Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Autoimmunt polyglandulärt syndrom, typ II (APS II)


Publicerad den: 2013-05-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Autoimmunt polyglandulärt syndrom typ II (APS II) är en kombination av kronisk autoimmun binjurebarksvikt (Addisons sjukdom) med autoimmun tyreoideasjukdom eller autoimmun diabetes mellitus (diabetes mellitus typ 1), eller båda.1
 • I omkring hälften av fallen med APS II är binjurebarksvikt den initiala endokrina sjukdomen.2
 • Tidig diagnos kan bidra till att undvika morbiditet och mortalitet som följd av syndromet.

Tillstånd som ingår i syndromet3

 • Krav för diagnos (förekomst av enskilda sjukdomar inom parentes):
  • Autoimmun binjurebarksvikt (100 %) och minst ett av de följande:
   • Autoimmun tyreoideasjukdom (69–82 %)
   • Typ I diabetes mellitus (30–52 %)
 • Andra associerade tillstånd:
  • Vitiligo (4,5–11 %)
  • Kronisk atrofisk gastrit med eller utan perniciös anemi (4,5–11 %)
  • Hypergonadotrop hypogonadism (4–9 %)
  • Kronisk autoimmun hepatit (4 %)
  • Alopeci (1–4 %)
  • Hypofysit (< 1 %)
  • Myastenia gravis (< 1 %)
  • Reumatoid artrit (< 1 %)
  • Sjögrens syndrom (< 1 %)
  • Trombocytopen purpura (< 1 %)

Förekomst

 • Prevalens av primär binjurebarksvikt:
  • Är i Europa 11–14 per 100 000.4-5 Incidensen är 0,6 per 100 000
  • Det uppskattas att så många som en fjärdedel av alla patienter med en autoimmun sjukdom kommer att utveckla en annan autoimmun sjukdom under sin livstid.6 Detta sker hos omkring hälften av patienterna med autoimmun binjurebarksvikt.7
 • Prevalens av APS II:
  • Har uppskattats till 1,4–2,0 per 100 0003.
 • Ålder och kön:
  • Tillståndet kan förekomma i alla åldrar, men debuterar vanligen i 30–40-årsåldern
  • Kvinnor drabbas tre gånger så ofta som män2

Etiologi och patogenes

 • Omkring hälften av patienterna med APS II har släktingar med autoimmuna sjukdomar.8
 • Som vid de flesta autoimmuna sjukdomar finns den viktigaste genetiska determinanten av risken för APS II i det humana leukocytantigenet (HLA).
 • Klass II HLA-haplotyperna DR3 (DQB*0201 och DR 4 (DQB1*0302) är starkt kopplade till det här syndromet. Sannolikt rör det sig om ett komplext samspel mellan loci utanför HLA och okända miljöfaktorer.9-10

Predisponerande faktorer

 • Arv

ICD-10

 • E31 Samtidig rubbning i flera inresekretoriska organ
  • E31.0 Autoimmun polyglandulär insufficiens
  • E31.8 Annan specificerad polyglandulär dysfunktion

ICD-10 Primärvård

 • E34-P Annan endokrin rubbning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Binjurebarksvikt kombinerad med tyreoideasvikt och/eller typ 1-diabetes – alla med automimmun orsak.
 • Patienterna ska undersökas med avseende på symtom och tecken på tillstånd som ingår i syndromet, som beskrivs under "Definition".

Differentialdiagnoser

 • Binjurebarksvikt
 • Hypotyreos
 • Typ 1-diabetes

Anamnes och fynd

 • Symtomen på binjurebarksvikt är ospecifika och desamma som för många andra tillstånd och kan variera i de tidiga stadierna av sjukdomen.
 • Trötthet är närmast obligatorisk vid binjurebarksvikt och kan progrediera till uttalad kronisk utmattning som kräver sängliggande.
 • Åtföljande förändringar såsom ökad pigmentering av huden, särskilt i hudveck eller på slemhinnan i munnen, och fläckar av vitiligo kan också förekomma.
 • Ljushyade patienter får ofta en brun färg som inte bleknar.
 • Hypotoni och hyperkalemi förekommer ofta. Hypoglykemi och hyponatremi är vanligt.

Kompletterande undersökningar

 • Serumkortisol:11
  • Tas mellan kl. 6 och 8 på morgonen
  • En koncentration under 100 nmol/l tyder på binjurebarksvikt
  • Värden över 400 nmol/l utesluter binjurebarksvikt
  • Hos akut sjuka patienter varierar basalt kortisol betydligt och kan inte användas som diagnostiskt test1
 • ACTH-stimuleringstester:
  • Läs mer om detta i dokumentet om binjurebarksvikt
 • Tyreoideatester:
  • TSH, fritt T412
 • Blodsocker:
  • Fastevärdet för blodsocker ska normalt vara under 7,0 mmol/l
 • Antikroppar:
  • Antikroppar mot binjurebark förekommer ofta tidigt i förloppet av APS II, men nivåerna kan sjunka efter långvarig sjukdom
  • 21-hydroxylasantikroppar har hög sensitivitet och specificitet för primär binjuresvikt med autoimmun orsak13
  • Båda dessa antikroppar förekommer nästan alltid vid APS II
  • Autoantikroppar mot tyreoideaperoxidas (80–90 % av patienterna) och tyreoglobulinantikroppar (60–70 % av patienterna) konstateras hos patienter med Hashimotos tyreoidit.7. I praktiken kontrolleras oftast endast tyreoperoxidasantikroppar
  • Antikroppar mot insulinproducerande celler finns hos omkring 80 % av patienterna med nyligen debuterad typ 1-diabetes. Glutaminsyradekarboxylas 65-autoantikroppar är den markör som har högst diagnostisk sensitivitet för autoimmun typ 1-diabetes7

Överväg polyendokrin svikt

 • Vid autoimmun binjurebarksvikt:
  • Eftersom omkring hälften kommer att utveckla APS II rekommenderas det att vuxna screenas för tyreoideasjukdom och diabetes vart femte år11
 • Vid tyreoideasjukdom:
  • Endast 1 % av patienterna med tyreoideasjukdom utvecklar binjurebarksvikt. Därför är rutinmässig screening för andra autoimmuna sjukdomar mindre aktuella8
 • Vid typ 1-diabetes:
  • En plötsligt nedgång i insulinbehovet kan vara ett tidigt tecken på binjurebarksvikt

När remittera?

 • Vid misstanke om diagnosen.

Behandling

Behandlingsmål

 • Korrigera hormonsvikten.
 • Förhindra att Addisonkris utvecklas.

Allmänt om behandlingen

 • Hormonbehandlingen är densamma oavsett om de autoimmuna sjukdomarna förekommer enskilt eller tillsammans med andra.
 • Vid APS II och autoimmun hypotyreos:
  • Är det viktigt att kontrollera binjurefunktionen innan behandlingen för hypotyreos inleds
  • Inledningen av behandling med tyreoideahormon hos en patient med obehandlad binjurebarksvikt kan utlösa en livshotande binjurekris (Addisonkris) eftersom tyroxin stimulerar till ökad omsättning av kortikosteroider i levern8,14
 • Vid misstanke om akut binjurebarksvikt:
  • Ska behandlingen inte fördröjas i väntan på laboratoriesvar
  • Det initiala målet är att vända hypotoni och elektrolytrubbningar och att behandla chock om den uppträder
  • Mer information finns i dokumentet om akut binjuresvikt

Information

 • Utbildning är viktig eftersom patienten måste förstå behovet av livslång medicinering och att dosen måste ökas under stressperioder och vid sjukdom.
 • Patienten bör bära med sig ett kort som ger information om aktuella behandlingsrekommendationer för behandling i akuta situationer.

Läkemedelsbehandling

 • Se behandling av de enskilda sjukdomarna:
  • Binjurebarksvikt
  • Hypotyreos
  • Typ 1-diabetes
Annons
Annons

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Autoimmunt polyglandulärt syndrom, typ II (APS II)

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons