Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Akromegali


Uppdaterad den: 2021-09-20
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Akromegali är en sällsynt och smygande men kliniskt viktig sjukdom som nästan uteslutande beror på ett tillväxthormonproducerande hypofysadenom.
 • Om tillståndet debuterar innan epifysplattorna har stängts utvecklas gigantism om tillståndet förblir obehandlat.

Förekomst

 • Incidens:
  • I Sverige är incidensen 4/miljon invånare/år, motsvarande cirka 40 nya fall årligen1
 • Ålder:
  • Medianålder för vuxna vid diagnos är i Sverige 51 år1

Etiologi och patogenes

 • Akromegali beror nästan alltid på ett hypofysadenom som producerar tillväxthormon, GH:
  • Enstaka fall av ektopisk produktion av GH och GH-frisättande hormon har rapporterats1
 • Adenomet kan vara lokalt invasivt, särskilt till sinus cavernosus.
 • Färre än 1 % av adenomen är maligna.
 • Blandtumörer med samtidig överproduktion av prolaktin förekommer hos upp till 30 %, medan annan samtida hormonproduktion är mycket sällsynt.1

Patogenes

 • Överproduktion av tillväxthormon medför karakteristiska kliniska bilder som beror på sjukdomens debut i förhållande till patientens biologiska ålder.
 • Ålder:
  • Om överproduktion inträder innan epifysplattorna har stängts utvecklas gigantism
  • Sjukdomsdebut efter avslutad längdtillväxt medför akromegali
 • Effekt av ökad mängd tillväxthormon:
  • Tillväxthormonet har anabol effekt, påverkar lipolysen och ökar omvandlingen av tyroxin (T4) till det mer metabolt aktiva trijodtyronin (T3)
  • Mycket av den tillväxtfrämjande effekten sker genom att en ökad mängd tillväxthormon ökar frisättningen av IGF-1 som produceras i levern och annan vävnad
 • Sjukdomen medför periostala pålagringar och därmed icke-reversibel förtjockning av rörbenen.

Patologi

 • Tillståndet medför tillväxt av pannbenet, underkäken, händerna, fötterna och tungan.
 • Det förekommer ökad svettsekretion och sömnrubbningar.
 • På grund av tillväxthormonets insulinantagonistiska effekter förekommer glukosintolerans och diabetes mellitus med ökad frekvens.

ICD-10

 • E22 Hyperfunktion av hypofysen
  • E22.0 Akromegali och hypofysär gigantism

ICD-10 Primärvård

 • E23-P Sjukdom i hypofysen

Diagnos

Diagnoskriterier

Rekommendationer om utredning vid akromegali från Nationellt vårdprogram hypofystumörer

Misstanke

 • Misstanke om ökad GH-sekretion bör väckas vid:
  • Symtom och utseendemässiga förändringar typiska för akromegali
  • Samsjuklighet typisk för akromegali – framförallt sömnapné, karpaltunnelsyndrom

Biokemi

 • Vid klinisk misstanke och/eller nyupptäckt hypofystumör:
  • Kontrollera insulinliknande tillväxtfaktor-I (IGF-I) i serum (starkt vetenskapligt underlag)
  • Kontrollera enstaka GH i serum (begränsat vetenskapligt underlag)
 • Om klinik och laboratorieanalyser inger misstanke om akromegali, remittera till endokrinolog:
  • Oral glukosbelastning (OGTT) om ej helt klar biokemi (endast måttligt förhöjt IGF-I och GH <5 ug/L)(begränsat vetenskapligt underlag)
  • GH-kurva kan i vissa fall utföras som alternativ till OGTT (otillräckligt vetenskapligt underlag)
  • Kontrollera övriga hypofysaxlar för eventuell samproduktion (framförallt prolaktin) samt för att utesluta hypofyssvikt
 • Analyser för GH och IGF-I bör uppfylla EMA:s krav.

Bilddiagnostik

 • Vid konstaterad akromegali ska MR hypofys med kontrast utföras (måttligt starkt vetenskapligt underlag).
 • Vid kontraindikation mot MR-undersökning bör DT hypofys genomföras.

