Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Kronisk myeloisk leukemi (KML)


Uppdaterad den: 2021-04-13

Annons

Bakgrund

 • Kronisk myeloisk leukemi (KML) innebär klonal proliferation på grund av malign transformation av stamcell med överproduktion av främst myeloiska blodceller.
 • Tillståndet delas in i kronisk fas, accelererad fas och blastfas. I Sverige används oftast WHO-systemet för indelning i dessa tre faser.

Epidemiologi

 • Varje år konstateras cirka 100 nya fall i Sverige, motsvarande 0,9–1 per 100 000 invånare och år.
 • Sjukdomen uppträder något oftare hos män än kvinnor.
 • Medianåldern vid diagnos är cirka 59 år.
 • Eftersom överlevnaden är god och tillståndet kroniskt är prevalensen betydligt högre än incidensen, cirka 1550 fall beräknades finnas år 2020.

Etiologi och patogenes

 • KML är en sjukdom i hematopoetiska stamceller till följd av en translokation t(9;22) mellan generna BCR och ABL1, oftast som en så kallad Philadelphiakromosom.
 • KML indelas i tre sjukdomsfaser, med ökande behandlingsresistens:
  • Kronisk fas:
   • De flesta (>90%) är i kronisk fas vid diagnostillfället
  • Accelererad fas:
   • Symtomen ökar
   • Det blir en ökning av antalet blaster och basofila granulocyter i perifert blod
  • Blastkris:
   • När blastkris uppstår liknar sjukdomsbilden akut leukemi där immunfenotypen kan vara lymfoblastisk eller myeloblastisk
Annons
Annons

ICD-10

 • C92.1 Kronisk myeloisk leukemi [KML], BCR/ABL1-positiv

Anamnes

 • Ungefär hälften är asymtomatiska vid diagnostidpunkten.
 • Symtomen kan vara uttalade med trötthet, feber, nattsvettningar, blödningstendens, viktnedgång och eventuellt skelettsmärtor.
 • Fyllnadskänsla och obehag i magen på grund av splenomegali kan finnas, ibland smärtor från en mjältinfarkt.
 • Infektioner, trombos eller blödning på grund av granulocyt- och trombocytdysfunktion är sällsynt i tidig kronisk fas.

Kliniska fynd

 • Ibland förstorad mjälte
 • Svullna lymfkörtlar är ovanligt.

Utredning av kronisk myeloisk leukemi

 • Fynd som granulocytos med många omogna myeloiska celler, med eller utan basofili, anemi, trombocytos och splenomegali ger misstanke om sjukdomen.
 • Diagnosen ställs genom påvisande av Philadelphiakromosom och/eller BCR-ABL-hybridgen med kromosomanalys, PCR eller FISH (fluorescent in situ hybridisering).
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Myelofibros.
 • Reaktiv leukocytos på grund av cancer, inflammation eller infektion.

Behandling av kronisk myeloisk leukemi

 • Behandling bör inledas när diagnosen är klar, även om patienten inte har symtom.
 • Behandling med tyrosinkinashämmare (TKI) kan oftast förhindra övergång till blastfas.
 • Tyrosinkinashämmare måste tas i tablettform dagligen under många år för att undertrycka sjukdomen.
 • Tyrosinkinashämmare kan ge biverkningar och vissa patienter utvecklar resistens mot given tyrosinkinashämmare.
 • I vissa fall kan allogen stamcellstransplantation bli aktuellt.
 • För detaljerad behandling i olika sjukdomsfaser, se se Nationellt vårdprogram kronisk myeloisk leukemi, KML.

Komplikationer

 • Livshotande infektioner.
 • Blödningar.
 • Tumörlyssyndrom (TLS):
  • Beror på snabbt sönderfall av ett stort antal tumörceller, har beskrivits i enstaka fall vid accelererad fas och blastfas
 • Behandlingsrelaterade komplikationer, tyrosinkinashämmare:
  • Hematologisk toxicitet med perifera cytopenier
  • Andra allvarliga biverkningar kan ses och varierar mellan de olika preparaten, såsom lungödem, pleuravätska, ascites, leverpåverkan, accelererad ateroskleros, kolit, pleurit, hypertoni, diabetes, hyperlipidemi

Prognos

 • Patienter som vid diagnos är <70 år och i kronisk fas har en överlevnad som nästan motsvarar den för normalbefolkningen.
 • Patienter >70 år har en något sämre överlevnad.
 • Prognosen för den lilla grupp som diagnostiseras i, eller övergår till blastfas är mycket allvarlig.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.