Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Hud/Venereologi

Några höjdpunkter från AAD-kongressen 2024

American Academy of Dermatology höll sin årliga kongress i San Diego mellan den 8 och 12 mars och innehöll många intressanta forskningsnyheter inom dermatologi och venereologi. Nedan följer några av de nyheter som uppmärksammades under kongressen.


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2024-04-10

Annons

Lovande långtidsdata vid behandling av plackpsoriasis

Två studier visade att effekten av behandling av måttlig till svår plackpsoriasis med IL-17- och IL-23-hämmare varar under lång tid utan att avta nämnvärt. I en studie följde forskarna patienter med plackpsoriasis under fyra år, då patienterna behandlades med bimekizumab, en monoklonal antikropp som hämmar både IL-17A och IL-17F.

Bimekizumab är redan godkänt av både FDA och EMA för behandling av plackpsoriasis, baserat på resultat från den dubbelblinda fas 3-studien BE SURE. I uppföljningsstudien BE BRIGHT följdes 478 patienter under fyra år för att undersöka om effekten av behandling med bimekizumab avtar med tiden.

Av de behandlade patienterna hade 85 procent efter 52 veckor uppnått PASI 90, vilket indikerar att 90 procent av huden är symtomfri. Sjuttio procent uppnådde PASI 100. Siffrorna för både PASI 90 och PASI 100 var marginellt lägre efter fyra år än de som rapporterades i slutet av BE SURE tre år tidigare.

Annons
Annons

Forskarna hade också delat in försöksdeltagarna i grupper, där några behandlades för sin plackpsoriasis med bimekizumab i cykler om fyra veckor under hela perioden, medan andra behandlades i åttaveckorscykler alternativt påbörjade behandling med adalimumab (Humira) för att efter 24 veckor byta till bimekizumab i fyraveckorscykler.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

De som behandlades med bimekizumab i fyraveckorscykler från början eller efter behandling med adalimumab uppnådde mer än 90 procent PASI 90 efter 52 veckor, vilket bibehölls på över 80 procent av studiedeltagarna efter fyra år.

I den andra studien av patienter med plackpsoriasis studerades långtidseffekten av den första orala IL-23-hämmaren JNJ-2113. I den ursprungliga studien, FRONTIER 1, uppnåddes 79 procent av patienterna PASI 75 efter 16 veckors behandling med JNJ-2113. I uppföljningsstudien hade den siffran bara sjunkit till 76 procent efter 52 veckor.

Båda läkemedlen tolererades väl, utan anmärkningsvärda biverkningar. Med andra ord, så finns det välgrundade skäl för att behandling av plackpsoriasis med IL-17- och IL-23-hämmare har goda effekter även på längre sikt.

Annons
Annons

JAK-hämmare fungerar länge mot handeksem

Ett annat ämne på kongressen var kroniska handeksem. I en uppföljningsstudie (DELTA 3) kunde forskarna visa att behandlingseffekten med den topikala JAK-hämmaren delgocitinib kvarstår över tid. Syftet med behandlingen med delgocitinib är att ge personer med måttliga till svåra kroniska handeksem ett alternativ till långtidsbehandling med steroidkräm.

Studien involverade 801 patienter som hade deltagit i DELTA 1- och DELTA 2-studierna med delgocitinib. De följdes under 36 veckor för att studera om behandlingen med delgocitnib kunde visa samma goda resultat som vid de två tidigare studierna. 

Andelen patienter som efter 36 veckor uppnått antingen helt symtomfri hud på händerna, nästan symtomfri hud eller en förbättring på mellan 75 och 90 procent i förhållande till utgångspunkten var 30, 59 procent respektive 37 procent. Bland försöksdeltagarna fanns också patienter som hade behandlats med vanliga fuktkrämer i de två tidigare studierna, och denna grupp uppnådde samma stora förbättringar av sina handeksem när de behandlades med delgocitinib.

Inga oväntade negativa effekter utvecklades under studietiden, och forskarna såg ingen systemisk absorption av delgocitinib.

Ny BTK-hämmare för behandling av personer med hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativa (HS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar hårfolliklar i områden med apokrina svettkörtlar, som framför allt finns i axiller, ljumskar, perineum och crena ani.

I en fas 2-studie hade forskare undersökt effekten av den orala BTK-hämmaren remibrutinib hos 77 vuxna personer med måttlig till svår sjukdom. Studiedeltagarna hade haft tillståndet i mer än 12 månader på mer än två ställen på kroppen. Trettiotre av försöksdeltagarna fick 100 mg remibrutinib två gånger dagligen, 33 behandlades med 25 mg remibrutinib två gånger dagligen och 11 behandlades med placebo. 

Resultatet av studien visade att 73 procent av patienterna som behandlades med 25 mg remibrutinib uppfyllde studiens primära effektmått (Hidradenitis Suppurativa Clinical Response, HiSCR) på mer än 50 procents minskning av symtom på sjukdom efter 16 veckor. Detsamma gällde 48 procent av patienter som behandlats med den högre dosen 100 mg remibrutinib.

I placebogruppen uppnådde endast 35 procent mer än 50 procents symtomförbättring. Även på andra mätpunkter (HiSCR75 och HiSCR90 samt NRS30 och inflammatoriska abscesser och noduli) var behandling med 25 mg remibrutinib effektivare än behandling med 100 mg remibrutinib och placebo. Biverkningarna var huvudsakligen lindriga till måttliga.

Studier av denna Brutons tyrosinkinashämmare (BTKi) pågår även för andra immunförmedlade inflammatoriska sjukdomar, som kronisk spontan urtikaria och multipel skleros.

Maternell hidroadenit suppurativa ökar barnets risk för sjukdom

Det är sedan tidigare känt att HS är förknippad med ökad risk för dödsfall bland kvinnor i fertil ålder, liksom en ökad risk för allvarliga utfall i samband med graviditet. Nu har man även observerat ett samband mellan moderns HS under graviditeten och barnets risk för allvarlig sjukdom.

I en studie undersöktes betydelsen av moderns hidroadenit suppurativa för barnets risk för allvarlig sjukdom utifrån data från 1,2 miljoner barn som föddes i Kanada under perioden 2006 till 2022. Forskarna identifierade mammor med HS och jämförde sjukhusinläggningar med svår sjukdom hos barn till mammor med och utan sjukdomen. I studien såg forskarna att maternell HS under graviditeten var associerad med en ökad risk för prematuritet, neonatal död, fosterskador, medfödda hjärtfel och gomspalt.

Vidare identifierade forskarna som något nytt att mammans HS under graviditeten också var förknippad med en ökad risk för att barnet skulle läggas in på sjukhus på grund av sjukdomar i luftvägarna, ämnesomsättningen och mag-tarmkanalen eller på grund av utvecklingsstörningar. Forskarna spekulerar i att kronisk inflammation under graviditeten kan vara orsaken till kopplingen mellan moderns HS och barnets ökade risk för sjukdomar. De spekulerar också i att hormonella störningar i samband med HS kan påverka pojkar och flickor på olika sätt. Resultaten stöder behovet av snabb och tvärvetenskaplig hantering av HS hos blivande mödrar och personer som planerar att bli gravida.

Till sist...

Övriga ”heta” ämnen, om man läser inlägg och rapporter från AAD allmänt, rörde sådant som artificiell intelligens (AI), där boomen av ChatGPT och andra liknande algoritmer under det senaste året har gett hudläkare nya sätt att integrera ytterligare verktyg i sin kliniska vardag. Det kräver även kompletterande etiska regler för all teknik som använder AI, eftersom hänsyn måste tas till integritet och kvalitet. Precisionsmedicin med skräddarsydda behandlingar som är specifika för patienten är inte alldeles nytt, men fortfarande är område under stark utveckling. En utmaning är att säkerställa att rätt terapi ges till rätt patient. Slutligen diskuterades efterfrågan på icke-invasiva metoder för behandling, som laser, ultraljud, radioterapi och läkemedel som ger effektiva resultat utan behov av operation och lång läkning. 

 

 

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »

  Källor

 • Dagens medicin, Danmark - https://dagensmedicin.dk/dette-var-tophistorierne-paa-aarets-store-amerikanske-dermatologikongres/
 • MedScape

  - https://www.medscape.com/viewarticle/anti-il-17-anti-il-23-therapies-show-sustained-psoriasis-2024a10004jh
 • MedScape - https://www.dermatologytimes.com/view/late-breaking-data-long-term-safety-and-efficacy-of-delgocitinib-cream-for-chronic-hand-eczema
 • Medscape
  -
  https://www.medscape.com/viewarticle/novel-drug-shows-promise-moderate-severe-hidradenitis-2024a10004j5
 • Medscape

  - https://www.medscape.com/viewarticle/maternal-hidradenitis-suppurativa-linked-risk-childhood-2024a10004m6

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.