Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Aplastisk anemi


Uppdaterad den: 2022-01-31

Annons

Definition

 • Alla hematopoetiska celler kommer från en pluripotent stamcell. Skada på eller undertryckning av denna stamcell resulterar i pancytopeni – minskning av röda blodkroppar, neutrofiler och blodplättar.
 • Aplastisk anemi definieras som pancytopeni i blod kombinerad med en hypocellulär benmärg.

Bakgrund och epidemiologi

 • 2–5 fall per miljon per år (med undantag av aplasi som resultat av cancerbehandling).
 • Vanligast hos unga (15–20 år) och hos äldre > 60 år.

Etiologi

 • Många orsaker:
  • Idiopatisk, sannolik autoimmun, är vanligast och utgör cirka 60 % av fallen
  • Systemisk lupus erytematosus
  • Cytostatika – dosberoende pancytopeni
  • Strålbehandling
  • Toxiner, bensen, arsenik, alkohol
  • Infektioner
  • Läkemedel – bland annat icke-steroida antiinflammatoriska medel, guldsalter, sulfonamider, kloramfenikol, glibenklamid, fenytoin och karbamazepin
  • Hepatit A–E
  • Graviditet
  • Hereditära sjukdomar som till exempel Fanconianemi – svarar dåligt på immunosuppressiv behandling
Annons
Annons

ICD-10

 • D61 Andra aplastiska anemier

Anamnes och kliniska fynd

 • Aplastisk anemi utvecklas oftast gradvis under veckor till månader.
 • Tillståndet blir manifest genom konsekvenserna av benmärgssvikt:
  • Anemi – slöhet, trötthet, dyspné, hjärtklappning och så vidare
  • Neutropeni – recidiverande infektioner, feber
  • Trombocytopeni – blödningar i slemhinnor och hud
 • Läkemedelsexponering, yrkesmässig exponering, tecken på genomgången infektion, familjär disposition?

Diagnostik och undersökning

 • Basprover:
  • Hb, leukocyter, trombocyter, differentialräkning, retikulocyter, folsyra, S-järn, järnmättnad, ferritin, ALP, GT, ALAT
 • Utvidgad provtagning:
  • Virusserologi, HLA-provtagning, cytogenetik

Differentialdiagnoser

 • Myelodysplastiskt syndrom (hypoplastisk).
 • Akut lymfatisk leukemi, cellfattig typ.
 • Akut myeloisk leukemi, cellfattig typ.
 • Myelofibros.
 • Infiltrerande sjukdomar som lymfom, myelom, cancer, hårcellsleukemi.
 • Megaloblastär anemi (B12 eller folat).
 • Systemisk lupus erytematosus.
 • Infektioner som tuberkulos, hiv och brucellos.
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Läkemedelsbehandling

 • Tre huvudbehandlingar:
  • Immunosuppressiv behandling
  • Allogen benmärgstransplantation
  • Stödbehandling: transfusioner, antibiotika
 • Första behandlingsval för personer över 40 år är immunosuppressiva – exempelvis antitymocytglobulin, ciklosporin och prednisolon:
  • Antitymocytglobulin (ATG) + ciklosporin är första linjens behandling hos alla som inte är aktuella för benmärgstransplantation
  • Kombination av ATG med ciklosporin A kan övervägas hos patienter som inte är sköra

Annan behandling

 • Allogen benmärgstransplantation:
  • Indicerad hos personer <20 år
  • Är den bästa behandlingen på personer 20–40 år (på grund av ökad mortalitet i högre åldrar), om det går att få benmärg från HLA-matchande donator (syskon)

Prognos

 • Patienter <30 år har en femårsöverlevnad på >90 % medan siffran är <30 % hos patienter över 70 år.
 • Tidig transplantation på unga patienter ger tillfrisknande hos över 60–70 %.
 • Immunosuppressiv behandling ger delvis positiv respons hos cirka 30–75 %.

Komplikationer

 • Livshotande infektioner, blödningar, allvarlig anemi. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Uppföljning

 • Sker på hematologisk enhet. 

Källor

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.