Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Forum

Tenta


Publicerad den: 2013-05-06

Annons

 

Tentaångest? Så här svarade NetdoktorPro:s medicinska experter!

Under den sista veckan i maj 2013 erbjöd NetdoktorPro.se, tillsammans med Medicinska Föreningen, studenter en unik möjlighet att ställa frågor till läkare ur NetdoktorPro:s expertpanel. 

Nedan kan du läsa svaren på de ställda frågorna.

Annons
Annons

Frågor inom neurologi besvarades av Dag Nyholm, docent och ST-läkare i neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Hortons huvudvärk + trigeminuspåverkan?

Hej! Jag har en fråga som vållat mig lite huvudbry: vad måste misstänkas vid periodiskt uppträdande, entimmeslånga attacker av intensiv smärta i och omkring vä öga, tår- och nässekretion och injektion i ögat, samt samtidig känselnedsättning i hö kind eller sänkt kornealreflex?

Dag Nyholm: Hej! Symtomen med värkattacker och lokala symtom från ögat är typiska för Hortons huvudvärk, som klassificeras som en ”trigeminoautonom cefalalgi”, dvs. huvudvärk med patofysiologisk koppling till trigeminusnerven.

Trigeminuspåverkan (känselstörning och nedsatt kornealreflex) kan alltså förekomma men bör föranleda radiologisk utredning då själva nerven kan vara påverkad – inte enbart blodkärlsvidgning bakom ögat. Det är vanligare att man i nervstatus finner Hornersyndrom (ptos och mios ipsilateralt) i samband med eller efter en Hortonattack.

Kronisk yrsel

Vad innebär kronisk yrsel? - Hur diagnosticeras det och vad kan man göra åt det?

Annons
Annons

Dag Nyholm: Hej! Yrsel har många namn, det är viktigt att ta reda på vad patienten egentligen menar med yrsel. Begreppet ”kronisk yrsel” kan också benämnas somatoform, psykogen, spänningsyrsel, fobisk postural yrsel, m.m. Det finns alltså en psykologisk komponent, som gör att patienten upplever en ostadighet, eller bristande balanstillit.

Vid nervstatus blir det ofta vinglighet vid Rombergs prov, men ”falltendensen” är oftast åt olika håll och kan övervinnas om patienten gör samtidigt finger-nästest, vilket påvisar god balansfunktion.

Ofta utlöses symtomen av oro, ångest, eller av vissa obekväma situationer som köpcentra etc. I utredningen ingår förstås ett noggrant nervstatus, men även undersökning av syn, öron, blodtryck och balansorgan (t.ex. vestibulärt impulstest).

Om nervstatus och otoneurologiskt status är normala ska patienten informeras om att balansfunktionen är god och att tillståndet är ofarligt. Detta är en del av behandlingen. Patienten ska också uppmanas att motionera och utsätta sig för yrselframkallande situationer för ”desensibilisering” av symtomen.

Sjukgymnastik kan vara en viktig behandling, särskilt om det finns muskelspänning i nacke/axlar etc. Om besvären fortsätter, eller om det finns inslag av ångest, kan SSRI-behandling i låg dos användas – höga doser innebär risk för yrsel(!).

MS och värme

Hur kommer det sig att MS-symtom kan förvärras av värme?

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Dag Nyholm: Hej! MS-inflammationen ger ju demyelinisering i centrala nervsystemet. Under läkning sker en remyelinisering i de flesta placken och läkningen blir mer eller mindre komplett. Man anser att nervfibrer med endast partiell remyelinisering är känsliga för värme, vilket kan förklara att symtomen förvärras i samband med värme.

Flimmerskotom

Vad är mekanismen bakom flimmerskotom som aura (vid migrän)?

Dag Nyholm: Hej! Vid migränaura föreligger minskat cerebralt blodflöde i hjärnans bakre delar (dvs. i synbanorna kontralateralt till de kliniska aurafenomenen). Det är kliniskt viktigt att komma ihåg, och att informera patienten, att triptaner inte får användas under aurafasen.

Dessa läkemedel kontraherar blodkärlen och bör alltså inte tas under hypoperfusion eftersom det då finns risk för migräninfarkt. Först efter auran dilateras kärlen och ger huvudvärken.

Hjärnödem och kortison

Varför fungerar det inte att ge kortison vid hjärnödem som komplikation till hjärninfarkt?

Dag Nyholm: Hej! Hjärnödem kan vara vasogent eller cytotoxiskt. Vasogent ödem uppstår vid skada på blod-hjärnbarriären, då vätska läcker ut från blodbanan till extracellulärrummet. Detta sker t.ex. omkring tumörer och ödemet minskar av kortisonbehandling.

Det cytotoxiska ödemet, däremot, är intracellulärt och uppstår vid stroke pga. nedsatt cellmetabolism vid ischemi. Kortikosteroider når inte in till denna typ av hjärnödem. Vid s.k. malign mediainfarkt, då ödemet är expansivt och orsakar medvetandesänkning, kan en neurokirurg utföra hemikraniektomi i livräddande syfte. (Man avlägsnar alltså en benlambå temporärt.)


Frågor inom allmänmedicin besvarades av Gunilla Halldin, specialist i allmänmedicin.

Heshet

Hur går en typisk utredning av heshet till - från ett primärvårdsperspektiv. Vad utesluter man först, hur går man vidare sen, när börjar man tänka cancer och remitterar etc..

Gunilla Halldin: Först tar man ställning till vilken ålder det rör sig om - barn? unga vuxna? äldre? Det vanligaste är ju förstås infektioner med kvarstående heshet pga laryngit. Gäller det unga kan man ju avvakta och föreslå röstvila, undvika harkling m.m. Rökstopp! Man kan även kosta på sig viss provtagning hos vuxna ex. SR och TSH, då uttalad hypothyreos kan ge heshet.

Om hesheten kvarstår efter 4 veckor ( kanske tidigare hos rökare) bör man inspektera larynx, men det är en svår undersökning som fordrar en rätt stor träning och vana. Då kan det i st. vara lämpligt att remittera till ÖNH-mott för laryngoskopi. De flesta med långvarig heshet blir sedan vidareremitterade till logoped är min erfarenhet. men det finns förstås även larynxförändringar, både benigna och maligna som ÖNH-läkaren i så fall tar hand om.


Passa på att besök NetdoktorPro.se:s övriga sidor, och ta del av aktuella medicinska översikter, nyheter, artiklar, kongressrapporter, diskussionsforum och praktiska hjälpmedel.

Under vår sida för studenter kan du bland annat ta del av kompendier, duggasammanfattningar, lathundar, anatomiska bilder och filmer, EKG-stöd och quiz.

 

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.