Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Sexuell upphetsningsstörning


Uppdaterad den: 2013-03-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Sexual arousal disorder.1-2
 • Nedsatt lust förekommer ofta tillsammans med en låg grad av sexuell upphetsning och sällsynta orgasmer, något som gör sex otillfredsställande.3-5
 • Det skiljs mellan flera olika typer av störningar,6 se nedan.

Indelning

 • Subjektiv sexuell upphetsningsstörning:
  • Frånvaro av, eller nedsatt sexuell upphetsning av alla stimuleringar – dock förekommer vaginal stimulering (fuktighet) eller andra tecken på fysisk respons
 • Brist på genital sexuell upphetsning:
  • Klagar på störd genital sexuell upphetsning, vilket innebär minimal svullnad av vulva eller vaginal lubrikation vid alla typer av sexuell stimulering eller brist på sexuella känslor vid smekning av genitalierna
  • Dock föreligger subjektiv sexuell upphetsning vid icke-genitala sexuella stimuli
 • Kombinerad störning, genital och subjektiv upphetsning:
  • Frånvaro av eller brist på sexuell upphetsning av alla typer av sexuella stimuli + klagar över frånvaro eller brist på genital sexuell upphetsning
 • Ihållande störning av genital upphetsning (persistent genital arousal disorder):
  • Spontan, påträngande och oönskad genital upphetsning, men med frånvaro av sexuellt intresse och önskan. Har också kallats "restless genitals"
  • Upphetsningen går inte tillbaka eller återkommer snart efter orgasm och håller i sig i timmar eller dagar

Förekomst:

 • Brist på sexuell lust är det vanligaste sexuella problemet bland kvinnor.2
 • Prevalens:
  • Bristande upphetsning uppges vara orsaken vid 10–50 % av fallen med sexuella störningar.7-10I en svensk studie av kvinnor 18–74 år angav 12 % bristande sexuell upphetsning, varav 2/3 upplevde detta som ett problem11

Etiologi och patogenes

 • Kvinnor kan ha många motiv och orsaker till att de vill ha sex, däribland en önskan om emotionell närhet, och sexuell lust är en mindre vanlig orsak i väletablerade parförhållanden12 – i en amerikansk enkätundersökning angav 40 % att de aldrig eller endast sällan hade lust till sex13 – men bara 13 % var missnöjda med sin sexualitet.
 • Sexuella tankar/drömmar är sällsynta bland många kvinnor utan att de är uppenbart sexuellt missnöjda14 och frekvensen av sexuella fantasier eller tankar har låg korrelation med sexuell tillfredsställelse hos kvinnor.13-14
 • Sexuell upphetsning verkar bero av ett samspel mellan många neurotransmittorer, könshormoner och miljöfaktorer.2

Fysiologiska faktorer

 • Genital svullnad (blodansamling) uppträder hos kvinnor inom loppet av sekunder efter erotisk stimulering.15
 • Relaxationen av den vaginala glatta muskulaturen möjliggör vaginal expansion och arteriolär dilatation ökar utsöndringen av interstitiell vätska som lubricerar vagina.
 • Effekt av östrogen:
  • Påverkan på sexualfunktionen är komplex
  • Ökad blodansamling som svar på erotiska stimuli är densamma oavsett om östrogennivån är hög eller låg (till exempel postmenopausalt)15
  • Ändringarna i vaginalväggen och klitorisvolym och genital svullnad generellt som svar på sexuella stimuli är också desamma före och efter menopaus.16
  • Östrogenbrist utesluter inte tillräcklig lubricering av vagina, förutsatt att stimuleringen är tillräcklig15
  • Dock har upp till 40 % symtomatisk vaginal atrofi som påverkar sexualfunktionen negativt15
 • Subjektiv upphetsning är dåligt korrelerad med genital respons:
  • Exempelvis är genital svullnad som svar på erotiska videor densamma för kvinnor som rapporterar om problem med sexuell upphetsning som för dem som inte har sådana problem15
 • Effekt av testosteron:
  • Testosteron och dopamin verkar spela en roll i att modulera det sexuella svaret, eftersom tillfört testosteron eller dopaminerga antagonister kan förstärka svaret4-5,17
  • Stora befolkningsstudier har emellertid inte kunnat påvisa någon positiv korrelation mellan sexualfunktion och s-testosteronnivå18-19
  • En möjlig förklaring kan vara att serumnivån inte avspeglar den intracellulära produktionen av testosteron från prekursorer i binjurar och äggstockar20

Predisponerande faktorer

 • Flera faktorer är associerade med minskad sexuell upphetsning hos kvinnor.
 • Det kan vara distraktioner, förväntningar om en negativ upplevelse, sexuell ångest, trötthet och depression.
 • Också för läkemedel som SSRI21 och p-piller22-23 har det rapporterats om nedsatt sexuell lust och upphetsning hos en del.
 • Positiva faktorer som motverkar sexuell upphetsningsstörning är en stabil psykisk hälsa,3,10,14 god emotionell balans, god självbild,14 bra tidigare sexuella upplevelser,24 positiva känslor gentemot partnern14,24 och positiva förväntningar om förhållandet.3,13
 • Problem hos partnern spelar också in, som sexuell dysfunktion hos partnern,14 ökad upplevd stress,3 infertilitetsproblem,25 långvarigt parförhållande.13,24
 • Sjukdomar som multipel skleros,26 njursvikt,27 prematur menopaus som inducerats av cytostatikabehandling28 är också associerade med en förhöjd incidens av sexuell dysfunktion.Behandling av underlivscancer, särskilt cervixcancer, med operation eller strålning ger ofta en fysiskt betingad upphetsningsstörning.

ICD-10

 • F52 Sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom
  • F52.0 Nedsatt libido
  • F52.1 Sexuell aversion och avsaknad av sexuell njutning
  • F52.2 Uteblivet genitalt gensvar
  • F52.3 Orgasmstörning
  • F52.5 Icke organisk vaginism
  • F52.6 Icke organisk dyspareuni
  • F52.7 Överdriven sexualdrift
  • F52.9 Icke specificerad sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom
 • Z70.9 Sexuell rådgivning, ospecificerad
 • Z63.0 Problem i relationer med maka, make eller partner

ICD-10 Primärvård

 • F52- Sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom
 • Z70- Rådgivning om sexuell orientering, sexuellt beteende samt inställning till sexualiteten

Diagnos

Diagnoskriterier

 • En detaljerad anamnes är nyckeln till en god bedömning och diagnostik av sexuell dysfunktion.
 • Det kan vara en fördel att båda parter deltar i delar av samtalen.

Differentialdiagnoser

 • Nedsatt sexuell lust hos kvinnor
 • Orgasmstörningar
 • Sexuella smärttillstånd

Anamnes

Viktiga faktorer

 • Vilken kvalitet är det på parförhållandet?
 • Kvinnans psykiska och känslomässiga hälsa?
 • Kvaliteten på tidigare sexuella upplevelser?
 • Specifika problem i samband med sexuell aktivitet?
  • Till exempel otillräckligt förspel
 • Kvinnans tankar och känslor under den sexuella aktiviteten?

Kliniska fynd

 • En klinisk undersökning, som inbegriper gynekologisk undersökning, ingår.
 • Det är sällsynt att det görs upptäckter som förklarar den sexuella dysfunktionen.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Har vanligtvis ingen plats i utredningen av sexuell dysfunktion.
 • S-testosteronnivån korrelerar inte med sexualfunktion.18-19

När remittera?

 • Vid bristande kompetens gällande hur problemet ska hanteras.

Behandling

Behandlingsmål

 • Normalisering av sexualfunktion.

Allmänt om behandlingen

 • Hanteringen av sexuell dysfunktion hos kvinnor beror på anamnesen.
 • Det finns få kontrollerade studier av behandlingsåtgärder.2
 • Undervisning om normal anatomi och fysiologi är viktig.
 • Eventuellt kan tillbehör som stimulerar klitoris användas.29-30

Egenbehandling

 • Information om normal sexuell funktion.

Läkemedelsbehandling

 • Det finns inga rekommenderade läkemedel.2
 • Sildenafil:
  • Har bara effekt hos kvinnor med markant minskning av vasokongestivt svar på erotiska stimuli,31 medan det hos kvinnor med brist på subjektiv sexuell upphetsning inte har visats ha någon effekt32
 • Testosteron:
  • Det finns studier som visar viss effekt, men det gäller kvinnor som har avlägsnat äggstockarna och som använder östrogen. Hos andra kvinnor är dokumentationen inte övertygande2
  • Många av studierna är dessutom gjorda under en kortare tid
  • Bör endast förskrivas av läkare med specialistkompetens inom området33
 • Östrogen:
  • Betydelsen av systemiskt östrogen är oklar
  • Det verkar i studier inte finnas skillnad mellan kvinnor på östrogen eller placebo beträffande tillfredsställande sexuell aktivitet34

Annan behandling

 • Klitorisstimulering:
  • Användning av särskilda tillbehör (vibrator) har i två mindre studier visats vara gynnsamt för kvinnor med sexuell upphetsningsstörning30,35

Psykologiska åtgärder

 • Kognitiv terapi:2
  • Fokuserar på att identifiera och förändra faktorer som bidrar till sexuell dysfunktion, som olämpliga tankar, orimliga förväntningar, beteenden som minskar partnerns intresse och tillit, otillräckliga erotiska stimuli och otillräckliga icke-genitala stimuli
  • Terapeuten skapar strategier för att förbättra parets känslomässiga närhet och kommunikation, och för att öka den erotiska stimuleringen
  • Antalet sessioner varierar, och både hon och han kan delta
 • Sexualterapi för par:
  • Fokuserar på detsamma som kognitiv terapi, men fokuserar också på metoder som till en början består av icke-sexuell kontakt som gradvis övergår till sexuell kontakt
  • Paret uppmanas till att turas om att smeka varandra och ge feedback till den andra om vad som upplevs som behagligt och pirrigt
  • Fokuseringen på metoder är tänkt att bidra till att flytta uppmärksamheten bort från presterande36
 • Enligt en studie verkar behandlingen ha effekt hos 3/4 av kvinnorna och effekten kvarstår hos 64 % efter ett år.36
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Prognosen varierar.
 • Tillståndet är i många fall övergående och behandlingssvaret är bra.
 • Obehandlat kan tillståndet bli permanent.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Normal sexualitet.
 • Metoder och åtgärder för att förbättra sexualfunktionen.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons