Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Metabol acidos


Uppdaterad den: 2018-12-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Primära metabola syra-basbalansrubbningar som beror på förändring i koncentrationen av vätejoner.1-2
 • Med metabol acidos menas ett fall i pH (från normalt pH 7,4) på grund av ökad mängd metabola syror i kroppen, det vill säga alla acidotiska tillstånd som inte har sin grund i respiratorisk CO2-retention:
  • Sekundärt sker ett fall i bikarbonatkoncentrationen
 • Metabol acidos kan vara en ren syra-basbalansrubbning eller en del av en blandad syra-basbalansrubbning med ökning eller minskning av koldioxidhalten.

Förekomst

 • Vanligt bland personer med diabetes typ 1 och personer med njursvikt.

Etiologi och patogenes

 • Ökad produktion av endogena organiska syror:
  • Hypoperfusion, hjärtstopp (mjölksyra/laktat)
  • Diabetesketoacidos (ketosyror)
 • Minskad nedbrytning av laktat:
  • Leversvikt
  • Metforminöverdosering
 • Intoxikation:
  • Exempelvis metanol, etylenglykol
 • Nedsatt utsöndring av organiska syror via njurarna:
  • Njursvikt
 • Ökad utsöndring av HCO3-:
  • Förlust av alkali med pankreassaft, galla, tunntarmsfistel eller diarré
  • Ökad utsöndring av bikarbonat via njurarna. Kolsyreanhydrashämmare.
 • Intag av surgörande läkemedel:
  • Ammoniumklorid

Anjongap (AG)

 • Beräkning av anjongapet kan vara till hjälp för att utreda orsaken till acidosen.
 • Beräkning av anjongap (AG):
 • AG = [K+] + [Na+] - [Cl-] - [HCO3-].
 • Normalt är anjongapet 6–12 mmol/L.

Ökat anjongap (>12 mmol/L)

 • Njursvikt /(ökat urat, reducerad utsöndring av hydrogenjoner).
 • Diabetesketoacidos.
 • Laktatacidos (chock, infektion, hypoxi, leversvikt).
 • Förgiftning med etylenglykol, salicylater, metanol.
 • Svält.

Normalt anjongap 6–12 mmol/L

 • Förlust av bikarbonat i mag-tarmkanalen (diarré, stomier).
 • Renal tubulär acidos.
 • Interstitiell njursjukdom.
 • Intag av acetazolamid eller ammoniumklorid.
 • Addisons sjukdom.

Minskat anjongap (<6 mmol/L)

 • Hypoalbuminemi
 • Plasmacellsdyskrasier
 • Bromintoxikation

Predisponerande faktorer

 • Nedsatt njurfunktion
 • Läkemedelsintag
 • Diarré
 • Diabetes mellitus, se Diabetesketoacidos och hyperosmolär hyperglykemi:
  • Hos patienter med långvarig typ 2-diabetes och dålig endogen insulininsöndring kan LCHF-kost och/eller kraftigt katabola situationer leda till ketoacidos. Vid vid njurinsufficiens och tillstånd som leder till ökad ketosbenägenhet, som till exempel fasta, bör metformin och SGLT2-hämmare sättas ut temporärt3
  • Läkemedel ur gruppen SGLT2-hämmare som används för att behandla typ 2-diabetes (såsom kanagliflozin, dagagliflozin och empagliflozin) kan i sällsynta fall leda till diabetesketoacidos med normala blodsockervärden. Läkemedelsverket har i februari 2016 utgett rekommendationer för att minimera risken4
 • Hypoxi

ICD-10

 • E87 Andra rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syra-basbalans
  • E87.2 Acidos
  • E87.4 Blandad syra-basbalansrubbning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • pH under 7,35
 • Lågt CO2
 • Lågt HCO3-

Differentialdiagnoser

 • Respiratorisk acidos.
 • Blandade syra-basbalansrubbningar.

Anamnes

 • Ofta svårt att skilja från grundsjukdomen.
 • Mild acidos kan vara asymtomatisk, eventuellt med illamående och kräkningar.

Kliniska fynd

 • Vid pH <7,2 och HCO3- <10 mmol/L kan man se Kussmaulandning och eventuellt tecken på låg cirkulerande blodvolym:
  • Kussmaulandning innebär hyperventilation med långsam och onormalt djup inandning
 • Allvarlig acidos kan förorsaka chock genom negativ effekt på myokardiets kontraktilitet och nedsatt perifert vaskulärt svar på katekolaminer.

Kompletterande undersökningar

 • Diagnostik av metabol acidos baseras på analys av venösa eller arteriella blodgaser.
 • Det är viktigt att utreda och diagnosticera den bakomliggande orsaken.

Syra-basbalansstatus

 • Artärblod tillsatt heparin i tät spruta alternativt kapillärblod i hepariniserat rör förs till laboratoriet omedelbart.
 • Referensintervall:
  • pH: 7,35–7,45
  • PCO2: 4,50–6,00 kPa
  • PO2: 11,00–14,00 kPa
  • O2-mättnad: 95–98 %
  • Basöverskott (BE): +/-3
  • Aktuell bikarbonat: 21–27 mmol/L

Syra-basfynd vid metabola acidoser

 • pH är lågt.
 • PCO2 är normalt inledningsvis men lågt, ner mot 1–2 kPa, i maximalt kompenserade fall efter 12–24 timmar. I komplicerade fall utan respiratorisk kompensation eller vid andningsinsufficiens sjunker pH kraftigt.
 • Basöverskottet är lågt.
 • PO2 är normalt.

Andra blodprover

 • Blodglukos och ketoner är förhöjda vid diabetesketoacidos.
 • Blodglukos och laktat är förhöjt vid hyperosmolär icke-ketotisk koma.
 • Salicylater vid misstanke om salicylatförgiftning.
 • Elektrolytstatus.

Beräkning av osmolalgap och anjongap

 • Beräkning av osmolalgap och anjongap bidrar till diagnostiken och utförs vid de flesta sjukhus:
  • Anjongap: AG = (Na+ + K+) - (Cl- + HCO3-)
  • Osmolalgap = uppmätt osmolalitet - beräknad osmolalitet
  • Beräknad osmolalitet = (1,86 x Na+ Glukos + Urea)/0,93 + (etanol)
 • Ett förhöjt osmolalgap på över 25 mOsm/kg H2O utan annan förklaring indikerar intag av metanol eller etylenglykol, med ökande specificitet ju högre osmolalgapet är:
  • Behandling bör i sådana fall inledas utan att först invänta specifika analyssvar för metanol eller etylenglykol
  • Behandling bör utföras i samråd med Giftinformationscentralen.

Andra prover

 • Etanol och metanol mäts rutinmässigt och snabbt på alla större sjukhuslaboratorier.
 • Etylenglykol bestäms som laktat med vissa syrabas-apparater.
 • Etylenglykol i blodprov kan mätas med specialmetoder.
 • Urinprov: oxalatkristaller kan ge misstanke om etylenglykolförgiftning.

När remittera?

 • Sjukhusinläggning:
  • Allvarlig metabol acidos som inte korrigeras genom behandling av grundsjukdomen, eventuell grundsjukdom som kräver inläggning

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • Eventuell korrigering av acidosen med HCO3.-

Läkemedelsbehandling

 • I särskilda fall:
  • Intravenös eller peroral HCO3-

Annan behandling

 • Volymbehandling.
 • Dialys (metanol- och etylenglykolförgiftning).

Förebyggande åtgärder

 • Personer med kronisk njursvikt eller renal tubulär acidos kan ha nytta av små mängder NaHCO3 i tablettform.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Beror på grundsjukdomen.
 • Utan behandling kan tillståndet utvecklas till medvetslöshet och koma.

Komplikationer

 • Metabol acidos predisponerar för hjärtsvikt.

Prognos

 • Beror på grundsjukdomen.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons