Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Myelofibros


Uppdaterad den: 2021-04-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Bakgrund

 • Kroniskt klonalt myeloproliferativt tillstånd med ineffektiv hematopoes (anemi), med så småningom förstadier till röda och vita blodkroppar i blodet (leukoerytroblastisk blodbild), splenomegali till följd av extramedullär hematopoes (myeloid metaplasi) samt tilltagande benmärgsfibros.
 • Primär myelofibros (PMF):
  • En egen entitet i förhållande till annan myeloproliferativ sjukdom
 • Sekundär myelofibros:
  • Benmärgsfibros till följd av en annan sjukdom, typiskt efter polycytemia vera eller essentiell trombocytos

Epidemiologi

 • PMF:
  • 0,5 per 100 000 personår
  • Medianålder vid diagnos 72 år

Etiologi och patogenes

 • PMF är en form av Philadelphianegativ myeloproliferativ neoplasi.
 • Mutationer i JAK2 förekommer hos 50–60 %, mutationer i CALR i 20–35 % och mutationer i MPL i 4 % av alla med MPF.

ICD-10

 • D47.4 Osteomyelofibros
 • C94.6 Myelodysplastisk och myeloproliferativ sjukdom, ej klassificerad

Anamnes

 • Symtomen vid PMF är varierande, beroende på om det föreligger cytopenier eller proliferation.
 • Allmänna symtom som trötthet och viktnedgång är vanliga:
  • Anemisymtom som blekhet och dyspné förekommer
  • Lätt feber och nattsvettningar kan förekomma
 • Förstorad mjälte ger fyllnadskänsla, eventuellt med smärta. 
 • Trombotiska händelser och/eller blödningar förekommer.

Kliniska fynd

 • Tecken på anemi.
 • Splenomegali.
 • Tecken på trombos eller blödningar/petekier.
 • Tecken på viktnedgång eller nattsvettningar (B-symtom).

Utredning av myelofibros

 • Viktiga blodprover vid misstanke är blodstatus med leukocytdifferentiering och LD.
 • Avvikande nivåer av erytrocyter, trombocyter och leukocyter kan ge välgrundad misstanke om myeloproliferativ neoplasi.
 • Diagnosen baseras på benmärgsbiopsi, uteslutande av andra kriterier/egenskaper, påvisande av mutationer, påvisande av annan klonal markör, symtom och fynd.
 • Diagnoskriterier återfinns i Nationellt vårdprogram för myeloproliferativ neoplasi

Differentialdiagnoser

 • Andra myeloproliferativa neoplasier:
  • Polycytemia vera
  • Essentiell trombocytos
 • Kronisk myeloid leukemi
 • Myelodysplastiskt syndrom
 • Hårcellsleukemi
 • Akuta leukemier
 • Reaktion på annan malignitet, inflammatoriskt tillstånd, infektion eller D-vitaminbrist

Behandling av myelofibros

 • Behandlingen beror på patientens risknivå:
  • Vid låg risk utan symtom rekommenderas observation
  • Vid låg risk med symtom kan läkemedel som hydroxyurea, ruxolitinib eller IFN-alfa övervägas
  • Vid hög risk rekommenderas allogen stamcellstransplantation eller behandling med ruxolitinib
 • Optimal behandling för riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom:
  • Ges vid bakomliggande riskfaktorer
  • Behandling med ASA och statiner bör övervägas
 • Mer information om behandling finns i Nationellt vårdprogram för myeloproliferativ neoplasi.

Komplikationer

 • Infektioner (20–60 %).
 • Kardiovaskulära komplikationer, inklusive hjärtsvikt (20–50 %).
 • Tromboembolisk sjukdom (10–40 %).
 • Blödningar (30 %).
 • Övergång till sekundär akut leukemi (10–30 %).
 • Sekundär cancersjukdom.

Prognos

 • Överlevnaden har uppskattats till 2–11 år beroende på förekomst av riskfaktorer.

Källor

 • Regionala cancercentrum i samverkan. Nationellt vårdprogram för myeloproliferativ neoplasi. Fastställt 2021-01-14.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons