Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Hypoparatyreoidism


Uppdaterad den: 2022-03-07
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Hypoparatyreoidism:
  • Hypokalcemi tillsammans med för låg nivå av parathormon (PTH)
  • Funktionell hypoparatyreoidism innebär ett reversibelt tillstånd till följd av hyper- eller hypomagnesemi
 • Pseudohypoparatyreoidism:1
  • Ett medfött tillstånd som leder till nedsatt känslighet för PTH i vävnaderna

Förekomst

 • Sällsynt tillstånd:2
  • Cirka 10–20 per 100 000 invånare

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Vanligast efter operationer på tyreoidea/paratyreoidea:2
  • Ofta övergående men kan vara permanent vid total tyreoideketomi eller borttagning av paratyreoidea vid tumörer
 • Genetiska orsaker:
 • Andra orsaker:3
  • Infiltrativ sjukdom (hemokromatos, Wilsons sjukdom, metastaser)
  • Efter radioterapi
  • Idiopatisk/autoimmun form
  • Hyper- eller hypomagnesemi (funktionell hypoparatyreoidism)

Patofysiologi

 • De fysiologiska effekterna av paratyreoidhormon är:4
  • Ökad osteoklastaktivitet med frigörande av kalcium och fosfat till blod
  • Ökad tubulär reabsorption av kalcium i glomerulärfiltratet
  • Minskad nettoabsorption av fosfat och bikarbonat i njurtubuli
  • Ökad syntes av 1,25-dihydroxylkolekalciferol (D-vitamin) i njurarna
 • Alla de olika effekterna bidrar till att öka mängden joniserat kalcium som cirkulerar i plasma.
 • Hypoparatyreoidism leder till hypokalcemi på grund av att PTH-sekretionen är otillräcklig för att mobilisera kalcium från ben, reabsorbera kalcium från de distala nefronerna eller stimulera produktionen av 1,25-dihydroxyvitamin D:
  • Detta behövs för vitamin D-beroende upptag av kalcium från tarmen
 • Bisköldkörtlarna har stor sekretionsförmåga, vilket innebär att en betydande skada måste uppstå innan hypoparatyreoidism inträder:
  • Man räknar med att en normal körtel är tillräckligt för att upprätthålla PTH-nivån och kalciumhomeostasen

Predisponerande faktorer

 • Tyreoidea/paratyreoideakirurgi
 • Strålbehandling mot hals
 • Andra sjukdomar som påverkar paratyreoidea (se ovan)

ICD-10

 • E20 Hypoparatyreoidism (underfunktion av bisköldkörtel)
  • E20.0 Idiopatisk hypoparatyreoidism
  • E20.1 Pseudohypoparatyreoidism
  • E20.8 Annan specificerad hypoparatyreoidism
  • E20.9 Hypoparatyreoidism, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • E21-P Sjukdom i bisköldkörteln

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen kräver:
  • Hypokalcemi (joniserat kalcium eller korrigerad kalcium)
  • Lågt PTH eller odetekterbara nivåer av PTH
 • Kronisk hypoparatyreoidism:
  • Duration >6 månader

Differentialdiagnoser

 • Se symtomtexten om Hypokalcemi.

Anamnes

 • Orsaker:
  • Genomgång av patientens tidigare sjukdomar/operationer och eventuellt familjehistoria kan ge förklaringen till hypokalcemi/hypoparatyreoidism
  • Autoimmuna sjukdomar?
 • Symtomen vid hypoparatyreoidism beror på hur snabbt hypokalcemi uppstår:
  • Akut hypoparatyreoidism leder till muskelkramper, irritabilitet, karpopedala spasmer och konvulsioner, eventuellt tetani. Krypningar i det cirkumorala området, händer och fötter
  • Symtom på kronisk sjukdom är letargi, personlighetsförändringar, depression-/ångestsymtom, katarakt, njurstenar och kognitiv svikt
  • Se även symtomtexten om Hypokalcemi

Kliniska fynd

 • Tecken på komplikationer:2
  • Katarakt
  • Autoimmuna sjukdomar (artrit, vitiligo)
  • Hudsvampinfektioner (förekommer ofta vid den autoimmuna formen)
 • Se symtomtexten om Hypokalcemi.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Se symtomtexten om Hypokalcemi.
 • Lågt kalcium, som joniserat eller albuminkorrigerat kalcium.
 • PTH:
  • Om det kan påvisas är det lågt
 • Förhöjt eller för lågt S-magnesium kan ge en funktionell hypoparatyreoidism.

Andra undersökningar

 • Kalcifikationer i basala ganglier är ett typiskt tecken vid kronisk hypoparatyreoidism.2
 • Se symtomtexten om Hypokalcemi.

När remittera?

 • Vid misstanke om sjukdomen.

Behandling

Behandlingsmål

 • Kontrollera symtom och förebygga akuta komplikationer.
 • Förebygga långsiktiga komplikationer genom att hålla kalcium precis under den nedre normalgränsen (2,15-2,2 mmol/L):
  • Om serumkalcium är högre finns en ökad risk för konkrement i urinvägarna på grund av hyperkalciuri

Behandlingen i korthet

 • Akut hypokalcemi:
  • Behandlas med kalciumtillförsel och eventuellt magnesium
 • Kronisk hypokalcemi:
  • Behandlas i regel med peroralt tillskott av kalcium, vitamin D och/eller PTH

Läkemedelsbehandling

Akut och kronisk hypokalcemi

 • Se symtomtexten om Hypokalcemi.

PTH

 • Behandling med PTH kan vara en effektiv behandling hos personer med hypoparatyreoidism:2,5
  • Behandlingen ska initieras av en specialist i endokrinologi
 • Substitutionsbehandling med parathormon:6  
  • EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP rekommenderade i februari 2017 ett villkorligt godkännande för det första behandlingsalternativet med hormonersättning mot hypoparatyreoidism
  • Läkemedlet ges som injektion en gång om dagen och rekommenderas för patienter med kronisk hypoparatyreoidism som inte tillräckligt kan kontrolleras med standardbehandling med kalcium och vitamin D
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Akut hypokalcemi kan vara livshotande.
 • Komplikationer vid kronisk hypoparatyreoidism, beror på sjukdomens varaktighet:
  • Vid lång tids sjukdom ses ofta katarakt och kalcifiering av basala ganglier
  • Epileptiska anfall, kognitiv svikt, depression, andra psykiatriska diagnoser
  • Försämrad njurfunktion, njurstenar
  • Hudmanifestationer (torr hud, skörhet i hud/naglar/hår)
 • Överbehandling med D-vitamin och kalcium kan ge nefrokalcinos och störd njurfunktion.

Prognos

 • Prognosen är god vid snabb diagnos och behandling.
 • Förändringar i tänder, katarakt och hjärnkalcifieringar är irreversibla.
 • Periodisk utvärdering av serum är nödvändigt eftersom ändringar i kalciuminivån kan leda till behov för omläggning av behandlingsplanen.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons