Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Hyperglykemi, akutbehandling


Uppdaterad den: 2018-03-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Se även vår text Diabetesketoacidos och hyperosmolär hyperglykemi

Hyperglykemi hos patient utan tidigare känd diabetes mellitus

 • Definition av diabetes mellitus:1
  • Faste-P-glukos ≥7,0 mmol/L (konfirmerande prov vid annat tillfälle fordras för diagnos) eller
  • Tvåtimmars-P-glukos ≥12,2 (kapillärt) eller 11,1 (venöst) mmol/L (konfirmerande prov vid annat tillfälle fordras) eller
  • Slumpmässigt P-glukos ≥12,2 (kapillärt) eller 11,1 (venöst) mmol/L vid samtidiga hyperglykemisymtom eller
  • HbA1c ≥48 mmol/mol (konfirmerande prov vid annat tillfälle fordras) eller
  • HbA1c ≥48 mmol/mol med samtidigt faste-P-glukos ≥7,0 mmol/l eller tvåtimmars-P-glukos ≥12,2 (kapillärt) eller 11,1 (venöst) mmol/l
 • Sjukdomsbild:
  • De flesta med nyupptäckt diabetes typ 2 är asymtomatiska
  • Högt plasmaglukos (>10 mmol/L) ger typiska symtom som sjukdomskänsla, trötthet, törst, polyuri, viktminskning och eventuellt klåda/svampinfektion i underlivet eller balanit
 • Kliniskt:
  • Bedöm allmänpåverkan och eventuell sänkt medvetandegrad:
   • Medvetandegrad kan bedömas enligt Reaction level scale (RLS), RLS 85
  • Gradera tecken på dehydrering och acidos, se nedan Hyperglykemi med svår ketoacidos
 • Utredning:
  • Vid asymtomatisk hyperglykemi, se texten Typ 2-diabetes
  • Vid symtomatisk hyperglykemi tas P-glukos, HbA1c, blodstatus, S-Na, S-K, S-krea, CRP och urinstickan B-ketoner och eventuellt blodgas (venöst eller arteriellt)
  • U-ketoner:
   • U-ketoner (urinsticka) kan vara falskt negativ eftersom det endast mäter aceton och acetoacetat, inte betahydroxismörsyra som är den primära ketonen vid diabetesketoacidos2
  • B-ketoner:
   • Betahydroxismörsyra utgör ungefär 75 % av ketonerna vid ketoacidos3, och är om tillgängligt det prov som föredras för att monitorera tillståndet:4
    • Det finns i dag snabbtest för patientnära testning av betahydroxismörsyra5
 • Handläggning:
  • Patient med nyupptäckt misstänkt diabetes typ 2 som är opåverkad och har B-ketoner ≤1 mmol/L och P-Glukos ≤20–25 mmol/L kan handläggas i öppenvård:
   • Rekommendera minskat intag av snabba kolhydrater och ökat vätskeintag 2–3 L/dygn
   • Snabb kontakt med vårdcentral och eventuellt diabetesdagvård, se fortsatt handläggning i texten Diabetes typ 2
  • Gravid kvinna sköts av diabetolog eller endokrinolog
  • Inläggning:
   • Patient med misstänkt nydebuterad diabetes typ 1 läggs in
   • P-Glukos >20–25 mmol/L, intorkning, njurpåverkan, kaliumrubbning, ketonemi, infektion stöder inläggning
   • Se nedan Hyperglykemi med svår ketoacidos

Hyperglykemi med svår ketoacidos

 • Akut, livshotande tillstånd – diabeteskoma eller prekoma.
 • Utlösande orsak:
  • Ofta utlöst av akuta infektioner, annan samtidig sjukdom och stress i kombination med behandlingssvikt
 • Sjukdomsbild:
  • Kan vara dramatisk med magsmärtor (särskilt hos barn), illamående och kräkningar, kraftigt nedsatt allmäntillstånd, frekvent blåstömning, slöhet, hyperventilation, synrubbningar och eventuellt varierande grad av medvetslöshet
 • Kliniskt:
  • Finner man hyperventilation (acetonlukt), dehydrering, lågt blodtryck, ofta låg kroppstemperatur och eventuellt medvetslöshet
 • Biokemiskt:
  • Kontrollera P-glukos, S-Na, S-K, S-krea, CRP, urinsticka, B-ketoner och blodgas
  • Vid hyperglykemi med ketoacidos finns högt blodsocker, ketonemi, acidos och olika sekundära elektolytförändringar
  • OBS! Ketoacidos kan förekomma även vid P-glukos <13,9 (definieras som euglykemisk ketoacidos vid P-glukos <11,1)6
  • U-ketoner kan vara falskt negativ (låg känslighet)
 • Differentialdiagnos:
  • Vid tvekan om differentialdiagnos i förhållande till hypoglykemiskt koma kan man sätta 10 g glukos intravenöst. Till barn: 0,5–1,0 g/kg kroppsvikt

Prehospital behandling

 • Snabb transport.
 • Före avresa till sjukhus sätts en grovkalibrig venflonkateter och infusion med fysiologisk koksaltlösning (NaCl 9mg/mL) påbörjas.
 • Infusion:
  • En liter ges snabbt, därefter 0,5 liter varannan timme
  • Undantagsvis (vid lång transportväg och säker diagnos) kan insulin ges (8 IE snabbverkande djupt intramuskulärt)
  • Om man är tveksam till om högt eller lågt blodsocker orsakar koman ges glukos intravenöst, inte insulin

Sjukhusbehandling

Initial behandling

 • Salt- och vätskebehandling:
  • Snabb och tillräcklig salt- och vätsketillförsel för att ersätta salt- och vätskeförlusten (NaCl 9 mg/mL, en liter första timmen, ofta fem liter eller mer det första dygnet, långsammare vid hjärtsvikt och till äldre och sköra patienter). När blodsockret minskat till 12-15 mmol/L ges i stället glukos 50 mg/mL
 • Insulin:
  • Snabbverkande insulin i små doser antingen kontinuerligt intravenöst eller intramuskulärt en gång i timmen:
   • Bolusdos 0,15 IE/kg ges initialt därefter 5–7 E/tim (0,1 E/kg och tim, för barn <5 år 0,05 IE/kg och tim) tills blodsockret når 15 mmol/L.
  • Därefter byter man vätsketillförsel från natriumklorid till glukos 50 mg/mL:
   • Optimal glukossänkning är 4–5 mmol/tim
   • Infusionshastigheten regleras med ledning av blodsockret
  • Insulininfusionen påbörjas först när S-kalium är >3,5 mmol/L 
  • B-ketoner bör följas under behandlingens gång:
   • En långsam sänkning indikerar adekvat insulineffekt
   • B-ketoner bör sjunka 0,5–1,0 mmol/L per tim vid adekvat insulineffekt
 • Kalium:
  • Kaliumbrist föreligger alltid vid ketoacidos även om kalium initialt är högt. Tillsätt 40 mmol K/L av Addex-Kalium om svar på S-K är <5 mmol/L (ej Kaliumklorid på grund av risk för hyperkloremisk acidos):
   • Maximal hastighet för kaliumtillförsel är som regel 0,5 mmol/kg/tim.
  • S-kalium följs varannan timme, avvakta kaliumtillförsel tills patienten har kissat
 • Komorbiditet:
  • Utlösande infektioner (OBS! infektioner utan feber) eller andra sjukdomar behandlas
 • Acidoskorrektion:
  • Acidoskorrektion ges numera endast på vitalindikation (inkluderande livshotande hyperkalemi). Det kan framför allt bli aktuellt för små barn under sex månaders ålder
 • Fosfat:
  • Det finns ingen vetenskaplig evidens för att behandla låga fosfatvärden vid ketoacidos
  • Risken för svår hypofosfatemi ökar när strikt intravenös vätsketerapi ges utan samtidigt matintag under en tidsperiod >24 timmar
  • Om kliniska symptom på svår hypofosfatemi skulle uppstå till exempel andningsdepression eller grav muskelsvaghet bör fosfat ges
  • Symptom brukar inte uppträda förrän P-fosfat är <0,32 mmol/L
  • Fosfatbehandling kan ge upphov till hypokalcemi
  • Genom att använd Addex.Kalium ges även ett tillskott av fosfat (0,4 mmol/L) då denna tillsats innehåller dikaliumfosfat
 • Ventrikelaspiration och sug:
  • Rekommenderas till komatösa patienter då det ofta föreligger ventrikeldilatation och -pares med stor risk för kräkning och aspiration
 • Heparinisering och mätning av centralt ventryck:
  • Kan vara nödvändigt vid kraftig dehydrering hos patienter med hjärt-kärlsjukdom
  • Som trombosprofylax ges Fragmin 5000 E x 1 subkutant