Ögonstatus och synundersökning

 • En fullständig syn- och ögonundersökning, inklusive synskärpa och synfält, bör göras i samband med diagnos av ett icke hormonproducerande hypofysadenom som radiologiskt når upp till chiasma.

Nationellt vårdprogram hypofystumörer, RCC (Hämtad 2021-09-20)

Differentialdiagnoser

 • Familjära grova drag.

Anamnes

 • Symtomutvecklingen sker i regel långsamt så att patienten och den närmaste omgivningen inte lägger märke till den:
  • Mediantiden från de första symtomen till diagnos är i Sverige 4 år1
 • Ofta är det kommentarer från bekanta som inte har sett patienten på ett tag som leder till diagnosen.
 • Frekvens av symtom/fynd vid diagnos:1
  • 20 % har synfältspåverkan
  • 10 % har visusnedsättning
  • 20 % har gonadsvikt
  • 5 % har sekundär kortisol- respektive tyreoideasvikt
  • Endast ett fåtal patienter har ADH-svikt vid diagnos.

Vanliga symtom vid akromegali

 • Akral tillväxt:
  • Delvis reversibel mjukdelssvullnad i händer och fötter, käkregionen, näsan, öronen, tungan och svalget:
   • Ökad skostorlek
   • Handskar och ringar blir för små
   • Grövre ansiktsdrag och mörkare röst – större hattstorlek
 • Svettningstendens och trötthet.
 • Karpaltunnelsyndrom och andra perifera neuropatier.
 • Snarkning och sömnapné på grund av makroglossi.2
 • Förändrad kroppssammansättning.
 • Menstruationsrubbningar, nedsatt libido och impotens.
 • Huvudvärk och eventuellt synrubbningar.
 • Muskel- och ledbesvär i form av smärtor i huvud, rygg och extremiteter:
  • Mjukdelssvullnaden leder till att fingrarna blir stela och osmidiga

Kliniska fynd

Akromegali

Vanliga fynd vid akromegali

 • Akral tillväxt:
  • Större händer, fötter, käkregion, näsa, öron, tunga, farynx, larynx
  • Större underkäke leder till malocklusion och större avstånd mellan tänderna
 • Mjukt, fuktigt och svettigt handslag.
 • Karpaltunnelsyndrom och andra perifera neuropatier.
 • Makroglossi.
 • Förändrad kroppssammansättning:
  • Muskeluppbyggande effekt av tillväxthormon och nedsatt fettmassa
  • Viktökning är vanlig
 • Synfältsbortfall till följd av ett direkt tryck från tumören på synnervskorsningen.

Sekundära manifestationer till akromegali

 • Uttalad artrostendens, till exempel i axellederna.
 • Kardiomyopati:
  • Hypertension och kardiomegali är vanligt
 • Förlängd tarm.
 • Kolonpolyper.
 • Hudförändringar – hyperhidros, förtjockad hud, cystisk akne, områden med acanthosis nigrans.
 • Sekundär diabetes mellitus.

Kompletterande undersökningar

 • Se röd ruta Rekommendationer om utredning från Nationellt vårdprogram hypofystumörer under diagnoskriterier ovan.

Rekommendationer från Nationellt vårdprogram hypofystumörer om utredning av samsjuklighet

 • På grund av ökad risk för samsjuklighet, kontrollera och överväg nedanstående vid diagnos:
  • Glukos, HbA1c, lipider
  • Blodtryck, EKG, ekokardiografi
  • Sömnapné, remiss för sömnregistrering på vida indikationer
  • Karpaltunnelsyndrom, åtgärd kan anstå till normaliserade hormonnivåer
  • Bettfunktion. Ev käkkirurgi ska anstå till normaliserade hormonnivåer
  • Symtom från magtarmkanalen. Ej rutinmässig koloskopi. Dock vaksamhet och utredning, särskilt hos äldre patienter

Nationellt vårdprogram hypofystumörer, RCC (Hämtad 2021-09-20)

När remittera?

 • Patienten remitteras till endokrinolog om klinik och laboratorieanalyser inger misstanke om tillståndet.
 • Hanteringen av dessa patienter kräver ofta ett nära samarbete mellan flera olika typer av specialister.

Behandling

Nationella rekommendationer

Behandlingsrekommendationer akromegali från Nationellt vårdprogram hypofystumörer

Kirurgi

 • Alla patienter med nydiagnostiserad akromegali bör diskuteras på multidisiplinär konferens för att få en rekommendation om optimal behandling.
 • Behandlingen är i första hand kirurgi.
 • Reoperation kan övervägas i fall där en kvarvarande tumörrest huvudsakligen är belägen intra/infra/suprasellärt
 • Rutinmässig pre-operativ behandling med somatostatinanaloger i syfte att minska tumörvolymen rekommenderas inte.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling i första hand

 • Medicinsk behandling bör ges till patienter med kvarstående högt IGF-I efter operation eller reoperation, samt i fall där operation anses olämplig.
 • Patienter som ges medicinsk behandling bör bedömas på universitetsklinik, alternativt i samråd med endokrinolog på universitetsklinik.
 • Somatostatinanaloger (SSA) av första generationen (oktreotid, lanreotid) är förstahandsval.
 • Kortverkande SSA kan vara aktuellt hos patienter med svår huvudvärk orsakad av akromegali.
 • Behandling startas i regel med 10–20 mg (Sandostatin LAR) respektive 60–90 mg (Somatuline Autogel) var 4:e vecka och titreras var 3:e månad tills IGF-I normaliserats.
 • MR hypofys bör utföras efter 6–12 månader (beroende på tumörens närhet till chiasma vid behandlingsstart), samt vid stigande GH/IGF-I-nivåer under pågående behandling.
 • Till patienter med mild akromegali, IGF-I <1,5 gånger ovan referensområde, kan kabergolin (dopaminagonist) prövas som förstahandsläkemedel.

Medicinsk behandling i andra hand

 • Vid otillräcklig effekt av SSA riktade mot sstr2 kan pegvisomant (pegylerad rekombinant GH-analog) ges som singelbehandling eller som tillägg till SSA.
 • Pegvisomant startas med 10–15 mg subkutant dagligen (beroende av GH-nivåer och kroppsvikt), titreras var 6:e vecka på basis av IGF-I. Hela dosen kan även ges vid ett tillfälle i veckan eller delas upp på 2 dostillfällen per vecka. GH analyser kan ej användas för att följa effekten.
 • MR hypofys bör utföras efter 6–12 månader beroende på tumörens närhet till chiasma före behandlingsstart (med beaktande av en eventuell initial ökning av tumörstorlek till följd av utsättande av SSA), därefter 12 månader senare, samt vid stigande IGF-I nivåer.
 • Leverprover (ASAT/ALAT/alkaliska fosfataser) ska kontrolleras före start av pegvisomant, samt var 4–6:e vecka under de första 6 månaderna efter start. Vid ALAT/ASAT stegring >5 gånger ovan referensområdet bör behandlingen utsättas.
 • Vid chiasma-nära tumörer där operation ej bedöms vara ett alternativ kan pegvisomant kombineras med SSA.
 • Till patienter med kvarvarande mild akromegali efter operation, IGF-I <1,5 gånger ovan övre referensområdet, kan kabergolin prövas i tillägg till SSA.

Medicinsk behandling i tredje hand

 • Pasireotid kan prövas till:
  • Patienter med huvudvärk som inte blir bättre av första generationens SSA
  • Patienter som inte får biokemisk kontroll på kombinationen SSA-pegvisomant
  • Fall med chiasma-nära tumörer där operation inte är ett alternativ och där SSA inte ger tumörreduktion
 • Behandlingen inleds med 40 mg per månad och titreras därefter varannan till var tredje månad med hjälp av IGF-I.
 • Fasteblodsocker och HbA1c bör monitoreras regelbundet under de första månaderna samt vid dosändring.
 • I övrigt se rekommendationer för 1:a generationens SSA.

