Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Akut lymfatisk leukemi (ALL)


Uppdaterad den: 2023-09-06

Annons

Bakgrund

 • Cancersjukdom som utgår från snabbväxande, omogna lymfatiska celler (lymfoblaster).
 • Indelas i 3 olika grupper beroende på om det är B- eller T-lymfoblastlinje och på mognadsgrad:1
  • B-ALL – vanligast och jämnt fördelad över åldrar
  • T-ALL – framför allt bland yngre män
  • Burkitt leukemi – minst vanlig och förekommer framför allt hos äldre
 • ALL klassificeras beroende på immunfenotyp och genetiska förändringar enligt WHOs klassifikation.
 • Om blastandelen i benmärgen är <20 % och det finns ett engagemang utanför benmärgen (lymfkörtlar, lever, mjälte, centrala nervsystemet, hud eller testiklar), klassificeras tillståndet som lymfoblastlymfom respektive Burkitt lymfom istället för ALL.

Epidemiologi

 • Under perioden 2015–2019 registrerades i Sverige 366 patienter <18 år med ALL:
  • Hos barn högst incidens i åldern 3–5 år
 • Varje år insjuknar i Sverige cirka 50 vuxna personer i ALL, med en medianålder på drygt 50 år.

Etiologi och patogenes

 • Genetiska förändringar som uppkommit i de sjuka cellerna leder till att deras funktioner förändras:
  • Försämrad utmognad och differentiering
  • Okontrollerad proliferation medför hämning av normala celler i benmärgen och cytopeni i en eller flera cellinjer
  • Philadelphia-kromosomen, BCR-ABL1, är vanligast förekommande vid B-ALL
Annons
Annons

ICD-10

 • C91- Lymfatisk leukemi

Anamnes

 • Anamnesen är ofta subakut (dagar till veckor) med:
  • Trötthet, ospecifika allmänsymtom – anemi
  • Frekventa infektioner – granulocytopeni
  • Blödningstendens i hud och slemhinnor – trombocytopeni
  • Nattsvettningar och låggradig feber
  • Värk och ömhet i skelettet

Kliniska fynd

 • Allmäntillståndet kan vara betydligt nedsatt.
 • Feber.
 • Blekhet, andra anemitecken.
 • Hudblödningar – peteckier, eckymoser, hematom.
 • Pågående infektion.
 • Lymfkörtelsvullnad.
 • Måttlig hepatosplenomegali.
 • Palpationsömhet över ben, särskilt sternum och tibia.

Utredning av akut lymfatisk leukemi

Välgrundad misstanke om akuta leukemier enligt Nationellt vårdprogram

 • Följande fynd utan rimlig förklaring ska föranleda misstanke (enskilt eller tillsammans):
  • Nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla
  • Blåmärken eller blödningstendens
  • Infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (>2 veckor)
 • Misstanke ska föranleda snar kontroll av:
  • Blodstatus med differentialräkning av vita blodkroppar
  • Fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
  • Koagulationsprover – om patienten har blödningssymtom
 • Välgrundad misstanke föreligger vid ≥1 av följande:
  • Omogna vita blodkroppar i perifert blod (exempelvis blaster eller promyelocyter)
  • Anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni utan annan förklaring
  • Avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus
 • Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.
 • Observera: Vid påverkat allmäntillstånd eller alarmerande provsvar ska hematologjour eller motsvarande kontaktas omedelbart för akut bedömning.
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Mononukleos
 • Akut myeloisk leukemi
 • Kronisk lymfatisk leukemi
 • Olika typer av lymfom

Behandling av akut lymfatisk leukemi

 • Akut lymfatisk leukemi är ett heterogent tillstånd och olika behandlingsprotokoll föreligger utifrån immunfenotyp, cytogenetik och risk.
 • Kombinationsbehandling med olika medel i olika faser är essentiellt, strålbehandling är sällan aktuellt.
 • Ställningstagande till fertilitetsbevarande åtgärder inför behandlingsstart.
 • Infektionsförebyggande åtgärder.
 • Behandling i upp till 2,5 år och för vissa undergrupper tillsvidarebehandling.
 • Till patienter med hög risk för återfall rekommenderas allogen hematopoetisk stamcellstransplantation om möjligt med hänsyn till ålder och samsjuklighet.
 • För detaljerad beskrivning av behandlingsrekommendationer, se Nationellt vårdprogram för akut lymfatisk leukemi, ALL.

Komplikationer

 • Svåra infektioner eller blödningar.
 • Nutritionsproblem på grund av infektioner och sår i munhålan.
 • Neuropati till följd av cytostatikabehandling.
 • Psykiska besvär, diabetesutveckling och osteonekros tillföljd av högdos steroidbehandling.
 • Förtoppning som biverkan till behandling.

Prognos

 • 3-årsöverlevnaden för vuxna är cirka 50 %, men prognosen är starkt kopplad till ålder.
 • Recidiv är svårbehandlade och frekvensen recidiv ökar med stigande ålder.
 • Omkring 85 % av barn och yngre vuxna med T-ALL kan botas med dagens behandlingsmetoder.
 • Cytogenetiska avvikelser har ett starkt prognostiskt prediktivt värde.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.