Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Hyperhidros

Hyperhidros (överdriven svettning) är för många ett livslångt handikapp, för andra går det över och för ytterligare en del ändrar det karaktär. Komplikationer av hyperhidros är bland annat fysiska eksem, luktproblematik, ångest, social fobi och isolering.


Publicerad den: 2018-12-21
Författare: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Sammanfattning

Definition
Primär hyperhidros är en ärftlig, somatisk sjukdom med uttalad ofysiologisk svettning som påverkar patientens fysiska och psykiska välbefinnande. Sekundär hyperhidros till annan sjukdom ska uteslutas innan diagnosen primär hyperhidros ställs.

Förekomst
Primär hyperhidros är relativt lika fördelad mellan könen. Prevalensen är knappt tre procent.

Kliniska fynd
Kroppsdelar som kan vara torra, fuktiga, blöta eller med rinnande svett beroende på patientens sympatiska påslag vid undersökningen. Vid behov av att utesluta sekundär hyperhidros görs ett fullständigt status med inriktning på denervation, malignitet/infektion, endokrinopati.

Diagnostik
Se kriterier i nedanstående text.

Behandling
Aluminiumklorid är förstahandsval vid behandling av händer, fötter och armhålor.

Definition

 • Primär hyperhidros är en ärftlig, somatisk sjukdom med uttalad ofysiologisk svettning som påverkar patientens fysiska och psykiska välbefinnande.
 • Primär hyperhidros kan vara fokal och/eller generell.
 • Patienter med hyperhidros har inte fler svettkörtlar än andra men fler nervsignaler till svettkörtlarna.
 • Fokal svettning drivs i huvudsak från det limbiska systemet och frontala cortex som reagerar på stimuli som stress, känslor, smärta – allt som ingår i begreppet arousal.
 • Sekundär hyperhidros till annan sjukdom ska uteslutas innan diagnosen primär hyperhidros ställs.

Bakgrund och epidemiologi

 • Ekkrina svettkörtlar finns över hela kroppen utom i läppar, glans/klitoris och labia minoris.
 • Apokrina svettkörtlar finns i huvudsak i axiller och ljumskar/underliv.
 • Apoekkrina körtlar är en hybrid som finns i axiller och ljumskar/underliv.
 • Ekkrina och apoekkrina körtlar producerar svett med framför allt vatten och natriumklorid (koksalt).
 • Apokrina körtlar producerar en liten, energirik, oljeliknande vätska som vid nedbrytning av hudens bakterier ger upphov till svettlukt. Om luktproblematiken blir ett medicinskt problem kallas detta bromhidros.
 • Ekkrin svett är viktig för nedkylning av kroppen och för god greppfunktion i händer och fötter.
 • Apokrin svett producerar feromoner som kan ha (haft) en funktion vid sexuell attraktion.

Förekomst

 • Primär hyperhidros är relativt lika fördelad mellan könen. Prevalensen är knappt tre procent.

Etiologi och patogenes

 • Genetisk orsak.
 •  Patologiskt ökad sympatikusaktivitet till svettkörtlarna vid stimuli som stress, värme, mat och ansträngning.

Predisponerande faktorer

 • Stress
 • Värme
 • Ansträngning
 • Mat, så kallad gustatorisk svettning, i synnerhet i ansikte/huvud.
 • Tryckreflexer, med svett i handflata och fotsula vid tryck från till exempel underlag eller verktyg.

Anamnes och kliniska fynd 

Anamnes 

 • Debutålder?
 • Från hur många kroppsdelar har patienten uttalad svettning?
 • Fysiska konsekvenser (eksem, svamp, Raynauds fenomen etc)?
 • Psykosociala konsekvenser i arbete/skola, fritid, privat?
 • Tidigare behandling med aluminiumklorid eller annan behandling?
 • Uteslut sekundär hyperhidros. 

Kliniska fynd

 • Kroppsdelar som kan vara torra, fuktiga, blöta eller med rinnande svett beroende på patientens sympatiska påslag vid undersökningen.
 • Vid behov av att utesluta sekundär hyperhidros görs ett fullständigt status med inriktning på denervation, malignitet/infektion, endokrinopati. 

Diagnostik och undersökning

Primär fokal hyperhidros
Minst två av nedanstående kriterier i minst sex månader krävs för diagnosen. Fokal hyperhidros involverar armhålor, ljumskar, händer och fötter.

 • Bilateral, symmetrisk svettning.
 • Ofta förekommande attacker av kraftig svettproduktion, minst en gång per vecka.
 • Svettproblematiken begränsar dagliga aktiviteter.
 • Debutålder innan 25 års ålder.
 • Hereditet
 • Normalisering av svettproduktionen under sömn.

Primär generell hyperhidros

 • Oftast senare debutålder.
 •  Värmeintolerans
 • Inte sällan nattliga svettningar.
 • Inkluderar åtminstone två av följande kroppslokaler: huvud, bröst, rygg, armar och ben.
 • Samma kriterier i övrigt som vid primär fokal hyperhidros. En del patienter lider av kombinationen primär fokal och generell hyperhidros.

Differentialdiagnoser

 • Bromhidros från axiller och ibland ljumskar, som enbart ger illaluktande svett.
 • Sekundär hyperhidros, se nedan. 

Dermatologi

Annons
Annons
 • Ekkrint nevus
 • Kärlsmissbildningar
 • Pretibialt myxödem

Gynekologi

 • Postmenopausal hyperhidros
 • Ooforektomier

Infektion

 • Brucellos
 • Hiv
 • Kronisk malaria
 • Tbc
 • Endokardit med flera infektionssjukdomar

Kirurgi

Annons
Annons
 • Kompensatorisk hyperhidros efter sympatektomi

Internmedicin

 • Diabetes (på grund av neuropati eller hypoglykemi)
 • Hypertyreos
 • Hypogonadism
 • Insulinom
 • Obesitas

Neurologi

 • Central och perifer lesion
 • Horners syndrom
 • Parkinsons sjukdom
 •  Polyneuropatier

Onkologi

 • Karcinoid
 • Lymfom med flera maligniteter
 • Antihormonbehandling

Psykiatri

 • Panikångest
 • Social fobi
 • Psykofarmaka

Iatrogen

 • Metadon eller andra opiater
 • Kolinergika
 • SSRI/SNRI
 • Antihormonbehandling (till exempel tamoxifen)

Behandling

 Sex väldefinierade områden behandlas med följande (ungefärlig prioritetsordning):

Armhålor

 • Aluminiumklorid
 • Botulinumtoxin
 • Antikolinergika
 • Kalciumblockerare
 • Axillär utrymning

Händer

 • Aluminiumklorid
 • Botulinumtoxin
 • Antikolinergika
 • Kalciumblockerare
 • Jontofores (joner förs in i svettgångarna med hjälp av svag ström och orsakar ett hinder i yttersta delen av svettutförsgången) 

Fötter

 • Aluminiumklorid
 • Botulinumtoxin
 • Antikolinergika
 • Kalciumblockerare
 • Jontofores
 • Glutaraldehyd (ex-tempore)

Ljumskar/underliv

 • Botulinumtoxin
 • Antikolinergika
 • Kalciumblockerare

Ansikte/huvud

 • Botulinumtoxin
 • Antikolinergika
 • Kalciumblockerare

Bröst/rygg

 • Botulinumtoxin
 • Antikolinergika
 • Kalciumblockerare

Då endast 25 procent lider av hyperhidros från ett enda område, behövs inte sällan en kombination av åtgärder.

Lokalbehandling

Aluminiumklorid

 • Förstahandsval vid behandling av händer, fötter och armhålor.
 • Vanligaste biverkan är sveda och eksem.

Glutarladehyd

 • Kan användas vid plantar hyperhidros.
 • Missfärgar hud och textiler.
 • Exempelvis ex tempore-beredning.

Injektionsbehandling

Botulinumtoxin typ A

 • Kan användas vid samtliga kroppslokaler utom centrala ansiktet.
 • Möjlig biverkan är lokal temporär muskelsvaghet vid behandling av händer och pannan

Botulinumtoxin typ B

 • Kan användas vid samtliga kroppslokaler inklusive centrala ansiktet.
 • Kan användas på flera och stora kroppsområden som till exempel bålen.
 • Möjlig biverkan är lokal temporär muskelsvaghet, dock mindre förekommande än vid behandling med botulinumtoxin typ A.

Systemisk behandling

 Antikolinergika

Kan användas som monoterapi eller som komplement:

 • Som monoterapi framför allt vid generell hyperhidros.
 • Som komplement för att förlänga effekten av botulinumtoxin och/eller reducera svett på obehandlade områden.
 • Vanligaste biverkan är muntorrhet.
 • Ger ökad risk för demensutveckling hos äldre personer och rekommenderas därför endast för tillfälligt bruk.

Kirurgi vid axillär utrymning

 • Olika tillgängliga tekniker finns att operativt avlägsna svettkörtlarna i axiller.
 • Kan ge långvarigt resultat.
 • Biverkningar som ärrbildning och stramhet.

Non-invasiv teknik

 • Destruerande elektromagnetiska våglängder förstör svettkörtlarna.
 • Kan ge långvarigt resultat.
 • Begränsad långtidsuppföljning

Komplikationer vid hyperhidros

 • Fysiska (eksem, svamp, Raynauds fenomen, försämrad hudsjukdom, förfrysning etc).
 • Luktproblematik
 • Kläder och skor kan förstöras.
 • Ångest, social fobi, isolering.

Prognos

För många är hyperhidros ett livslångt handikapp, för andra går det över och för ytterligare en del ändrar det karaktär. Till exempel kan en patient i tonåren lida av axillär hyperhidros, svettas normalt fram till 40 års ålder och då istället börja svettas uttalat från huvudet.

ICD-10

R61 Hyperhidros (överdriven svettning) 


Annons
Annons
Annons