Fortsatt provtagning och övervakning

 • Vätskebalans:
  • Vätsketillförsel inklusive peroral vätska och urinmängder dokumenteras varje timme
  • Urinförluster ska inte tas med i beräkningen av rehydreringsvolym:
   • Urinmängderna är stora på grund av osmotisk diures så länge blodsockret är förhöjt
   • En rehydrerad patient med normalt blodsocker kissar >1,5 ml/kg/timme
 • Provtagning:
  • P-glukos varje timme.
  • Syra-bas status, B-ketoner, S-Na, S-K och S-Urea var annan timme (S-Na varje timme om uppmätt värde ej ökar och och S-K varje timme om <3 eller >6 mmol/L).
 • EKG:
  • Kontinuerlig övervakning på grund av risk för allvarlig arytmi vid S-K <3 mmol/L och >6 mmol/L
 • Puls och blodtryck:
  • Mäts minst en gång per timme under första dygnet för att upptäcka tecken på hjärnödem
 • Mannitol:
  • I beredskap vid sängen med färdig ordination att använda vid tecken på hjärnödem
 • Övergång till subkutant insulin:
  • Den intravenösa insulinbehandlingen kan avslutas när pH är >7,3 och B-ketoner är <1,0 mmol/L:
   • Fortsatt intravenös insulinbehandling kan bidra till hypokalemi då det har en aldosteronliknande effekt
  • Den första subkutana insulindosen bör ges cirka en timme innan den intravenösa insulinbehandlingen avslutas:
   • Alternativt kan basinsulin ges och intravenöst insulin fasas ut långsamt under natten enligt blodsockersvar
  • Vätskebalansen bör följas noggrant enligt ovan under 48 timmar (72 timmar om kraftigt förhöjd s-osmolaritet vid inkomsten)

Hyperglykemisk, hyperosmolär diabeteskoma utan ketoacidos

 • Oftast hos personer med typ 2-diabetes över 70 år.
 • Karakteristika:
  • Utvecklas oftast långsamt med tilltagande slöhet, sänkt medvetandegrad och kliniska tecken på uttorkning
 • Utlösande orsak:
  • Ofta infektion eller annan samtidig sjukdom som hjärtinfarkt eller stroke, men kan även beror på stora doser diuretika eller glukokortikoider och intag av stora mängder sockerhaltiga läskedrycker
 • Blodsocker:
  • Ligger som regel över 30 mmol/L
 • Andra biokemiska markörer:
  • Osmolalitet >320 mosmol/L, pH >7,3 och standardbikarbonat >15 mmol/L
  • Det är en glidande övergång mellan icke-ketotisk och ketotisk hyperglykemi. Icke-ketotisk hyperglykemi kan ge lätt positiv reaktion på ketonkroppar i urinen på grund av fasta

Behandling7

 • I princip densamma som vid ketoacidos.
 • Patienter med hyperosmolär koma har ofta en svår dehydrering med vätskeförluster upp mot 10 liter.
 • Mindre insulin:
  • Det krävs betydligt mindre insulin för att sänka blodsockernivån än när det samtidigt föreligger acidos
  • Snabbverkande insulininfusion, 1–2 E/timme i 500 ml isoton natriumklorid (9 mg/mL)
  • Blodsockret mäts efter en timme (för snabbt fall måste undvikas)
  • Insulindosen minskas vid blodsockerfall på mer än 4 mmol/timme och ökas vid fall på mindre än 2 mmol/timme
 • Vätsketillförsel:
  • Noggrant övervakad individuell vätsketillförsel
  • Börja med 1–2 liter isoton natriumklorid (9 mg/mL)
  • Om osmolaliteten är mycket hög (> 400 mmol/L) kan 1–2 liter hypoton natriumklorid (4,5 mg/mL) ges
  • Efter en timme ges kaliumklorid (40–80 mmol) om diuresen är god. Infusionshastighet 10–20 mmol/timme
  • När blodsockret når ner mot 15 mmol/L går man över till glukos-insulininfusion (1 000 mg glukos, 50 mg/mL, med 10–15 IE insulin ges under 4–12 timmar)
 • Hjärnödem?
  • Vid långvarig medvetslöshet bör behandling mot hjärnödem övervägas
 • Trombosprofylax med lågmolekylärt heparin:
  • Ges om det inte är kontraindicerat
 • Fosfat:
  • Hypofosfatemi bör korrigeras

Övervakning

 • Biokemisk övervakning:
  • Glukos, syra/bas, natrium, kalium, klorid, urea och kreatinin, serumosmolalitet samt ketoner i urinen mäts initialt
  • Glukos, natrium, kalium och klorid i blod mäts återigen efter en timme, därefter efter tre timmar om behandlingen är tillfredsställande (eventuellt tidigare om blodsockret har fallit under 15 mmol/L)
 • Diures:
  • Timdiuresen efter kateterisering bör mätas
 • Aspiration:
  • Ventrikelsond läggs ner vid illamående och kräkningar
 • Centralt ventryck:
  • Följs hos patienter med risk för överhydrering på grund av risken för hjärtsvikt och hjärtinfarkt
 • Kardiologisk övervakning:
  • Rekommenderas på grund av risken för allvarlig arytmi och hjärtstillestånd till följd av elektrolytrubbningar och hypovolemi
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons