Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kirurgi

Peroperativ övervakning


Uppdaterad den: 2012-12-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Övervakning under anestesi och operation innebär en rad kontroll- och säkerhetsåtgärder angående patientens fysiologi och den teknik som används.
 • Syftet med peroperativ övervakning är att uppnå ökad patientsäkerhet och samtidigt öka tryggheten i anestesipersonalens arbete.1
 • Målet med patientövervakningen är att:
  • Se till att livsviktiga funktioner som syretillförsel, ventilation, cirkulation och temperatur är stabila
  • Garantera att patienten är fri från smärta och ångest
  • Säkerställa medvetslöshet vid generell anestesi
 • Övervakningen ska ske kontinuerligt och dokumenteras minst var tionde minut.

Peroperativ morbiditet och mortalitet

 • Beror på ålder, den åtföljande sjukdomens allvarlighetsgrad samt typ och omfattning av kirurgi.2
 • Vid större kirurgiska ingrepp, i synnerhet vid akutmedicinska tillstånd, ökar mortalitetsrisken till omkring 10 % hos äldre patienter.3
 • Hjärthändelser är den ledande orsaken till dödsfall under och strax efter anestesi4 – det är därför mycket viktigt med optimal kardiovaskulär monitorering.5-7
 • Respiratoriska komplikationer och måttlig hypotermi under operationen är också förenade med ökad morbiditet.8-9
 • Fel på grund av den mänskliga faktorn är en viktig orsak till komplikationer.10-11

Säkerhetsåtgärder

 • Specialistuppgift.
 • Medicinsk kompetens hos anestesiläkare och anestesisjuksköterskor.12
 • Tillgång till välfungerande medicinteknisk utrustning.
 • Teknisk kompetens hos dem som använder utrustningen.
 • Checklistor innan utrustningen tas i bruk.
 • Regelbunden och kompetent service av den tekniska utrustningen.
 • Information och vidareutbildning.

Minimikrav

 • Hjärtlungövervakning är ett minimikrav.
 • Graden beror på typ av ingrepp, anestesityp och patientens komorbiditet.
 • Det finns en europeisk standard för peroperativ övervakning som listar minimikraven.

Respirationskontroll

Övervakning av patienten

 • Följande observeras kontinuerligt:
  • Bröstkorgens rörelser
  • Rubensblåsans rörelser
  • Auskultation för att bekräfta respirationsljud över båda lungorna
  • Hudfärg, läppfärg, färgen på nagelbädden, operationssåret
 • Hypoventilation som inte diagnostiseras är den vanligaste orsaken till allvarliga patientskador:
  • Pulsoximetri för övervakning av syrehalten i arteriellt blod, kapnografi och syremätning av inandningsluften betraktas idag som standardövervakning vid generell anestesi13-14

Övervakning av luftvägarna

Inbyggd övervakning i respirator

 • Övervakningen kan ske genom mätning av tryck, volym, luftström samt koncentration av gaser:
  • Är standard på moderna respiratorer
 • Olika larmsystem varnar den anestesiansvariga så att fel kan upptäckas innan det uppstår någon risk för patienten.
 • Syrgasanalysator:
  • Kontrollerar att den tillförda gasblandningen innehåller rätt syrgaskoncentration
  • Varnar om syrgastillförseln blir för låg, till exempel lägre än 21 %, eller eventuellt för hög

Pulsoximetri

 • Mäter det arteriella blodets syrehalt med hjälp av ljusabsorption samtidigt som pulsfrekvensen registreras:
  • Är ett kombinerat övervakningsinstrument för respiration och cirkulation
 • Noggrannhet:
  • Metoden har störst precision i området 100–85%, och precisionen sjunker med fallande syrgasmättnad
  • Metoden ger mer precision än att bara påvisa cyanos visuellt
 • Användningsområde:
  • Används på samtliga patienter som genomgår någon form av generell anestesi, regional anestesi eller intravenös sedering
 • Kvalitetskontroll:
  • Jämför regelbundet pulsfrekvensen med pulsfrekvensen på EKG-utrustningen, vilket fungerar som en form av kvalitetskontroll av sensorn
 • Felkällor:
  • Vid kolmonoxidförgiftning (CO) visar pulsoximetern falskt förhöjda värden och bör INTE användas – dessa patienter ska ha 100% syrgas
  • Även diatermi, ljus från omgivningarna och patientrörelser kan påverka mätningen

Kapnografi

 • Är en mycket bra icke-invasiv övervakningsmetod av lungventilationen och av respirationssystemets funktion.
 • Metod:
  • Ett mätinstrument mäter CO2-innehållet i utandningsluften med hjälp av en spektroskopisk metod
  • En grafisk presentation visar förändringarna i utandningsluftens CO2-innehåll under respirationscykeln
 • Indikator för anestesidjupet:
  • Om patientens vakenhetsgrad stiger ökar även metabolismen, vilket leder till ökad CO2-koncentration
 • Indikator för luftemboli:
  • Vid luftembolier i den centrala cirkulationen minskar CO2-koncentrationen eftersom perfusionen minskar och därmed även gasutbytet i de emboliserade delarna av lungorna
 • Indikator för om röret sitter på plats:
  • Kan hjälpa till att avgöra om röret sitter i esofagus
 • Om CO2 inte kan mätas måste orsaken utredas omedelbart. Kontrollera och uteslut eventuellt omedelbart om patienten har hjärtstopp.

Cirkulationsövervakning

 • Övervakas kliniskt via:
  • EKG
  • Blodtrycksmätning
  • Pulsoximetri
  • Palpation av pulsen
  • Auskultation av hjärtljud

Puls

 • Ger information om pulsfrekvens och rytm.
 • Om puls palperas i a. carotis har patienten vanligtvis ett blodtrykk högre än 60 mmHg.
 • Om puls palperas i a. radialis ligger trycket vanligtvis över 90 mmHg.

EKG

 • Tillhandahåller hjärtövervakning och är särskilt användbart för att påvisa rytmrubbningar.
 • Kan även indikera hjärtischemi genom ST-förändringar, men är en dålig övervakningsmetod vid generell hypoxi.

Blodtryck

 • Blodtrycket mäts enklast icke-invasivt med blodtrycksmanschett uppblåst på patientens överarm och genom palpatorisk eller auskultatorisk fastställning av blodtrycket:
  • Auskultatorisk mätning ger ett lite högre systoliskt blodtryck
 • Icke-invasiv automatisk tryckmätning:
  • Mäter med förbestämda tidsintervall, mäter även pulsfrekvens
  • Mätmetoden är osäker vid mycket lågt blodtryck och kan vara osäker vid arytmi
 • Felkällor:
  • Som vid vanlig blodtrycksmätning är det viktigt att välja rätt manschettstorlek, se till att manschetten sitter rätt och se till att det inte finns något läckage från slangen
 • Invasiv mätning:
  • Mäter via en intraarteriell kateter:
   • A. radialis är den artär som används mest, men vid cirkulationsrubbningar i handen är detta kontraindicerat
  • Gör det möjligt att registrera blodtrycket kontinuerligt och snabbt påvisa tryckändringar
  • Rekommenderas i synnerhet om instabilt blodtryck föreligger eller förväntas
  • Är standard vid större kirurgiska ingrepp
  • Lätt att ta blodprover för blodgaser och andra blodprover

Central venkateter

 • Placering:
  • Den centrala venkatetern ligger vanligtvis med spetsen i v. cava superior eller helst i v. cavas övergång till höger förmak
  • Katetern läggs vanligtvis in via v. jugularis interna på höger sida eller v. subclavia med operationssteril teknik och lätt sänkt huvudände
 • Användningsområde:
  • Peroperativt för att mäta det centralvenösa trycket (CVP)
   • Trycket stiger vid hjärtsvikt och/eller vid stor och snabb vätsketillförsel intravenöst
  • För infusion kan även v. femoralis användas, men den kan inte användas för CVP

Swan-Ganz-kateter

 • Kateter via central ven genom höger hjärthalva till a. pulmonalis.
 • Användningsområde:
  • Denna övervakning används vid höggradig instabil cirkulation och ger värdefull ytterligare information, bland annat om hjärtats minutvolym och fyllnadstryck samt perifer och pulmonell resistens
 • Risk:
  • Metoden är förknippad med betydande risk och utförs endast av särskilt kvalificerad personal

Transesofageal ekokardiografi:

 • Icke-invasivt.
 • Ger information om hjärtats fyllnadsgrad, påvisning av klaffsvikt, mätning av hjärtats minutvolym och påvisar vätska i perikardiet och luft i hjärtrummet.
 • Kan även påvisa ischemi.
 • Kräver stor skicklighet av undersökaren.

Peroperativ vätskebehandling

 • Nedsatt sympatikustonus kan uppkomma under induktionen av anestesin, vilket betonar vikten av ordentlig hydrering så at hypovolemi undviks, för att upprätthålla blodtrycket.
 • Fallande blodtryck och reflektorisk vasokonstriktion antas kunna utlösa peroperativ akut njursvikt.15
 • Därför är preoperativ hydrering en avgörande del som förebyggande behandling.15-16
Annons
Annons

Temperaturmätning

 • Hypotermi hos patienten kan påverka olika fysiologiska funktioner negativt, till exempel koagulationssystemet och immunförsvaret:
  • Kan medföra ökad förekomst av sårinfektioner, hjärtkomplikationer, blodförlust och längre vistelse på uppvakningsavdelningen och på sjukhuset17-20
 • I synnerhet hos barn, traumatiserade personer och under långvariga operationer är det viktigt att övervaka temperaturen kontinuerligt och bekämpa hypotermi.
 • Målet är att försöka hålla temperaturen över 36°C.
 • Temperaturen tenderar att sjunka under anestesi:
  • All generell och regional anestesi sätter ned kroppens förmåga att reglera kroppstemperaturen
  • Operationssalen kan ha låg temperatur
  • Stora ytor på patientens kropp kläs av och tvättas med sprit under förberedelserna inför kirurgin
 • Hypotermi ger ofta darrningar postoperativt, vilket medför betydligt ökad syreförbrukning.
 • Åtgärder mot oönskad hypotermi:
  • Täck patientens hud så bra som möjligt med varma filtar som kontinuerligt förses med värme
  • Använd värmefilter
  • Se till att temperaturen i operationssalen inte sjunker under 22–23 °C
  • Värm infusionslösningarna och irrigationsvätskorna
  • Använd blodvärmare

Transport

 • Se till att patienten övervakas tillfredsställande i samband med transporten till övervakningsenheten postoperativt, använd pulsoximeter.
 • Ha snabb åtkomst till syrgas och utrustning för att behandla andningsuppehåll, blockerade luftvägar och låg syremättnad.
 • Man bör inte transportera en nyopererad patient ensam.

Patientinformation

Frågeformulär

 • Frågeformulär för patienter som ska få anestetika

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons