Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Aplastisk anemi


Uppdaterad den: 2019-03-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Definition

 • Alla hematopoetiska celler kommer från en pluripotent stamcell. Skada på eller undertryckning av denna stamcell resulterar i pancytopeni – minskning av röda blodkroppar, neutrofiler och blodplättar.
 • Aplastisk anemi definieras som pancytopeni i blod kombinerad med en hypocellulär benmärg.

Bakgrund och epidemiologi

 • 2–5 fall per miljon per år (med undantag av aplasi som resultat av cancerbehandling).
 • Vanligast hos unga (15–20 år) och hos äldre > 60 år.

Etiologi

 • Många orsaker:
  • Idiopatisk, sannolik autoimmun, är vanligast och utgör cirka 70–80 % av fallen
  • Systemisk lupus erytematosus
  • Cytostatika – dosberoende pancytopeni
  • Strålbehandling
  • Toxiner, bensen, arsenik, alkohol
  • Infektioner
  • Läkemedel – bland annat icke-steroida antiinflammatoriska medel, guldsalter, sulfonamider, kloramfenikol, glibenklamid, fenytoin och karbamazepin
  • Hepatit A–E
  • Graviditet
  • Hereditära sjukdomar som till exempel Fanconianemi – svarar dåligt på immunosuppressiv behandling

ICD-10

 • D61 Andra aplastiska anemier

Anamnes och kliniska fynd

 • Aplastisk anemi utvecklas oftast gradvis under veckor till månader.
 • Tillståndet blir manifest genom konsekvenserna av benmärgssvikt:
  • Anemi – slöhet, trötthet, dyspné, hjärtklappning och så vidare
  • Neutropeni – recidiverande infektioner, feber
  • Trombocytopeni – blödningar i slemhinnor och hud
 • Läkemedelsexponering, yrkesmässig exponering, tecken på genomgången infektion, familjär disposition?

Diagnostik och undersökning

 • Basprover:
  • Hb, leukocyter, trombocyter, differentialräkning, retikulocyter, folsyra, S-järn, järnmättnad, ferritin, ALP, GT, ALAT
 • Utvidgad provtagning:
  • Virusserologi, HLA-provtagning, cytogenetik

Differentialdiagnoser

 • Myelodysplastiskt syndrom (hypoplastisk).
 • Akut lymfatisk leukemi, cellfattig typ.
 • Akut myeloisk leukemi, cellfattig typ.
 • Myelofibros.
 • Infiltrerande sjukdomar som lymfom, myelom, cancer, hårcellsleukemi.
 • Megaloblastär anemi (B12 eller folat).
 • Systemisk lupus erytematosus.
 • Infektioner som tuberkulos, hiv och brucellos.

Läkemedelsbehandling

 • Tre huvudbehandlingar:
  • Immunosuppressiv behandling
  • Allogen benmärgstransplantation
  • Stödbehandling: transfusioner, antibiotika
 • Första behandlingsval för personer över 50 år är immunosuppressiva – exempelvis antitymocytglobulin, ciklosporin och prednisolon:
  • Antitymocytglobulin (ATG) + ciklosporin är första linjens behandling hos alla som inte är aktuella för benmärgstransplantation
  • Kombination av ATG med ciklosporin A kan övervägas hos patienter som inte är sköra

Annan behandling

 • Benmärgstransplantation är den bästa behandlingen på personer under 50 år (på grund av ökad mortalitet i högre åldrar), om det går att få benmärg från HLA-matchande donator (syskon).

Prognos

 • Patienter <30 år har en femårsöverlevnad på >90 % medan siffran är <30 % hos patienter över 70 år.
 • Tidig transplantation på unga patienter ger tillfrisknande hos över 60–70 %.
 • Immunosuppressiv behandling ger delvis positiv respons hos cirka 30–75 %.

Komplikationer

 • Livshotande infektioner, blödningar, allvarlig anemi. 

Uppföljning

 • Sker på hematologisk enhet. 

Källor

 • Swedish group for blood and marrow transplantation. Utredning och behandling av aplastisk anemi. Svensk förening för hematologi. 2019. 
 • Young NS. Aplastic anemia. N Engl J Med 2018; 379(17): 1643-1656. 
 • Killick SB, Bown N, Cavenagh J, et al; British Society for Standards in Haematology. Guidelines for the diagnosis and management of adult aplastic anaemia. Br J Haematol. 2016;172:187-207. 
 • Vaht K, Göransson M, Carlson K, et al. Incidence and outcome of acquired aplastic anemia: real-world data from patients diagnosed in Sweden from 2000-2011. Haemtologica 2017; 102(10): 1683-1690.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons