Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Non-Hodgkin lymfom


Uppdaterad den: 2023-07-10

Annons

Bakgrund

Definition

 • Malign utveckling av lymfoid vävnad:
  • Histologisk undersökning skiljer mellan non-Hodgkin och Hodgkins lymfom
 • Non-Hodgkin lymfom är en heterogen sjukdomsgrupp med neoplastisk proliferation av lymfoida celler i lymfkörtlar eller annan lymfoid vävnad.

Klassifikation (WHO)

 • De enskilda sjukdomarna skiljs åt genom kombinerade kriterier för morfologi, immunfenotyp, genetiska förändringar och klinisk bild:
  • Kliniska sjukdomar har avgränsats om de skiljer sig tydligt åt vad gäller biologiska mekanismer och behandlingsrespons
 • Non-Hodgkin lymfom delas in i över 30 olika underdiagnoser med huvudgrupperna:
  • B-cellslymfom
  • T-/NK-cellslymfom

Epidemiologi

 • I Sverige får årligen cirka 1 700 personer diagnosen non-Hodgkin lymfom, något vanligare hos män jämfört med kvinnor:
 • Aggressiva B-cellslymfom:
  • Diffust storcelligt B-cellslymfom: 500–600 nya fall årligen
  • Primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom: cirka 10 nya fall årligen
  • Burkittlymfom: cirka 15–20 nya fall bland vuxna årligen
 • Primära CNS-lymfom 50–60 nya fall årligen
 • T-cellslymfom: cirka 100 nya fall årligen
 • Mantelcellslymfom: 80–100 nya fall årligen

Etiologi och patogenes

 • B-cellslymfom:
  • De olika lymfomsjukdomarna avspeglar differentieringsstadier av normala B-celler och utgör ett viktigt underlag för klassifikationen
  • Fel i differentieringsprocessen är sannolikt orsak till att maligna kloner uppstår
 • Predisponerande faktorer:
  • Exponering för joniserande strålning och/eller alkylerande cytostatika, bland annat efter behandling av Hodgkins lymfom
  • Non-Hodgkin lymfom är associerat med:
   • Infektion av Helicobacter pylori (vid gastrisk extranodalt marginalzonslymfom, GMALT)
   • Hiv
   • Humant T-cellslymfotropt virus typ 1 (HTLV-1)
   • EBV-infektion
   • Celiaki (intestinala T-cellslymfom)
   • Dermatitis herpetiformis
   • Autoimmuna sjukdomar
   • Immunsuppressiv behandling
Annons
Annons

ICD-10

 • C82 Follikulärt lymfom
 • C83.0 Småcelligt B-cellslymfom
 • C84 Mogna T/NK-cellslymfom
 • C85 Andra och icke specificerade typer av non-Hodgkin-lymfom
 • C96 Övriga och icke specificerade maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad

Anamnes

 • Indolenta non-Hodgkin lymfom:
  • Ofta utbredda till många lymfkörtelstationer och/eller benmärg
  • Växer i regel långsamt
 • Aggressiva non-Hodgkin lymfom:
  • Utvecklas i regel snabbt
 • Observera särskilt klinisk progressionshastighet och eventuell spontan tillbakagång av sjukdomen.
 • Lymfadenopati är en vanlig presentation, kan också ge symtom från mediastinum och bakre bukvägg/bäcken.

Allmänsymtom (B-symtom)

 • B-symtom ses hos cirka 20 % med indolenta lymfom och 40 % med aggressiv sjukdom
 • Nattsvettningar:
  • Återkommande kraftiga nattsvettningar den senaste månaden
 • Feber:
  • Persisterande eller recidiverande feber >38o C den senaste månaden utan känd annan orsak
 • Viktminskning:
  • >10 % de senaste 6 månaderna

Andra symtom

 • Trötthet.
 • Infektionstendens:
  • Många har recidiverande infektioner och många antibiotikakurer innan diagnosen ställs
 • Förstorade lymfkörtlar, vanligen på halsen, i axiller och/eller i ljumskar:
  • Maligna lymfkörtlar är oftast fasta och oömma, medan reaktiva lymfkörtlar ofta är mindre fasta och ömmande
 • Förstorad mjälte och/eller lever förekommer i sällsynta fall.
 • Lokala symtom från magtarmkanalen och öron-näsa-hals, eventuellt från testiklar, CNS eller skelett.
 • Kraftlöshet eller neurologiska bortfall vid medullaaffektion.
 • Dyspné kan förekomma.
 • Hudklåda kan förekomma.

Kliniska fynd

 • Lymfadenopati – bedöm plats, konsistens, mobilitet, storlek (>1,5 cm) och ömhet:
  • Ökad malignitetsrisk vid supraklavikulär lymfkörteltumör jämfört med högre upp på halsen
 • Viktminskning.
 • Anemi – blek hud, skednaglar (koilonyki), munvinkelragader.
 • Hepatosplenomegali.
 • Fynd på grund av tryck från körtlar eller extranodal sjukdom:
  • Vena cava superior-syndrom
  • Abdominell tumör och ryggsmärtor på grund av förstorade paraaortala körtlar
  • Lymfascites efter rupturerade lymfkärl

Utredning av non-Hodgkin lymfom

Välgrundad misstanke om maligna lymfom och KLL enligt Nationellt vårdprogram

 • Följande kan föranleda misstanke:
  • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning*
  • Palpabel mjälte
  • Feber >38 grader utan annan förklaring, exempelvis infektion
  • Oavsiktlig viktnedgång
  • Uttalade nattsvettningar
 • Kontrollera följande vid klinisk misstanke om lymfom eller KLL, exempelvis vid ovanstående symtom:
  • Blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter)
  • Fysikaliskt status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
  • Vid förstorade lymfkörtlar:
   • Bedömning av om det finns annan förklaring, exempelvis infektion, vaccination, genomgången operation eller sår
 • Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:
  • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring*
  • Palpabel mjälte, utan annan förklaring
  • Lymfocytos i differentialräkning (>10 x 109/L)
  • M-komponent IgM >10 g/L
  • Misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med annan utredning
  • Misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning
 • * Lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos >10 x 109 /L.
 • Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Reaktiv lymfkörtelsvullnad
 • Hodgkins lymfom
 • Akut lymfatisk leukemi, ALL
 • Sarkoidos – ger ofta förstorade lymfkörtlar i mediastinum
 • Hiv-infektion
 • Mononukleos
 • Metastaser

Behandling av non-Hodgkin lymfom

 • Faktorer som bidrar till val av behandling är typ av lymfom, lokalisation, utbredning, stadium, allmäntillstånd och ålder.
 • Behandlingsalternativ är strålbehandling, cytostatika, immunhämmande behandling och benmärgstransplantation.
 • För beskrivning av behandling vid olika typer av lymfom se Nationella vårdprogram för Aggressiva B-cellslymfom, Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi, Mantelcellslymfom, och T-cellslymfom.

Komplikationer

Seneffekter efter cytostatikabehandling

 • Infertilitet.
 • Koncentrationssvårigheter och försämrad fysisk kondition.
 • Lung- och hjärtsvikt.
 • Polyneuropati.
 • Nedsatt tandhälsa.
 • Sekundär leukemi eller myelodysplasi.
 • Fatigue.

Seneffekter efter strålbehandling

 • Muntorrhet och ökad frekvens av karies och tandköttssjukdomar efter strålning mot munhåla.
 • Hypotyreos, ateroskleros och TIA efter strålning mot halsen.
 • Ökad risk för bröstcancer hos kvinnor som fått strålbehandling mot mediastinum före 30 års ålder.
 • Hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, klaffel) och lungsjukdom (fibros, försämrad lungfunktion) efter strålbehandling mot mediastinum.
 • Diarré och malabsorption efter strålbehandling mot buken.
 • Muskelfibros och -atrofi som leder till myalgier och belastningsskador.
 • Lymfödem.

Sekundär cancer

 • Sekundära cancerformer kan uppstå efter behandling av non-Hodgkin lymfom.
 • Patienter som fortsätter att röka efter stråbehandling mot mediastinum har särskilt hög risk att få lungcancer och bör därför uppmanas att sluta röka.
 • Sekundära hematologiska cancerformer och dysplasier:
  • Myelodysplasi
  • Akut myeloisk leukemi
 • Andra sekundära cancerformer:
  • Bröstcancer och lungcancer hos patienter som är strålbehandlade mot bröstkorgen
  • Sarkom

Prognos

 • Relativ 5-årsöverlevnad i Sverige under perioden 2012–2016 var 71 % för män och 75 % för kvinnor med non-Hodgkin lymfom. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.