Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Glaukom, akut


Uppdaterad den: 2019-01-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Anfall med förhöjt intraokulärt tryck hos patienter med trång kammarvinkel.1
 • Blockerar utflödet av vätska i främre kammarvinkeln, ögontrycket stiger, vätska ansamlas i den bakre kammaren som trycker fram regnbågshinnan och förstärker blockeringen.
 • Om tillståndet inte behandlas genast kan det uppstå skada på synnerven och betydande och bestående synbortfall kan uppstå inom några timmar.

Förekomst

 • I Sverige är trångvinkelglaukom ovanligt och akut glaukom mycket ovanligt.2
 • Uppträder från cirka 40–50 års ålder, sällsynta fall även hos barn.
 • 90 % av patienterna är översynta.

Etiologi och patogenes

 • Linsens successiva tillväxt i ögat skapar en grund främre kammare och en för trång främre kammarvinkel.
 • Individer med trångvinkelglaukom har i genomsnitt mindre hornhinnediameter, grundare främre kammare, större linstjocklek och kortare axellängd än den övriga befolkningen.

Patofysiologi

 • Hos personer med trång kammarvinkel medför en relativ pupillblockad, som utlösts via pupilldilatation, till tryckökning i den bakre kammaren.
 • Irisroten skjuts framåt, lägger sig intill trabekelverket och blockerar utflödet av kammarvätska med tryckökning som följd.
 • Om pupillblockaden hävs spontant går anfallet över, symtomen försvinner (= abortiva anfall – viktiga vid anamnesupptagningen).
 • Om anfallet fortsätter kan ögontrycket bli så högt att ögats blodförsörjning äventyras, blindhet kan inträda efter 1–2 dygn.

Predisponerande faktorer

 • Översynthet (hyperopi) hos 90 %.
 • Främre lokalisering av linsen.
 • Trång kammarvinkel.
 • Grund främre kammare.
 • Mindre hornhinnediameter

ICD-10

 • H40 Glaukom (grön starr)
  • H40.2 Primärt glaukom med sluten kammarvinkel

ICD-10 Primärvård

 • H40-P Glaukom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes.
 • Trycket är ofta 2–4 gånger högre än på det friska ögat, och ögat kan ofta palperas stenhårt.

Differentialdiagnoser

 • Iridocyklit:
  • Ciliär injektion, normalt tryck, ibland mios och oregelbunden pupill
 • Keratit:
  • Sårbildning på hornhinnan påvisas med fluoresceinfärgning
 • Konjunktivit:
  • Konjunktival injektion, ingen ”djup” smärta, ingen synnedsättning, oftast bilateral
 • Central ventrombos:
  • Ingen värk, endast synnedsättning

Anamnes

 • Snabbt uppkommen svår värk i och kring ena ögat.
 • Synnedsättning och inte sällan upplevelse av halofenomen (ring) kring ljuskällor.
 • Illamående och kräkning är vanligt.
 • Hos en predisponerad person kan tillståndet utlösas av skum belysning (till exempel i en biosalong) eller av användning av vissa läkemedel som dilaterande ögondroppar, antikolinergika, antidepressiva.

Kliniska fynd

 • Se bild akut glaukom
 • Hyperemisk konjunktiva, blandad injektion.
 • Semidilaterad, ljusstel pupill.
 • Matt hornhinna:
  • På grund av hornhinneödem är det i regel inte möjligt att få insyn i ögat, inte heller i främre kammaren.
 • Visus är nedsatt.
 • Perifera regnbågshinnan är framskjuten.
 • Förhöjt introkulärt tryck:
  • Ögat känns stenhårt vid palpation jämfört med det andra ögat. Om möjligt ska detta fynd bekräftas med tonometri
  • Förhöjt intraokulärt tryck (IOP) till 50–90 mmHg
 • Ofta påverkat allmäntillstånd.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Kontakta ögonkliniken omedelbart.
 • Eventuell:
  • Tonometri:
   • Värdena är i regel 2–4 gånger högre (>30 mm Hg) än för det friska ögat. Värden mellan 50–90 mm Hg är inte sällsynta
  • Spaltlampa:
   • Trång vinkel i den främre kammaren kan ses med spaltlampeundersökning eller genom att fokusera ljus tangentiellt från temporalsidan så att en skugga på regnbågshinnans mediala sida syns
  • Se film om hantering av ögonmikroskop

Andra undersökningar

 • På sjukhuset – gonioskopi.

När remittera?

 • Patienten remitteras akut till ögonklinik.

Behandling

Behandlingsmål

 • Normalisera ögontrycket inom några få timmar och därmed rädda synen.
 • Häva och förhindra ny attack.
 • Förhindra attack i patientens andra öga.

Behandlingen i korthet 

 • Snabb trycksänkning med systemisk och lokal behandling:
  • Acetazolamid 500 mg peroralt (ofta dålig tolerans på grund av illamående) alternativt 500 mg intravenöst
  • Glycerol 1 mL/kg kroppsvikt peroralt (ofta dålig tolerans på grund av illamående)
  • Mannitolinfusion (150 mg/mL) 250–500 mL intravenöst under 30 min
 • Ögondroppar som minskar produktionen av kammarvätska.

Läkemedelsbehandling

Inledande behandling i primärvård – vid lång transporttid

 • Vid lång transporttid kan behandlingen inledas i primärvården efter telefonöverenskommelse med ögonjour.
 • Pilokarpin ögondroppar 2 %:
  • 1 droppe varje kvart den första timmen om pupillen visar ljusreaktion och IOP <45–50 mmHg, därefter en gång i timmen
  • Vid mycket högt tyck och ljusstel pupill blir pupillsfinktern ischemisk och reagerar inte på pilokarpin.
 • Acetazolamid:
  • Tabletter 250 mg: 2 tabletter initialt (500 mg) eller 500 mg intravenöst 
 • Timolol ögondroppar:
  • 1 droppe x 2

Behandling på ögonklinik

 • Trycksänkning uppnås med karbanhydrashämmare, betablockerare och hyperosmotika. Kammarvinkeln öppnas med miotika.3-4
 • Lokala läkemedel:5
 • Pilkarpin 2 %:
  • Droppas i ögat 2–3 gånger den första timmen om pupillen visar ljusreaktion och IOP <45–50 mmHg
  • Vid mycket högt tyck och ljusstel pupill blir pupillsfinktern ischemisk och reagerar inte på pilokarpin
 • Karbanhydrashämmare:
 • Hyperosmotisk behandling:
  • Glycerol per os, 1 mL/kg kroppsvikt eller 
  • Mannitol 15 %, 500 mL intravenöst under 30 minuter (OBS! Ger ökad diures).
 • Behandling mot illamående.
 • Behandlingen minskar det intraokulära trycket, dämpar smärtorna, minskar hornhinneödem och är en förberedelse inför iriditomi.

Försiktighetsregler

Annan behandling

 • Idag görs ofta en operation av linsen (utförs som en kataraktoperation). Detta undanröjer själva orsaken till problemet, den trånga främre kammaren.6
 • Perifer iridektomi (iridotomi):
  • När trycket är under kontroll
  • Skapar en permanent förbindelse mellan den främre och bakre kammaren
  • Görs med laser, eventuellt kirurgiskt om laserbehandlingen misslyckas7-8
 • Kirurgi vid främre synekier – trabekulektomi.
 • Profylaktisk laseriridotomi på det friska ögat, samt kirurgiskt avlägsnande av linsen (som en kataraktoperation med implantation av en artificiell lins), vilket effektivt förebygger nya attacker.

Förebyggande åtgärder

 • För diagnostisk mydriasis inför oftalmoskopi bör ett mydriatikum med kortvarig effekt (tropikamid)
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Predispositionen är ofta okänd på förhand.
 • Vissa har prodromalsymtom under lång tid.
 • Debuterar oftast på kvällen eller i mörka miljöer när pupillen är dilaterad eller semidilaterad.
 • Ofta snabb utveckling med smärtor, nedsatt syn och påverkat allmäntillstånd.

Komplikationer

 • Obehandlat – blindhet (skada på synnerven).
 • Vid fördröjd behandling vidhäftar den perifera regnbågshinnan till det trabekulära nätverket, bildar främre synekier och medför en irreversibel avstängning av den främre kammaren – kräver akut kirurgisk intervention.

Prognos

 • Obehandlat ger tillståndet blindhet på det aktuella ögat.
 • Behandlat med linsbyte eller med iridektomi är tillståndet i regel behandlat permanent.
 • Vissa måste få kompletterande miotika trots iridektomi.

Uppföljning

Plan

 • Ögonläkare/allmänläkare bör kontrollera patienten till 2 gånger per år.
 • Hos ögonspecialist:
  • Ögontryck och ögonstatus följs vid något/några tillfällen efter linsbyte
  • Recidivrisken är mycket liten efter linsbyte, större efter iridotomi
  • Efter iridotomi bör patienten följas under längre tid

Vad bör kontrolleras?

 • Intraokulärt tryck

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Patienter som dilateras diagnostiskt bör få symtomen på akut glaukom förklarade för sig.

Skriftlig patientinformation

 • Akut grön starr

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons