Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Ovarialcancer


Uppdaterad den: 2019-09-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Ovarialcancer indelas grovt i epitelial ovarialcancer (cirka 90 %) och icke-epitelial ovarialcancer (6 %)
 • Klassificeras också efter antagna ursprungliga celler, ytepitel, stroma och könsceller.

Epidemiologi

 • Incidens:
  • Cirka 700 nya fall årligen i Sverige.
 • Ålder:
  • Kvinnor i alla åldrar kan drabbas, men det är mycket ovanlig att få ovarialcancer före 30-årsåldern:
   • Germinalcellstumörer drabbar i regel flickor och unga kvinnor4
  • Högst incidens i 70-årsåldern
 • Arv:
  • Cirka 10 % av ovarialcancerfallen är ärftliga, där man i familjer med ovarialcancer har funnit två gener, BRCA1 och BRCA2

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Risken verkar vara relaterad till kvinnans totala antal ägglossningar:
  • Ökad risk vid låg paritet, sen menopaus.
  • P-piller skyddar mot utveckling av ovarialcancer.
 • Hormonbehandling under klimakteriet är associerad med en liten ökning av förekomsten av ovarialcancer

Patogenes

 • Symtom uppstår oftast först efter att sjukdomen har brutit genom ytan på äggstocken och ut i bukhålan, eller spridit sig till andra organ, läs mer om spridning under Förlopp och komplikationer nedan.
 • På grund av avsaknaden av symtom och effektiva screeningmetoder i tidiga stadier har omkring 70 % av kvinnorna med ovarialcancer en avancerad sjukdom vid tidpunkten för diagnos.

ICD-10

 • C56 Malign tumör i äggstock

Anamnes

 • I tidiga stadier ger sjukdomen få symtom.
 • Lindriga och ospecifika bukbesvär kan förekomma, tillståndet kan därför lätt misstolkas som mag- och tarmbesvär.
 • Uppsvälld och utspänd mage, underlivsblödning, nedsatt aptit, frekvent blåstömning, buksmärtor och rektal blödning är associerad med förekomst av ovarialcancer.
 • Kvinnor som är ≥50 år med symtom på irritabel tarmsjukdom (IBS) som uppkommit inom de senaste 12 månaderna bör utredas för att utesluta ovarialcancer, eftersom IBS sällan debuterar för första gången hos kvinnor i den åldern.
 • Vid långt gångna tillstånd kan smärtorna bli uttalade och kvinnan kan ha en fyllnadskänsla i buken.

Kliniska fynd

 • Bäcken- eller bukexpansivitet
 • Ascites
 • Pleuravätska utan annan uppenbar orsak
 • Bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande)
 • Ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken
 • Djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan uppenbar orsak
 • Gynekologisk undersökning:
  • Palpabel tumör i adnex
  • Hård, oregelbunden, fixerad resistens

Utredning av äggstockscancer

 • Vid misstanke om ovarialcancer:
  • Allmän anamnes inklusive gynekologisk anamnes och cancerärftlighet
  • Klinisk status inklusive allmäntillstånd, palpation av ytliga lymfkörtelstationer, bukpalpation, rektalundersökning och auskultation av hjärta och lungor
  • Kreatinin och S-CA 125 
  • Om misstanken kvarstår ska patienten remitteras till gynekolog
 • Hos gynekolog vid misstanke om ovarial cancer:
  • Klinisk undersökning:
   • Inspektion /palpation av buk och bröst:
    • Vid hereditet för bröst- eller ovarialcancer rekommenderas mammografi om det inte har gjorts inom det senaste året
   • Gynekologisk undersökning inkluderande palpation per rektum.
   • Noggrann undersökning av lymfkörtelstationer:
    • Finnålspunktion av eventuellt förstorade körtlar
  • Vaginalt ultraljud:
   • Ger en fingervisning om hur benign eller malign tumören är. Används tillsammans med S-CA 125 för riskbedömning om malignitet.
 • Utredning vid specialistklinik:
  • Utvidgad blodprovstagning, cancermarkörer, DT buk och thorax med kontrast, anamnes cancerärftlighet, eventuellt cytologiskt prov från ascites eller pleuravätska, eventuellt biopsi från förstorad lymfkörtel.

Differentialdiagnoser

 • Benigna ovarialcystor
 • Endometrios
 • Abscess i bäcken eller adnex
 • Kolorektal cancer
 • Divertikulit
 • Irritabel tarm (IBS)
 • Myom i livmodern
 • Metastaser i äggstockarna
 • Tuberkulos i bäckenet
 • Urologisk tumör
 • Lymfom

Behandling av ovarialcancer

 • Kirurgi är förstahandsbehandlingen och har två huvudsakliga syften:
  • Ta bort tumörvävnad
  • Göra en noggrann stadieindelning
 • Neoadjuvant och adjuvant cytostatikabehandling rekommenderas vid avancerad ovarialcancer.
 • Adjuvant cytostatikabehandling rekommenderas också vid endometrioid cancer samt klarcellig cancer oavsett stadium.
 • Extern strålbehandling mot hela buken förlänger inte den totala överlevnaden och rekommenderas inte som primärbehandling. Palliativ strålbehandling kan ha en god symtomlindrande effekt vid lokaliserade recidiv av ovarialcancer.
 • Se Nationellt vårdförlopp för epitelial ovarialcancer för detaljerad beskrivning av behandling.

Förebyggande åtgärder

 • Profylaktisk salpingo-ooforektomi:
  • Kan vara aktuellt för kvinnor som har den högsta risken för ärftlig cancer
  • Medför prematur menopaus
 • Provtagning av färsk tumörvävnad:
  • Rekommenderas för analys av ärftlig eller förvärvad BRCA-mutation.
  • Om påvisad BRCA-mutation bör remiss erbjudas till en cancergenetisk mottagning för rådgivning och blodprovstagning för fastställande av eventuell ärftlighet.

Komplikationer

 • Vid diagnostidpunkten har en hög andel lokal inväxt eller fjärrmetastaser.

Prognos

 • I Sverige är den registrerade relativa femårsöverlevnaden 44 % och tioårsöverlevnaden cirka 40 %
 • Prognosen är starkt relaterad till stadium, men även histologi spelar en viktig roll.

Källor

 • Nationellt vårdprogram äggstockscancer, RCC 2015
 • Nationellt vårdprogram Icke-epiteliala äggstockstumörer Nationellt vårdprogram, RCC 2018
 • Primärvårdsversion av standardiserat vårdförlopp för cancer äggstockscancer, RCC
 • Doubeni CA, Doubeni ARB, Myers AE. Diagnosis and management of ovarian cancer. Am Fam Physician. 2016 Jun 1;93(11):937-944.

Annons
Annons
Annons

Annons