DIC)
 • Abruptio placenta

Prognos

 • Risken för mor är störst i fall av extrem hypertoni, fulminant hemolys och leverskada manifesterad genom ikterus och mycket höga koncentrationer av ALAT, ASAT, LD och lågt antal blodplättar.
 • En viktig orsak till dålig prognos är att diagnosen ofta ställs sent i förloppet.

 

Kontroll 

 • Utredning angående antifosfolipidsyndrom (APS) är indicerad hos kvinnor som diagnostiserat med HELLP-syndrom.
 • Alla kvinnor med preeklampsi eller graviditetshypertoni ska planeras in för blodtryckskontroll inom en vecka efter förlossningen. 
 • Planera för återbesök till läkare 8–12 veckor efter förlossning.
 • Årlig uppföljning av kvinnor som haft hypertoni under graviditet rekommenderas.
 • Vid nästa graviditet remiss för bedömning angående riskfaktorer och skärpt övervakning. 

Annons
Annons
Annons

Annons