Strålbehandling

 • Strålbehandling kan övervägas vid resttumör och biokemisk aktivitet där reoperation inte är möjlig och/eller medicinsk behandling inte är tillräckligt effektiv.
 • Tumörens storlek och läge avgör vilken typ av strålbehandling som är bäst lämpad – stereotaktisk strålbehandling eller fraktionerad strålbehandling med fotoner eller protoner.
 • Behandling med dopaminagonister och somatostatinanaloger bör sättas ut 1–2 månader före och 1 månad efter strålbehandling.

Nationellt vårdprogram hypofystumörer, RCC (Hämtad 2021-09-20)

Behandlingsmål

 • Biokemisk remission, tillbakagång av akromegala drag, minskade symtom, prevention av progrediering av sekundära manifestationer och förbättrad prognos.

Behandlingen i korthet1

 • Behandling och kontroll av akromegali är komplicerad och kräver multidisiplinär konferens.
 • Standardbehandling är operation via näsan (transsfenoidal operation) då hypofysadneomet tas bort.
 • Läkemedelsbehandling, ges till patienter med kvarstående högt IGF-I efter operation eller reoperation, samt i fall där operation anses olämplig:3
  • Somatostatinanaloger (SSA) av första generationen, eller i vissa fall dopaminagonist, är förstahandsval
 • Strålbehandling kan övervägas vid resttumör och biokemisk aktivitet där reoperation inte är möjlig och/eller medicinsk behandling inte är tillräckligt effektiv.
 • För detaljerad beskrivning av behandling, se Nationellt vårdprogram hypofystumörer.1
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Sjukdomen är kronisk och kan medföra betydande sjuklighet, dock relativt begränsad ökning av dödligheten, särskilt med modern behandling.1

Komplikationer

 • Hypofyssvikt.
 • Diabetes mellitus.
 • Hypertension.
 • Kardiomyopati och hjärtsvikt.
 • Karpaltunnelsyndrom.
 • Artrit i höfter, knän och ryggraden.
 • Synfältsbortfall.
 • Cancer.
 • Sömnapné fanns hos 37 % i en svenska kohortstudie.2

Prognos

 • Obehandlad eller persisterande akromegali medför progredierande akromegala symtom och tecken samt ökad dödlighet när det gäller hjärt-kärlsjukdomar och cancer, särskilt i mag-tarmkanalen.
 • Risken för sena återfall är låg hos patienter som initialt verkat vara botade efter operation (normalt IGF-I och GH <1 µg/L vid OGTT), <1 %–6,5 % efter 10–12 års uppföljning.1
 • Behandling med somatostatinanaloger medför inte en bestående krympning av ett GH-producerande adenom. När denna avslutas ökar adenomet i storlek.1

Uppföljning

Rekommendationer från Nationellt vårdprogram hypofystumörer om uppföljning

Post-operativ uppföljning

 • Patienter som opereras på grund av makroadenom i hypofysen bör genomgå syn- och synfältsundersökning cirka en månad efter en operation och därefter ytterligare en 9–15 månader senare för bedömning om synfältet är bättre, sämre eller oförändrat i jämförelse med föregående undersökning(ar).
 • Kontroll av IGF-I och ett sporadiskt GH bör göras 3 månader efter operation. 
 • OGTT kan vara av värde om IGF-I-nivån är lätt förhöjd samt för att bedöma om det är någon diskrepans mellan GH-nivå och IGF-I.
 • MR hypofys bör utföras tidigast 3 månader post-operativt.
 • Kontroll av hypofysfunktionen bör göras postoperativt.
 • Medicinering eller annan behandling för samsjuklighet ska fortlöpande omprövas under det första post-operativa året.

Uppföljning av medicinskt behandlade patienter

 • IGF-I och sporadisk GH-nivå ska, efter att biokemisk kontroll uppnåtts, kontrolleras årligen. Oftare om biokemisk kontroll inte uppnåtts och/eller vid en chiasmanära tumör. Ett IGF-I inom referensområdet betraktas som biokemisk kontroll.
 • Extra kontroll kan behövas vid start av peroral östrogenbehandling, tillkomst av leversjukdom eller annan allvarlig sjukdom.
 • MR hypofys ska utföras vid stigande IGF-I GH nivåer.

Nationellt vårdprogram hypofystumörer, RCC (Hämtad 2021-09-20)

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons